Views
9 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ا گر تعریفی اساسی از سوسیالبریبرزم می خواهید،‏ من به ‏سمشسمما می گو ‏بمیبمم.‏ این است که ‏بمتبممام توان بالقوه ی نوع بشر را ‏مجممجحقق کنیم.‏ ا گر به تارتحیتحخ بشریت نگاه کنیم،‏ این موضوع جلب توجه می کند که تعداد نوابغی چون موتزارت بسیار کم است.‏ از میان هزاران میلیون مرد و زن که در سیاره ی ما زندگی کرده اند،‏ ‏بمنبممی گو ‏بمیبمم که ‏بمتبممام آبهنبهها باید مثل موتزارت می شدند‐‏ این غلط است.‏ اما در میان این افراد بسیاری نوابغ بالقوه در عرصه های ‏مجممجختلف وجود دارند،‏ در این کوچک ترین شکی نیست.‏ به سال های مدرسه تان فکر کنید.‏ چند نفر از ‏بجببجچه های مدرسه تان را می شناسید که در شرایط متفاوت می توانستند دکبرتبرر،‏ نویسنده،‏ آهنگساز،‏ رقصنده،‏ فوتبالیست،‏ موسیقیدان شوند؟ و به کجا رسیدند؟ ما ‏همھهممه با این رویا آغاز می کنیم،‏ این طور نیست؟ اما خیلی زود بر پایه ی سرمایه داری این رویا در مردم متلاشی می شود.‏ ‏بجتبجحقبریبرر می شوند،‏ تا حدی که برخی از آبهنبهها مثل حیوانات می شوند.‏ پتانسیل درون آبهنبهها در سن پایبنیبنن نابود می شود.‏ معنای دروبىنبىی سوسیالبریبرزم بازگرداندن این پتانسیل انسابىنبىی به شکوفابىیبىی است.‏ رفقا،‏ معنای دروبىنبىی سوسیالبریبرزم این نیست که برای خرده نان ‏بجببججنگیم،‏ این چبریبرزی نیست که برایش مبارزه می کنیم.‏ این تنها ‏بجنبجخستبنیبنن گام است،‏ البته گامی بسیار مهم.‏ ابجنبججیل می گوید:«انسان ‏بمنبممی بایست تنها با نان زندگی کند.»‏ و در واقع انسان ها هرگز با نان تنها زندگی نکرده اند.‏ و در جامعه ی سوسیالیسبىتبىی،‏ مردان و زنان از کمبود،‏ از فقر رها خواهند شد و زمان لازم را خواهند داشت تا خود را به عنوان انسان های آزاد پرورش دهند.‏ برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار،‏ آزاد خواهند بود تا شخصیت شان را پرورش دهند،‏ خود را از نظر جسمی و روابىنبىی پرورش دهند.‏ فقط مقادیر عظیم توان بالقوه ی خلاقه ای را که آزاد می شود تصور کنید!‏ کاری می کند که دستاوردهای رنسانس امری ناچبریبرز به نظر برسند.‏ هبرنبرر برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار در تارتحیتحخ دوباره ‏بجببجخشی از زندگی خواهد شد،‏ نه حبس شده در موزه ها،‏ تروتسکی می گوید موزه،‏ اردوگاه اسارت هبرنبرر است.‏ هبرنبرر باید از این زندان آزاد شده و به زندگی وصل شود.‏ هبرنبرر و آینده در آغاز قرن ٢١ انسانیت با مسئله ای بسیار مهم روبرو است،‏ مسئله ی به اصطلاح جهابىنبىی شدن.‏ این امر به ‏همھهممان اندازه ی بعد اقتصادی،‏ بعدی فرهنگی دارد.‏ البته ما به عنوان مارکسیست،‏ !76

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه انبرتبررناسیونالیست هستیم،‏ باید از هر گونه آثار تعصب ملی رها باشیم.‏ مارکس و انگلس هم در مانیفست توضیح داده اند که رشد سرمایه داری گرایشی به سوی اقتصاد جهابىنبىی ابجیبججاد می کند که از درون آن در ‏بهنبههایت فرهنگی جهابىنبىی برمی خبریبرزد.‏ این تا حدی یک واقعیت است.‏ در طول ٢٠ یا ٣٠ سال دگرگوبىنبىی عظیمی در مقیاس جهابىنبىی رخ داده است.‏ عملاً‏ ا کنون به هر کجا که بروید،‏ خصوصاً‏ در کشورهای توسعه یافته،‏ و ‏همھهممچنبنیبنن به طور فزاینده ای در کشورهای توسعه نیافته جوانان لباس های یکسابىنبىی می پوشند،‏ به موسیقی یکسابىنبىی گوش می کنند،‏ و گرایشی عمومی به سوی نوعی استانداردسازی وجود دارد.‏ این خوب است یا بد؟ باید مراقب باشیم که در موقعیت ملی گرایانه و ‏بىببىی تفاوت به فرهنگ های دیگر قرار نگبریبرر ‏بمیبمم.‏ چرا که پا کسازی عرصه،‏ پا کسازی زباله های انبوه ‏بهنبههایتاً‏ باید منجر به فرهنگ انسابىنبىی جهابىنبىی ‏بجتبجحت حا کمیت سوسیالبریبرزم شود.‏ هرچند،‏ ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری،‏ آبجنبجچه که این ‏«فرهنگ»‏ جهابىنبىی از آن متشکل است،‏ سلطه ی فرهنگی زمجممجخت بر روی سیاره توسط امبرپبرریالیسم قدربمتبممند واحدی است که ‏بمتبممام فرهنگ های دیگر را برای مصلحت سود از ببنیبنن می برد.‏ و این ‏بمنبممی تواند خوب باشد.‏ ضمناً،‏ کسی به کلمات ‏«موسیقی کارگری»‏ یا ‏«هبرنبرر کارگری»‏ اشاره کرد.‏ در واقع چنبنیبنن چبریبرزی وجود ندارد.‏ مارکس مدت ها پیش توضیح داد که اندیشه های مقدم در هر دوران اندیشه های طبقه ی حا کم هستند.‏ و تروتسکی توضیح داده است که پرولتاریا به خاطر شرایط زندگی اش ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری ‏بمنبممی تواند پیش از انقلاب فرهنگ خود را خلق کند.‏ از سوی دیگر،‏ پس از انقلاب سوسیالیسبىتبىی فرهنگ کارگری وجود ‏بجنبجخواهد داشت،‏ بلکه فرهنگی سوسیالیسبىتبىی و حقیقتاً‏ انسابىنبىی خواهد بود.‏ رفقا ما باید چشمان مان را بالاتر ببرببرر ‏بمیبمم و افق هابمیبممان را کمی بازتر کنیم.‏ ما باید متوجه باشیم که از میان این آشفتگی کنوبىنبىی،‏ ‏بجببجحران کنوبىنبىی،‏ ‏بجتبجحلیل رفبنتبنن کنوبىنبىی سیاره ، ‏بمتبممدن جدیدی در حال آماده شدن است.‏ در طول تارتحیتحخ،‏ هنگامی که یک نظام اقتصادی و اجتماعی وارد ‏بجببجحران می شود،‏ این واقعیت خود را به اشکال گونا گوبىنبىی نشان می دهد:‏ به شکل ‏بجببجحران خانواده،‏ ‏بجببجحران اخلاقیات،‏ ‏بجببجحران مذهب،‏ ‏بجببجحران فرهنگ.‏ و ‏بمتبممام این عناصر هم ا کنون ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری وجود دارند.‏ این یک بیماری عمومی،‏ نوعی افول و فساد است که هبرنبرر را هم ‏بجتبجحت تاثبریبرر قرار می دهد.‏ فقط به هبرنبرری که ا کنون تولید می کنند نگاه کنید.‏ من فکر می کنم که ذهن بازی دارم،‏ طرفدار ‏بجتبججربه ی هبرنبرری هستم،‏ به ایده های جدید علاقمندم،‏ اما وقبىتبىی ‏بمنبممایشگاهی هبرنبرری در لندن افتتاح می شود !77

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر