Views
2 weeks ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه می شد ‏بجتبجخریب شد و ‏بمنبممای مرمری برای ساخبنتبنن آهک سوزانده شد.‏ فضای ‏مجممجحوطه ی طاق ها اجاره داده می شد و حبىتبىی در اوایل قرن ١٣ مستحکم شده و به عنوان قصر از آن استفاده می شد.‏ این مکان های ارزسمشسممند دوباره از سوی غارتگری جامعه ای در وضعیت سقوط تاربجیبجخی ‏بهتبههدید می شوند.‏ در حالىللىی که طبقه ی سرمایه دار روزگاری از احیاء اما کن باستابىنبىی از پس سال های نامهربان زوال فئودالىللىی برای اهداف تفربجیبجحی و آموزشی ‏جمحجممایت می کردند،‏ در دوره ی سقوط شان ‏[این آثار]‏ صرفاً‏ به دیده ی منابع سرمایه گذاری پولساز نگریسته می شوند.‏ دولت آلبابىنبىی بسیاری از قلعه های تاربجیبجخی اش را وا گذار کرده است که منجر به ورود صدمات نا گفتبىنبىی از سوی سرمایه گذاری های ‏بجتبججاری ‏همھهممچون رستوران ها و حبىتبىی دکل های ‏مجممجخابرابىتبىی شده است.‏ در ترکیه،‏ یک سینمای ١٢٧ ساله فروخته شد و ا کنون تعطیل شده است تا جا برای یک مرکز خرید باز شود.‏ صحبت هابىیبىی در رابطه با خصوصی سازی ‏بمتبممام ‏بمپبممبىپبىی شده است که ظاهراً‏ چند هزار شرکت خارجی را به خود جذب کرده است.‏ این نشانه ی طبقه ی حا کمی است که دیگر ‏بمنبممی تواند منافع بشریت را در امری چنبنیبنن ابتدابىیبىی مانند حفظ مبریبرراث انسابىنبىی برای نسل های آینده تامبنیبنن ‏بمنبمماید.‏ حبىتبىی شهردار ا گربجیبججنتو،‏ مارکو زامبوتو که موافق وا گذاری حقوق دره ی معابد است،‏ معتقد بود که خرید ویرانه های ایتالیابىیبىی ‏‐ایده ای ارائه شده از میلیاردر روس میخائیل پروخوروف‐‏ به طور کامل از سوی سرمایه های خارجی مطلقاً‏ غبریبررقابل تصور است.‏ دیگر مقامات رسمسسممی نبریبرز درباره ی این روش کسب درآمد ابراز نگرابىنبىی کرده اند،‏ اما با این حال ‏بمنبممی توانند راه حل واقعی دیگری نبریبرز ارائه کنند.‏ واقعیت این است که ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری هیچ راه حل دیگری وجود ندارد و بورژوازی و ‏بمنبممایندگانش ناتوان از گسبرتبررش ابزار تولید یا حفظ گذشته به شیوه ی معناداری هستند.‏ ‏همھهممبنیبنن سوال که چه کسی باید اما کن تاربجیبجخی را نگهداری کند وضعیت را با وضوح ‏بمتبممام روشن می کند:‏ به کارگران گفته می شود که پولىللىی در کار نیست،‏ که باید سنگ به شکم ببندبمیبمم و با این حال ‏بجتبججارت های خصوصی میلیون ها پولىللىی را ذخبریبرره می کنند که ظاهراً‏ وجود نداشته است.‏ آبهنبهها ذخائر نقدی عظیمی دارند که به دست طبقه ی کارگر به وجود آمده است و با این حال از ابجنبججام هرگونه عمل سازنده ای با آن ناتوانند.‏ با اقتصاد سوسیالیسبىتبىی برنامه ریزی شده ی دموکراتیک،‏ ‏همھهممچنان که مبریبرزان و تکنیک تولید افزایش می یابد،‏ می توانیم منابعی برای مراقبت از اما کن تاربجیبجخی را از طریق گسبرتبررش روش هابىیبىی ‏بهببههبرتبرر برای !92

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بازسازی و حفظ آبهنبهها تضمبنیبنن کنیم.‏ آینده ی گنجینه های باستابىنبىی ما تنها می تواند با یک نبریبررو در جامعه که ‏بمنبمماینده ی آینده ی خود بشریت است تضمبنیبنن شود:‏ طبقه ی کارگر جهابىنبىی.‏ ٢٧ سپتامبرببرر ٢٠١٢ !93

هنر و مبارزه طبقاتی
سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد زین
اما
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
ارج نهادن به مقاومت
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
تیسنج و نوناق ،گنهرف
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
فصلنامه جنسيت و جامعه
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مجموعه داستان کوتاه - جنسیت و جامعه
jensiatvajameh ISSUE one - جنسیت و جامعه
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
الدستور اللبناني و حرية الرأي و التعبير
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
لنخبة الخيل أعامر السنتني و الثلاث V - 1
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر - بهار ۹۵