Views
6 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه جک الیور حفظ فرهنگ ‏بجتبجحت سلطه نظام سرمایه داری اثرات ‏بجببجحران سرمایه داری در ‏بمتبممامی سطوح جامعه حس می شود.‏ به گزارش مقاله ای در ‏مجممججله ی تابمیبمم در آوریل،‏ این شامل حفظ اما کن تاربجیبجخی نبریبرز می شود.‏ در حالىللىی که دولت های اروپابىیبىی ‏بىببىی پول در کاهش هزینه های عمومی و قطع بودجه با هم مسابقه می دهند،‏ دستاوردهای تاربجیبجخی بشر زیر فشار سهمیه های نا کافىففىی برای حفظ آثار فرهنگی خرد می شوند.‏ در ایتالیا،‏ کشوری که بیش از هر کشور دیگر دارای اما کن مبریبرراث جهابىنبىی یونسکو است،‏ دولت برلوسکوبىنبىی هزینه های فرهنگی را در سه سال اخبریبرر مدیریتش به مبریبرزان ١/٧ میلیارد دلار کاهش داده است.‏ دولت ایتالیا تنها ‎٠/٢‎درصد بودجه ی ملی اش را برای تعمبریبرر و نگهداری اما کن تاربجیبجخی خود از ‏جمججممله کولوسیوم،‏ قصر دوک در ونبریبرز،‏ ‏بمپبممبىپبىی و دره ی معابد در سیسیلی اختصاص داده است.‏ دولت به طور فزاینده ای به سوی ‏بجببجخش خصوصی روی می آورد تا هزینه ها را پرداخت کند‐‏ در ازای قیمبىتبىی مشخص.‏ سهیم شدن ‏بجببجخش خصوصی و ‏بجتبججاری در اقدام برای حفظ آثار فرهنگی به هیچ وجه تازه نیست.‏ با این حال آبجنبجچه ا کنون شاهدش هستیم از نظر کیفی متفاوت است.‏ با افزایش درماندگی دولت در رابطه با منابع مالىللىی،‏ سرمایه داران بیشبرتبرر و بیشبرتبرر جری شده اند و در ازای پول شان مطالبات بیشبرتبرری دارند.‏ در سیسیلی،‏ شهردار ا گربجیبججنتو قصد دارد حقوق مربوط به استفاده ی ‏بجتبججاری از تصاویر دره ی معابد را وا گذار کند.‏ این به شرکت های پوشا ک حق ابجنبجحصاری تولید ‏مجممجحصولابىتبىی را می دهد که این گنجینه های بشری را به ‏بمنبممایش می گذارند.‏ پل آه ونبریبرز در قصر دوک ‏بجببجخش عمده ی سال ٢٠١٢ را پنهان زیر پوشش بیلیوردهای بزرگ بانکی گذراند که حامی مالىللىی بازسازی آن شده بود،‏ دیزل هم موافقت کرده است که بازسازی مشابهببههی را در شهر تقبل کند.‏ به ‏همھهممبنیبنن ترتیب،‏ حقوق مربوط به کولوسیوم هم در ازای بازسازی وا گذار شد.‏ دو شرکبىتبىی که در این امر مشارکت داشتند،‏ می خواستند این ساختمان را با ببرنبرر و تبلیغات بپوشانند،‏ اما برنده ‏[ی مزایده]،‏ دیه گو دلاواله از شرکت ایتالیابىیبىی تولید کننده ی کفش تاد،‏ خود بزرگوارانه تصمیم بر خلاف آن گرفت.‏ با این حال،‏ او ‏همھهممچنان ‏مجممجحق است که تبلیغات تاد را بر روی بلیت های ورودی چاپ کند و از تصاویر کولوسیوم در تبلیغات شرکت استفاده ‏بمنبمماید.‏ !90

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه این تنها آغاز چنبنیبنن اقدامابىتبىی برای خصوصی سازی است.‏ تنها یک نگاه به تصاویر پل آه که با تبلیغات عظیم پوشیده شده است روشن می کند که چرا طبقه ی سرمایه دار چنبنیبنن اقدامابىتبىی را برای ‏«حفظ آثار»‏ ابجنبججام می دهد.‏ بورژوازی از ‏بجببجحران سرمایه داری در تلاطم است و با استیصال به دنبال یافبنتبنن راه هابىیبىی جدید برای تولید سود است.‏ آبهنبهها تا حدی که می توانند از قبل این معاملات ‏بهببههره می برند در حالىللىی که تا کمبرتبررین حد ‏ممممممکن در ازایش می دهند.‏ بالاخره دارند سرمایه گذاری می کنند و نفع شان در به حدا کبرثبرر رساندن بازده است.‏ آبهنبهها در کار بازسازی نیستند،‏ در کار سودآوری هستند.‏ طبرنبرز این ماجرا در اینجاست که به دلیل سال ها کاهش هزینه از سوی دولت ایتالیا،‏ این اما کن با سرعت فزاینده ای در حال ‏بجتبجخریب هستند.‏ البته این مانع نشده است که هزینه ی ورودی دریافت کنند و از ‏مجممجحل سالانه تقریباً‏ ۴٠ میلیون توریسبىتبىی که مشتاق اند این اما کن را ببینند پول دربیاورند؛ صرف نظر از خطرابىتبىی که متوجه مکان ها و بازدیدکنندگان است ‏(در سال ٢٠١٠ تکه ی بزرگی از ساروج در حبنیبنن تور بازدید از کولوسیوم فروربجیبجخت)!‏ سطح فرهنگی یک جامعه بستگی به قوت شیوه ی تولید آن دارد و به ‏همھهممبنیبنن ترتیب،‏ توانابىیبىی طبقه ی حا کم آن در پشتیبابىنبىی از رشد هبرنبرر و آموزش.‏ پیش از هر چبریبرز ابتدا باید بتوان چبریبرزی خورد و زندگی نسبتاً‏ باثبابىتبىی داشت.‏ جامعه ای که از نظر تاربجیبجخی در حالت صعود است توان تولید چنان آثار فرهنگی را دارد که بسیار برتر از آثار تولیدی جامعه ی در حال سقوط است که در آن شیوه ی تولید به سرحد توان خود رسیده و با مناسبات تولید در تضاد قرار می گبریبررد.‏ هم کولوسیوم و هم قصر دوک ‏مجممجحصول جوامع در حال صعود هستند.‏ کولوسیوم که ببنیبنن سال های ٧٢ و ٨٠ پس از میلاد ساخته شده است،‏ ‏مجممجحصول قدرت رو به گسبرتبررش جامعه ی برده داری امبرپبرراتوری رم بود و هبرنبررمندی قصر دوک که تا نیمه ی قرن ١۵ پایان یافت،‏ با رشد سرمایه داری در میان جامعه ی فئودال در ‏جمججممهوری ونبریبرز از طریق ‏بجتبججارت و تولیدی که با خود به ارمغان آورده بود ‏ممممممکن شد.‏ حبىتبىی یک مقایسه ی سطحی میان معماری و هبرنبرر اواخر امبرپبرراتوری رم با دوران پیشبنیبنن کولوسیوم افت چشمگبریبرری را در سطح تکنیک نشان می دهد،‏ چرا که بنیان اقتصادی امبرپبرراتوری به سرحد توان خود رسیده بود.‏ به علاوه،‏ کولوسیوم و دیگر آثار بزرگ معماری رم،‏ در دستان شهرنشینان در طول ‏«قرون تاریک»‏ که به دنبال سقوط آن رخ داد متحمل زیان بزرگی شد.‏ درون آمفی تئاتر به خاطر بلوک های سنگی اش که برای ساختمان های متعدد دیگر استفاده !91

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
ابوزر برقی کتب خانہ جلد۔ 1