Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه مرداخای پبریبررگوت سرمایه داری و هبرنبرر،‏ یا آبهنبهها قیمت را می دانند ولىللىی نه ارزش را!‏ ما در دنیای زشت و ‏بىببىی روحی زندگی می کنیم،‏ این طور نیست؟ فکر می کنید این گونه باشد؟ خب من فکر می کنم ا گر وارد این وبسایت شده باشید،‏ این گونه فکر می کنید.‏ اما ما،‏ ‏«ما اندک مردمان خوشبخت»،‏ به قدری کم هستیم که ا گر نبودبمیبمم،‏ ‏بمتبممایلی به نوشبنتبنن این مقاله احساس ‏بمنبممی کردم.‏ وقبىتبىی می گو ‏بمیبمم دنیا زشت است منظورم این سیاره نیست.‏ منظورم آبجنبجچه ما سا کنان این شگفبىتبىی گرد دوار در چنگ جاذبه ی کهکشان مان با خانه مان می کنیم زشت است.‏ شاید فکر کنید این قرار است مطلب دیگری درباره ی ‏مجممجحیط زیست باشد،‏ و از جهبىتبىی هم هست.‏ درباره ی ‏مجممجحیط زیست دو حس از حواس ماست،‏ چشمان و گوش هابمیبممان.‏ آیا اخبریبرراً‏ موسیقی خو ‏بىببىی شنیده اید،‏ فیلم خوب یا اثر هبرنبرری خو ‏بىببىی دیده اید؟ حال اجازه دهید سوالمللمم را طور دیگری بیان کنم:‏ آیا اخبریبرراً‏ موسیقی خوب جدیدی شنیده اید،‏ فیلم خوب جدید یا اثر هبرنبرری خوب جدیدی دیده اید؟ نه!‏ چون هبرنبرر خوب جدید یعبىنبىی موسیقی یا ‏[هبرنبرر]‏ بصری خوب فروش ‏بمنبممی رود.‏ چون ما در عصری زندگی می کنیم که سود هدف هر ‏مجممجحصولىللىی است،‏ چه یک گبریبرره ی کاغذی که در تبریبرراژ میلیوبىنبىی توسط یک ماشبنیبنن ‏بىببىی فکر تولید شود،‏ چه قطعه ای موسیقابىیبىی که کسی ماه ها به خاطرش عرق ربجیبجخته باشد.‏ سرمایه داران به ما می گویند که در بازار جهابىنبىی زندگی می کنیم.‏ بازارها وجود دارند تا اجناس شان را بفروشند و پول دربیاورند.‏ آبجنبجچه می فروشند اهمھهممیبىتبىی ندارد،‏ تا هنگامی که فروش می رود و البته سودآوری دارد.‏ !82

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه سوخبنتبنن ساختمان پارلمللممان (١٨٣۴) ‐ ترنر هالیوود در دوران اوجش ‏بمنبممونه ای بارز است.‏ استعدادهای بزرگ به اندازه ای مورد ‏بهببههره کشی قرار می گرفتند که در بسیاری از موارد ستاره ها جوابمنبممرگ می شدند،‏ یا به دست خودشان یا از طریق افراط در مصرف ‏مجممجحرک هابىیبىی چون الکل و مواد ‏مجممجخدر.‏ مشهورترین ‏بمنبممونه های این گونه استفاده از انسان ها به عنوان کالا جودی گارلند،‏ مریلبنیبنن مونرو و البته ‏«پادشاه»،‏ الویس ‏[پریسلی]‏ بودند.‏ معروف ترین ‏بمنبممونه ی این شکل از بردگی جودی گارلند بود.‏ او ستاره ی خردسال سینما بود که رشد کرد و ستاره ی بزرگسال شد.‏ او ببریبررجمحجممانه وادار می شد که یکی پس از دیگری فیلم بسازد.‏ او که وادار می شد که قرص هابىیبىی مصرف کند ‏(که امروز آبهنبهها را ‏مجممجحرک و ‏مجممجخدر می نامیم)‏ تا بتواند در فیلم ها یکی پس از دیگری ظاهر شود،‏ الکلی شد و عاقبت در سن ۴٧ سالگی در لندن درگذشت.‏ او سایه ی رقت انگبریبرزی شده بود از استعداد بزرگی که پیش از آن بود،‏ در تلویزیون و مطبوعات هدف هجو و ‏بمتبممسخر قرار می گرفت چون حقیقت پنهان در پس مرگ !83

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵