Views
4 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه جریان بود.‏ اشعار این شاعر بزرگ انقلابىببىی مایا کوفسکی ‏‐بولشویکی از سال ١٩٠۵‐ دار ‏بمیبمم که او را پسر طبل نواز انقلاب می نامیدند.‏ پس از انقلاب ا کتبرببرر،‏ آغاز رنسانسی شگفت انگبریبرز ‏[بود].‏ در تئاتر با مبریبررهولد،‏ در سینما با آیزنشتاین که شخصاً‏ فکر می کنم بزرگ ترین کارگردان سینما در ‏بمتبممام تارتحیتحخ است،‏ در موسیقی با شوستا کووتحیتحچ ‏‐کسی که بدون انقلاب روسیه هرگز یک نت موسیقی را هم ‏بمنبممی نوشت و کسی که ‏بجنبجخستبنیبنن ‏سمسسممفوبىنبىی اش را در سال ١٩٢٨ در سن ٢۶ سالگی نوشت،‏ ا گر حافظه ام یاری کند.‏ نویسندگان مبتکری وجود داشتند چون آیزا ک بابل ٧١ ، نویسنده ی ‏بهیبههودی که ‏«سواران سرخ»‏ را نوشت،‏ اثری عالىللىی درباره ی جنگ داخلی.‏ مایا کوفسکی که پیش تر اشاره کردم،‏ و افراد دیگری که بولشویک نبودند اما در ‏[سایه ی]‏ انقلاب رشد کردند.‏ اما این گل زیبا و خوشبو زیر چکمه ی استالینیسم له شد.‏ مبریبررهولد در اردوگاه اسرا مرد،‏ بابل در اردوگاه اسرا مرد،‏ مایا کوفسکی خودکشی کرد،‏ ماندلشتام‎٧٢‎ این ها تنها برخی از جنایات استالینیسم در عرصه ی فرهنگ است.‏ در اردوگاه اسرا مرد،‏ و الىللىی آخر.‏ هبرنبرر و سوسیالبریبرزم حال می بینیم که نسبتاً‏ ‏[صحبت هابمیبمم را]‏ زیاد ادامه داده ام و هنوز به یک چهارم آبجنبجچه قصد داشتم هم نبرپبررداخته ام.‏ اما می خواهم با یک ایده درباره ی هبرنبرر ‏بجتبجحت حا کمیت سوسیالبریبرزم ‏[بجببجحث را]‏ به پایان ببرببررم.‏ وظیفه ی اصلی ما،‏ مبرببررم ترین وظیفه ی ما سرنگوبىنبىی سرمایه داری است،‏ چرا که ادامه ی سرمایه داری نه تنها حیات اقتصادی را ‏بهتبههدید می کند،‏ بلکه ‏بهتبههدیدی مرگبار برای چشم انداز آینده ی ‏بمتبممدن و فرهنگ انسابىنبىی نبریبرز هست.‏ چرا که علبریبررغم ‏بمتبممام پیشرفت های اعجاب آور ‏بمتبممدن بشری ده هزارساله،‏ فرهنگ و ‏بمتبممدن بشری تنها واقعاً‏ یک لایه ی نازک هستند.‏ ‏بمتبممدن در واقع بسیار آسیب پذیر است و زیر این پوسته ی نازک فرهنگ،‏ نبریبرروهای بربریت بدوی ‏همھهممچنان وجود دارد.‏ این را در آلمللممان هیتلر دیدید و باز هم اخبریبرراً‏ در بالکان دیده ابمیبمم.‏ آینده ی فرهنگ و ‏بمتبممدن بشری در معرض خطری جدی است،‏ مگر آنکه طبقه ی کارگر قدرت را در دستان خود بگبریبررد.‏ اما این مسئله روی دیگری هم دارد.‏ !74 Isaac Babel ٧١ Osip Emilyevich Mandelshtam ٧٢

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در شرایط مدرن،‏ با رشد عظیم نبریبرروهای مولد،‏ علم و تکنولوژی،‏ یک انقلاب سوسیالیسبىتبىی به سرعت منجر به انقلاب فرهنگی می شود،‏ که مشابهببههش هرگز در تارتحیتحخ بشریت دیده نشده است.‏ یکی از بزرگ ترین جنایات سرمایه داری این است که نبوغ،‏ خلاقیت و پتانسیل مردم عادی را سرکوب می کند.‏ ا کبرثبرریت مردم هرگز این فرصت را نداشته اند که خود را آزادانه رشد دهند.‏ تروتسکی گفته است:«چند ارسطو دارد خوک چرابىنبىی می کند؟»‏ و می افزاید:«و چند خوک چران بر مسند قدرت نشسته است؟»‏ صدها سال هبرنبرر در ابجنبجحصار افرادی معدود بوده است.‏ برای ا کبرثبرریت عمده،‏ ‏[هبرنبرر]‏ به عنوان چبریبرزی مرموز،‏ دشوار و مطلقاً‏ غبریبرر قابل دسبرتبررسی نشان داده شده است.‏ هبرنبررمند به عنوان موجودی خاص نشان داده می شود که منحصراً‏ استعداد مادرزادی دارد و مانند بقیه ی ما نیست.‏ حال،‏ به هیچ وجه انکار ‏بمنبممی کنم که عنصری ژنتیک در ساختار ما است که پتانسیل مشخصی برای رشد به ما می دهد.‏ این هم مشخص است که هر کسی ‏بمنبممی تواند مثلاً‏ موتزارت شود.‏ اما این بیانات چبریبرزی را توجیه ‏بمنبممی کند.‏ ساختار ژنتیکی موتزارت این پتانسیل را به او داد که آهنگسازی بزرگ شود.‏ اما ‏مجممجحیطی که در آن رشد کرد نقشی تعیبنیبنن کننده در ‏بجتبجحقق این پتانسیل داشت.‏ پدرش آهنگسازی شناخته شده بود،‏ لئوپولد موتزارت که برای فرزندش آرزوهای بسیاری داشت.‏ از سنبنیبنن بسیار کم پسرش را تشویق می کرد که به موسیقی علاقمند شود.‏ آن موتزارت،‏ موتزارت کودک پتانسیل آن را داشت که آهنگسازی بزرگ شود،‏ در این شکی نیست.‏ اما آیا کسی جداً‏ معتقد است که ا گر موتزارت به جای آن که فرزند آهنگسازی موفق متولد شود،‏ دهقابىنبىی هندی متولد می شد،‏ ‏سمسسممفوبىنبىی می نوشت؟ البته که نه.‏ یک شاعر انگلیسی قرن ٧٣١٠ ‏«بسیار گوهر ناب و درخشان را غارهای تاریک اقیانوس پنهان کرده است بسیار گل در خفا شکوفا شده این ابیات را نوشته است:‏ و عطرش را در هوای انزوا تلف کرده است.»‏ این بیت ها چه خوب اتلاف استعداد انسابىنبىی را ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری نشان می دهد!‏ !75 Thomas Gray ٧٣

دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
هنر و مبارزه طبقاتی
اما
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
هنر و سرمایه‌داری
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری