Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ‏«آیا پیش از مرگ زندگی هست؟»‏ این فکری است که مردم را شکنجه می دهد.‏ وقبىتبىی مردم درنگ می کنند تا به زندگی شان بیندیشند،‏ از خود می پرسند:«آیا ‏همھهممه اش ‏همھهممبنیبنن است؟ آیا این ‏بمتبممام زندگی است؟»‏ علبىتبىی که منتظر زندگی پس از مرگ هستند این است که واقعاً‏ زندگی نکرده اند.‏ این جابىیبىی است که هبرنبرر وارد می شود.‏ به مردم اجازه می دهد رویاپردازی کنند،‏ افقی بازتر به آبهنبهها ارائه می کند.‏ رویا می پردازند که اوضاع می تواند ‏بهببههبرتبرر باشد،‏ زندگی می تواند ‏بهببههبرتبرر باشد.‏ زنان و مردان که هیچ عشقی در زندگی شان ندارند به سینما می روند و این داستان های اجمحجممقانه را ‏بمتبمماشا می کنند،‏ چرا که به دنبال عشق،‏ احساس و شور انسابىنبىی حقیقی هستند.‏ آبهنبهها به رنگ ها جذب می شوند چون زندگی شان ‏بىببىی رنگ است.‏ حبىتبىی به افیون مذهب جذب می شوند چون در دنیابىیبىی ‏بىببىی روح زندگی می کنند.‏ درباره ی توده ها حرف می زبمنبمم،‏ تنها از روشنفکران ‏بمنبممی گو ‏بمیبمم.‏ بسیاری از مردم به سینما می روند،‏ بسیاری از مردم این برنامه های مهیب تلویزیون را ‏بمتبمماشا می کنند که در انگلستان با نام اپرای صابوبىنبىی opera) (soap می شناسند.‏ این ها جایگزین های بسیار بدی برای زندگی واقعی هستند،‏ که میلیون ها نفر آن را ‏بمتبمماشا می کنند چون برای خود زندگی ای ندارند.‏ در سینما،‏ یا در مقابل صفحه ی تلویزیون حدود یک ساعت ا کشن را می بینند،‏ هیجان را می بینند،‏ که به آبهنبهها کمی آسایش از کسالت ملال آور صرف خا کسبرتبرری حیات شان ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری می دهد.‏ این اهمھهممیت هبرنبرر است:‏ رویابىیبىی است که هر چند مبهم،‏ می گوید بشر واقعاً‏ می تواند زندگی داشته باشد و اظهار می دارد که در درون قلب شان،‏ زنان و مردان در طلب نوع دیگری از زندگی هستند،‏ چبریبرزی ‏بهببههبرتبرر از آبجنبجچه که دارند.‏ بنابراین به ‏بجنبجحوی ‏بمتبممام هبرنبررها بالقوه اصل انقلاب را در خود دارند چرا که ‏بمنبممایانگر نارضایبىتبىی از آبجنبجچه وجود دارد است.‏ البته که ‏مجممجحدودیت های هبرنبرر را درک می کنیم،‏ درک می کنیم که برای ما ‏مجممجحدوده ی ضروری مبارزه نیست.‏ تنها یک ‏مجممجحدوده ی دیگر است که باید تفسبریبرر کرده و تلاش برای مداخله در آن کنیم،‏ تلاش کنیم که نوعی ارتباط و دیالوگ با ‏بهببههبرتبررین هبرنبررمندان ابجیبججاد کنیم.‏ تضادهابىیبىی که از طریق هبرنبرر مطرح می شوند ‏بمنبممی توانند از طریق هبرنبرر حل شوند،‏ چرا که این ها تضادهای جامعه هستند که در هبرنبرر بازتاب یافته اند،‏ اما تنها می توانند از طریق مبارزه ی انقلابىببىی در جامعه حل شوند.‏ بنابراین،‏ جستجوی مداوم آزادی و حقیقت در هبرنبرر ‏بهنبههایتاً‏ می بایست به سوی راه انقلاب اجتماعی و اندیشه ها و برنامه ی مارکسیسم منتهی شود.‏ !80

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !81

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته