Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه بازیگری یا هر چبریبرز دیگری خوب بودند.‏ دیگر این طور نیست!‏ قدرت رسانه ی ‏جمججممعی که به شکلی جهابىنبىی در ‏بمتبمملک و کنبرتبررل قطب های ابجنبجحصاری بزرگ است،‏ بسیار زیاد است،‏ آنقدر زیاد که در گذشته تنها قادر متعال از چنبنیبنن قدربىتبىی ‏بهببههره می برد:‏ قدرت خلق چبریبرزی از هیچ.‏ سلبرببرریبىتبىی های دوران مدرن ‏مجممججبور نیستند در کاری خوب باشند.‏ آبهنبهها فقط هستند.‏ و هستند،‏ فقط به این خاطر که روزنامه های زرد و تلویزیون می گوید هستند.‏ این قدربىتبىی ‏مجممجحشر است که میلیون ها انسانِ‏ از قرار هوسمشسممند را متقاعد می کند که فلان و فلان موجود ‏بىببىی اهمھهممیت ‏بىببىی استعداد و ‏بهتبههی مغز سلبرببرریبىتبىی است و شایسته ی احبرتبررام،‏ ‏بجتبجحسبنیبنن و توجه ما.‏ سلبرببرریبىتبىی ها در هبرنبرر این جنون در سال های اخبریبرر به دنیای هبرنبرر هم شیوع پیدا کرده است،‏ که در آن افرادی فاقد هرگونه استعداد در زمینه ی هبرنبرر به عنوان پیشگامان عصر جدید و حبىتبىی پیامبرببرران مذهبىببىی نو به ‏بمنبممایش گذاشته می شوند تا ‏بجتبجحسبنیبنن شان کنیم.‏ به قول شخصی:«بیشبرتبرر توجه بر روی فرد است،‏ نه هبرنبرر.»‏ بنابراین ‏«جایگاه سلبرببرریبىتبىی مهم تر از هبرنبرر شده است.»‏ این نه بیان هبرنبرر،‏ بلکه تنها بیان نفس هبرنبررمند است.‏ این علاقه به شخص هبرنبررمند به جای هبرنبرری که تولید می کند تصادفىففىی نیست.‏ صرفاً‏ این واقعیت را بازتاب می دهد که این هبرنبرر خود فاقد هرگونه جذابیت است.‏ مثالىللىی از این نوع هبرنبرر را در نظر بگبریبرر ‏بمیبمم:‏ رختخواب نامرتب.‏ این ‏همھهممان چبریبرزی است که به عنوان ‏«هبرنبرر مفهومی»‏ شناخته می شود.‏ این هبرنبرری است که دموکراتیک ترین ویژگی را دارد،‏ چرا که من هر روز آن را خلق می کنم.‏ موانع میان هبرنبرر و مردم به این ترتیب فرو می ریزد.‏ مرگ بر ‏بجنبجخبه گرابىیبىی!‏ بگذارید پرچم و ‏بمنبمماد ما رختخواب نامرتب باشد.‏ و از آبجنبججا که به وضوح هیچ گونه استعداد یا توانابىیبىی برای نامرتب رها کردن رختخواب لازم نیست،‏ بیایید شعارمان این باشد:‏ زنده باد غیبت مطلق استعداد!‏ مثالىللىی دیگر تلّی از خا کسبرتبرر سیگار بود که توسط یک هبرنبررمند ژاپبىنبىی با دقت در کنار هم چیده شده بود ‏(ا گر کلمه ی درسبىتبىی باشد).‏ این بیانیه ای بسیار رئالیسبىتبىی از زندگی بود که یک خابمنبمم نظافتچی با جارو و خا ک اندازش در کمبرتبررین زمان ساخته بود.‏ این عمل مستقیم نقدی بسیار موثرتر بود تا ‏بمتبممام روده درازی هابىیبىی که در ضمیمه های هفتگی گاردین می خوانیم.‏ یک شاهکار مشهور دیگر یک پشته ی آجر است.‏ راز این آجرها ویژگی ‏بمتبمماماً‏ جغرافیابىیبىی دارد.‏ منطق این است:‏ ا گر در موزه باشند،‏ زیبا هستند.‏ اما احتمالاً‏ ا گر در جای مناسب خود باشند ‏‐مثلاً‏ در کارگاه ساختمابىنبىی‐‏ زشت هستند،‏ واقعیبىتبىی که هر بنّابىیبىی می تواند آن را گواهی دهد.‏ !96

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه باز مثالىللىی دیگر،‏ ویدیوی را کیِ‏ پل مک کاربىتبىی‎٧٧‎ است که عبارت است از مردی که با دستکش بوکس به خود مشت می زند.‏ ‏همھهممه ی این ها نشان می دهد که شخص هبرنبررمند تا چه حدی ‏«فتیشبریبرزه»‏ شده است.‏ این واضح ترین جلوه ی بیگانگی و فتیشبریبرزم در جامعه ی سرمایه داری اخبریبرر است.‏ توجه عموم نه به اثر هبرنبرری،‏ بلکه به هبرنبررمندی که آن را تولید می کند کشیده می شود.‏ اما هبرنبررمند به عنوان یک انسان ‏بمنبممایش داده ‏بمنبممی شود،‏ بلکه یک ‏«سلبرببرریبىتبىی»‏ دیگر است،‏ آفرینش ساخته ی دست رسانه های ‏جمججممعی.‏ با این حال،‏ گرایش هبرنبرر مفهومی منتقدان خود را هم دارد.‏ استا کیست ها ٧٨ ، مدافعان نقاشی در مقابل هبرنبرر مفهومی،‏ و بلایای خودگماشته ی ‏«گرایش سِروتا»‏ ‏(که نامش را از سر نیکلاس سروتا مدیر تِیت گرفته است)،‏ چندین سال است که در مراسم با لباس دلقک اعتصاب می کنند.‏ امسال با بزرگواری اعلام کردند که دلقک ها مراسم جایزه ی ترنر را بایکوت کرده اند.‏ در عوض با دو عروسک جنسی بادی ظاهر شدند که ‏مجممجخصوصاً‏ توسط چارلز تامسون‎٧٩‎ بنیان گذار استا کیست ها از یک فروشگاه ابزار جنسی در سوهو خریداری شده بود؛ او پرسیده بود:«آیا ‏[مراسم]‏ جایزه ی ترنر عروسک های جنسی،‏ ‏جمججممجمه های فروشگاه های وسایل شوخی و گلفروشی را ‏بمنبممایش می دهد؟ آیا نباید نام خود را به جایزه ی پادشاه‎٨٠‎ را گرامی بدارد؟»‏ تغیبریبرر بدهد تا هبرنبرر سر نیکلاس که در واقع وجود ندارد Paul Macarthy ٧٧ ٧٨ اسqqتاکqqیسم ‏(بqqه انqqگلیسی:‏ (Stuckism یqqک جqqنبش هqqنری بqqین املqqللی اسqqت کqqه تqqوسqqط چqqارلqqز تqqامqqسون و بqqیلی چqqایqqلدیqqش در سqqال ۱۹۹۹ و بqا انqتشار بqیانqیه اسqتاکیسqت هqا بqنیان گqذاشqته شqد.‏ ایqن بqیانqیه بqیانqگر دیqدگqاه هqای اصqلی جqنبش مqی بqاشqد کqه مqهمتریqن آن تqqرفqqیع نqqقاشqqی فqqیگوراتqqیو در مqqقابqqل هqqنر مqqفهومqqی اسqqت.‏ در ایqqن بqqیانqqیه هqqمچنین از نqqقاشqqی بqqه عqqنوان وسqqیله ای بqqرای خqqودشqqناسqqی،‏ برقراری ارتباط و بیان احساسات،‏ تجربیات و اندیشه ها یاد شده است.‏ Charles Thomson ٧٩ ٨٠ اشqاره بqه داسqتان لqباس جqدیqد پqادشqاه اثqر هqانqس کqریسqتین انqدرسqون دربqاره ی لqباس نqامqرئqی پqادشqاه کqه در واقqع لqباسqی در کqار نبوده و نشان دهنده ی حماقت او بود.‏ !97

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر