صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

  • No tags were found...

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

هنر و مبارزه طبقاتی
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
مدیریت در تئاتر امروز ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تئاتر مستند؛ ورباتیم
درباره تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
نمایشنامه اما گلدمن - آن گونه که من زیستم
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
هنر و سرمایه‌داری
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
صحنه معاصر - بهار ۹۵