Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه طول قرن ١٩ تقاضای پرتره و مناظر کسل کننده را کاهش داده بود.‏ و در مورد مارسل دوشان ٧٥ حبىتبىی او را ‏بجتبجحت تاثبریبرر نبریبرز قرار داده بود.‏ پس از دیدن عکسی با نوردهی چندگانه از مردی در حال دویدن،‏ اثر ‏«برهنه از پله پایبنیبنن می آید»‏ را خلق کرد.‏ هبرنبررمندابىنبىی چون ترنر‎٧٦‎ انگلیسی شروع به نقاشی به شیوه ی دیگری کردند،‏ شیوه ای غبریبرربمنبممایشی.‏ مونه نقاش فرانسوی در دیداری از لندن با دیدن اثر ترنر طلوع امبرپبررسیون را نقاشی کرد که نام این سبک هبرنبرری جدید،‏ امبرپبررسیونیسم را به آن داد.‏ برهنه از پله پایبنیبنن می آید ‐ دوشان !86 Marcel Duchamp ٧٥ George Turner ٧٦

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در سال ١٩١٣ باله ی جدید ایگور اسبرتبرراوینسکی،‏ پرستش ‏بهببههار ‏بجنبجخستبنیبنن اجرایش را در پاریس داشت.‏ تقریباً‏ شورش رخ داد،‏ چرا که ‏بمتبمماشا گران ثروبمتبممند سنبىتبىی ‏بمنبممی توانستند این شکل جدید موسیقی و صحنه ای که پیکاسو طراحی کرده بود را ‏بجتبجحمل کنند.‏ این نشانه ی خو ‏بىببىی بود،‏ چرا که پذیرش هبرنبرر نو ‏همھهممیشه از سوی ساختار حا کم دشوار است.‏ هبرنبرر و موسیقی در طول قرن ٢٠ پیشرفت کرد.‏ امبرپبررسیونیسم منجر به سوررئالیسم و کوبیسم شد.‏ نویسندگان بزرگ با نوشبنتبنن رمان هابىیبىی که ساختار اجتماعی دوران را زیر سوال می برد جهشی به پیش داشتند.‏ امروز هم سنگ های آبهنبهها کجا هستند؟ این درست است که بسیاری از حامیان هبرنبرر سرمایه داران و اشراف بودند،‏ اما این چبریبرز جدیدی نیست.‏ برای صدها سال،‏ پادشاهان و ملکه های اروپا نام های بزرگی را چون میکل آنژ،‏ لئوناردو داوینچی،‏ باخ،‏ هایدن و…‏ تشویق کردند و به کار گرفتند.‏ در انگلستان با این که جنبش اصلاح دین بیشبرتبرر هبرنبرر انگلیس را نابود کرد،‏ تئاتر بر جای خود بافىقفىی ماند و شکسپبریبرر و مارلو توسط توده های عادی دیده شدند.‏ حامیان هبرنبرر امروز چه کسابىنبىی هستند؟ شرکت های چندملیبىتبىی چون کوکا کولا که البته تنها آثار تروبمتبممبریبرزی که چالش برانگبریبرز نیستند را ‏جمحجممایت می کنند تا وجهه ی پا کبریبرزه شان لکه دار نشود.‏ این واقعیت که آبهنبهها از کارگران مهاجر از آن سوی مرز مکزیک ‏بهببههره کشی می کنند،‏ واقعیبىتبىی است که به آن اشاره ای ‏بمنبممی کنند.‏ پس نتیجتاً‏ هبرنبرر امروز رو به موت است و وقبىتبىی نسل های آینده به این دوره از تارتحیتحخ نگاه کنند،‏ برای مردمی که ‏مجممججبور بودند چنبنیبنن دنیای نامطلو ‏بىببىی را ‏بجتبجحمل کنند احساس تاسف خواهند کرد.‏ به نظر می رسد که این پوسیدگی پس از جنگ جهابىنبىی دوم شروع به استقرار کرد.‏ اروپا نابود شده بود،‏ آمریکا پادشاه بود.‏ ایالات متحده آمریکا ‏همھهممه چبریبرز داشت،‏ پول،‏ زیرساخت های تولیدی آسیب ندیده،‏ و هیولای سر خرمنِ‏ ا کنون پبریبرروزِ‏ ابجتبجحاد شوروی.‏ امبرپبرریالیست های آمریکا می خواستند بر جهان آزاد کذابىیبىی مسلط شوند،‏ و این ‏همھهممانند سرطابىنبىی غبریبرر قابل توقف،‏ به معنای سلطه ی کامل بود.‏ نوزاد جدیدی هم از راه رسید:‏ تلویزیون.‏ در ابتدا به خاطر سلطه ی رادیو در ایالات متحده،‏ شبکه ها نسبت به سرمایه گذاری بر روی این وسیله راغب نبودند.‏ سه شبکه ی بزرگ ان ‏بىببىی سی،‏ ای ‏بىببىی سی و سی ‏بىببىی اس پول زیادی از رادیو که البته در آمریکا کاملاً‏ ‏بجتبججاری بود کسب می کردند.‏ اما کم کم یک شبکه پس از دیگری شروع به ‏بجپبجخش تلویزیوبىنبىی کردند و صحنه برای آبجنبجچه امروز دار ‏بمیبمم مهیا شده بود،‏ سلطه ی ‏«فرهنگی»‏ تقریباً‏ کامل ایالات متحده.‏ !87

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مخاطب در تئاتر امروز ایران
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
ابوزر برقی کتب خانہ جلد۔ 1