Views
5 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه کشورهابىیبىی چون فرانسه ‏‐که طبیعتاً‏ می خواهند فرهنگ خود را حفظ کنند و برای اینکه چه مبریبرزان برنامه های غبریبررفرانسوی در تلویزیون فرانسوی ‏مجممججاز است سهمیه مشخص کرده اند‐‏ به دیده ی دسمشسممن نگریسته می شوند.‏ چرا که برنامه های آمریکابىیبىی تنها ‏مجممجحملی هستند برای فروش کالای آمریکابىیبىی مثل کوکا کولا،‏ مک دونالد،‏ نام شان را می دانید.‏ آبهنبهها ‏همھهممگی ‏بجببجخشی از ‏بهتبههاجم خرده فرهنگ ‏بىببىی خاصیت امبرپبرریالیسبىتبىی به جهان هستند.‏ آینده برای هبرنبرر چه در بر دارد؟ این پرسش می بایست به پرسش کلی وصل شود.‏ آینده برای نوع بشر چه در بر دارد؟ سرمایه داری تنها یک نبریبرروی ‏مجممجحرکه دارد:‏ سود.‏ کور است و بازار باید سلطه یابد،‏ و در بازار تنها ارزشی که می تواند بر اقلام گذاشته شود ارزش پولىللىی است.‏ یک ‏بمنبممونه اش این است.‏ ونگوگ در فقر درگذشت،‏ با این حال نقاشی هایش در میان ارزسمشسممندترین های دنیاست و در مزایده ها به ازای میلیون ها دلار دست به دست می شود.‏ خریداران می دانند که دارند یک نقاشی می خرند،‏ اما در اصل یک سرمایه گذاری است.‏ ا گر به دلیلی فردا ونگوگ از رده خارج شود،‏ این هبرنبرردوستان کذابىیبىی خود را از ونگوگ هایشان خلاص می کنند،‏ درست مانند دلالابىنبىی که از شر سهام در حال سقوط بر روی زمبنیبنن بازار سهام خلاص می شوند.‏ نکته ای که کمبرتبرر کسی درباره ی تبعات ‏جمحجممله ی ١١ سپتامبرببرر به برج های دوقلو می داند این است که ‏بمتبممام ویرانه ها در جستجوی آثار هبرنبرری نفیس بسیاری که ‏ممممممکن بود بعد از ‏جمحجممله بافىقفىی مانده باشند دابمئبمماً‏ غربال می شد.‏ ‏همھهممه ی آبجنبجچه که یافتند ‏مجممججسمه های فلزی کج و معوج بود.‏ گمان می کنم آثار هبرنبرری از دست رفته در مقابل نابودی بر اثر ‏جمحجممله ی تروریسبىتبىی بیمه نشده بود.‏ زندگی سخت است.‏ از هر یک از مردم بیشماری که در این دنیای زشت و غم انگبریبرز از گرسنگی می مبریبررند ببرپبررسید.‏ این دنیای سرمایه داری!‏ ۵ نوامبرببرر ٢٠١٣ !88

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !89

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
هنر و سرمایه‌داری
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵