Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K

C M Y K SXfªf³ffaQ¦ffa½f A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, Àfû¸f½ffSX, 09 A´fi`»f 2018 www.amanpath.com TODAY RYSXWXQ AüSX ffIY»f IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f f³ff³fZ ·fZþZÔ¦fZ ´fiÀ°ffU ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¦ffhUûÔ IYe AfffQe fPXÞ³fZ IZY A³fbøY´f ÀU°fÔÂf ´fÔ¨ff¹f°f f³f³fZ ÀfZ B³fIYf AüSX ·fe °fZþe ÀfZ WXû¦ff dUIYfÀf LWX ¦ffhUûÔ ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ d¸f»fZ, ´f³fZIYf IZY WXfBÊÀIcY»f ·fU³f IYf dIY¹ff »fûIYf´fʯf, WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe °fIY CX³³f¹f³f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ´f³fZIYf IZY Afdßf°f ¦ffhU RYSXWXQ ´fWXbh¨fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ RYSXWXQ AüSX ffIY»f IYû ÀU°fÔÂf ´fÔ¨ff¹f°f f³ff³fZ IYe ¸ffh¦f IYeÜ BÀf ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY B³f ¦ffhUûÔ ¸fZÔ °fZþe ÀfZ AfffQe fPÞXe WX` AüSX fOÞXZ dUIYfÀf IYf¹fÊ dIYE ¦fE WX`ÔÜ Af´fIYe ¸ffh¦f ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ IY»fZ¢MXSX BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fiÀ°ffU ·fZþZÔ¦fZ, dþÀfIZY ´f›f°f Af¦fZ IYe IYfSXÊUfBÊ WXû ÀfIZY¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX Afþ RYSXWXQ IZY A»ffUf BÔQf¸fSXf, ·ff³f´fbSXe, SXeUf¦fWX³f, ´f³fZIYf EUÔ ¸f³fIYe ·fe ´fWXbh¨fZÜ ÀffÀfZ ´fWX»fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe BÔQf¸fSXf ´fWXbh¨fZÜ ¹fWXfh ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ E³feIYMX IYe DYh¨ffBÊ fPÞXf³fZ IYe ¸ffh¦f IYeÜ BÀf ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY þ»fÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfUZÊ IYSXZ¦ff, ¹fdQ DYh¨ffBÊ fPÞXf³fZ ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe °fIY³feIYe dQ¢IY°f ³fWXeÔ WXbBÊ °fû ¹fWX IYf¹fÊ ÀUeIÈY°f IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE fþMX IYe dIYÀfe °fSXWX IYe ff²ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸f³fIYe IYe Àf·ff ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ fZdMX¹fûÔ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf dþIiY dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe f³f³fZ ´fSX ¸f`Ô³fZ fZdMX¹fûÔ IZY OÑf´f AfCXMX SXZV¹fû IYû IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE IYf¸f IYSX³fZ IYf d³f›¹f dIY¹ffÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY IYfSX¯fûÔ ´fSX d¨fÔ°f³f IYSX³fZ ´fSX ´ff¹ff dIY fZdMX¹fûÔ IYû A¢ÀfSX ´f`Q»f QcSX °fIY ÀIcY»f þf³ff WXû°ff WX`Ü BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE WXe ÀfSXÀU°fe ÀffBdIY»f ¹fûþ³ff »ffBÊ ¦fBÊE Afþ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ fZdMX¹ffh Ad²fIY ³fþSX Af°fe WX`ÔÜ ¸fZdSXMX d»fÀMX ¸fZÔ ·fe fZdMX¹ffh ³fþSX Af°f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dVfdÃf°f ½¹fdöY WXe Àf¸ffþ IYf ³fZ°fÈ°U IYSX°ff WX` A°fEU dVfÃff ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ÀffÀfZ þøYSXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´f³fZIYf ¸fZÔ WXfBÊÀIcY»f IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ff AüSX IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ BÀf Vff»ff IZY dSXþ»MX IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLfÜ B³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ ¹fWXfh dSXþ»MX 50 ´fid°fVf°f WXû°ff ±ff, Af ·ffþ¹fb¸fû ³fZ ¦füSXU À±f»f ¸fZÔ ¨f»ff¹ff ÀUL°ff Ad·f¹ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¹fûþIY ÀU¨L ·ffSX°f ´fiIY»´f ÀfbVffÔ°f Vfb¢»ff, ·ffþ¹fb¸fû ´fiQZVff²¹fÃf dUþ¹f Vf¸ffÊ, ´fiQZVf ÀUL°ff ´fi·ffSXe ¸fWXZÔQi ´fÔdOX°f, ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f, dþ»ff ·ffþ´ff ¸fWXf¸fÔÂfe ÀffU³f U¸ffÊ IZY AfQZVff³fbÀffSX ·ffþ¹fb¸fû dþ»ff²¹fÃf I`Y»ffVf Vf¸ffÊ, dþ»ff ·ffþ¹fb¸fû ¸fWXf¸fÔÂfe EUÔ CXØfSX ¸fÔOX»f ´fi·ffSXe dIYVfb³f ¹fQb, dþ»ff ÀUÃf°ff ´fi·ffSXe EUÔÐ dþ»ff ¸fÔÂfe ¹fbUf ¸fû¨ffÊ þÀf¸fe°f f³³fûAf³ff, ·ffþ´ff ¸fÔOX»f ´fi·ffSXe SXf²fZ V¹ff¸f ¦fb~f, ·ffþ´ff CXØfSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf ¸fbIZYVf f§fZ»f, ¸fWXf¸fÔÂfe A°fb»f SXf¹fþfQf, °fûSX¯f QZUfÔ¦f³f IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ ·ffþ¹fb¸fû CXØfSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf Àfb¸fe°f dÀfÔWX ·ffdMX¹ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ EIY ffSX ´fb³f: ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ CXØfSX ¸fÔOX»f ³fZ A´f³fe IYf¹fÊVf`»fe IZY A³fbøY´f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY 38UfÔ À±ff´f³f dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX A´f³fe EIYþbMX°ff IYf ´fdSX¨f¹f QZ°fZ WXbE SXfþ³ffÔQ¦ffÔU VfWXSX IZY CXØfSX ¸fÔOX»f ÃfZÂf ¸fZÔ dÀ±f°f ¦füSXU À±f»f, ³f¹ff fÀf ÀMX`ÔOX ¸fZÔ ÀfbfWX 8 fþZ ÀfZ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ÀffRY ÀfRYfBÊ IYeÜ CXöY AUÀfSX ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f A²¹fÃf dVfU U¸ffÊ, QdÃf¯f ¸fÔOX»f A²¹fÃf QZUÀfSX¯f ÀfZ³f, ·ffþ´ff CXØfSX ¸fÔOX»f ¸fWXf¸fÔÂfe °fûSX¯f QZUfÔ¦f³f, ·ffþ´ff ¸fÔÂfe AVfûIY d³f¸fÊ»fIYSX, ´fiQZVf A»´fÀfÔ£¹fIY ¸fÔÂfe WXfdIY¸f Jf³f, dþ»ff ·ffþ¹fb¸fû ¸fWXf¸fÔÂfe EUÔ CXØfSX ¸fÔOX»f ´fi·ffSXe dIYVfb³f ¹fQb, ½¹ff´ffSXe ´fiIYûâ IZY ÀfÔ´fdØfIYSX IYf Ad¦fi¸f ·fb¦f°ff³f IYSX LbMX IYf »ff·f »fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf ÀfÔ´fdØfIYSX ¸fZÔ BÀf dUØfe¹f U¿fÊ ¸fZÔÔ ·fe dIYÀfe ´fiIYfSX IYf ÀfÔVfûd²f°f ³f IYSX°fZ WXb¹fZ ¦f°f U¿fÊ 2017-18 IYe ·ffd°f UÀfc»f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀf U¿fÊ ·fe dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYSX ¸fZÔÔ UÈdð ³fWXeÔ IYe ¦f¹fe WX`Ü CXöYfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fZ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY IYSXQf°ffAûÔ IYe ÀfbdU²ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ BÀf dUØfe¹f U¿fÊ ¸fZÔ ·fe ÀfÔ´fdØfIYSX ¸fZÔ UÈdð ³f IYSX°fZ WXb¹fZ ¦f°f U¿fÊ IYe QSX ÀfZ UÀfc»f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dUØfe¹f U¿fÊ 2018-19 IZY d»f¹fZ ÀfÔ´fdØfIYSX (·fU³fûÔ/·fcd¸f¹fûÔ IZY Ufd¿fÊIY ·ffOXf ¸fc»¹f) IZY ¦f¯f³ff Afßf¹f ÀfZ ´fid°f U¦fÊ RbYMX Ufd¿fÊIY QSX IYû ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU (UfOXÊ IiYÔ. 1 ÀfZ 51 °fIY) 5 þû³f ¸fZZÔ dU·ffdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX L¦f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f 1956 IYe ²ffSXf 137 (1) IY A²fe³f d³f¹f°f °ffSXeJ IZY ´fcUÊ ¨ff»fc U¿fÊ IYe ÀfÔ´fdØfIYSX IYf EIY¸fbV°f ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ ´fSX d³f¸³ff³fbÀffSX LbMX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ 1 A´f`i»f 2018 ÀfZ 31 þb»ffBÊ 2018 °fIY 6.25 ´fid°fVf°f LcMX, 1 A¦fÀ°f 2018 ÀfZ 31 dQÀfÔfSX 2018 °fIY 4 ´fid°fVf°f LcMX, 1 þ³fUSXe 2019 ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ 2019 °fIY 0 ´fid°fVf°f LcMX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ dUØfe¹f U¿fÊ 2018-19 IYe Àf¸ffd~ IZY ´f›f°f fIYf¹ff ÀfÔ´fdØfIYSX ´fSX 5 ´fid°fVf°f Ad²fIYfSX d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ ÀUd³f²ffÊSX¯f ´fi´fÂf IYû Ad²fd³f¹f¸f IZY A³fbøY´f ¨ff»fc dUØfe¹f U¿fÊ IZY d»f¹fZ 5 ÷Y´fE ´fid°f dUUSX¯fe d»f¹ff þf¹fZ¦ff, IbY»f ÀfÔ´fdØfIYSX IYe SXfdVf ´fSX 1 ´fid°fVf°f CX´fIYSX IZY øY´f ¸fZÔ Àf¸fZdIY°fIYSX EUÔ þ»fIYSX ¸fZÔ þûOÞXIYSX EUÔ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f IZY ·fe°fSX IYSX IYe SXfdVf ³f þ¸ff IYSX³fZ ´fSX Ad°fdSXöY Ad²f·ffSX IZY øY´f ¸fZÔ d»f¹ff þf°ff ±ff dþÀfZ dUØfe¹f U¿fÊ 2018-19 ¸fZÔ ´fcUÊ U°f »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ´fiIYfSX BÀf dUØfe¹f U¿fÊ ¸fZÔ ÀfÔ´fdØfIYSX ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe UÈdð ³fWXeÔ IYe ¦f¹fe WX` AüSX Ad¦fi¸f ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ ´fSX LbMX IYf ´fifU²ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü ■ ■ ■ BÔQf¸fSXf-´fif±fd¸fIY Vff»ff, AWXf°ff d³f¸ffʯf-´ffh¨f »ffJ ÷Y´fE, ´fZ¹fþ»f IZY d»fE 2 fûSX, AfdQUfÀfe Àf¸ffþ IZY d»fE ¸fÔ¦f»f ·fU³f, ³ff»fe d³f¸ffʯf AüSX ÀfeÀfe SXûOX IZY IYf¹fÊÜ RYSXWXQ - RYSXWXQ, ffIY»f AüSX ´f³fZIYf ¸fZÔ 10 »ffJ ÷Y´fE IZY IYfÔIiYeMXeIYSX¯f IZY IYf¹fÊ, RYSXWXQ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f dUÀ°ffSX, ´f³fZIYf ¸fZÔ WXfBÊÀIcY»f IYf WXû¦ff CX³³f¹f³fÜ ¸f³fIYe-ÀMXfg´f OX`¸f IYe ¸fÔþcSXe, ¸f³fIYe AüSX °fûSX¯fIY˜f ¸fZÔ 10 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ JZ»f ¸f`Qf³f IYf A²¹fÃf ´fiIYfVf ÀffWXc, UfOXÊ IiY¸ffÔIY 18 IZY ´ff¿fÊQ ´ffSXÀf U¸ffÊ, ·ffþ¹fb¸fû CXØfSX ¸fÔOX»f ¸fÔÂfe AfVfe¿f ßfeUfÀ°fU, ÀUf²¹ff¹f ¸fÔOX»f ÀfÔ¹fûþIY CXªþU»f IYÀfZSX, A³fbSXf¦f ßfeUfÀ°fU, ¹fVfUÔ°f QZUfÔ¦f³f, ¸f³fûWXSX ÀffWXc ÀfdWX°f ·ffþ´ff À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX ÀUL°ff Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þbOÞX IYSX A´f³fe ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ Àf¸fcWX IYe (A²¹fÃf) ³fZWXf U¸ffÊ, AfdVf¹ff fZ¦f¸f, ¦fe°ff ÀfZ»fûIYSX, d»f»fZV½fSXe dÀf³WXf, ´fb¿´ff QZUfÔ¦f³f, EÀf°fe ffBÊ, IYed°fÊ ffBÊ, ÀfÔ¦fe°ff SXf¸fMXZIZY ÀfdWX°f A³fZIY IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸¹fbd³fdÀf´f»f ÀIcY»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fiQZVf½¹ff´fe »fûIYÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY IYSXIY¸f»fûÔ õfSXf dUôb°f Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fÈ°fIY IZY CXØfSXfd²fIYfSXe ßfe¸f°fe ÀfdU°ff IYûÀfSXZ ¦fif¸f WX»Qe dUIYfÀfJÔOX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYû 2 »ffJ ÷Y´fE IYe ¸fbAfUþf SXfdVf ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ CX³fIZY õfSXf ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX IZY ´fid°f ¦fWXSXe ÀfÔUZQ³ff ½¹föY IYe ¦fBÊÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXf. dÀfÔWX ³fZ CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY dUôb°f Qb§fÊMX³ff ÀfZ ´fedOÞX°f ´fdSXUfSXûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ ÀfQ`U °UdSX°f IYf¹fÊUfWXe WXû³fe ¨ffdWXE °f±ff ´fedOÞX°fûÔ IYû °f°IYf»f d¨fdIY°Àfe¹f ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f WXû BÀfIYf ·fe AfUV¹fIY øY´f ÀfZ ²¹ff³f SXJf þf³ff ¨ffdWXEÜ ´ffgUSX dOXÀMÑe¹fcVf³f IÔY´f³fe SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÃfZÂf IZY IYf¹fÊ´ff»fIY d³fQZVfIY ÀfÔþ¹f ´fMXZ»f ³fZ f°ff¹ff dIY SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÃfZÂf IZY Àf·fe dU·ff¦fe¹f ÀfÔ·ff¦fû ¹f±ff SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, OXûÔ¦fSX¦ffÔU, OXûÔ¦fSX¦fPÞX, J`SXf¦fPÞX, IYU²ffÊ EUÔ ´fÔOÞXdSX¹ff IZY Àf·fe ¸f`Qf³fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXf. SX¸f³f dÀfÔWX IYe §fû¿f¯ffEh... A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fe±fʹffÂff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f d³f:VföYþ³fûÔ WXZ°fb þû fe´feE»f, AÔ°¹fûQ¹f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe Jfôf³³f ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff IZY IYfOXʲffSXe WXû EUÔ E´feE»f IYfOXʲffSXe ÀfZ õffdSXIYf,Àfû¸f³ff±f EUÔ ³ff¦fZV½fSX IZY d»fE 15 A´f`i»f °fIY ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY SXfþÀU IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXöYfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f Af¹fböY AV½f³fe QZUfÔ¦f³f ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fe±fʹffÂff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f d³f:VföYþ³fûÔ WXZ°fb õffdSXIYf,Àfû¸f³ff±f EUÔ ³ff¦fZV½fSX °fe±fʹffÂff ¸fZÔ þf³fZ IZY B¨LbIY dWX°f¦fifWXe IYe Af¹fb 18 U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY WXû³fe ¨ffdWX¹fZÜ d³f:VföYþ³fûÔ ÀfZ °ff°´f¹fÊ ßfU¯f ffd²f°f,¸fcIY fd²fSX,dQÐá ffd²f°f EUÔ AdÀ±fffd²f°f d³f:VföYþ³f °fe±fʹffÂff ¸fZÔ þf³fZ IZY ´ffÂf WXû¦fZÜ þû Af¹fIYSX Qf°ff ³f WXû,IZY d»f¹fZ AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f IYSX³fZ 15 A´f`i»f °fIY d°fd±f d³f²ffÊdSX°f IYe ■ ■ Àf¸f°f»feIYSX¯f, 10 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ dfWXf³f ·fU³f, ½¹ffUÀffd¹fIY ´fdSXÀfSX, °fûSX¯fIY˜f ¸fZÔ ¦fûNXf³f d³f¸ffʯfÜ ·ff³f´fbSXe - ÀfcJf ³ff»ff ÀfZ d³fÀ°ffSX IZY d»fE ´ff³fe IYe §fû¿f¯ff, 17.84 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ ½¹ffUÀffd¹fIY ´fdSXÀfSX, ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸fÔ¨f AüSX ÀfeÀfe SXûOXÜ SXeUf¦fWX³f- fSX¦ff ¸fZÔ ÀMÑeMX »ffBMX ´fû»f IZY d»fE 4 »ffJ ÷Y´fE, WXfBÊÀIcY»f ¸fZÔ Ad°fdSXöY IYÃf, dfWXf³f ·fU³f IZY d»fE ´ffh¨f »ffJ ÷Y´fE, 10 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ Àfe¸fZÔMX SXûOX, ¦füNXf³f IYfÔIiYeMXeIYSX¯fÜ d³f:VföYþ³fûÔ WXZ°fb °fe±fʹffÂff IZY d»fE 15 °fIY AfUZQ³f A¸fÔdÂf°f ¦f¹fe WX` °f±ff ¹ffÂff d°fd±f 28 8 A´f`i»f ÀfZ 3 ¸fBÊ °fIY d³f²ffÊdSX°f IYe ¦f¹fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY °fe±fÊ ¹ffÂff ¸fZÔ þf³fZ IZY B¨LbIY dWX°f¦fifWXe d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f IZY SXfþÀU dU·ff¦f ÀfZ AfUZQ³f ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü d³f¦f¸f Af¹fböY ßfe QZUfÔ¦f³f ³fZ Af¦fZ f°ff¹ff dIY õffdSXIYf,Àfû¸f³ff±f EUÔ ³ff¦fZV½fSX IYe °fe±fÊ ¹ffÂff ¸fZZÔ þf³fZ Uf»fZ d³f:VföY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 9 WX`Ü dþÀf¸fZÔ 80 ´fid°fVf°f fe´feE»f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 6 EUÔ 3 ´fid°fVf°f E´feE»f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 3 WX` °f±ff ´fid°fVf°f Àfc¨fe ¸fZÔ SXJZ þf³fZ Uf»fZ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 3 WX`Ü dþÀf¸fZÔ ÀfZ fe´feE»f IZY 2 EUÔ E´feE»f IZY 1 WXû¦fZÜ ¹ffÂff IZY d»fE ´fif~ AfUZQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ CX´f»f²f IYûMXZ IZY A³fbÀffSX ¹ffdÂf¹fûÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff þf¹fZ¦ff AüSX ¹fdQ d³f²ffÊdSX°f IYûMXZ ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ AfUZQ³f ´fif~ WXû°fZ WX`,°fû »ffMXSXe õfSXf ¨f¹f³f dIY¹ff þfUZÔ¦ffÜ ¨f¹fd³f°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf ¹ffÂff IZY ´fcUÊ ¸fZdOXIY»f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYû dUôb°f Qb§fÊMX³ff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ °UdSX°f IYf¹fÊUfWXe IZY d»fE AfUV¹fIY dQVff-d³fQZÊVf ´fiÀffdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff AdU³ffVf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ ÀfMXZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f °fûSX¯fIY˜f ¸fZÔ Af¦fþ³fe ÀfZ ´fedOÞX°f AfdQUfÀfe dIYÀff³f ´fdSXUfSX ÀfZ þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX IZY VfWXSX dþ»ff A²¹fÃf ¸fZWXb»f ¸fføY EUÔ ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU IbY°ffbïe³f Àfû»fÔIYe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ EIY ´fid°fd³fd²f ¸fÔOX»f ³fZ ¸fb»ffIYf°f IYSX ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX IYû VffÀf³f ÀfZ °fe³f »ffJ ¸fbAfUþf dQ»fUf³fZ IYe ff°f IYWXeÜ ¸fZWXb»f ¸fføY ³fZ IYWXf ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IYe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ¦ffÔU ¸fZÔ °fûSX¯fIY˜f ¸fZÔ AfdQUfÀfe dIYÀff³f SXf¸f³ff±f NXfIbYSX IYf §fSX IY»f ÀfbfWX QÀf fþZ Af¦f ÀfZ þ»fIYSX JfIY WXû SXWXf ±ffÜ UWXeÔ CX³fIZY §fSX ÀfZ IZYU»f EIY dIY»fû¸feMXSX QcSX WXe Afdßf°f ¦fif¸f ¸f³fIYe ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY WXZ»feIYfg´MXSX CX°fSX³fZ WXZ°fb WXZ»fe´f`OX f³ff ±ffÜ þWXfh RYf¹fSX dfi¦fZOX IYe ¦ffOÞXe JOÞXe ±feÜ ¸f¦fSX ¦ffÔU Uf»fûÔ IZY §f¯MXû d³fUZQ³f dUôb°f Qb§fÊMX³ff ¦fidÀf°f ´fdSXUfSX IYû d¸f»ff ¸fbAfUþf SXfdVf: ¸fb£¹f¸faÂfe ¹fWX 90 ´fid°fVf°f WXû ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸ffh¦f ´fSX BÀf ÀIcY»f IZY WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe °fIY CX³³f¹f³f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ d³f¦f¸f IZY ´fcUÊ A²¹fÃf »fe»ffSXf¸f ·fûþUf³fe ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe »f¦ff°ffSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fþ³fûÔ ÀfZ ÀfÔUfQ IYSX°fZ WX`Ô AüSX dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYû °f°´fSX°ff ÀfZ ÀUeIÈYd°f QZ°fZ WX`ÔÜ Àf·fe °ffIZY IZY d»fE f³ffBÊ ¦fBÊ ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ dUIYfÀf IYf¹fÊ °fZþe ÀfZ fPÞX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY d´fL»fe ffSX RYSXWXQ IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àf¸fÃf ´fZ¹fþ»f IYe Àf¸fÀ¹ff SXJe ±fe dþÀfIYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¸fWXe³fZ ·fSX ¸fZÔ WXe d³fQf³f dIY¹ff ±ffÜ RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff AüSX ÀfcJf SXfWX°f þ`ÀfZ IYf¹fûÊÔ ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû ÀfcJZ IZY ÀfÔIYMX ÀfZ d³f´fMX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ SXeUf¦fWX³f IYe Àf·ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ¸f`Ô Af´fIYf AfVfeUfÊQ »fZ³fZ Af¹ff WXcÔÜ Af´fIZY AfVfeUfÊQ ÀfZ WXe ¸fbÓfZ VfdöY d¸f»f°fe WX` dþÀfÀfZ WX¸f »fû¦f þ³fIY»¹ff¯f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf ÀfRY»f dIiY¹ff³U¹f³f IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜ ¸f³fIYe ¸fZÔ WXbBÊ Àf·ff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY IY¸fþûSX Afd±fÊIY dÀ±fd°f Uf»fZ ´fdSXUfSXûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´fE °fIY B»ffþ IZY ffQ ·fe RYf¹fSX dfi¦fZOX IYe ¦ffOÞXe CX³fIZY §fSX ³fWXeÔ ·fZþe ¦fBÊÜ ¦ffÔU Uf»fûÔ ³fZ WXe §fÔMXûÔ ¸fVf¢IY°f IYSX Af¦f ´fSX IYffc ´ff¹ff dþÀfÀfZ IYûBÊ fOXe §fMX³ff ³fWXeÔ §fMXe, þfdIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû Qû´fWXSX °fe³f fþZ IZY ffQ CXöY ¦ffÔU IZY dUd·f³³f Af¹fûþ³fûÔ ¸fZÔ Vfd¸f»f WXû³fZ AfEÜ ¹fWX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fiûMXûIYfg»f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf A¸ff³fUe¹f ½¹fUWXfSX WX`Ü CXöY ½¹fUWXfSX fWXb°f WXe d³fÔQ³fe¹f WX`Ü EIY °fSXRY dIYÀff³f feþZ´fe IYe UfQf ÀfWXf¹f°ff CX´f»f²f IYSXf³fZ IZYÔQi VffÀf³f õfSXf Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIYf Vfb·ffSXÔ·f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe feþf´fbSX dþ»fZ ÀfZ IYSXZÔ¦fZÜ BÀf QüSXf³f SXfª¹f Àf¸ffþ IY»¹ff¯f fûOXÊ IYe A²¹fÃf ßfe¸f°fe Vfû·ff Àfû³fe, SXfª¹f CXQcÊ AIYfQ¸fe IZY A²¹fÃf AIYSX¸f IbYSX`Vfe, dþ»ff ÀfWXIYfSXe IZY³Qie¹f f`ÔIY IZY A²¹fÃf Àfd¨f³f f§fZ»f, SXfª¹f ¦fÈWX d³f¸ffʯf ¸fÔOX»f IZY ÀfQÀ¹f ³fSXZVf OXfIYd»f¹ff, SXfª¹f ¸fdWX»ff Af¹fû¦f IYe ÀfQÀ¹f OXfg. SXZJf ¸fZßff¸f, SXfþ¦ff¸fe ÀfÔ´fQf ³¹ffÀf IZY A²¹fÃf SX¸fZVf ´fMXZ»f, SXfþ¦ff¸fe ÀfÔ´fQf ³¹ffÀf IZY ´fcUÊ A²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f, ´fcUÊ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ·fSX°f U¸ffÊ, þ³f´fQ A²¹fÃf ßfe¸f°fe ÀfdSX°ff IY³³füþZ, IYû¸f»f dÀfÔWX SXfþ´fc°f, AfSX´fe dõUZQe, ÀffU³f U¸ffÊ, SXfþZVf V¹ff¸fIYSX, SXûdWX°f ¨fÔQifIYSX, »fe»ff²fSX ÀffWXc ÀfdWX°f IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX, ´fi·ffSXe ´fbd»fÀf A²feÃfIY OXfg. »ff»f CX¸fZQ dÀfÔWX, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ¨fÔQ³f IbY¸ffSX, OXeERYAû ¸fûWX¸¸fQ VffdWXQ, A´fSX IY»fZ¢MXSX þZIZY ²fbiU EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY A»ffUf fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fþ³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Af¦fþ³fe ´fedOÞX°f dIYÀff³f IYû ÀfeE¸f QZ ¸fbAfUþf : þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf Àfû³fZIYSX, IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff ½WXeAfSXIZY ¸fbd°fÊ, ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff Af»fûIY QbfZ ÀfdWX°f dUôb°f IÔY´f³fe IZY Ad²fIYfSXe EUÔ IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f WXbEÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ 5 A´fi`»f 2018 IYû IiYfBʸf fifÔ¨f ÀMXfRY IYû SXfdÂf ¸fZÔ ¦fV°f IZY QüSXf³f EIY ´fbøY¿f EUÔ EIY ¸fdWX»ff ÀfÔdQ¦²f WXf»f°f ¸fZÔ §fb¸f°fZ WXb¹fZ d¸f»fZ dþ³fÀfZ Ad²fIY SXfdÂf ¸fZÔ §fb¸f³fZ IYf IYfSX¯f ´fbLf ¦f¹ff dþÀf ´fSX ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ¨fÔQiUÔVfe õfSXf ´fbd»fÀf IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ »f¦ff °f±ff ¸fdWX»ff IYû QZJ³fZ ÀfZ ¹fWX ´fid°f°f WXû SXWXf ±ff þ`ÀfZ UWX A°¹fd²fIY ·f¹f ¸fZÔ WXû UWX §ffSXfBÊ WXbBÊ ±fe, dþÀfIZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¸fdWX»ff ÀfZ ´fcL°ffL dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf ´fSX ¸fdWX»ff IZY õfSXf A´f³fZ DY´fSX §fdMX°f Af´ffe°fe §fMX³ff IYû f°ffBÊ dIY ¹fWX ½¹fdöY dþÀfIZY Àff±f UWX §fb¸f SXWXe WX`, A´f³fZ Af´f IYû IiYfBʸf fifÔ¨f IYf ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe WXû³ff f°ff IYSX CXÀfZ ³füIYSXe dQ»ff³fZ IYf ÓffÔÀff QZIYSX ¸fdWX»ff IYû CXÀfIZY ¦ffÔU ÀfZ Qb¦fÊ fb»ff¹ff °f±ff JbdRY¹ff ³füIYSXe IYSX³fZ IYe MÑZd³fÔ¦f QZ³fZ IZY ³ff¸f ´fSX A´f³fZ Àff±f Qb¦fÊ-d·f»ffBÊ ¸fZÔ §fb¸ff°ff SXWXf °f±ff Qb¦fÊ IZY WXûMX»f ¸fZÔ »fZ þfIYSX ¸fdWX»ff IZY DY´fSX QffU OXf»f dJ»ffRYe ÀfZ ´fSXZVff³f WX` °fû QcÀfSXe °fSXRY CX³fIZY þf³f ¸ff»f IYe SXÃff ·fe Àf¸f¹f SXWX°fZ ´fiVffÀfd³fIY A¸f»ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf dþ¸¸fZQfSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYSX°ff WX`Ü ´fid°fd³fd²f ¸fÔOX»f ¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ dIYÀff³f dU·ff¦f IZY A²¹fÃf CXQ¹f ³fZ°ff¸f, ´ff¿fÊQ AU²fZ¿f ´fiþf´fd°f, þ³f´fQ ÀfQÀ¹f ¸fWXZÔQi ÀffWXc, AûfeÀfe dU·ff¦f A²¹fÃf Qe´fIY Àfû³fe, °füÀfeRY ¦fûSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ³füIYSXe dQ»ff³fZ IZY ³ff¸f ´fSX ÓffÔÀff QZIYSX VffSXedSXIY Vfû¿f¯f IYSX CXÀfZ ¸fþfbSX IYSX CXÀfIZY Àff±f þfSXQÀ°fe VffSXedSXIY ÀfÔfÔ²f f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fdWX»ff CXöY AfSXû´fe IZY Àff±f AIZY»fe ±fe dþÀfIZY IYfSX¯f ÀfZ UWX A´f³fZ Af´f IYû AÀfWXf¹f ¸fWXÀfcÀf IYSX §ffSXfBÊ WXbBÊ ±feÜ ¸fdWX»ff IZY õfSXf §fMX³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹fZ þf³fZ ´fSX §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff Ad°f. ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe SXfþZVf A¦fiUf»f IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊ dþÀf ´fSX ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXb¹fZ Ad°f. ´fbd»fÀf A²feÃfIY SXfþZVf A¦fiUf»f IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ IiYfBʸf fifÔ¨f IYe MXe¸f IZY õfSXf °f°IYf»f SXÃff MXe¸f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYû §fMX³ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ AU¦f° IYSXf IYSX °f°IYf»f ¸füIZY ´fSX fb»ff¹ff ¦f¹ff EUÔ ¸fdWX»ff IYû CX³fIZY Àff±f ÀfbSXdÃf°f dIY¹ff °f±ff ´fedOÞX°ff IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû Àfc¨f³ff QZIYSX °f°IYf»f fb»ff¹ff ¦f¹ff °f±ff AfSXû´fe IYû Ad·fSXÃff ¸fZÔ »fZIYSX ´fcL°ffL dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf ´fSX AfSXû´fe IZY õfSXf A´f³ff ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ¨fÔQiUÔVfe Af. ÀU. Àfe°ffSXf¸f ´fiÀffQ þfd°f IYWXfSX CX¸fi 30 U¿fÊ ÀffdIY³f IYûd»fWXf´fbSXe ±ff³ff ´fb»f¦ffÔU dþ»ff Qb¦fÊ WXû³ff f°ff¹ffÜ C M Y K

C M Y K fÀ°fSX Àfû¸f½ffSX, 09 A´fi`»f 2018 SX¸f³f IZY ¦fûNX IZY 32 UeÔ IYOÞXe IYf ¦fif¸f ³fUf¦ffÔU ·ffU¦feSX ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY ßfU¯f • ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYe ffOÞXfMXû»ff ¸fZÔ SXZVf¸f ²ff¦ff f³ff³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYe ´fiVfaÀff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg.SX¸f³f dÀfÔWX IYf AfIYfVfUf¯fe SXf¹f´fbSX IZY³Qi ÀfZ ´fiÀffdSX°f ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû Uf°ffÊ 'SX¸f³f IZY ¦fûNXÓ IYe 32UeÔ IYOÞXe IYf Àff¸fcdWXIY ßfU¯f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f IYfÔIZYSX dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸f ³fUf¦ffÔU ·ffU¦feSX ¸fZÔ WXbAfÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f dþ»fZ IZY ¦fif¸f ffOÞXfMXû»ff ¸fZÔ ¸fdWX»ff dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IZY SXZVf¸f ²ff¦ffIYSX¯f IYf¹fÊ IYe ´fiVfÔÀff IYeÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX° ´f¢IYf ¸fIYf³f f³ffE þf³fZ IYe ff°f IYWXeÜ UZ ffOÞXfMXû»ff IZY ´fMXUfSXe IZY IYf¹fÊ IYû ·fe fZWX°fSX f°ffEÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf þf³fIYfSXe IZY ´fid°f CX³WXZÔ ²f³¹fUfQ Äffd´f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »fûIYÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f 2018 IZY °fWX° 27 dþ»fû IYû ´fiUfÀf IZY QüSXf³f »f¦f·f¦f 50 WXþfSX ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX CX³fÀfZ þf³fIYfSXe »fZ³fZ IYf dþIiY dIY¹ffÜ AfIYfVfUf¯fe SXf¹f´fbSX ÀfZ ´fiÀffdSX°f A´f³fe ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû Uf°ffÊ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX IYû ´fiIÈYd°f ³fZ þû Àfü¦ff°fZÔ Qe WX`Ô CX³f¸fZÔ ¹fWXfÔ IZY Àf§f³f U³fûÔ IZY Àff±f ´f¹ffÊ~ ffdSXVf IYf ·fe ´fi¸fbJ À±ff³f WX`Ü SXfª¹f IZY ¦ffÔUûÔ AüSX VfWXSXûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ SXZdOX¹fû ´fiÀffSX¯f IYû IYfRYe CX°ÀffWX IZY Àff±f Àfb³ffÜ OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ A´f³fe SXZdOX¹fû Uf°ffÊ ¸fZÔ IYWXf dIY Qbd³f¹ff dþÀf °fSXWX ÀfZ fQ»f SXWXe WX`, B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ´f¹ffÊUSX¯f IYf ·ffSXe ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü BÀfIZY RY»fÀUøY´f ¦»fûf»f Ufd¸fÔʦf AüSX þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY d»fE d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f f³ff WX`Ü ´fdSX¯ff¸f ÀU÷Y´f UVffÊ ·fe ´fi·ffdU°f WXbBÊ WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ WXSX Àff»f AüÀf°f³f 1200 d¸f»fe¸feMXSX ffdSXVf WXû°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ßfû°ffAûÔ ÀfZ IYWXf dIY SXfª¹f ¦fNX³f IZY Àf¸f¹f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff dÀfRYÊ 13 »ffJ 28 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX ±fe, þû Afþ fPÞXIYSX 20 »ffJ 61 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀfe AUd²f ¸fZÔ ´fiQZVf IYe dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff 20 ´fid°fVf°f ÀfZ fPÞXIYSX 36 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊ WX`Ü ´fiQZVf IYe dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff fPÞXf³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f »fùf ·ff¦feSX±fe VfbøY IYSX³fZ IZY RY»fÀUøY´f WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYe SXµ°ffSX Qû¦fb³fe WXû ¦fBÊ WX`Ü SXfª¹f VffÀf³f õfSXf CX´f»f²f Àf°fWXe SXZ»UZ ¸fZÔ Àf·fe IYû ³füIYSXe d¸f»f³fZ IZY AfVUfÀf³f IZY Àff±f dIYÀff³fûÔ IYf WXOÞX°ff»f Àf¸ff~ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»fUZ »ffBʳf ÀfZ ´fi·ffdU°f Àf·fe IYû ³füIYSXe QZ³fZ IZY Af¿UfÀf³f IZY ffQ dIYÀff³fûÔ ³fZ A´f³ff AfÔQû»f³f Àf¸ff~ dIY¹ffÜ SXZ»fUZ IZY Ad²fIYfSXe AüSX dþ»ff ´fiVffÀf³f IZY fe¨f À±ff³fe¹f dUßff¸f¦fÈWX ¸fZÔ AfÔQû»f³fSX°f dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Qû §fÔMXû °fIY ¨f»fe BÀf f`NXIY ¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY ´fdSX¯ff¸f Af³fZ ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû fOÞXe SXfWX°f d¸f»fe AüSX UZ °f°IYf»f WXOÞX°ff»f Àf¸ff~ IYSX dQ¹fZÜ SXZ»fUZ IZY EOXeAfSXE¸f dVfUVfÔIYSX »fIYSXf ³fZ dIYÀff³fûÔ ÀfZ IYWXf dIY Àf·fe dIYÀff³fûÔ IYû ³füIYSXe Qe þf¹fZ¦fe ¨ffWXZ dIY°f³ff ·fe þ¸fe³f SXZ»fUZ ³fZ Ad²f¦fiWX¯f dIY¹ff WXû BÀf ´fSX dIYÀff³fûÔ ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY ´fWX»fZ ·fe IYBÊ ffSX EZÀff Af¿UfÀf³f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff ´fdSX¯ff¸f Vfc³¹f SXWXf WX`Ü ßfe »fIYSXf ³fZ IYWXf dIY BÀf ffSX BÀfIZY d»fE Àfd¸fd°f f³f ¦fBÊ WX` AüSX ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX` BÀfIZY Af²ffSX ´fSX ³füIYSXe Qe þf¹fZ¦feÜ dþ³fIYf CX¸fi Ad²fIY WXû ¦f¹ff WX` °fû CX³fIZY CXØfSXfd²fIYfdSX¹fûÔ ³füIYSXe Qe þf¹fZ¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe 14 A´fi`»f IYû feþf´fbSX U ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX IZY SXZ»f ÀfZUf IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ BÀfIZY d»fE AfÔQû»f³fSX°f SXZ»fUZ ´fi·ffdU°f dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff WX»f IYSX³fZ IZY d»fE f`NXIY Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ SXZ»f dU·ff¦f U dþ»ff ´fiVffÀf³f IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ff Ü f`NXIY ¸fZÔ SXZ»fUZ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Àf·fe IYû LWX ¸ffWX IZY ·fe°fSX ³füIYSXe QZ³fZ IYf Af¿UfÀf³f dQ¹ff °ff EIY ¸ffWX ÀfZ ¨f»f SXWXZ AfÔQû»f³f IYû dIYÀff³fûÔ ³fZ °f°IYf»f Àf¸ff~ IYSX dQ¹ffÜ dIYÀff³fûÔ IYû IY»fZ¢MXSX MXf¸f³fdÀfÔWX Àfû³fUf³fe, EOXeAfSXE¸f dVfUVfÔIYSX »fIYSXf ³fZ d¸fNXfBÊ U þcÀf d´f»ffIYSX WXOÞX°ff»f Àf¸ff~ IYSXUfBÊ ¦fBÊÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ SXZ»f ÀfZUf IYf Vfb·ffSXÔ·f 14 A´fi`»f IYû feþf´fbSX ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ SXZ»fUZ ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE SXZ»fUZ dUIYfÀf d³f¦f¸f °f`¹ffSXe ´fcSXe IYSX »fe WX`Ü BÀfIZY d»fE ÀffÀfZ fOÞXe ff²ff SXZ»fUZ »ffB³f ÀfZ ´fi·ffdU°f dIYÀff³fûÔ IYf ³füIYSXe IYû »fZIYSX ¨f»f SXWXe AfÔQû»f³f Af SXWXe ±fe dþÀfZ SXZ»f dU·ff¦f ³fZ Àf¸fÓfü°ff IYSX dQ¹ff WX` AüSX IYWXf dIY Àf·fe dIYÀff³fûÔ IYû LWX ¸ffWX IZY ·fe°fSX ³füIYSXe Qe þf¹fZ¦feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX SXZ»fUZ IZY Ad²fIYfSXe IZY Af»ffUf dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû Àfbßfe FY¨ff ´fiIYfVf ¨fü²fSXe, EOXeÀf³f»f EÀf´fe þ¹f´fiIYfVf fPÞXBÊ, EÀfOXeE¸f ´fiZ¸f»f°ff ¸fÔOXfUe, °fWXÀfe»fQfSX Àf°føY´ff ÀffWXc, ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX »fû¸fZVf d¸fSXe, ¸fûÃf°ff QZUfÔ¦f³f, ³fSXûØf¸fdÀfÔWX ¨füWXf³f ÀfdWX°f A³¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ A¸f³f ´f±f þ»f ÀfZ U¿fÊ 2028 °fIY 32 »ffJ WXZ¢MXZ¹fSX ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ´fif~ IYSX³fZ AüSX Vf°f-´fid°fVf°f dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff d³fd¸fÊ°f IYSX³fZ IYf »fùf d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf-´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ 21 þb»ffBÊ 2017 IYû ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe f`NXIY ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IYe Ad·f³fU ´fWX»f ÓAd·f¹ff³f »fùf ·ff¦feSX±feÓ IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE A³¹f SXfª¹fûÔ IYû ·fe BÀfZ EIY SXû»f ¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX IYe ¦fBÊX f`NXIY, ÀfeE¸f IYû Äff´f³f ÀfüÔ´f³fZ ´fSX WbXBÊX ¨f¨ffÊ ÀfbIY¸ffÜ dþ»ff IZY ¸fb£¹ff»f¹f ÀfbIY¸ff IZY ´feOX»¹fcOXe SXZÀMX WXfgCXÀf ¸fZÔ Afþ 7/4/2018 IYû 2 fþZ f`NXIY SXJe ¦fBÊ ±feÜ f`NXIY ¸fZÔ ´fÂfIYfSX ÀfbSXÃff IYf³fc³f,AfUÀfe¹f ·fcd¸f IY¸fÀfZ IY¸f QSX ¸fZÔ AffÔMX³f IYSX³fZ AüSX ÀfeEÀfAfSX ¸fQ ÀfZ ´fÂfIYfSXûÔ IYf B»ffþ EUÔ fe¸ff SXfdVf EIY »ffJ ÀfZ fOÞXfIYSX ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ SXJ³fZ IYe EþÔOXf ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ff Ü B³f ¸fbïûÔ IYû Àf·fe IYe ÀfWX¸f°fe f³fe AüSX ¸ff. ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû Äff´f³f QZ³fZ IZY d»fE ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ ÀfÔ·f¦fe¹f A²¹fÃf ³fZ IYWXf WX¸f Àff d¸f»fIYSX EIY WXûIYSX dIYÀfe ¸ffgOX»f IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff³fZ IYe Àf»ffWX Qe ±fe Ü´fi²ff³f¸fÔÂfe IÈYd¿f dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe °fe³f ´fdSX¹fûþ³ffEÔ Vffd¸f»f OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf-´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ÓU³f OÑfg´f- ¸fûSX IiYfg´fÓ (WXSX fcÔQ ÀfZ Ad²fIY RYÀf»f) IYf Af½WXf³f dIY¹ff WX`, dþÀfIZY A³fbÀffSX fcÔQ-fcÔQ ´ff³fe IYf ÀfQb´f¹fû¦f dIY¹ff þf³ff WX`Ü ¸fbÓfZ ¹fWX IYWX°fZ WXbE JbVfe WXû SXWXe WX` dIY SXfª¹f ¸fZÔ 47 Àfcøf ·fe Àf¸fÀ¹ff IYe ¸ffÔ¦f IYSXZÔ¦fZ °fû ÀfSXIYfSX WX¸ffSXe ¸ffÔ¦f ´fc¯fÊ IYSXZ¦ffÜ Afþ IYe f`NXIY ¸fZÔ ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ßfe d´f»»f`þe, ÀfÔ·ff¦f A²¹Ãf ßfe Qcd²fSX dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ffAûÔ IYf d³f¸ffʯf VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ`³f þe ÀfbIY¸ff dþ»ff A²¹fÃf ßfe ´feÀff SXfþZ³Qi,fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f ¸fWXfÀfd¨fU SXfIZYVf ´ffÔOXZ, ßfe A¢IYc Jf³f,ßfe IYû¿ff²¹fÃf ³fSXZ³Qi ´ff³fe¦fifWXe,ßfe f¨fZ»fe IYf ÀUf¦f°f õfSX þþÊSX AüSX Ld°f¦fiÀ°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf dIYSaXQb»fÜ »füWX ³f¦fSXe f¨fZ»fe IZY ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ IYe AûSX ÀfZ f¨fZ»fe IZY Af¦fÔ°fbIY õfSX ´fSX EIY ³f¦fSX IYf ÀUf¦f°f õfSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fSX³°fb CXÀf ÀUf¦f°f õfSX IYû MÑIY õfSXf 25 ¸ff¨fÊ ÀfZ Ld°f¦fiÀ°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü AüSX CXÀf dQ³f ÀfZ »fZIYSX Afþ »f¦f·f¦f 15 dQ³fûÔ ÀfZ »fû¦f ¦fbWXfSX »f¦ff SXWXZ WX`Ü ´fSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf f¨fZ»fe WXfQÀfZ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXf WX`Ü ÀUf¦f°f õfSX IZY Ld°f¦fiÀ°f WXû³fZ IZY Àf¸fÔ²f ¸f` ´ff¿fÊQ dRYSXûþ ³fUff ³fZ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ÀfeE¸fAû ßfe ´fe AfSX IYûSXfʸf IYû Qû ffSX Àfc¨f³ff QZ Qe AüSX CXÀfIZY ffQ f¨fZ»fe ´fbd»fÀf ±ff³fZ IYû ·fe BÀf Àff³²f ¸f` A´f³fe dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXUf³fZ IZY ffUþcQ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ IbY¸·fIY¯feÊ ³feÔQ ¸f`Ô Àfû¹ff WXbAf WX`Ü Afþ ÀfeE¸fAû ´fe AfSX IYûSXfʸf IYf IYWX³ff WX` dIY ¸f`Ô³fZ BÀf dU¿f¹f IYû ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY BÔþe³f¹fSX ßfe ÀffWXc IYû AU¦f°f IYSXf ¨fbIYf WXcÔÜ A¦fSX UZ BÀf Ld°f¦fiÀ°f õfSX IZY Àf¸fÔ²f ¸f` CX³fIZY AûSX Afþ A¦fSX IYûBÊ IYSXUfBÊ ³fWXe WXû°fe WX` °fû ¸f`Ô BÀf IYf¹fÊ IYû ÀU¹fÔ IYSXUf³fZ IYe ff°f IYe WX`Ü CXÀf Ld°f¦fiÀ°f õfSX IYû »fû¦f WXSX dQ³f QZJ SXWXZ WX` ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY ÀfØff´fÃf IZY »fû¦f IYf Af³ffþf³ff WXû°ff WX`Ü ´fSX CX³f »fû¦fû IZY °fSXRY ÀfZ AfÔJ ¸fcÔQ IZY ´fOÞXZ SXWX³ffÜ ¹fZ ff°f Àf¸fÓf IZY ´fSXZ WX`Ü IYûBÊ fOÞXf WXfQÀff ÀfZ ´fWX»fZ BÀf õfSX IYû Qb÷YÀ°f IYSXUf³fZ IYe fZWXQ AfUV¹fIY°ff WX`Ü ¹fWX IYWX°fZ WXbE ´ff¿fÊQ dRYSXûþ ³fUff ³fZ ·ffªf´ff IYf 38Ufa À±ff´f³ff dQUÀf fa¦ff»fe ¸fa¦f»f ·fU³f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf dIYSaXQb»fÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¸fÔOX»f dIYSXÔQb»f IZY IYf¹fÊIY°ffÊ ³fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf 38UfÔ www.amanpath.com TODAY »fùf ·ff¦feSX±fe ÀfZ dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe SXµ°ffSX Qû ¦fb³fe WXbBÊ : ÀfeE¸f 14 A´f`i»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYfÔIZYSXÜ ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IZY þ³¸f dQUÀf 14 A´fi`»f ÀfZ 05 ¸fBÊ °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ Ad·f¹ff³f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff IYû fPÞXfUf QZ³ff EUÔ ¦fif¸fe¯f ¦fSXef þ³f°ff °fIY ´fWXbÔ¨f f³ff³ff, ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ´fif~ IYSX³ff U ³fUf¨ffSX, dIYÀff³fû IYe Af¹f Qb¦fb³ff IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff þfE¦ffÜ AfþedUIYf IZY AUÀfSXûÔ IYû fPÞXfUf QZ³ff,Ô SXf¿MÑXe¹f ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ þ`ÀfZ ÀU¨L°ff EUÔ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ÀfÔÀ±ffAû IYf ÀfbúPÞXeIYSX¯f ´fSX þûSX QZ³ff ¸fb£¹f CXïZV¹f WX`Ü Af¹fûþ³f IZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fûÔ IYe f`NXIY Af¹fûdþ°f IYSX dUÀ°fÈ°f øY´fSXZJf °f`¹ffSX IYSX³fZ d³fQZdVfÊ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY Àf·fe U¦fûÊ, ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ °f±ff ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf fOÞXZ À°fSX ´fSX ÀfWX·ffd¦f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ °f`¹ffSXe IYSX³fZ d³fQZÊd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ÀffÔÀfQ, dU²ff¹fIY °f±ff dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃfûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³fdQ¹fûÔ IYû þûOXÞ³fZ IZY d»fE LWX d»fÔIY ´fiûþZ¢MX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXe QcSX¦ff¸fe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ³fdQ¹fûÔ IYû þûOXÞ³fZ IYe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ·fe dU¨ffSX dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ LWX EZÀfe d»fÔIY ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ffÜ OXfg. dÀfÔWX ³fZ IYWXf-BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f ¸fWXf³fQe-°ffÔQb»ff, ´f`SXe- ¸fWXf³fQe, SXZWXSX-AMXZÔ¦f, AdWXSX³f- JfSXÔ¦f, WXÀfQZU-IZYUBÊ AüSX IYûOÞXfSX- ³f`³fe ³ff»ff d»fÔIY ´fdSX¹fûþ³ffEÔ Vffd¸f»f WX`ÔÜ ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ WX¸fZVff þ»f ·fSXfU SXWXZ, CX³fIZY dIY³ffSXZ UÈÃffSXû´f¯f WXû AüSX þ»f ÀfÔSXÃf¯f °f±ff ÀfÔU²fʳf IYf Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfEÜ BÀfIZY d»fE °fIY³feIYe ¸ff¦fÊQVfʳf WXZ°fb ÓBÊVff RYfCXÔOXZVf³fÓ IZY Àff±f E¸fAû¹fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf-BÀfIZY A»ffUf WX¸f³fZ U¿ffÊ þ»f IYû EIYdÂf°f IYSX³fZ IZY d»fE A³fZIY LûMXZ-LûMXZ CX´ff¹fûÔ IYû fPÞXfUf dQ¹ff WX`, dþÀfÀfZ À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¦ffÔU IYf ´ff³fe ¦ffÔU ¸fZÔ AüSX JZ°f IYf ´ff³fe JZ°f ¸fZÔ SXûIY³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f ÀfIZYÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fÀfSX´fÔ¨f ßfe¸f°fe Àf¦f³fe dWX¨ff¸fe, ´fÔ¨f Àfbþf°ff ¦fOX´ff»fZ, ´fi²ff³f´ffNXIY ßfe¸f°fe dWXSXþfffBÊ, ÀfZUfd³fUÈ°f dVfÃfIY ´fÔ¨f¸fSXf¸f Qb¦¦ff, ´fi²ff³f´ffNXIY dQ³fZVf IbY¸ffSX ¦fÔ¦ffZSX, SXf¸f»ff»f ¸f¯OXfUe, ÀfbVfe»f dÀf³WXf, ßfe¸f°fe dIY»fZV½fSXe ÀffWXc, IYSXfSXû´f¯f Ad²fIYfSXe ÀfÔ°fû¿f IYüdVfIY, ÀfbSXZ³Qi dÀf³WXf ÀfdWX°f ¦fif¸fe¯fþ³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ À±ff´f³ff dQUÀf SXdUUfSX fÔ¦ff»fe I`Y¸´f ¸fÔ¦f»f ·fU³f ¸fZ ¸f³ff¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·fe¸ff ¸fÔOXfUe Qb¦ffÊ dÀfÔWX ¨füWXf³f AfSX Àfe ³ffWXIY ´fÔIYþ dÀf³WXf ³fÔQ»ff»f ¸fbOÞXfd¸f ³fZ IZY³Qi U SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe »fûIY IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ff °f±ff ´ffMXeÊ IYe dU¨ffSX²ffSXf IYû dUÀ°ffSX ÀfZ f°ff¹ff AüSX 14 A´fi`»f IYû ffff ÀffWXf OXfg ·fe¸f SXfU A¸fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IYû Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸fÔOX»fû ¸fZÔ ¸f³ff³fZ IYe ff°f IYWXeÜBÀf AUÀfSX ´fSX ·ffþ´ff SXed°f ³fed°f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX Àfb²ff ÀfSXIYfSX U A³¹f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ·ffþ´ff IYe ´fif±fd¸fIY ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fÔOX»f A²¹fÃf A¸fSXeIY dÀfÔWX ¸fÔÂfe Àfb²ffÔVfb ÀffWXf ¸fWXf¸fÔÂfe ´fÔIYþ dÀf³WXf þ¹fQe´f ¸ffIY³f ÀfÔþb QfÀf SXûdWX°f ASXûOÞXf VfZJ ¸fbdVfÊQ ²fSX¸f´ff»f d¸fßff dIYSX¯f ·ffQüdSX¹ff ·ffU³ff Àf¢ÀfZ³ff ¸fWXfQZU SXf¹f dSXÔIbY SXfþUÔVfe SXþ³feIYüSX þûVf³ff ÀfUfBÊ ¸fÔþc Lf»feUf»f AÔþ³fe ¸fZßff¸f ´fiZ¸fVfe»ff d¸fßff dVfJf ÀfSXIYfSX EUÔ A³fZIY ¹fbUf¸fû¨ffÊ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÜ Àff²fcSXf¸f Qb»WXfd³f, dIYSXÔQb»f ÀfZ ßfe AfþfQ Àf¢ÀfZ³ff, ßfe ÀfÔþeU QfÀf, ßfe EÀf. E¨f AþWXSX SXdU Qc¦ffÊ VfZJ AfþfQ þe VÀfbIY¸ff dþ»ff LØfeÀf¦fPÞX ßf¸fþeUe ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f IZY ÀfÔSXÃfIY ßfe SX¸ffVfÔIYSX ÀffWXc, ¸fWXf¸fÔÂfe ßfe ³fb´fcSX U`dQIY, ¸fWXf Àfd¨fU ßfe VfÔIYSX d¸fßff,dþ»ff IYf¹fÊIYSX¯fe¹f QûSX³ff´ff»f ÀfZ ßfe SXfþf SXfNXüSX, IbYIYf³ffSX ÀfZ ßfe ÀffIZYVf ·fQüdSX¹ff, ÀfbIY¸ff ÀfZ ßfe ²f¸fZʳQi dÀfÔWX, ßfe Bd¸°f¹ffþ Jf³f,QdÃf¯f fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f CX´ff²¹fÃf ßfe IYüVf»f ÀfÔQcþf CX´fdÀ±f°f WXûIYSX LØfeÀf¦fPÞX ßf¸f þeUe ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f IYe f`NXIY ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ IYWXf WX` dIY A¦fSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ BÀfZ ¸fÔ¦f»fUfSX °fIY BÀf õfSX IYû ³fWXe WXMXf°ff WX` °fû ³f¦fSX ´ffd»fIYf f¨f»fe IYf §fZSXfU IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe WX`Ü SXfþIbY¸ffSX RY¹ff³fe A²¹fÃf ´fQ ÀfZ WXMXfE ¦fE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfIZYSXÜ dUSXû²f IZY ¨f»f°fZ LØfeÀf¦fPÞX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ IYfÔIZYSX BIYfBÊ IZY ³fUd³f¹fböY A²¹fÃf SXfþIbY¸ffSX (f»»fc)RY¹ff³fe IYû ´fQ ÀfZ WXMXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ RY¹ff³fe CX´ff²¹fÃf ´fQ ´fSX ´fSXfdþ°f WXû ¨fbIZY ±fZ,BÀfIZY ffUþcQ CXÀfZ A²¹fÃf ´fQ ´fSX ¸f³fû³fe°f dIY¹ff þf³ff »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff IYf A´f¸ff³f f°ff°fZ WXbE À±ff³fe¹f ½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ BÀf ¸f³fû³f¹f³f IYf ´fcSXþûSX dUSXû²f dIY¹ff ±ffÜ dU¦f°f dQ³fûÔ LØfeÀf¦fPÞX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ E¯OX BÔOXÀMÑeþ SXf¹f´fbSX IZY õfSXf IYfÔIZYSX IZY dþ»ff BIYfBÊ IZY A²¹fÃf ´fQ ´fSX CX´ff²¹fÃf ´fQ IZY ´fSXfdþ°f ´fi°¹ffVfe SXfþIbY¸ffSX (f»»fc) RY¹ff³fe ) IYû ¸f³fû³fe°f dIY¹fZ þf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦f¹fe ±fe Ü IYfÔIZYSX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ IZY A²¹fÃf ¸fdWX´ff»f ¸fZWXSXf, LØfeÀf¦fPÞX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ IZY IYfÔIZYSX • WXfSXZ ´fi°¹ff¿fe IYe d³f¹fbdöY IYû ½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ »fûIY°ffadÂfIY ½¹fUÀ±ff IYf A´f¸ff³f f°ff°fZ dIY¹ff ±ff dUSXû²f IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ IbY´fû¿f¯f ¸fZÔ IY¸fe »ff³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dU·ff¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ SXf¿MÑXe¹f Àfb´fû¿f¯f d¸fVf³f IZY IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ff IYÃf ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ Àfb´fû¿f¯f Qc°fû õfSXf ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe, ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe AüSX ´f¹fÊUZÃfIYûÔ IYû IbY´fû¿f¯f ¸fZÔ IY¸fe »ff³fZ IYe þf³fIYfSXe SXZ»UZ ¸fZÔ Àf·fe IYû ³füIYSXe d¸f»f³fZ IZY AfVUfÀf³f IZY Àff±f dIYÀff³fûÔ IYf WXOÞX°ff»f Àf¸ff~ dþ»ff CX´ff²¹fÃf WXSX³fZIY dÀfÔWX Aüþ»ff EUÔ IYfÔIZYSX dþ»ff ¸fÔÂfe SXf²ffIÈY¿¯f ¸fûMXUf³fe IYû df³ff ÀfÔÄff³f IYe d³f¹fbdöY ´fSX À±ff³fe¹f ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ ¸fZÔ °f³ffU IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXû ¦fBÊ ±feÜ BÀfZ UZ ±fû´fZ ¦f¹fZ A²¹fÃf f°ff°fZ WXbE BÀfIYf þfQÊÀ°f dUSXû²f dIYEÜ ¿fWXSX IZY ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ AüSX ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY BÀf dUSXû²f IZY ´fdSX¯ff¸f ÀU÷Y´f Vfd³fUfSX IYû LØfeÀf¦fPÞX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf dþ°fZ³Qi þ`³f fSX»fûMXf ³fZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY dWX°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX BÀfZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE SXfþIbY¸ffSX RY¹ff³fe IYe dþ»ff A²¹fÃf IYe d³f¹fbdöY IYû SXï IYSX dQ¹ff Ü dþÀfÀfZ IYfÔIZYSX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ IZY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ WXVfÊ ½¹föY dIY¹ff WX`Ü RY¹ff³fe IYe d³f¹fbdöY SXï dIYE þf³fZ ´fSX IYfÔIZYSX ¨fZ¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ A²¹fÃf ¸fdWX´ff»f ¸fZWXSXf, dþ»ff CX´ff²¹fÃf WXSX³fZIY dÀfÔWX Aüþ»ff EUÔ dþ»ff ¸fÔÂfe SXf²ffIÈY¿¯f ¸fûMXUf³fe ³fZ ´fiQZVf A²¹fÃf dþ°fZ³Qi þ`³f fSX»fûMXf IYf Af·ffSX ¸ff³ff WX`Ü Qe ¦fBÊÜ dþ»fZ ¸fZÔ IbY´fû¿f¯f ÀfZ f¨ffU IYSX³fZ AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qiû AüSX ¦fÈWX·fZMX ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fû¿f¯f AfWXfSX Qe þf SXWXe WX` CXÀfZ Jf³fZ IYe dUd²f AfdQ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe E¨fAfSX SXf¯ff, ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe AÔ°ff¦fPÞX ßfe¸f°fe E¸f CX¹fIZY, Qb¦fcIYûÊÔQ»f ßfe¸f°fe Àfb¸f³f ³fZ°ff¸f, Àfb´fû¿f¯f Qc°f QZUeQfÀf, Ad·fdþ°f QØff, ÀfdWX°f ´f¹fÊUZÃfIY CX´fdÀ±f°f ±fZÔÜ ITR RYfB»f f³f½ffEa ¸ffÂf 500/- B³fIY¸f M`X¢Àf RYfB»f, TDS dSXRaYOX GST ³f¸fSX, dOXdªfMX»f dÀf¦³fZ¨fSX ¸¹fc¨fbA»f RaYOX E½fa ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX WZX°fb : Àf¸´fIÊY IYSmÔX : VfZJSX ¦fb´°ff 93007- 55544 94251-65464 www.onlytds .com