Views
8 months ago

13(47)

Журнал

Журнал «Интернаука» № 13 (47), 2018 г. Ферроцен ҳосиласи бўлган ферроцениламин триэтилоксонийборфтор иштирокида осон алкилланади [4; 206-б]: Fe NH 2 (C 2 H 5 ) 3 OBF NH-C2 H 4 5 Fe Биз юкоридагиларни хисобга олган холда п-ФФ га ДМТМ тасир эттириб янги биологик фаол брикма синтез килишга эришдик. Экспериментал қисм. Автоаралаштиргич, томизгич воронка ва термометр билан жиҳозланган -1-2 о С гача совитилган 3-бўғизли 500 мл хажмли туби юмалоқ колбага 150 мл сув, 150 г муз парчалари қўшилган 2,72 г диметилолтимочевина ва 12,5 мл концентрланган хлорид кислота жойлаштирилади. Колба муз хаммомига ўрнатилди ва кучли аралаштирилди. Томизгич воронка орқали 5 гр натрий нитритни 50 мл сувдаги эритмаси бир соат давомида томчилатиб қўшилди. Кейин 5 мл сувда эритилган 1 г мочевина ва 10 мл сувда эритилган 2 г натрий ацетат эритмалари нейтраллаш мақсадида реакцион аралашмага қўшилди. Сўнгра муз ҳаммоми сув ҳаммоми билан алмаштирилди. Реакцион аралашмага 100 мл гександа эритилган 2,78 г п-ферроценилфенол қўшилди. Томизгич воронка қайтарма совитгич билан алмаштирилди. Аралашма 2,5 соат давомида 80 о С да қиздирилди. Реакция тугагач аралашма ажратгич воронкага олиниб сувли ва гексанли қатламлар бир-биридан ажратилди. Сувли эритмага 2% ишқор эримаси қўшилиб чўкма ҳосил қилинди ва ажратиб олинди. Гексанли қатламлар бир-биридан ажратилди. Сувли қатлам 3 маротаба гексан билан экстракция қилинди. Гексанли қатлам 2 маротаба сув билан ювилди. Гексанли қатламлар қўшилди ва 2 % ли натрий гидроксид эритмаси билан бир неча маротаба экстракция қилинди. Биринчи 2 та порция ташлаб юборилди. Ишқорий қисм 5 % ли хлорид кислота эритмаси билан нейтралланди. Чўкма ажратиб олинди ва қуритилди. Олинган XII модда унуми-1,7 гр (42 % п-ферроценилфенолга нисбатан) T.с =102-103 о С N-метокси-N'-1'(4-оксифенилферроцен-1- ил)метан-тиокарбомиднинг Эритувчиларда эрувчанлиги ацетон˃диоксан˃ диэтиленгликолдиэтилэфир˃ диэтилэфир˃хлороформ˃ДМФА˃гексан˃ гептан˃октан тартибга мос келади. ИҚспектроскопия таҳлили 1152 см -1 да соҳасидаги ютилиш ферроцен қолдиғида алмашинган циклопентадиенил халқа, 3641 см -1 да ютилиши чизиғи валент тебранишли OH - гуруҳ, 3148 см -1 да валент тебранишли -NH- гуруҳлар мавжудлигини англатади. Реакция схемаси қуйидагича: Fe OH + HO-CH 2 -NH-C-NH-CH 2 -OH S Fe OH S CH 2 -NH-C-NH-CH 2 -OH N-метокси-N'-1'(4-оксифенилферроцен-1- ил)метан-тиокарбомид биостимулятори билан ишлов берилганда ҳосилдорлик 40 ц ∕га ни ташкил қилган, бу дориланмаган чигитларга нисбатан 3 ц ∕га ортиқча ҳосил дегани. Хозирги кунда 1 кг пахта учун 2050 сўм хақ тўланишини инобатга олсак, ўртача 6150 000 сўм қўшимча даромад олинади. Соф фойда эса 415 000 сўмни ташкил этади. Ушбу биостимулятордан Ўзбекистон миқёсида фойдаланиш мамлакатимиз иқтисодиётига сезиларли даражада фойда келтиришини кўрсатади. Фойдаланилган адабиётлар: 1. Несмеянов А.Н., Сазоновой В.А., Романенко В.И. // Производные ферроцениламина. – Докл. АН СССР. 1964. т. 157. -С. 922. 2. Несмеянов А.Н., Перевалова Э.Г., Шиловцевой Л.С. // Аминометилирование фенил-,толил-и хлорферроцена. Изв. АН СССР. 1962. -С.1767 3. Yuvraj Patil, Rajneesh Misra. Tetracyanobutadiene bridged ferrocene and triphenylamine functionalized pyrazabole dimmers // Journal of Organometallic Chemistry. -2017. -Vol. 840. –P. 23-29. 4. Аскаров И.Р. // Производные ферроцена. Фергана. 1999. С. 206. 73

ДЛЯ ЗАМЕТОК