Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بیایید ‏لحللححظه ای درباره ی هبرنبرر پیش از جنگ جهابىنبىی اول بیاندیشیم.‏ گرایش غالب امبرپبررسیونیسم بود که در فرانسه در دهه ی آخر قرن ١٩ متولد شده بود.‏ من شخصاً‏ امبرپبررسیونیسم را دوست دارم.‏ ایده ی جهابىنبىی آسوده و آرام را منتقل می کند،‏ جهابىنبىی از گل ها و آفتاب و پیک نیک در علفزار.‏ پس از جنگ جهابىنبىی اول چگونه هبرنبررمندان می توانستند به چنبنیبنن جهابىنبىی بازگردند؟ چگونه می توانستند حبىتبىی ‏[امکان]‏ آن را در نظر بگبریبررند؟ ا گر به نقاشی های اولیه ی پیکاسو نگاه کنید،‏ به تصویر درآمدن جهان مردم به حاشیه رانده شده ی فقبریبرر را می بینید که با کمالىللىی تکنیکی و درکی از توده ها ابجنبججام شده است.‏ یک نقاشی را در نظر دارم،‏ از دخبرتبرری بندباز بر روی یک توپ بزرگ.‏ در پیش زمینه مرد عظیم الحللحجثه ی ورزشکاری با بازوان ستبرببرر بر روی یک بلوک بزرگ نشسته است.‏ دخبرتبرر به نظر می رسد که به ‏بجنبجحوی شناور است،‏ به نظر می رسد که بر جاذبه غلبه کرده است.‏ در حالىللىی که اجزاء دیگر حس توده ای سنگبنیبنن و نبریبرروی جاذبه را که به پایبنیبنن می کشد القاء می کنند.‏ این وجه تکنیکی و تقریباً‏ هندسی به تدرتحیتحج حیات خود را در پیش می گبریبررد و مکتبىببىی جدید می سازد.‏ پیکر انسان به صوربىتبىی عادی که عادت کرده ابمیبمم آن را رئالیسم توصیف کنیم ‏بمنبممایش داده ‏بمنبممی شود.‏ فرم انسابىنبىی از زوایای ‏مجممجختلف نشان داده می شود،‏ به ‏بجنبجحوی که در زندگی روزمره ‏ممممممکن نبود.‏ ‏ممممممکن است کسی بگوید که این هبرنبرر نیست.‏ مردم این گونه نیستند؛ چطور می شود یک پا آبجنبججا باشد و یک دست اینجا و صورت رو به هر دو طرف باشد؟ هرچند،‏ هدف هبرنبرر ‏‐همھهممانند فلسفه‐‏ تنها این نیست که چبریبرزها را ‏همھهممان طور که هستند ‏‐یا به نظر می رسند باشند‐‏ منتقل کند.‏ وظیفه ی واقعی هر دو،‏ هم هبرنبرر و هم فلسفه این است که به دنیای ماورای ظاهر رسوخ کرده،‏ نقاب را بدرد و واقعیت و مردم را آنگونه که واقعاً‏ هستند نشان دهد.‏ می دانید،‏ این پیکاسو نبود که شروع به تقسیم انسان به اجزاء تشکیل دهنده اش کرد.‏ در دوران ١٩١۴ تا ١٩١٨ میلیون ها انسان در پوشش یونیفرم توسط تیغ و مواد منفجره ی قوی به اجزاء تشکیل دهنده شان تکه تکه شدند.‏ ا گر این هبرنبرر تکان دهنده است،‏ بسیار کمبرتبرر از جامعه ی قرن ٢٠ و ٢١ تکان دهنده است.‏ یک نقاشی مشخص از پیکاسو را در نظر دارم که نامش ‏«پرتره ی یک بانو»‏ است.‏ لطفاً‏ توجه داشته باشید،‏ نه پرتره ی یک زن،‏ بلکه پرتره ی یک بانو.‏ تصویر پیکر زبىنبىی است که اعضاء جنسی او به شدت اغراق شده اند،‏ پستان ها و مابقی،‏ و ا گر نگاه کنید،‏ این پیکر دست ندارد.‏ چرا این !72

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بانو دست ندارد؟ چون کار ‏بمنبممی کند.‏ تنها کارکرد یک بانو در طبقات بالای اجتماع دقیقاً‏ به عنوان حیوان تولید مثل کننده است.‏ ضمناً‏ پیکاسو یک بار بر روی در اتاق مطالعه اش نوشت:«‏ne Je «.suis en gentilhomme من یک جنتلمن نیستم.‏ می توابمنبمم ادامه دهم،‏ اما یک مقدار وقت زیادی می گبریبررد.‏ بزرگ ترین نقاشی پیکاسو ‏بىببىی شک شاهکارش گوئرنیکا بود.‏ این شاید قدربمتبممندترین مانیفست هبرنبرری در تارتحیتحخ باشد.‏ پیکاسو در مقطعی گفت:‏ هبرنبرر برای تزئبنیبنن نیست،‏ هبرنبرر باید سلاحی برای مبارزه باشد.‏ و گوئرنیکا که توصیه می کنم با دقت به آن نگاه کنید،‏ وحشت ‏بمببممباران باسک را بیان می کند.‏ این ‏بهببههبرتبررین نوع هبرنبرر مبارز است.‏ این نشان می دهد که هبرنبرر می تواند مبارز باشد.‏ هبرنبررمندان مبارزی چون دیه گو ریورا ٧٠ و دیگران در قرن بیستم بوده اند.‏ آیا این مسئولیت ما نیست که ‏‐در کنار فعالیت سندیکابىیبىی مان،‏ فعالیت جوانان و سایر فعالیت ها‐‏ تلاش کنیم که به هبرنبررمندان و نویسندگان مدرن دسبرتبررسی پیدا کنیم و آبهنبهها را به متحدین مبارز طبقه ی کارگر تبدیل کنیم؟ من معتقدم که هبرنبرر می تواند نقشی انقلابىببىی ایفاء کند و ما باید خود را پذیرا و مشتاق برقراری دیالوگ با ‏بهببههبرتبررین هبرنبررمندان نشان دهیم:‏ تا آبهنبهها را به خدمت فعال طبقه ی کارگر درآور ‏بمیبمم.‏ هبرنبرر و انقلاب ا کتبرببرر لئون تروتسکی جابىیبىی نوشت که انقلاب نبریبرروی ‏مجممجحرکه ی تارتحیتحخ است.‏ و گواه شگفت انگبریبرز آن خود انقلاب ا کتبرببرر بود.‏ انقلاب روسیه عملی رهابىیبىی ‏بجببجخش برای انسان بود که از هر جهت زمبنیبنن را به لرزه درآورد.‏ نه تنها رهابىیبىی پرولتاریا،‏ بلکه رهابىیبىی زنان،‏ رهابىیبىی ملل سرکوب شده،‏ ‏بهیبههودیان،‏ و بله،‏ خود هبرنبرر.‏ انقلاب ا کتبرببرر هبرنبرر را رها کرد.‏ بر خلاف ‏بهتبههمت های دسمشسممنان بولشویسم،‏ هرگز تلاشی از سوی بولشویک ها برای ‏بجتبجحمیل خطوط حز ‏بىببىی بر هبرنبرر صورت نگرفت.‏ دهه ی پس از ا کتبرببرر،‏ سال های مناظره ، ‏بجتبججربه و نوآوری آزاد و پرشور بود.‏ چه کهکشابىنبىی از استعداد هبرنبرری در سال های پس از انقلاب خصوصاً‏ در دهه ی ١٩٢٠ طلوع کرد.‏ شکوفابىیبىی شگفت انگبریبرزی در فرهنگ و هبرنبرر در !73 Diego Rivera ٧٠

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر