Views
2 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه مقدمه الن وودز هبرنبرر و سرمایه داری از سوی ‏مجممججله ی ایرابىنبىی ‏«صحنه معاصر»‏ از من درخواست شده است که مقاله ای برای ویژه نامه ی ‏«هبرنبرر و سرمایه « بنویسم.‏ من اخبریبرراً‏ با این نشریه که نشریه ای تئوریک درباره ی هبرنبرر و به طور مشخص هبرنبرر صحنه ای است آشنا شده ام.‏ فکر می کنم علاقه ی روزافزون به اندیشه های مارکسیسبىتبىی در میان جوانان،‏ هبرنبررمندان و روشنفکران در ایران،‏ پیشرفبىتبىی بسیار چشمگبریبرر است و خوشحالمللمم که می توابمنبمم در این مبحث مهم سهیم باشم.‏ !6

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه یک بار تاجری به شاعر انگلیسی رابرت گریوز‎١‎ گفت:«در شاعری پولىللىی نیست»‏ و او در جواب گفته بود:«نه،‏ اما در پول هم شاعری نیست.»‏ قضاوت قاطعانه ی من این است که سرمایه داری،‏ خصوصاً‏ در دوران زوال کهنسالىللىی اش عمیقاً‏ نسبت به هبرنبرر دسمشسممنانه است.‏ سرمایه دارها هبرنبرر را طوری می بینند که هر چبریبرز دیگری را می بینند:‏ یک کالا.‏ آبهنبهها قیمت یک اثر هبرنبرری را می دانند،‏ اما نه ارزش آن را.‏ برای آبهنبهها هبرنبرر و هبرنبررمندان مانند هر کالای دیگری قابل خرید و فروش هستند.‏ هنگامی که هبرنبررمند بزرگ هلندی ورمبریبرر درگذشت،‏ ‏همھهممسرش ‏مجممججبور شد چند نقاشی به جا مانده از او را به نانوا بفروشد تا از پس هزینه ها برآید.‏ به ‏همھهممبنیبنن ترتیب،‏ ون گوگ در ‏بمتبممام طول عمرش تنها یک نقاشی فروخت.‏ حال نقاشی های عالىللىی ‏(و حبىتبىی نقاشی های نه چندان عالىللىی)‏ به قیمت های هنگفت در حراجی های لندن و نیویورک فروخته می شوند.‏ هبرنبرر در دنیای مدرن صرفاً‏ موضوع دلالىللىی است:‏ عرصه ی سرمایه گذاری بسیار سودآور و امن.‏ در گذشته برخی افراد ثروبمتبممند مانند خانواده ی مدبجیبجچی در فلورانس حامیان سخاوبمتبممند هبرنبرر بودند.‏ درست است،‏ آبهنبهها آنقدر پول داشتند که ‏بمنبممی دانستند با آن چه کنند،‏ اما برخی از آبهنبهها دست کم علاقه ای به هبرنبرر داشتند و نسبت به آثاری که سفارش می دادند درک و قدردابىنبىی نشان می دادند.‏ اما امروز،‏ شخصیت های گمنام که تلفبىنبىی در مزایده شرکت کرده و میلیون ها دلار برای نقاشی پیکاسو پیشنهاد می کنند،‏ آن را از روی عشق به هبرنبرر ابجنبججام ‏بمنبممی دهند.‏ اغلب نقاشی هابىیبىی که به این ترتیب به دست آمده اند،‏ هرگز توسط عموم و شاید حبىتبىی خود خریدار دیده ‏بمنبممی شوند.‏ آبهنبهها در گاوصندوق بانکی سوییسی دفن می شوند؛ به ‏همھهممان اندازه ی آثار باستابىنبىی شگفت انگبریبرز هبرنبرری که از سوی وحشیان داعشی در عراق و سوریه منفجر شده و یا با خا ک یکسان شده است،‏ برای انسانیت از دست می روند.‏ شاید بتوانیم بیافزاییم که ‏بمتبممام این آثار از نظر فبریبرزیکی نابود نشده اند.‏ بسیاری از آبهنبهها با دقت برداشته شده و به خارج از کشور قاچاق شده اند و در خفا به ‏«هبرنبرردوستان»‏ ثروبمتبممند آمریکابىیبىی که این آثار را ‏همھهممچون بیچارگابىنبىی که در زندان های زیرزمیبىنبىی داعش هستند،‏ به اسارت می گبریبررند،‏ فروخته شده اند.‏ وحشیان و نابودگران واقعی هبرنبرر در نیویورک و لندن یافت می شوند.‏ !7 Robert Graves ١

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
درباره تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر