Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بگذارید ‏لحللححظه ای به این تعصب اجمحجممقانه ی طبقه ی متوسط بازگردبمیبمم که ‏[می گوید]‏ توده ها به فرهنگ علاقمند نیستند.‏ تا حد مشخصی فکر می کنم قدری حقیقت در این گفته وجود دارد.‏ چرا که توده ها احساس می کنند فرهنگ بورژوابىیبىی ابجنبجحصار طبقه ی حا کم است و برای ما نیست.‏ چبریبرزی بیگانه است،‏ به مردم عادی تعلق ندارد.‏ بله ، این فکر وجود دارد.‏ و این گاه منجر به عدم پذیرش هبرنبرر و فرهنگ از سوی مردم عادی می شود.‏ بله درست است،‏ اما این درباره ی سیاست هم درست است.‏ معمولاً‏ توده ها علاقه ای به سیاست نشان ‏بمنبممی دهند،‏ ‏بجتبجحت شرایط عادی جامعه ی طبقابىتبىی،‏ توده ها مسائل مهم را به کس دیگری می سپارند:‏ عضو شورای ‏مجممجحلی،‏ مسئول سندیکا،‏ عضو پارلمللممان و غبریبرره.‏ پس هنگامی که می گوییم توده ها به فرهنگ علاقه ندارند،‏ ‏همھهممه ی آبجنبجچه می گوییم این است که ‏بجتبجحت شرایط عادی جامعه ی طبقابىتبىی توده ها فکر کردن به طور کلی را به شخص دیگری می سپارند.‏ اما ‏همھهممان طور که تروتسکی توضیح می دهد،‏ جوهره ی انقلاب دقیقاً‏ این است که توده ی عظیم زنان و مردان شروع به شرکت در سیاست می کنند.‏ آبهنبهها شروع به تغیبریبرر می کنند،‏ خود را تا سطح انسان های واقعی بالا می کشند،‏ کشف می کنند که نیازها و علائقی دارند که پیش تر بر آن واقف نبودند؛ که ذهبىنبىی دارند،‏ شخصیبىتبىی دارند،‏ کرامت انسابىنبىی دارند،‏ روح دارند.‏ ‏بمتبممام این ها در انقلاب پدیدار می شود.‏ میگل هرناندز به جبهه رفت تا اشعار انقلابىببىی اش را برای سربازان ‏جمججممهوری خواه در سنگرها ‏بجببجخواند.‏ او ‏همھهممه جا با شوفىقفىی فراوان از سوی کارگران و دهقانان روبرو می شد.‏ علاقه به فرهنگ در قلب و ذهن توده ها حضور دارد،‏ اما به دست این جامعه ی طبقابىتبىی ناعادلانه و وحشی سرکوب و خرد شده است.‏ و یک گرایش مارکسیسبىتبىی حقیقی باید متوجه این موضوع باشد،‏ باید متوجه اهمھهممیت آن باشیم و آن را گرامی بدار ‏بمیبمم.‏ بازتاب انقلاب را به شکلی پیچیده در چبریبرزهابىیبىی چون سوررئالیسم می یابیم.‏ جنبش دادائیسم در ‏همھهممان زمان جنبش سوررئالیسم را در حدود جنگ جهابىنبىی اول پیش بیبىنبىی کرده بود،‏ خصوصاً‏ در آلمللممان که تبىنبىی چند از هبرنبررمندان و نویسندگان برجسته شورشی علیه میلیتاریسم و سرمایه داری برپا کرده بودند.‏ آبهنبهها آثاری برجسته خلق کردند،‏ مشخصاً‏ کسابىنبىی چون جورگروزکرت وایل‎٦٧‎ ، برتولت برشت‎٦٨‎ را در ذهن دارم.‏ دو نفر اخبریبرر با ‏همھهممکاری یکدیگر !70 Kurt Weil ٦٧ Berthold Brecht ٦٨

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه اپرای سه پولىللىی Dreigroschenoper) (Der را نوشتند که با آهنگ مشهور Mack the Messer) Knife (Meckie آغاز می شود.‏ آهنگ های این اپرا حاوی ‏جمججمملات شگفت انگبریبرزی هستند،‏ خصوصاً‏ ‏جمججمملابىتبىی که آن را به پایان می برند:‏ “Denn die eine sind im Dunkel, Und die and're sind im Licht, Und mann siehet die im Lichte, Die im Dunkel sieht mann nicht.” ‏[چون بعضی از مردم در تاریکی زندگی می کنند و بعضی از مردم در روشنابىیبىی زندگی می کنند،‏ آبهنبههابىیبىی را که در روشنابىیبىی زندگی می کنند می بینید،‏ آبهنبهها که در تاریکی زندگی می کنند را ‏بمنبممی بینید.]‏ جنبش دادائیست ها و سوررئالیست ها تضادهای درون جامعه ی سرمایه داری را از راه مدیوم کاریکاتور گزنده بیان می کرد.‏ تروتسکی پتانسیل انقلابىببىی این هبرنبرر و ادبیات را درک کرده بود،‏ خصوصاً‏ به عنوان سلاحی علیه ‏بمتبممامیت خواهی در هبرنبرر و جامعه ‏(هم فاشیسم و هم استالینیسم).‏ او علاقه ی بسیاری به جنبش سوررئالیست نشان داد،‏ و در واقع به ‏همھهممراه آندره برتون‎٦٩‎ سوررئالیست فرانسوی مانیفسبىتبىی درباره ی هبرنبرر و انقلاب نوشت.‏ حبىتبىی کوبیسم هم به طریقی چبریبرزی درباره ی جامعه را بازتاب می دهد.‏ چه را بازتاب می دهد؟ جنگ ها و انقلاب ها ‏بمنبمماینده ی تلاطمات عمده هستند که ‏همھهممه چبریبرز را دگوگون می کنند،‏ زندگی مردم را تغیبریبرر می دهند،‏ و ذهنیت شان را.‏ کوبیسم بازتاب دهنده ی تغیبریبرری عمیق در شیوه ای است که مردم به طور کلی جهان را می دیدند.‏ پیش از سال ١٩١۴ دوران طولابىنبىی قدرت گرفبنتبنن تدربجیبججی سرمایه داری بود.‏ کمی شبیه دورابىنبىی بود که ما به تازگی از آن گذشته ابمیبمم.‏ اشتغال کامل،‏ موفقیت و این فکر که این وضعیت می تواند تا ابد ادامه داشته باشد.‏ و سپس نا گهان این رویا متلاشی می شود،‏ این توهم به دست آسیب جنگ جهابىنبىی اول و انقلاب روسیه ‏مجممجحو می شود.‏ سپس انقلاب آلمللممان و انقلاب ‏مجممججارستان و ظهور فاشیسم در ایتالیا از راه رسید.‏ که ‏بمتبممامی آبهنبهها دنیای مردم را هزارپاره می کنند.‏ فرآیند روابىنبىی حبىتبىی ‏مجممجحافظه کارترین افراد هم تغیبریبرر کرد.‏ چگونه می شود این در هبرنبرر بازتاب نیابد؟ !71 André Breton ٦٩

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر