Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه جایزه ی ترنر ‏بمنبممونه ی عالىللىی این فتیشبریبرزم جایزه ی هبرنبرری ترنر است که هفته ی گذشته در لندن اعلام شد.‏ تصادفاً‏ امسال جایزه از آن یک سفالگر دگرپوش‎٨١‎ از اسکس به نام گریسن پری‎٨٢‎ شد.‏ مطبوعات بر روی شیوه ی غبریبررمعمول لباس پوشیدن آقای پری ‏بمتبممرکز کرده اند که ‏«خود دیگر»ش،‏ مطلع شده ابمیبمم که نامش کلِر است که ‏«آبزرور»‏‎٨٣‎ او را این گونه توصیف می کند:«تنومندترین دخبرتبرر فریبنده ی شهر،‏ که ‏«لباس ساتن آشکار کننده ی هویت جنسی»‏ او بسیار زیبا با ‏بمنبممادهای آلت مردانه گلدوزی شده و بر یکی از دیوارهای گالری ‏بمنبممایشش آویزان شده بود…‏ لباس عروسکی کامل با چبنیبنن های روبان دوزی شده،‏ فوق العاده فراموش نشدبىنبىی بود.»‏ بر خلاف مطبوعات،‏ ما عمیقاً‏ نسبت به سلائق آقای پری در لباس پوشیدن ‏بىببىی علاقه ابمیبمم.‏ تا جابىیبىی که به ما مربوط می شود،‏ او می تواند عریان سفالگری کند ا گر دلش می خواهد.‏ آبجنبجچه ما به آن علاقمندبمیبمم ارزش کار او به عنوان هبرنبرر است.‏ و در این مورد باید عنصر معقول شک وجود داشته باشد.‏ به ما گفته شد که داوران به کشمکشی سخت و طولابىنبىی پرداختند تا بتوانند به حکم قطعی برسند.‏ ظاهراً‏ زمابىنبىی بیشبرتبرر از معمول طول کشید تا تصمیم بگبریبررند.‏ در پایان با تلاش بسیار،‏ از ‏«بمنبممایش برجسته ی آثار هر چهار هبرنبررمند»‏ تقدیر کردند.‏ این حس شوخ طبعی قوی از سوی آبهنبهها را نشان می دهد،‏ یا دست کم ‏بجتبجخیلی روشن.‏ ‏بهببههبرتبررین چبریبرزی که درباره ی این آثار می توان گفت این است که به طور برجسته ای دم دسبىتبىی و سطحی هستند.‏ در ‏سمشسمماره ی روز یکشنبه ٧ دسامبرببرر ٢٠٠٣ آبزرور مقاله ای بود با عنوان:‏ ‏«سفالگری بزرگ؟ ‏بىببىی شک نه.‏ تنها شخصیبىتبىی جالب که هبرنبرری جزبىئبىی می آفریند.»‏ این قضاوبىتبىی عادلانه است.‏ نویسنده ی آن آدریان سبریبررل منتقد هبرنبرری گاردین این گونه اظهار نظر می کند:«آیا او سفالگری بزرگ یا مبتکر است؟ ‏بىببىی شک نه.‏ نقاشی ها و تزئینابىتبىی که اشکال تکراری سفال هایش را می پوشاند از نظر موضوعی جالب توجه و اغلب سرگرم کننده و گاه ترسنا ک و غم انگبریبرز هستند،‏ اما به عنوان طبرنبرز اجتماعی کنایه آمبریبرز چندان سوییفتبنیبنن نیست.»‏ نتیجه بسیار غافلگبریبرر کننده بود،‏ چرا که برادران چپمن از ‏همھهممان ابتدا برای گرفبنتبنن جایزه ‏[گزینه ی]‏ مطلوب بودند.‏ آبهنبهها نه برای شیوه ی لباس پوشیدن شان،‏ بلکه به خاطر اجساد پوسیده و گویا های مثله شده شان مشهور بودند.‏ تلاش برای ‏«افزودن»‏ به پیام ‏مجممججموعه ی بزرگ گویا،‏ فجایع transvestite ٨١ Grayson Perry ٨٢ The Observer ٨٣ !98

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه جنگ،‏ بیابىنبىی کامل از خودبمنبممابىیبىی گستاخانه ی این افراد است.‏ برای افزودن به هبرنبرر بزرگ گذشته ابتدا لازم است که در حد آن ارتقاء یابیم.‏ اما ‏«کمال گراهای»‏ مدرن حبىتبىی نزدیک آن هم نیستند.‏ ‏«افزونه ‏»های ‏بىببىی ذوق آبهنبهها دقیقاً‏ اثری عکس آبجنبجچه مورد نظرشان بود دارد.‏ جیک و دینوس چپمن پیام گویا را تبدیل به چبریبرزی دم دسبىتبىی کرده و آن را از نبریبررو و ‏مجممجحتوایش خالىللىی کرده اند.‏ این هبرنبرر تقریباً‏ در سطح ‏مجممججسمه های مومی مادام توساد است،‏ اما با کمال تکنیکی کمبرتبرر.‏ آبزرور ما را مطلع کرده است که ‏«در هفته های اخبریبرر،‏ کارکنان ‏[گالری]‏ تِیت متوجه شدند که در حالىللىی که بازدیدکنندگان از دیدن عروسک های جنسی پلاستیکی شان که با برنز قالب گبریبرری شده و در حالت سکس دهابىنبىی ملال آوری منجمد شده بودند،‏ می خندیدند یا نفس شان حبس می شد،‏ در گالری کناری ساعت ها وقت شان را می گذراندند،‏ در سکوت در سفال های گریسن پری که به شکل ‏بجتبجحریک آمبریبرزی نقاشی شده بود غور می کردند.»‏ بر این سفال ها دنیای کابوس وار آزار کودکان و خشونت،‏ منظره ای از برج های آجری و ماشبنیبنن های سوخته در آتش که توسط ماپت آدمکش در لباس چبنیبنن دار کیت گرینِویپاییده می شوند حک شده است.‏ یکی از آبهنبهها ‏«جسد فرزندتان را پیدا کرده ابمیبمم»‏ نام دارد.‏ دیگری با عنوان ‏«مردم باحال کسل کننده»‏ ‏همھهممان دسته افراد هبرنبرری را به سخره می گبریبررد که فوج شان به ‏بمنبممایشگاه او روان است و تا ٢۵٠٠٠ پوند برای گلدان های او هم می پردازند،‏ قیمبىتبىی که ا کنون می توان با اطمینان پیش بیبىنبىی کرد که به شدت بالا می رود.‏ ‏«بر روی یکی از سفال های جایزه ی ترنر او یک شوخی داخلی به خو ‏بىببىی اجرا شده قرار گرفته است،‏ یک خرس عروسکی طلابىیبىی بر سر یک درخت کوچک که درخبىتبىی در ابعاد واقعی در گالری چپمن در ‏همھهممسایگی خود را انعکاس می دهد.»‏ ‏(یکشنبه ٧ دسامبرببرر ٢٠٠٣) طبرنبرز ماجرا اینجاست که اغلب کسابىنبىی که به طبرنبرز او می خندند ‏همھهممان کسابىنبىی هستند که او به هجو می گبریبررد:‏ ‏مجممججموعه داران،‏ کسابىنبىی که به گالری می روند،‏ ‏«مردم باحال کسل کننده ‏»ی یکی از عنوان هایش.‏ این که او تیپ های هبرنبرری را که در اطراف چنبنیبنن چبریبرزهابىیبىی مانند مگس های اطراف گاو مرده ی دبمیبممبنیبنن هرست ‏بجتبججمع می کنند به سخره می گبریبررد،‏ قطعاً‏ امتیازی به نفع اوست.‏ اما این واقعیت بدبهیبههی را که سفال های گریسن پری نه هبرنبرر عالىللىی،‏ بلکه صرفاً‏ مهارت کافىففىی هستند،‏ تغیبریبرر ‏بمنبممی دهد.‏ در این ‏مجممجحیط،‏ فرم،‏ ذکاوت تکنیکی،‏ یا به بیان ‏بهببههبرتبرر سادگی ‏همھهممه چبریبرز است؛ ‏مجممجحتوا،‏ ایده ها و عمق هیچ نیست.‏ تضاد میان این هبرنبرر و هبرنبرر گویا در فجایع جنگ چنان مطلق است که اظهار نظر زائد است.‏ !99

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵