Views
6 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه که گوسفندی را نشان می دهد،‏ گوسفند مرده ای در فرمالدئید،‏ و به عنوان هبرنبرر ارائه می شود،‏ آنگاه حبریبررت می کنم.‏ من فکر می کنم این یکی از نشانه های فساد است و مردم پول زیادی را بابت آن خرج می کنند.‏ انگلیسی ها ضرب المللممثلی قدبمیبممی دارند که می گوید:«جابىیبىی که چرک باشد مس هم هست.»‏ ‏[م:‏ جابىیبىی که کار کثیف برای ابجنبججام دادن باشد،‏ پول هم هست.]‏ در دنیای هبرنبرری سرمایه داری فاسد که در آن فضولات هست،‏ پول هم هست.‏ بورژواها مثل ‏همھهممیشه از هر چبریبرزی پول درمی آورند!‏ ا گر هبرنبرر ‏بمنبممایانگر نوعی آینه باشد ‏‐که هست و جامعه بازتاب خود را می تواند در آن ببیند‐‏ پس این بازتاب بسیار وفادارانه ای از جامعه ی بورژوای قرن ٢١ است.‏ این ‏بمنبمماینده ی ‏بجببجحران فرهنگ و تبرنبرزل ‏بهنبههابىیبىی آن است.‏ اما حبىتبىی ‏همھهممبنیبنن هبرنبرر هم به ‏بجنبجحوی چبریبرزی به ما می گوید،‏ می گوید که فرهنگ ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری دیگر ‏بمنبممی تواند رشد کند.‏ این پیام و به دنبال آن وظیفه ای که ا کنون به عهده ی پرولتاریا گذاشته می شود بسیار جدی است،‏ ‏همھهممانند وظیفه ی بورژوازی در قرون ١٧ و ١٨، شامل پا کسازی ‏بمتبممام زباله های بر سر راه و آماده کردن راه برای نظام اجتماعی جدید است.‏ این تنها یک مسئله ی اقتصادی نیست،‏ تا کید می کنم،‏ بلکه چون سرمایه داران ‏بمنبممی توانند از پتانسیل عظیمی که برای رشد صنایع،‏ کشاورزی،‏ علم و تکنولوژی وجود دارد استفاده کنند،‏ این وظیفه ی طبقه ی کارگر است که کنبرتبررل جامعه را به دست بگبریبررد.‏ ‏همھهممبنیبنن که طبقه ی کارگر قدرت را در دستانش بگبریبررد،‏ پتانسیلی نامجممجحدود برای رشد انسان بر مبنای اقتصاد برنامه ریزی شده ی سوسیالیسبىتبىی پیش رو ‏بمیبممان پدیدار می شود.‏ این چبریبرزی است که برایش می جنگیم.‏ می جنگیم،‏ نه فقط برای رهابىیبىی اقتصادی پرولتاریا،‏ بلکه برای روح نوع بشر می جنگیم.‏ برای جامعه ای می جنگیم که در آن توان بالقوه ی ‏همھهممگان بتواند به طور کامل به فعل برسد.‏ و آزاد از وابستگی ‏بجتبجحقبریبررآمبریبرز به بردگی سرمایه داری،‏ بالاخره می توانیم خود را در حد قامت حقیقی انسابىنبىی مان ارتقاء ‏بجببجخشیم و به سوی ستارگان دست یاز ‏بمیبمم.‏ در یک جامعه ی سوسیالیسبىتبىی مردم شهرهای زیبا می سازند،‏ با ‏بجتبجخریب هیولاهای زشت،‏ آلوده و شلوغی که شهرهابمیبممان به آن تبدیل شده اند،‏ آن را از نو می سازند.‏ مردم می توانند و باید حق آن را داشته باشند که در خانه های زیبا زندگی کنند،‏ و شرایط انسابىنبىی حقیقی ابجیبججاد شود که در آن زندگی کنند.‏ زندگی روزمره در خانه،‏ ‏مجممجحل کار،‏ و حبىتبىی در خیابان ها زیبا خواهد شد.‏ معماری !78

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه دیگر سیندرلای هبرنبررها ‏بجنبجخواهد بود ‏[م:‏ مغفول ‏بجنبجخواهد ماند]،‏ بلکه به شدت مورد ‏بجببجحث قرار خواهد گرفت.‏ اعتبار و جایگاه مهمی را باز خواهد یافت که در یونان باستان از آن ‏بهببههره می برد.‏ هبرنبرر و فرهنگ و علم بیش از پیش شکوفا خواهد شد و مهم تر از ‏همھهممه،‏ والاترین هبرنبرر،‏ مهم ترین هبرنبرر،‏ هبرنبرر خود زندگی.‏ زیبا کردن زندگی بزرگ ترینِ‏ اهداف است،‏ چرا که تنها یک زندگی دار ‏بمیبمم.‏ ما به عنوان ماتریالیست های دیالکتیک زندگی پس از مرگ را ‏بمنبممی پذیر ‏بمیبمم.‏ این به ما بستگی دارد که اطمینان حاصل کنیم که نه تنها زندگی مردم دیگر ‏بهتبههی و ‏بىببىی معنا نیست،‏ بلکه ‏همھهممه قادرند ‏بهنبههایت ‏بهببههره را از زندگی ببرببررند و هنگامی که زمانش فرا برسد،‏ بدون حسرت از آن جدا شوند.‏ این به قول انگلس ‏«پرش بشریت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی»‏ خواهد بود.‏ این هدفىففىی است که برایش می جنگیم،‏ تنها هدفىففىی که ارزش جنگیدن دارد.‏ الهللهھام گرفته و مسلح به این اندیشه ها،‏ ما پبریبرروز خواهیم شد.‏ بارسلون،‏ جولای ٢٠٠١ ‏بىپبىی نوشت:‏ گفته های فوق تنها طرحی ساده از موضوعی بزرگ و پیچیده است.‏ برای اینکه حق مطلب ادا شود،‏ یک روز کامل وقت لازم دارم تا شروع کنم و یک هفته زمان نیاز دار ‏بمیبمم که ‏بجببجحث کنیم.‏ اما کاملاً‏ ‏ممممممکن است که در پایان کتابىببىی درباره ی این موضوع ابجیبججاد کنیم که آن گونه که شایسته است عمل کند.‏ ارنست فیشر‎٧٤‎ مارکسیست اتریشی این سوال را مطرح کرد که هبرنبرر چه معنابىیبىی دارد.‏ هبرنبرر چیست؟ و اظهار داشت که انسانیت در هبرنبرر در ‏بىپبىی یک زندگی ‏بمتبممام می کوشد.‏ این چه معنابىیبىی دارد؟ در جامعه ی طبقابىتبىی زنان و مردان ‏بمتبممام نیستیم.‏ در ‏بهببههبرتبررین موارد تنها انسان های نیمه ‐ ‏بجتبجحقق یافته هستیم.‏ و با اینکه مردم واقعاً‏ این را درک ‏بمنبممی کنند،‏ اغلب مردم احساس می کنند که در زندگی توانابىیبىی هایشان را به طور کامل به فعل نرسانده اند.‏ آبهنبهها ‏بمنبممی فهمند چرا،‏ اما احساس می کنند که چبریبرزی در زندگی شان کم است،‏ یا ‏بهببههبرتبرر بگو ‏بمیبمم انگار ‏«چبریبرزی گم کرده ام».برای ا کبرثبرریت مردم مسئله ی بزرگ این نیست که ‏«آیا پس از مرگ زندگی هست؟»‏ مسئله این است که !79 Ernst Fischer ٧٤

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مخاطب در تئاتر امروز ایران
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org