Views
4 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه می شد ‏بجتبجخریب شد و ‏بمنبممای مرمری برای ساخبنتبنن آهک سوزانده شد.‏ فضای ‏مجممجحوطه ی طاق ها اجاره داده می شد و حبىتبىی در اوایل قرن ١٣ مستحکم شده و به عنوان قصر از آن استفاده می شد.‏ این مکان های ارزسمشسممند دوباره از سوی غارتگری جامعه ای در وضعیت سقوط تاربجیبجخی ‏بهتبههدید می شوند.‏ در حالىللىی که طبقه ی سرمایه دار روزگاری از احیاء اما کن باستابىنبىی از پس سال های نامهربان زوال فئودالىللىی برای اهداف تفربجیبجحی و آموزشی ‏جمحجممایت می کردند،‏ در دوره ی سقوط شان ‏[این آثار]‏ صرفاً‏ به دیده ی منابع سرمایه گذاری پولساز نگریسته می شوند.‏ دولت آلبابىنبىی بسیاری از قلعه های تاربجیبجخی اش را وا گذار کرده است که منجر به ورود صدمات نا گفتبىنبىی از سوی سرمایه گذاری های ‏بجتبججاری ‏همھهممچون رستوران ها و حبىتبىی دکل های ‏مجممجخابرابىتبىی شده است.‏ در ترکیه،‏ یک سینمای ١٢٧ ساله فروخته شد و ا کنون تعطیل شده است تا جا برای یک مرکز خرید باز شود.‏ صحبت هابىیبىی در رابطه با خصوصی سازی ‏بمتبممام ‏بمپبممبىپبىی شده است که ظاهراً‏ چند هزار شرکت خارجی را به خود جذب کرده است.‏ این نشانه ی طبقه ی حا کمی است که دیگر ‏بمنبممی تواند منافع بشریت را در امری چنبنیبنن ابتدابىیبىی مانند حفظ مبریبرراث انسابىنبىی برای نسل های آینده تامبنیبنن ‏بمنبمماید.‏ حبىتبىی شهردار ا گربجیبججنتو،‏ مارکو زامبوتو که موافق وا گذاری حقوق دره ی معابد است،‏ معتقد بود که خرید ویرانه های ایتالیابىیبىی ‏‐ایده ای ارائه شده از میلیاردر روس میخائیل پروخوروف‐‏ به طور کامل از سوی سرمایه های خارجی مطلقاً‏ غبریبررقابل تصور است.‏ دیگر مقامات رسمسسممی نبریبرز درباره ی این روش کسب درآمد ابراز نگرابىنبىی کرده اند،‏ اما با این حال ‏بمنبممی توانند راه حل واقعی دیگری نبریبرز ارائه کنند.‏ واقعیت این است که ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری هیچ راه حل دیگری وجود ندارد و بورژوازی و ‏بمنبممایندگانش ناتوان از گسبرتبررش ابزار تولید یا حفظ گذشته به شیوه ی معناداری هستند.‏ ‏همھهممبنیبنن سوال که چه کسی باید اما کن تاربجیبجخی را نگهداری کند وضعیت را با وضوح ‏بمتبممام روشن می کند:‏ به کارگران گفته می شود که پولىللىی در کار نیست،‏ که باید سنگ به شکم ببندبمیبمم و با این حال ‏بجتبججارت های خصوصی میلیون ها پولىللىی را ذخبریبرره می کنند که ظاهراً‏ وجود نداشته است.‏ آبهنبهها ذخائر نقدی عظیمی دارند که به دست طبقه ی کارگر به وجود آمده است و با این حال از ابجنبججام هرگونه عمل سازنده ای با آن ناتوانند.‏ با اقتصاد سوسیالیسبىتبىی برنامه ریزی شده ی دموکراتیک،‏ ‏همھهممچنان که مبریبرزان و تکنیک تولید افزایش می یابد،‏ می توانیم منابعی برای مراقبت از اما کن تاربجیبجخی را از طریق گسبرتبررش روش هابىیبىی ‏بهببههبرتبرر برای !92

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بازسازی و حفظ آبهنبهها تضمبنیبنن کنیم.‏ آینده ی گنجینه های باستابىنبىی ما تنها می تواند با یک نبریبررو در جامعه که ‏بمنبمماینده ی آینده ی خود بشریت است تضمبنیبنن شود:‏ طبقه ی کارگر جهابىنبىی.‏ ٢٧ سپتامبرببرر ٢٠١٢ !93

دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
هنر و مبارزه طبقاتی
اما
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
هنر و سرمایه‌داری
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری