Views
8 months ago

13(47)

Журнал

Журнал «Интернаука» № 13 (47), 2018 г. KIMYO ФЕРРОЦЕН АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН АЙРИМ БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ. Махсадбек Муйдинович Хожиматов Кимё фанлари бўйича фалсафа доктори, Андижон давлат университети, Ўзбекистон, Андижон Азизилло Муҳаммадрахимович Абитқариев Иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, Андижон давлат университети, Ўзбекистон, Андижон Мухаммадали Абдулвосит ўғли Яхёев Андижон давлат университети, 3-босқич талабаси, Андижон давлат университети, Ўзбекистон, Андижон Аннотация. Ушбу мақолада п-ферроценилфенолнинг диметилолтиомочевина билан реакцияси маҳсулотлари, реакция шароитлари ҳамда синтез қилинган бирикманинг тузилиши ва айрим физикавий хоссалари хақида маълумотлар келтирилган. Калит сўзлар: Ферроцен, п-ферроценилфенол, тиомочевина, пахта, фенилферроцен. Бугунги кунда дунёда аҳоли сонининг ортиши билан қишлоқ хўжалигининг асосий экини пахтадан олинадиган маҳсулотларга бўлган эҳтиёж кун сайин ортиб бормокда. Ундан олинадиган озиқ-овқат, кийим-кечак, ювиш воситалари каби ўнлаб маҳсулотлар инсонларнинг кунлик турмиш тарзида муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида пахта етиштириш, уни қайта ишлаш, чет мамлакатларга экспорт қилиш каби ишларга катта эътибор қаратилмоқда. Чет мамлакатлардан яратилган пахтани қайта ишлаш технологиялари олиб кирилмоқда. Селекционерларимиз томонидан пахтанинг тезпишар, юқори ҳосилдорликка эга, тола сифати бўйича жахон стандартларига жавоб бера оладиган, рақобатбардош истиқболли навлари яратилмоқда. Уларни етиштиришнинг янги агротехник усуллар малакали мутахассислар томонидан ишлаб чиқилмоқда. Бугунги кунда ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлардан унумли фойдаланиш учун ундан бошқача хусусиятларни номоён қилиш талаби қўйилмокда. Қишлок хўжалиги маҳсулотларини ҳосилдорлигини ва экологик тозалигини таъминлашда кимёгарлар олдида турган мухим вазифалардан бири республикамизнинг асосий техник экинлари бўлган пахта ва ғалладан юкори ҳосил олишга таъсир этувчи янги экологик тоза ва юқори самарадорликка эга бўлган биостимуляторларни янги авлодини яратишдан иборат . Биостимуляторлар таркибида макро ва микро элементларнинг мавжудлиги уларнинг ижобий таъсир доираларини белгилаб беради. Биологик фаол моддалар синтези билан Россиялик олим А.Н.Несмеянов бошчилигидаги бир қатор олимлар илмий тадқиқот ишлари олиб борганлар. Ферроцен кашф этилганига атига ярим асрдан купроқ вақт булганлигига қарамай ферроцен асосида синтез қилинган биологик фаол моддалар республикамиз иқтисодиётининг ўсишига сезиларли даражада ўз таъсирини кўрсатди. Ферроцен сендвич бирикмалар синфининг энг кенг тарқалган металл органик бирикмаси хисобланади. Уни биринчи марта шотландиялик ёш кимёгар олим Посон рахбарлигида Кили томонидан 1951-йилда ўзлари режалаштирмаган холда синтез қилдилир. Унинг тузилиши аниқлангандан сўнг, Fe атоми иккита симметрик С 5H 5 орасида жойлашганлиги ва бундай тузилганлиги унинг сендвич деб номланишига сабаб бўлган. Fe Ферроцен ва унинг бирикмалари кимё, биология, биокимё, фармокология, саноат ва илмий мақсадларда кенг фойдаланилади. Ферроценнинг ароматик структураси кўп функционал гуруҳларни, турли хоссаларга эга бўлган моддаларни ҳосил қилиш хусусиятидан фойдаланиб, биокимёвий текширувлар ўтказиш хамда фармацевтик препаратлар олишда кўплаб фойдаланилади. Ферроценнинг кўплаб ҳосилалари организмга зарарли таъсир қилмайди. Ферроценнинг айрим бирикмаларининг биологик фаоллиги аниқланди. Биологик активлик деганда хужайра, тўқима ва организмга таъсир этиб, унинг ўсишини тезлаштирадиган жараён тушинилади. Баъзи моддалар ўсимликка таъсир этиб, унинг ўсишини 71

Журнал «Интернаука» № 13 (47), 2018 г. тезлаштиради, шундай моддалар биологик актив моддалар деб аталади. Олимларнинг олиб борган тадқиқотларига кўра ферроцениламин бензол эритмасида хона ҳароратида мис галогенидлар иштирокида ҳаво кислородида осон оксидланган. Ферроцениламиннинг 36 % и қисқа муддатда азоферроценгача оксидланади [1]. NH 2 N N O 2 Fe Fe Fe Фенилферроценни гомоануляр ва гетероануляр изомерларини хромотография усулида ажратиш амалга оширилди. Бундан ташқари уларни парчаланиш рекациялари аниқланди [2]. Fe CH 2 N(CH 3 ) 2 R R R (CH 3 ) 2 NCH 2 N(CH 3 ) 2 Fe + Fe Бундан ташқари, ферроценни оксидланиш реакцияси ягона қўшимча реакция бўлмай, алкиллаш давомида бошқа қўшимча реакциялар ҳам содир бўлади [3]. Ферроценни 1,2-дихлорэтан билан ўзаро таъсиридан асосий маҳсулот сифатида 1,1- диферроценилэтан, оз миқдорда 1,2- диферроценилэтан ҳосил бўлади. CH 2 -CH 2 Cl + CH 2 -CH 2 CH + -CH 3 Fe ClCH 2 -CH 2 Cl Fe AlCl 3 Fe Fe CH CH 2 -CH 2 Fe CH 3 Fe + Fe Fe Фенилферроценга ҳам темир (III)-хлорид катализаторлигида цианид кислота таъсир эттирилганда амидлар аралашмаси ҳосил бўлади [4; 206-б]. CN NC Fe FeCl 3 , HCN Fe C 6 H 5 C 6 H 5 + Fe C 6 H 5 + Fe C 6 H 5 KOH, H 2 O 2 CN CONH 2 H 2 NOC Fe C 6 H 5 + Fe C 6 H 5 + Fe C 6 H 5 CONH 2 Ферроценилбензолга этилнитрат таъсир эттирилганда нитроланади Fe C 2 H 5 ONO 2 (AlCl 3 ) Fe NO 2 72