Views
7 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Àfû¸fUfSX 09 A´fi`»f 2018 f`VffJ IÈY¿¯f ´fÃf ³fUX¸feÔ, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 325, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ¨fbMXIYe www.amanpath.com ³feSXU AüSX ¸fZWXb»f IZY dJ»ffRY ¦f`SX-þ¸ff³f°fe UfSXÔM ³fBÊ dQ»»feÜ 13 WXþfSX IYSXûOÞX IZY ´feE³ffe RiYfgOX IZYÀf ¸fZÔ AfSXû´fe ³feSXU ¸fûQe AüSX ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IZY dJ»ffRY ¦f`SX-þ¸ff³f°fe UfSXÔMX þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY UfSXÔMX IZY d»fE ÀfefeAfBÊ ³fZ dSX¢½fZÀMX IYe ±feÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ WXfÔ¦fIYfÔ¦f IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³feSXU ¸fûQe IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE A´fe»f IYe ±feÜ BÀf ff°f IYe þf³fIYfSXe dUQZVf SXfª¹f¸fÔÂfe UeIZY dÀfÔWX ³fZ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ EIY ÀfUf»f IZY þUff ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ±feÜ f°ff QZÔ dIY þf»fÀffþe CXþf¦fSX WXû³fZ IZY ´fWX»fZ WXe ³feSXU ¸fûQe, ¦fe°ffÔþd»f þZ¸Àf IZY ¸ffd»fIY ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe QZVf BSXfQf Àf¨f IYf OXZMXf »feIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d§fSX³fZ IZY ffQ RZYÀffbIY ³fZ EIY AüSX RYe¨fSX fÔQ dIY¹ff fQ»ffU... RZYÀffbIY ´fSX Af QûÀ°fûÔ IYû Àf¨fÊ IYSX³ff WXû¦ff ¸fbdVIY»f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ OXZMXf »feIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d§fSX³fZ IZY ffQ RZYÀffbIY ³fZ ¹fcþÀfÊ IYe d³fþ°ff IYû »fZIYSX IYBÊ AWX¸f IYQ¸f CXNXfEÔ WX`ÔÜ OXZMXf »feIY ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE RZYÀffbIY A´f³fe ´ffgd»fÀfeþ AüSX RYe¨fÀfÊ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX fQ»ffU IYSX SXWXf WX`Ü RZYÀffbIY ³fZ Af ¹fcþÀfÊ IYe ´fifBUZÀfe IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE Àf¨fÊ IZY RYe¨fSX ¸fZÔ fQ»ffU dIY¹ff WX`Ü Af RZYÀffbIY ´fSX dIYÀfe IYû ¸fûffB»f ³fÔfSX ÀfZ Àf¨fÊ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ BÀf RYe¨fSX IYû fÔQ IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ RZYÀffbIY IZY dIYÀfe ·fe ¹fcþSX IYû ¸fûffB»f ³fÔfSX OXf»fIYSX Àf¨fÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff ±ffÜ »fZdIY³f Af EZÀff ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ IYBÊ ffSX EZÀfZ ¸ff¸f»fZ ·fe Àff¸f³fZ AfE þf A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ RZYÀffbIY ´fSX ³fÔfSX ÀfZ Àf¨fÊ IYSXIZY »fû¦fûÔ IZY ´fiûRYfB»f ÀfZ CX³fÀfZ þbOÞXe þf³fIYfdSX¹ffÔ þbMXfBÊÜ BÀfIZY A»ffUf RZYÀffbIY ³fZ ±fOXÊ ´ffMXeÊ E´Àf IZY d»fE A´f³fe ´ffgd»fÀfeþ AüSX Àf£°f IYe WX`ÔÜ B³f ³fBÊ ´ffgd»fÀfeþ IZY °fWX°f IYûBÊ ·fe ±fOXÊ ´ffMXeÊ E´f Af RZYÀffbIY IZY dIYÀfe ·fe ¹fcþSX IYf ²f¸fÊ, þfd°f, AfgdRYÀf ¹ff dRYSX UWX VffQeVfbQf WX`Ô dIY ³fWXeÔ BÀf °fSXWX IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ þbMXf ´ffEÔ¦feÔÜ RZYÀffbIY ³fZ BÀfIYe þf³fIYfSXe A´f³fZ »ffg¦f ´fSX ÀffÓffÔ IYeÜ UWXeÔ EIY A³¹f »ffg¦f ¸fZÔ RZYÀffbIY IYe AûSX ÀfZ d»fJf ¦f¹ff dIY Af ¹fcþSX JbQ WXe °f¹f IYSX ´ffEÔ¦fZ dIY UZ dIYÀf °fSXWX IZY dUÄff´f³f QZJZÔ¦fZÜ »ffg¦f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY RZYÀffbIY dUÄff´f³f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ¹fcþSX IYe IYûBÊ ·fe þf³fIYfSXe VfZ¹fSX ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ 18 ARYÀfSXûÔ IZY °fffQ»fZ, LWX dþ»fûÔ IZY fQ»fZ IY»fZ¢MXSX AU³feVf VfSX¯f f³fZ ÀfeE¸f IZY ¦fÈWX dªf»fZ IZY IY»fZ¢MXSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ´fSXRYfg¸fÊSX AüSX ³ffg³f ´fSXRYfg¸fÊSX IY»fZ¢MXSXûÔ IZY SXdUUfSX IYû A¨ff³fIY °fffQ»fZ IYSX dQ¹fZ ¦fEÜ AUIYfVf IZY dQ³f SXdUUfSX IYû þfSXe IYe ¦fBÊ Àfc¨fe ¸fZÔ 18 ARYÀfSXûÔ IZY °fffQ»fZ dIYE ¦fE WX`ÔÜ B³f¸fZÔ LWX dþ»fûÔ IZY IY»fZ¢MXSX Vffd¸f»f WX`ÔÜ LWX ¸fZÔ ÀfZ ¨ffSX dþ»fûÔ ¸fZÔ SXfª¹f ÀfZUf ÀfZ ´fi¸fûMX WXûIYSX AfBÊEEÀf f³fZ ARYÀfSXûÔ IYû IY»fZ¢MXSXe IYf ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY ¦fÈWX dþ»fZ IYU²ffÊ IZY ffQ ³feSXþ fÔÀfûOÞX IYû þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff dþ»fZ ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`, þfdIY f»fSXf¸f´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ fZWX°fSX IYf¸f IYSX AU³feVf VfSX¯f IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ¦fÈWX dþ»fZ ¸fZÔ dþ¸¸fZQfSXe Qe WX`Ü f»füQfffþfSX dþ»fZ ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»f SXWXZ SXfþZVf SXf¯ff IYû ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IYf OXf¹fSXZ¢MXSX f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ³fIY ´fiÀffQ ´ffNXIY, ¸fWXfQZU IYfUSXZ, WXeSXf»ff»f ³ff¹fIY AüSX OXû¸f³f dÀfÔWX IYû ´fWX»fe ffSX IY»fZ¢MXSXe IYf ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ »fc´f»ffB³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ AfBÊERYEÀf Af»fûIY IYdMX¹ffSX IYû AfSXOXeE IYf ÀfeBÊAû f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü fZMXe IYf QfdJ»ff IYSXf³fZ IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ Af¹fZ ±û AU³feVf f»fSXf¸f´fbSX ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX SXWZX AU³feVf VfSX¯f CXÀf Àf¸f¹f ´fcSZX QZVf ¸fZÔ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ Af ¦f¹fZ ±û ªff CX³WXûÔ³fZ A´f³fe fZMXe IYf ´fiUZVf VffÀfIYe¹f Vff»ff ¸fZÔ IYSXf¹ff ±ffÜ ´fif¹f: AfBÊXEEÀf À°fSX IZY Ad²fIYfSXe A´f³fZ f©fûÔ IYû WXfBÊX ´fiûRYfBX»f Uf»fZ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ WXe ·ûªff IYSX°fZ W`ÔX ´fSX AU³feVf VfSX¯f ³fZ ³f IZYU»f ¨f¨ffÊ ¸fZÔ f³fZ SXWX³fZ IZY d»fE EZÀff dIY¹ff ±ff fd»IY UfÀ°fdUIY ÷Y´f ÀfZ CX³WXûÔ³fZ VffÀfIYe¹f Vff»ffAûÔ ¸fZÔ dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff IYû Àfb²ffSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ffÜ •AU³feVf VfSX¯f - f»fSXf¸f´fbSX ÀfZ IYU²ffÊ IY»fZ¢MXSX •³feSXþ fÔÀfûOÞX - IYU²ffÊ ÀfZ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff IY»fZ¢MXSX •þ³fIY ´ffNXIY - SXdþÀMÑfSX IYû-Afg´fSXZdMXU ÀfûÀffBMXe U AfBÊþe SXdþÀMÑZVf³f ÀfZ IY»fZ¢MXSX f»füQfffþfSX •OXû¸f³f dÀfÔWX - OXf¹fSXZ¢MXSX RcYOX ÀfZ IY»fZ¢MXSX ¸fbÔ¦fZ»fe •¸fWXfQZU IYfUSXZ - ÀfeBÊAû AfSXOXeE ÀfZ IY»fZ¢MXSX fZ¸fZ°fSXf •WXeSXf»ff»f ³ff¹fIY - EdOXVf³f»f IY»fZ¢MXSX fÀ°fSX ÀfZ IY»fZ¢MXSX f»fSXf¸f´fbSX •IYfd°fÊIZY¹f ¦fû¹f»f - IY»fZ¢MXSX fZ¸fZ°fSXf ÀfZ AfBÊþe SXdþÀMÑZVf³f •SXfþZVf SXf¯ff - IY»fZ¢MXSX f»füQfffþfSX ÀfZ OXf¹fSXZ¢MXSX ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf, ´fiVffÀf³f AIYfQ¸fe •·ffSX°fe QfÀf³f - IY»fZ¢MXSX þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff ÀfZ OXf¹fSXZ¢MXSX RcYOX, E¸fOXe ³ff³f •Àfb³fe»f þ`³f - E¸fOXe ³ff³f ÀfZ SXdþÀMÑfSX IYû-Afg´fSXZdMXU UfSXf¯fÀfe/EªfZÔÀfeÜ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°f³fZ Uf»fe ´fc³f¸f ¹ffQU CXØfSX ´fiQZVf IZY UfSXf¯fÀfe dþ»fZ IZY QfÔQb´fbSX IYe SXWX³fZ Uf»fe WX`ÔÜ ´fc³f¸f IZY §fSX ´fSX JbVfe IYf ¸ffWXü»f WX`Ü Àf·fe EIY- QcÀfSXZ IYû d¸fNXfB¹ffÔ dJ»ff SXWXZ WX`ÔÜ ´fc³f¸f IZY d´f°ff dIYÀff³f WX`Ô AüSX ´fc³f¸f BÀf Àf¸f¹f SXZ»fUZ ¸fZÔ MXeMXeBÊ IYe ³füIYSXe IYSX SXWXe WX`ÔÜ ¹fWXfÔ °fIY IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX³fZ ¸fZÔ ´fc³f¸f AüSX CX³fIZY IYü³f IYWXfa ·ûªff ¦f¹ff CXQ¹f´fbSXÜ SXfªfÀ±ff³f IYf CXQ¹f´fbSX SXdUUfSX IYû EIY Aòb°f Ad·f¹ff³f IYf ÀffÃfe f³ffÜ BÀf UÀÂfQf³f Ad·f¹ff³f IZY AÔ°f¦fÊ°f Qbd³f¹ff·fSX IZY 76,000 Qf³fQf°ffAûÔ ³fZ þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IZY d»fE 3 »ffJ ÀfZ ·fe Ad²fIY IY´fOÞXûÔ IYf Qf³f IYSX°fZ WXbE dUV½f dSXIYfgOXÊ IYû °fûOÞX dQ¹ffÜ BÀf Ad·f¹ff³f IYf Af¹fûþ³f »fùfSXfþdÀfÔWX ¸fZUfOÞX õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY ´fcUÊ ¹fWX dUV½f IYed°fʸff³f QbfBÊ IZY ³ff¸f ±ff þWXfh 2016 ¸fZÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ 295,122 IY´fOÞXûÔ IYf Qf³f dIY¹ff ±ffÜ ÀfûÀffBMXe •SXe°fZVf A¦fiUf»f - ÀfeBÊAû dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f þ¦fQ»f´fbSX ÀfZ ÀfeBÊAû dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ²f¸f°fSXe •´fi·ff°f ¸fd»fIY - EÀfOXeE¸f ¸fûWX»ff ÀfZ ÀfeBÊAû dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f fÀ°fSX •¦füSXU IbY¸ffSX dÀfÔWX - ÀfeBÊAû dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ²f¸f°fSXe ÀfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Qb¦fÊ •IZYOXe IbYÔþf¸f - EdOXVf³f»f IY»fZ¢MXSX df»ffÀf´fbSX ÀfZ OXf¹fSXZ¢MXSX ¦fif¸fûôû¦f, E¸fOXe LØfeÀf¦fPÞX WX`ÔOXeIiYfµMX •³fe»f¸f E¢IYf - IY»fZ¢MXSX ¸fbÔ¦fZ»fe ÀfZ EdOXVf³f»f IYd¸fV³fSX Qb¦fÊ ÀfÔ·ff¦f •´feEÀf E»¸ff - EdOXVf³f»f IY»fZ¢MXSX SXf¹f´fbSX ÀfZ EdOXVf³f»f IYd¸fV³fSX »fZfSX, Àfd¨fU •Af»fûIY IYdMX¹ffSX - ÀfeBÊAû AfSXOXeE ´fdSXUfSX ³fZ IYBÊ IYdNX³ffB¹fûÔ IYf Àff¸f³ff dIY¹ff WX`Ü ´fc³f¸f IYe ¸ffÔ CXd¸fÊ»ff Afþ ·fe CX³f dQ³fûÔ IYû ¹ffQ IYSX SXû ´fOÞX°fe WX`Ü Uû IYWX°fe WX`Ô, Uû ³fUdUUfdWX°f þUf³fûÔ IYû d¸f»fZ¦fe ´fif±fd¸fIY°ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ffgOXÊSX dÀf¢¹fbdSXMXe RYûÀfÊ QZVf ·fSX ¸fZÔ þUf³fûÔ IZY d»fE 190 ¦fZÀMX WXfCXÀf f³ffE¦ffÜ BÀf¸fZÔ IYSXef 2800 IY¸fSXZ WXûÔ¦fZÜ feEÀfRY IZY OXf¹fSXZ¢MXSX þ³fSX»f IZYIZY Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX IYQ¸f þUf³fûÔ IYe ±fIYf³f AüSX °f³ffU IYû IY¸f IYSX ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY d»fE CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³fUdUUfdWX°f þUf³fûÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff Qe þfE¦feÜ A·fe °fIY ¦fZÀMX WXfCXÀf IYe ÀfbdU²ff dÀfRÊY Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX CX´fAd²fIYfdSX¹fûÔ IYû Qe þf°fe WX`Ü IYfÔÀMXZf»f AüSX WXZOX IYfÔÀMXZf»f BÀfÀfZ ALc°fZ WX`ÔÜ f°ff QZÔ dIY feEÀfERY IYe 186 fMXfd»f¹f³f QZVf IZY Àfa§f¿fÊ IYe Ad¦³f ¸fZÔ °f´fIYSX ´fc³f¸f ³fZ QZVf IZY d»fE ªfe°ff Àfû³ff ´f»f ·fc»fZ ³fWXeÔ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þf ·fcJZ ·fe SXWX³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ fZMXe IZY JZ»f³fZ ´fSX »fû¦f °ff³fZ QZ°fZ ±fZ, Afþ UWXe »fû¦f Àf»ff¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ´fd›¸fe Af`SX ´fcUeÊ ffgOXÊSX ´fSX °f`³ff°f WX`ÔÜ IZYIZY Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf, ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ 186 fMXfd»f¹f³f IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f »fûIZYVf³f ´fSX 15 ÀMXcdOX¹fû A´ffMXʸfZÔMX þ`Àfe ÀfbdU²ffEÔ QZ³fZ IZY ´fiÀ°ffU IYû ¸fÔþcSXe Qe WX`Ü þUf³fûÔ IYe OXйfcMXe IYfRYe IYNXûSX WX` AüSX CX³WXZÔ ³füIYSXe IYf Ad²fIYfÔVf dWXÀÀff ´fdSXUfSX ÀfZ QcSX AIZY»fZ ¦fbþfSX³ff WXû°ff WX`Ü EIY þUf³f IYû AüÀf°f³f 2.5 ¸fWXe³fZ IYf Àf¸f¹f ´fdSXUfSX IZY Àff±f df°ff³fZ IZY d»fE dQ¹ff þf°ff WX`Ü BÀf °fSXWX 30 Àff»f IYe ³füIYSXe ¸fZÔ UWX 5 Àff»f WXe ´fdSXUfSX IZY Àff±f ¦fbþfSX ´ff°ff WX`Ü þUf³f A´f³fZ ´fdSXUfSX IYû ª¹ffQf Àf¸f¹f QZ ÀfIZYÔ, BÀfIZY d»fE ¦fZÀMX WXfCXÀf f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYWXf dIY 2014 ¦»ffÀf¦fû ¸fZÔ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ þf fZMXe ³fZ fifg³þ ¸fZOX»f þe°ff °fû WX¸f »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf B°f³fZ ´f`ÀfZ ·fe ³fWXeÔ ±fZ dIY d¸fNXfBÊ ffÔMX ÀfIZYÜ °ff ´fc³f¸f IZY ´ff´ff IYWXeÔ ÀfZ BÔ°fþf¸f IYSX »fZIYSX Af¹fZÜ °ff §fSX ¸fZÔ JbdVf¹ffÔ ¸f³ffBÊ ¦f¹feÜ QfQe ÀfÔQZ¹fe f°ff°fe WX`Ô dIY þf EIY ffSX ´fc³f¸f IYû UZMX CXNXf°fZ QZJf °fû Jcf SXûBÊÔÜ OXSX »f¦f°ff ±ff dIY B°f³ff ·ffSXe »fûWXf I`YÀfZ CXNXf°fe WX`Ü ´fc³f¸f JZ°fûÔ ¸fZÔ Jcf ¸fZWX³f°f IYSX°fe ±feÔÜ RZYÀffbIY IYe ¸fÔþcSXe ffQ WXû¦fe dOXMXZ»Àf VfZ¹fSX RZYÀffbIY IZY ¨feRY MXZ¢³fû»ffgþe AfgdRYÀfSX ¸ffBIiYûÀffgµMX ÀIiYûRYSX IZY ¸fb°ffdfIY, EZÀfZ Àf·fe EZ´Àf IYe d³f¦fSXf³fe Af AüSX IYOÞXe IYSX SXWXZ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ »fû¦f RZYÀffbIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »ffg¦f B³f IYSX°fZ WX`aÜ EZÀfe Àf·fe EZ´f IYû RZYÀffbIY ÀfZ A´ficU»f »fZ³ff WXû¦ff þû »ffB¢Àf, RYûMXû, ´fûÀMX, UedO¹fû ¹ff ¦fib´f IYe B³fRYfg¸fZÊVf³f »fZ³fZ IYe dS¢UZÀMX IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀffIYÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ÀfZ ¸fûQe IYf B³fIYfSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f ³fZ QdÃf¯f EdVf¹ffBÊ ÀfWX¹fû¦f ÀfÔ¦fNX³f IZY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f dUQZVf Àfd¨fU dUþ¹f ¦fûJ»fZ ³fZ f°ff¹ff dIY ³fZ´ff»f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY´fe Vf¸ffÊ Aû»fe ³fZ Vfd³fUfSX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ ÀffIYÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ffSX°f IZY Vffd¸f»f WXû³fZ ´fSX ff°f¨fe°f IYeÜ BÀf QüSXf³f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³f »f¦ff°ffSX ·ffSX°f IZY dJ»ffRY Àfe¸ff´ffSX Af°fÔIYUfQ IYû fPÞXfUf QZ SXWXf WX`Ü ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ ·ffSX°f ÀffIYÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ f°ff QZÔ dIY ³fZ´ff»f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe f³f³fZ IZY ffQ Aû»fe A´f³fZ ´fWX»fZ QüSXZ ´fSX ·ffSX°f AfE WX`ÔÜ °fe³f dQ³f IZY QüSXZ IZY QcÀfSXZ dQ³f Vfd³fUfSX IYû Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ ³fZ ·ffSX°f AüSX ³fZ´ff»f IZY fe¨f SXÃff, ½¹ff´ffSX AüSX ÀfbSXÃff WXfÔ¦fIYfÔ¦f ÀfZ d¦fSXµ°ffSXe IYe A´fe»f IYSX ¨fbIYe WX` ÀfSXIYfSX 2014 ¸fZÔ IYfNX¸ffÔOXc ¸fZÔ WXbAf ±ff ÀffIYÊ Àf¸¸fZ»f³f ÀffIYÊ Àf¸¸fZ»f³f 2014 ³fZ´ff»f IYe ¸fZþff³fe ¸fZÔ IYfNX¸ffÔOXc ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ BÀf¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe Vffd¸f»f WXbE ±fZÜ ÀffIYÊ QZVf ßfe»fÔIYf, ¸ff»fQeU AüSX ³fZ´ff»f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY BÀ»ff¸ffffQ ¸fZÔ ÀffIYÊ Àf¸¸fZ»f³f WXû, WXf»ffÔdIY ·ffSX°f BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ WX`Ü f°ff QZÔ dIY 19UfÔ ÀffIYÊ Àf¸¸fZ»f³f 2016 ¸fZÔ BÀ»ff¸ffffQ ¸fZÔ WXû³ff ±ff, »fZdIY³f þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY CXOÞXe ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe Af°fÔdIY¹fûÔ IZY WX¸f»fZ IZY ffQ ·ffSX°f ³fZ BÀfIYf fdWX¿IYfSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ Àf¸¸fZ»f³f SXï IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þ`ÀfZ ¸fbïûÔ ´fSX ÀfWX¹fû¦f fPÞXf³fZ ´fSX f»f dQ¹ffÜ ·ffSX°f AüSX IYfNX¸ffÔOXc IZY fe¨f IY³fZd¢MXdUMXe fPÞXf³fZ ´fSX ·fe Àf¸fWXd°f þ°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü LûOÞXIYSX ·ff¦f ¦fE ±fZÜ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ UeIZY dÀfÔWX ³fZ þf³fIYfSXe Qe ±fe dIY 23 ¸ff¨fÊ IYû WXfÔ¦fIYfÔ¦f IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³feSXU ¸fûQe IZY ´fiûdUdþ»f³f ASXZÀMX IYe A´fe»f IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀfIZY ffQ CXÀfIZY Aü´f¨ffdSXIY ´fi°¹f´fʯf IYe A´fe»f IYe þfE¦feÜ ³¹fcªf dUaOXû 515 AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ³fWXeÔ dQ¹ff ÀfÔ´fdØf IYf ¹fûSXfX ³fBÊ dQ»»feÜ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIYûÔ AüSX ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIYûÔ Àf¸fZ°f 500 ÀfZ Ad²fIY AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ U¿fÊ 2016 IZY d»fE A´f³fe ÀfÔ´fdØf IYf ¹fûSXf ³fWXeÔ dQ¹ff WX` dþÀfÀfZ CX³WXZÔ ´fiû³³fd°f ÀfZ UÔd¨f°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` °f±ff CX³fIYe Àf°fIYÊ°ff A³ff´fdØf SXï IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe Qe WX`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f ÀfZUf d³f¹f¸ffU»fe , 1968 IZY A³fbÀffSX ·ffSX°fe¹f ´fbd»fÀf ÀfZUf IZY Àf·fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû WXSX Àff»f 31 þ³fUSXe °fIY d³f²ffÊdSX°f ´fi´fÂf ¸fZÔ A¨f»f ÀfÔ´fdØf dSXMX³fÊ RYfB»f IYSX³fZ IYe þ÷YSX°f WXû°fe WX`Ü ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY »fZdIY³f 31 ¸ff¨fÊ , 2017 °fIY IbY»f 3,905 AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 3,390 AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ WXe AfBÊ´feAfSX RYfB»f IYe WX`Ü A÷Y¯ff¨f»f ¸fZÔ ´fMÑûd»fÔ¦f ´fSX ¨fe³f ³fZ þ°ff¹ff EZ°fSXfþ dIYdf±fcÜ OXûIY»ff¸f IZY ffQ Af A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX ¨fe³f IZY fe¨f dUUfQ IYe dÀ±fd°f f³f ÀfIY°fe WX`Ü SX¯f³fed°fIY øY´f ÀfZ fZWXQ ÀfÔUZQ³fVfe»f A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IZY AfÀfdRY»ff ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IYe ´fMÑûd»fÔ¦f IYû ¨fe³f ³fZ Ad°fIiY¸f¯f IYSXfSX dQ¹ff WX` AüSX BÀf ´fSX Af´fdØf þ°ffBÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IYe AûSX ÀfZ ¨fe³f IYe B³f Af´fdØf¹fûÔ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü EIY Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂf ³fZ BÀf ff°f IYe þf³fIYfSXe Qe WX`Ü feEÀfERY ªfUf³fûÔ IZY d»fE f³fZÔ¦fZ ¦fZÀMX WXfCXÀf ´fûdÀMXÔ¦f IYe »fûIZYVf³f ´fSX fb»ff ÀfIZYÔ¦fZ ´fdSXUfSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf, ³fU dUUfdWX°f þUf³fûÔ IYû ´fdSXUfSX ÀfZ QcSX SXWX³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf °fIY»feRY WXû°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¦fZÀMX WXfCXÀf AüSX IY¸fSXûÔ IZY A»ffgMX¸fZÔMX ¸fZÔ CX³WXZÔ ´fif±fd¸fIY°ff Qe þfE¦feÜ UWXeÔ, þû þUf³f f¨¨fûÔ IYe Lbd˜¹fûÔ IZY QüSXf³f ´f}e AüSX f¨¨fûÔ IYû ´fûdÀMXÔ¦f »fûIZYVf³f ´fSX fb»ff³ff ¨ffWXZÔ¦fZ, CX³WXZÔ ·fe USXe¹f°ff QZÔ¦fZÜ UZMXd»fµMXSX f³ff³fZ IZY d»fE ·fcJf Àfû¹ff ±ff ´fdSXUfSX 7 Àff»f ¸fZÔ fQ»fe dIYÀ¸f°f d´f°ff I`Y»ffVf ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY Aûd»fd¸´fIY ¸fZÔ IY¯fʸf ¸f»»fZV½fSXe IZY ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°f³fZ IZY ffQ ÀfZ ¹fWXe Àf´f³ff ±ff dIY ¸fZSXe fZMXe ·fe ¸fZOX»f »ffEÜ 2011 ¸fZÔ ´fc³f¸f ³fZ ´fi`d¢MXÀf VfbøY IYeÜ §fSX AüSX JZ°fûÔ IYf ÀffSXf IYf¸fIYfþ ·fe UWXe IYSX°fe ±feÜ ¦fSXefe IZY ¨f»f°fZ CXÀfZ ´fcSXe OXfBMX ·fe ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe ±feÜ dRYSX A´f³fZ ¦fb÷Y ÀUf¸fe A¦fOÞXf³fÔQ þe ³fZ ¸fbÓfZ À±ff³fe¹f Àf¸ffþÀfZUe Àf°feVf RYüþe IZY ´ffÀf ·fZþfÜ CX³WXûÔ³fZ ´fc³f¸f IYû dJ»ffOÞXe f³ff³fZ ¸fZÔ ´fcSXe ¸fQQ IYe AüSX IYSXef 20 WXþfSX ÷Y´fE ¸fWXe³ff J¨fÊ dQ¹ffÜ ¦»ffÀf¦fû IYfg¸f³fUZ»±f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ IZY d»fE WX¸ffSXZ ´ffÀf ´f`ÀfZ ³fWXeÔ ±fZÜ °ff ·f`ÔÀfûÔ IYû fZ¨f dQ¹ff AüSX IYSXedf¹fûÔ ÀfZ 7 »ffJ ÷Y´fE CX²ffSX d»fEÜ ¹fWXfÔ fifg³þ ¸fZOX»f »ffIYSX CXÀf³fZ ÀffIYf Àf´f³ff ´fcSXf IYSX dQ¹ffÜ ´fc³f¸f ³fZ dQ»ff¹ff ¦fû»OXX ¦fû»OX IYûÀMXÜ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ »f¦ff°ffSX ¨fü±fZ dQ³f Àfû³ff þe°ffÜ UZMXd»fµMXSX ´fc³f¸f ¹ffQU ³fZ 69 dIY¦fif I`YMXZ¦fSXe ¸fZÔ 222 (À³f`¨f ¸fZÔ 100 AüSX ¢»fe³f EÔOX þIYÊ ¸fZÔ 122) dIY¦fif IYf Uþ³f CXNXfIYSX ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°ffÜ BÔ¦»f`ÔOX IYe ÀffSXf OXZdUÀf ³fZ dÀf»USX AüSX dRYþe IYe A´fû»ffd³f¹ff Uf¹fUf¹f ³fZ fifg³þ ¸fZOX»f þe°ffÜ CX²fSX, 94 dIY¦fif I`YMXZ¦fSXe ¸fZÔ UZMXd»fµMXSX dUIYfÀf NXfIbYSX ³fZ 351 dIY¦fif Uþ³f CXNXfIYSX ·ffSX°f IYû fifg³þ ´fQIY dQ»ff¹ffÜ ´fc³f¸f IZY ¸ff°ff-d´f°ff ³fZ f°ff¹ff dIY CX³fIYe fZMXe ³fZ °fÔ¦fe IZY ffUþcQ A´f³ff ÀfÔ§f¿fÊ þfSXe SXJfÜ EIY UöY EZÀff ·fe Af¹ff, þf fZMXe IYû ´fi`d¢MÀf IYSXf³fZ IZY d»fE ´fdSXUfSX IYû ¸fUZVfe fZ¨f³fZ ´fOÞXZ ±fZÜ ¦»ffÀf¦fû ¸fZÔ fifg³þ þe°fe ±fe °ff ´fdSXUfSX IZY ´ffÀf d¸fNXfBÊ ffÔMX³fZ IZY d»fE ·fe ´f`ÀfZ ³fWXeÔ ±fZÜ ffWXSX SXWX³fZ IYe Bþfþ°f ´fSX dU¨ffSX • Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf, RYûÀfÊ þUf³fûÔ IYû f`SXIY ÀfZ ffWXSX dIYSXfE IZY IY¸fSXûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ IYe Bþfþ°f QZ³fZ IZY d»fE ´fiÀ°ffU f³ff³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX`Ü ¹fWX ÀfbdU²ff ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ffÔ¦»ffQZVf ffgOXÊSX IYe CX³f »fûIZYVf³f ´fSX Qe þfE¦fe, þWXfÔ þUf³fûÔ IZY d»fE IYûBÊ J°fSXf ³f WXûÜ • f°ff QZÔ dIY feEÀfERY IYf ¦fNX³f 1965 ¸fZÔ ffÔ¦»ffQZVf AüSX ´ffdIYÀ°ff³f Àfe¸ff IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ 2.5 »ffJ þUf³f ÀfZUfEÔ QZ SXWXZ WX`ÔÜ CXªþ`³f ¸fZÔ WXfdQÊIY ´fSX RZYÔIYe ¦fBÊ À¹ffWXe ·fû´ff»fÜ ´ffMXeQfSX ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f IYû EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dUSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf. CXªþ`³f ¸fZÔ EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f IbYL ¹fbUIYûÔ ³fZ ´fMXZ»f ´fSX À¹ffWXe RZYÔIYe AüSX CX³fIZY dJ»ffRY ³ffSXZffþe IYeÜ À¹ffWXe RZYÔIY³fZ Uf»fZ ¹fbUIYûÔ IYû ´fIYOÞXIYSX ´fbd»fÀf IYû ÀfüÔ´f dQ¹ff ¦f¹ffÜ AfSXû´fe ¹fbUIY JbQ IYû ´ffMXeQfSX f°ff SXWXZ ±fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXûd´f¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX CX³fÀfZ ´fcL°ffL VfbøY IYSX Qe WX`Ü AfSXûd´f¹fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY WXfdQÊIY ³fZ ´ffMXeQfSXûÔ IZY AfSXÃf¯f IZY ³ff¸f ´fSX IZYU»f SXfþ³fed°f IYe WX`Ü WXfdQÊIY B³f dQ³fûÔ ¸f²¹f ´fiQZVf IYe ¹ffÂff ´fSX WX`ÔÜ C M Y K