Views
9 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه زندگی می کردند.‏ ماری آنتوانت‎٥١‎ دستور داده بود ‏«مزرعه ‏»ای در املا کش بسازند که در آن مانند یک چوپان لباس می پوشید.‏ در ‏همھهممبنیبنن حبنیبنن،‏ در دنیای واقعی،‏ چوپان های واقعی فرانسوی از دشواری هابىیبىی رتحنتحج می بردند که در دنیای مصنوعی ماری آنتوانت هیچ بازتابىببىی ‏بمنبممی یافت.‏ ‏همھهممان جنون کنبرتبررل ‏همھهممه چبریبرز،‏ و نبریبرز این دنیای رویابىیبىی در سال ١٧٨٩ فروربجیبجخت.‏ انقلاب فرانسه ‏همھهممه چبریبرز را زیرورو کرد.‏ زمینه ی انقلاب فرانسه پیش تر توسط مبارزه ی ایدئولوژیک خصوصاً‏ در قلمرو فلسفه آماده شده بود.‏ انقلاب این مبارزه را به هبرنبرر آورد که بدواً‏ در قالب نئوکلاسیسیسم در آثار داوید ٥٢ هبرنبررمند انقلابىببىی بزرگ و بعدها در رمانتیسیسم ‏بجتبججلی یافت.‏ ‏ممممممکن است بگویید که چه تفاوبىتبىی میان کلاسیسیسم پیشبنیبنن و کلاسیسیسم جدید است؟ یک تفاوت دارد.‏ کلاسیسیسم سلطنبىتبىی مبتبىنبىی بر هبرنبرر فاسد امبرپبرراتوری رم بود،‏ کلاسیسیسم انقلاب فرانسه به ‏جمججممهوری رم بازمی گشت و خصلبىتبىی انقلابىببىی داشت.‏ از روحیه ی قهرمانانه و فدا کاری برای مصلحت مشبرتبررک یعبىنبىی وطن پرسبىتبىی برافروخته می شد.‏ این ها کیفیابىتبىی بود که بورژوازی انقلابىببىی به آن نیاز داشت تا رژ ‏بمیبمم قدبمیبمم را برانداخته و در مقابل ‏مجممججموع قدرت پادشاهی های اروپا قدرت را در دست نگه دارد.‏ آثار انقلاب فرانسه انقلاب فرانسه تاثبریبرر بسیاری داشت،‏ نه تنها در فرانسه،‏ بلکه در مقیاسی جهابىنبىی.‏ در انگلستان ‏مجممججموعه ای ‏بمتبممام از شعرای بزرگ،‏ برخی از بزرگ ترین شعرای انگلستان،‏ بایرون‎٥٣‎ ، شلی‎٥٤‎ ، وردزورث‎٥٥‎ ، کولرتحیتحج‎٥٦‎ ، رابرت برنز‎٥٧‎در اسکاتند،‏ ویلیام بلیک‎٥٨‎ ، نویسنده ای بسیار مبتکر و هبرنبررمندی که به قدری پیشرفته بود که در دوران خود دیوانه تلقی می شد.‏ ا گر درست به یاد Marie Antoinette ٥١ Jacques-Louis David ٥٢ Byron ٥٣ Shelley ٥٤ Wordsworth ٥٥ Coleridge ٥٦ Robert Burns ٥٧ William Blake ٥٨ !64

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بیاورم،‏ پایان عمرش را در آسایشگاه روابىنبىی سبرپبرری کرد.‏ و ا کنون به عنوان هبرنبررمند و نویسنده ای بزرگ شناخته می شود.‏ ‏بمتبممام این نویسندگان بزرگ مشتاقانه انقلاب فرانسه را پشتیبابىنبىی می کردند،‏ هر چند که کاری خطرنا ک بود.‏ در بریتانیا سرکوب وحشتنا کی در جریان بود.‏ ویلیام بلیک نوشته بود که ا گر عیسی مسیح در بریتانیا زنده بود،‏ به زندان انداخته می شد.‏ ویلیام وردزورث در دوران انقلاب حضور داشت،‏ در فرانسه بود و در شعر عالىللىی خود،‏ پیش درآمد،‏ ابیات شگفت انگبریبرز زیر را نوشت:‏ ‏«سعادبىتبىی بود در آن صبح زنده بودن،‏ اما جوان بودن سعادبىتبىی بسیار ‏[بیشبرتبرر].»‏ بعدها هنگامی که موج انقلابىببىی فروکش کرد و بناپارتیست های ‏مجممجخالف قدرت را به دست گرفتند،‏ وردزورث و کولرتحیتحج جنبش را ترک کردند.‏ پس از دچار شدن انقلاب روسیه به ضدانقلاب استالیبىنبىی هم اتفافىقفىی مشابه این افتاد.‏ اما ‏همھهممه تسلیم نشدند.‏ شلی شاعری شگفت آور بود که به طرز غم انگبریبرزی جوان مرگ شد.‏ مارکس،‏ شلی را که مطلقاً‏ بر عقاید انقلابىببىی اش استوار بود،‏ ‏همھهممچون شاعر بزرگ اسکاتلندی رابرت برنز بسیار ‏بجتبجحسبنیبنن می کرد.‏ تنها در بریتانیا نبود که نویسندگان و شعرای شناخته شده از انقلاب فرانسه الهللهھام گرفتند.‏ در آلمللممان،‏ گوته و شیلر مشتاقانه انقلاب فرانسه را پذیرفتند و در عرصه ی موسیقی،‏ بزرگ ترین نابغه ی موسیقی در طول تارتحیتحخ،‏ لودویگ وان بتهوون تا پایان عمرش هرگز در پشتیبابىنبىی از ایده آل های انقلاب فرانسه تردید نکرد.‏ ‏ممممممکن است ببرپبررسید که آیا امکان دارد که ایده ی آن انقلاب را در موسیقی متجلی کرد؟ پاسخ می دهم بله.‏ بتهوون یک انقلابىببىی موسیقابىیبىی بود که الهللهھامش را از انقلاب بر می گرفت.‏ هر یک از ‏سمسسممفوبىنبىی های بتهوون را با هر آبجنبجچه پیش تر آمده مقایسه کنید،‏ بلافاصله متوجه می شوید که کاملاً‏ جدید است.‏ و این در ذات ‏بمتبممام هبرنبررهای عالىللىی است که باید چبریبرزی نو باشد،‏ چبریبرزی که حرفىففىی نو به ما بزند.‏ بعضی از ‏سمشسمما شاید داستان ‏سمسسممفوبىنبىی سوم بتهوون را،‏ که نامش ‏سمسسممفوبىتبىی ارویکا‎٥٩‎ یعبىنبىی ‏سمسسممفوبىنبىی یک قهرمان است،‏ بدانید.‏ این خود روحیه ی انقلاب فرانسه در موسیقی است.‏ شک دارید،‏ فکر می کنید که از خودم در می آورم؟ اما این واقعیبىتبىی کاملاً‏ مستند است!‏ بتهوون فکر می کرد که !65 Eroica ٥٩

سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد زین
هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
jensiatvajameh ISSUE one - جنسیت و جامعه
مجموعه داستان کوتاه - جنسیت و جامعه
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶