Views
2 weeks ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ناپلئون ادامه ای بر انقلاب فرانسه است و می خواست ‏سمسسممفوبىنبىی سومش را به او تقدبمیبمم کند.‏ در واقع قرار بود نامش ‏سمسسممفوبىتبىی ناپلئون باشد.‏ هنگامی که در میانه ی نوشبنتبنن آن بود،‏ شنید که ناپلئون به عنوان امبرپبرراتور تاجگذاری کرده است.‏ به سرعت قلمش را برداشت و نام ناپلئون را از صفحه ی نت خط زد.‏ این صفحه ی کاغذ هنوز موجود است و می توانید آن را در موزه ببینید،‏ و می توانید ببینید که آن قدر با عصبانیت آن را خط زده بود که کاغذ را سوراخ کرد.‏ او نام ‏سمسسممفوبىنبىی را به ‏سمسسممفوبىنبىی ارویکا تغیبریبرر داد،‏ به یاد یک قهرمان.‏ حال،‏ شاید بسیاری از ‏سمشسمما موسیقی کلاسیک را دوست نداشته باشید.‏ حیف.‏ اما دعوت تان می کنم که فقط به دو ثانیه ی اول این ‏سمسسممفوبىنبىی گوش کنید.‏ این انقلاب در موسیقی است.‏ پیش از آن مردم ‏‐البته مردم ثروبمتبممند،‏ به کنسرت ‏سمسسممفونیک می رفتند،‏ می نشستند،‏ خواب شان می برد،‏ شاید،‏ یا چند نوای دلنشبنیبنن را سوت می زدند و به خانه می رفتند.‏ این کار را با بتهوون ‏بمنبممی شود کرد.‏ ‏سمسسممفوبىنبىی ارویکا با دو ضربه ی سنگبنیبنن آغاز می شود،‏ مانند مشبىتبىی که بر مبریبرز یا بر در می کوبد.‏ موسیقی نیست،‏ آهنگ نیست،‏ فراخوابىنبىی برای توجه است،‏ یا به بیان ‏بهببههبرتبرر،‏ فراخوابىنبىی برای مسلح شدن.‏ ‏سمسسممفوبىنبىی پنجم بتهوون شناخته شده تر است،‏ با ‏بمتبممی بسیار مشهور آغاز می شود.‏ باز هم واقعاً‏ آهنگ نیست.‏ نیکولاس هارنانکورت‎٦٠‎ رهبرببرر ارکسبرتبرر آلمللممابىنبىی گفته است:«این موسیقی نیست،‏ آشوب گری سیاسی است.‏ دارد به ما می گوید:‘این دنیا بد است،‏ این دنیا نادرست است،‏ ما باید تغیبریبررش دهیم.‏ برو ‏بمیبمم!‘»‏ این هرنانکورت است که این را می گوید،‏ نه من.‏ و در واقع،‏ اخبریبرراً‏ جان الیوت گاردنر‎٦١‎ رهبرببرر ارکسبرتبرر انگلیسی دریافته است که ‏سمسسممفوبىنبىی پنجم بتهوون بر اساس آهنگ های انقلابىببىی فرانسه است.‏ بله،‏ موسیقی می تواند ‏بجتبججلی ‏بجببجخش انقلاب باشد،‏ و ‏بجتبججلی ‏بجببجخش انقلاب هم هست.‏ این رابطه ی میان هبرنبررمند و اجتماع رابطه ای دیالکتیکی است.‏ هبرنبرر می بایست از فرد برآید،‏ یا به عباربىتبىی از قلب برآید.‏ اما ‏ممممممکن است ‏لحللححظابىتبىی باشد که تضادهای دروبىنبىی شخص بتواند با تضادهای اجتماعی گسبرتبررده مصادف شود.‏ و این می تواند هبرنبرری عالىللىی به وجود بیاورد،‏ ‏همھهممان طور که در مورد بتهوون صادق بود.‏ زندگی شخصی بتهوون پر از تراژدی بود.‏ او در سن ٢٨ سالگی شروع !66 Nicholas Harnancourt ٦٠ John Elliot Gardener ٦١

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه به ناشنوا شدن کرد.‏ تا هنگامی که ‏سمسسممفوبىنبىی ‏بهنبههم اش،‏ ‏سمسسممفوبىنبىی کر بزرگش را ساخت،‏ کاملاً‏ ناشنوا بود.‏ این یک زندگی پر از رتحنتحج بود،‏ که البته در موسیقی اش هم بازتاب یافته است.‏ اما بتهوون نابغه بود،‏ و در جابىیبىی که ‏[هر]‏ فرد دیگری به این خاطر نابود می شد،‏ بتهوون نه تنها نابود نشد،‏ بلکه بر وضعیت شخصی خود فائق آمده و در موسیقی اش نه تنها مشکل شخصی خود،‏ بلکه ‏بمتبممام تضادهای بزرگ و تنگناهای پیش روی انسانیت رتحنتحج کشیده را بیان کرد.‏ رمانتیسیسم گرایش هبرنبرری غالب در نیمه ی اول قرن نوزدهم رمانتیسیسم بود.‏ معنای رمانتیسیسم چیست؟ ‏بمنبمماینده ی چه چبریبرزی است؟ در سال های ١٧٨٩-١٧٩٣ جهش بزرگ انقلابىببىی در فرانسه را شاهدبمیبمم که آینده ای ‏بهببههبرتبرر برای ‏بمتبممام نوع بشر را بر مبنای آزادی،‏ برابری و برادری نوید می داد.‏ این ها شعارهابىیبىی پرطمطراق هستند که بورژوازی از آن استفاده می کرد تا توده ها را به مبارزه برانگبریبرزد،‏ اما با توجه به سطح عمومی نبریبرروهای مولد،‏ انقلاب فرانسه منتهی به یک انقلاب بورژوابىیبىی شد،‏ و تنها می توانست به انقلابىببىی بورژوابىیبىی منتهی شود.‏ با تثبیت حا کمیت بورژوابىیبىی،‏ ‏بمتبممام رویاهای هبرنبررمندان و روشنفکران که با انقلاب به هیجان آمده بودند بر باد رفت،‏ و در روشنابىیبىی سرد روز ‏مجممجحو شد.‏ به جای ایده آل های آزادی،‏ برابری و برادری،‏ حا کمیت بانکدار،‏ تاجر و پول ساز را داشتند.‏ جامعه ‏بجتبجحت سلطه ی طمع سنگدلانه ی بورژوابىیبىی بود،‏ که چنان که اشاره کردم در رمان های بالزا ک به خو ‏بىببىی نشان داده شده اند.‏ بسیاری از هبرنبررمندان و نویسندگان در وا کنش به این امر تلاش کردند که آلبرتبررناتیوی انقلابىببىی پیش رو قرار دهند.‏ آبهنبهها خشونبىتبىی آشبىتبىی ناپذیر نسبت به بورژوازی و حا کمیت پول داشتند.‏ و البته هبرنبرر ‏همھهممواره باید برای آزادی بکوشد.‏ هبرنبرر حقیقی می بایست آزادانه آبجنبجچه را بیان کند که در درون وجود دارد،‏ نه آبجنبجچه را که از ببریبررون از سوی هر چبریبرزی ‏[هر کسی]‏ ‏بجتبجحمیل شده باشد،‏ چرا که چنبنیبنن هبرنبرری لزوماً‏ هبرنبرر بدی است.‏ و بنابراین هبرنبرر کنبرتبررل دولت را ‏بمنبممی پذیرد،‏ ‏همھهممان گونه که دیکتاتوری مذهب و کلیسا را پس می زند.‏ ‏همھهممچنبنیبنن استبداد بازار را هم ‏بمنبممی پذیرد،‏ که دسمشسممن سرسخت هبرنبرر و خلاقیت است.‏ !67

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
ارج نهادن به مقاومت
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر - بهار ۹۵