Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ادبیات و انقلاب از نظر تاربجیبجخی ادبیات و شعر اغلب ‏مجممجحملی برای پیشرفته ترین و انقلابىببىی ترین اندیشه ها بوده اند.‏ مارکس پرسی شلی‎٢‎ شاعر بزرگ انقلابىببىی انگلیسی را که به طرز دلحللحخراشی در جوابىنبىی درگذشت بسیار ‏بجتبجحسبنیبنن می کرد.‏ در میان آثارش شاهکارهابىیبىی انقلابىببىی ‏همھهممچون شورش اسلام و بالمللمماسکه ی آنارشی را می یابیم.‏ اثر دوم تقبیح خشمنا ک قتل عام مردان،‏ زنان و کودکان به دست دولت استبدادی و اربجتبججاعی است.‏ در ١۶ آ گوست ١٨١٩ در میدان سنت پیبرتبرر منچسبرتبرر،‏ ۶٠،٠٠٠ معبرتبررض به صورت صلح آمبریبرز گرد هم آمدند تا خواستار آزادی و رهابىیبىی از فقر شوند.‏ آبهنبهها در رویدادی که به عنوان قتل عام پیبرتبررلو شناخته شد به طرز وحشیانه ای مورد ‏جمحجممله ی سواره نظام قرار گرفتند.‏ در آن روز ‏بجتبجخمبنیبنن زده می شود که ١٨ نفر از ‏جمججممله چهار زن و یک کودک در اثر زخم ‏سمشسممشبریبرر و لگدمال شدن جان باختند.‏ نزدیک به هفتصد مرد،‏ زن و کودک به شدت زجمخجممی شدند.‏ دولت ‏[حزب حا کم]‏ توری ‏بهنبههایتاً‏ مسئول این قتل عام بود و ویسکونت کَسِلرِی‎٣‎ رهبرببرر حزب توری در ‏مجممججلس عوام مدافع اقدامات تندِ‏ سرکوب سیاسی که در ‏بىپبىی آن ابجنبججام شد بود.‏ شلی بالمللمماسکه ی آنارشی را به عنوان اعبرتبرراضی پرشور علیه این قتل عام نوشت.‏ این شعر ابهتبههام نامه ای قوی علیه دولت و نبریبرروهای سرکوب است.‏ در این شعر چنبنیبنن می خوانیم:‏ در راه کشتار را دیدم‐‏ نقابىببىی ‏همھهممچون کسلری داشت‐‏ ظاهری فریبنده،‏ و در عبنیبنن حال عبوس هفت سگ شکاری به دنبال او:‏ ‏همھهممگی فربه بودند،‏ و شاید در سرسبرپبرردگی ستودبىنبىی چرا که تک تک،‏ و دو به دو !8 Percy Shelley ٢ Viscount Castlereagh ٣

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه قلب انسان ها را ‏[برایشان]‏ می انداخت تا بدرند ‏[قلب هابىیبىی]‏ که از زیر ردایش ببریبررون می آورد.‏ سپس فریب آمد،‏ و بر تن داشت،‏ ‏همھهممچون الدن‎٤‎ ، جامه ای خز دوزی شده؛ اشک های درشتش،‏ چون خوب می گریست تبدیل به سنگ آسیاب می شدند ‏همھهممچنان که فرومی ربجیبجخت.‏ و کودکان خردی که گرد پاهایش جست وخبریبرز می کردند،‏ و فکر می کردند هر قطره اشکی جواهری است،‏ مغزهایشان به وسیله ی آبهنبهها نابود می شد.‏ امروز،‏ این ابیات پس از بالغ بر ٢٠٠ سال که از نوشته شدن شان می گذرد،‏ به هیچ وچه قدرت خود را در اعجاب و برانگیخبنتبنن خشم انقلابىببىی از دست نداده اند.‏ این تصادفىففىی نیست که ‏همھهممبنیبنن چند ماه پیش رهبرببرر دست چبىپبىی حزب کارگر بریتانیا جرمی کورببنیبنن‎٥‎ دو بند پایابىنبىی این شعر عالىللىی را برای ‏جمججممعیت پرشور جوانان در فستیوال پاپ گلستنبرببرری نقل قول کرد:‏ مردان انگلستان،‏ مبریبرراث داران افتخار،‏ قهرمانان داستان نانوشته،‏ شبریبررخوارگان یک مادرِ‏ توانا،‏ امیدهای او،‏ و امیدهای یکدیگر؛ به پا خبریبرزید ‏همھهممچون شبریبرر که از خواب برمی خبریبرزد !9 Eldon ٤ Jeremy Corbyn ٥

شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
هنر و سرمایه‌داری