Views
7 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 8 09

C M Y K C M Y K 8 09 A´fi`»f 2018 Àfû¸f½ffSX ´»fZÀf¸fZÔMX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f 12 IYû Qb¦fÊÜ dþ»ff SXûþ¦ffSX EUÔ ÀUSXûþ¦ffSX ¸ff¦fÊQVfʳf IZY³Qi ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¦ff¸fe 12 A´fi`»f IYû ÀfUZSXZ 10.30 fþZ ÀfZ ´»fZÀf¸fZÔMX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ´»fZÀf¸fZÔMX IZY¸´f ¸fZÔ d³fþe d³f¹fûþIY BÊ.EÀf.E.ERY. ¸f»MXe ÀMXZMX E¦fiû IYû-Afg´fSXZdMXU ÀfûÀff¹fMXe ¦fûSXZ¦ffÔU ³ff¦f´fbSX õfSXf 70 dUd·f³³f ´fQûÔ ´fSX °f±ff WXdSXAû¸f B³f¦fMX EÔOX ´ffUSX ´fifBʽWXZMX d¸fd»fMXZOX LfU³fe WX±fJûþ »ffBÊMX BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff d·f»ffBÊ õfSXf 19 dUd·f³³f ´fQûÔ ´fSX ¹fû¦¹f ¹fbUfAûÔ ·f°feÊ IYe þfE¦feÜ B¨LbIY AfUZQIY Ad²fIY þf³fIYfSXe UZfÀffBÊMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ fÔQ Ófc»ff§fSXûÔ IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ AüSX ÀfWXfd¹fIYûÔ IYû d¸f»fe »fÔdf°f ¸ff³fQZ¹f SXfdVf Qb¦fÊÜ SXfþeU ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f Ófc»ff§fSX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fcUÊ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dþ»fZ IZY fÔQ Ófc»ff§fSXûÔ IZY Àf·fe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ AüSX ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYû CX³fIZY »fÔdf°f ¸ff³fQZ¹f SXfdVf ÀUeIÈY°f IYe ¦fBÊ WX`Ü IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ õfSXf »fÔdf°f ¸ff³fQZ¹f ·fb¦f°ff³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ 7 ³fU¸fSX 2017 IYû IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ AfUZQ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfZ dþ»ff IY»fZ¢MXSX õfSXf ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »fZ°fZ WXbE AfUV¹fIY Aü´f¨ffdSXIY°ff ´fc¯fÊ IYSXf°fZ WXbE SXfª¹f À°fSX ´fSX ·fb¦f°ff³f WXZ°fb ´fiÀ°ffU ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ SXfª¹f À°fSX ´fSX fþMX ´fif~ WXû³fZ ´fSX 31 ¸ff¨fÊ 2018 IYû ´fif¨ff¹fÊ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ ´fidVfÃf¯f IZY³Qi Qb¦fÊ IZY f`ÔIY Jf°fZ IZY ¸ff²¹f¸f SXfª¹ffÔVf IYe fIYf¹ff 90 ´fid°fVf°f ¸ff³fQZ¹f SXfdVf þ¸ff IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü BÀf ´fiIYfSX dþ»fZ IZY Ófc»ff§fSXûÔ IZY Àf·fe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ AüSX ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYû »fÔdf°f ¸ff³fQZ¹f SXfdVf CX³fIZY f`ÔIY Jf°fZ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fif~ WXû³fZ ´fSX CX³fIZY dVfIYf¹f°f IYf d³fSXfIYSX¯f WXbAf WX`Ü SXfþeU ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f Ófc»ff§fSX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Qb¦fÊ ¸fZÔ 23 Ófc»ff§fSX ´fcUÊ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þf SXWXe ±feÜ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX ¸fZÔ 3685 ³f¹fZ ßfd¸fIYûÔ IYf ´fÔþe¹f³f Qb¦fÊÜ ßf¸f dU·ff¦f õfSXf ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f¸ff¯feÊ EUÔ AÀfÔ¦fdNX°f ßfd¸fIYûÔ IZY ³fUe³f ´fÔþe¹f³f EUÔ ³fUe³feIYSX¯f IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fÔþeIÈY°f ßfd¸fIYûÔ IYf d³f:Vfb»IY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff EUÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹fûd°f fe¸ff ¹fûþ³ff IYf RYf¸fÊ ·fe ·fSXUf¹ff þf SXWXf WX`Ü Àff±f WXe Àff±f dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ´ffÂf°ff SXJ³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f dQ»ff³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe ·fe IYe þf SXWXe WX`Ü dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Àff¹fIY»f ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff, dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff, AüþfSX dIYMX ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ¹ff þfE¦ffÜ dþ»fZ IZY ßfd¸fIYûÔ IYû A´f³ff Af²ffSX IYfOXÊ, f`ÔIY ´ffÀffbIY, ßf¸f IYfOXÊ IYe IYf´fe EUÔ ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX IZY Àff±f dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ´fÔþe¹f³f IYSXf³fZ AüSX dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f »fZ³fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ¨f»ffE þf SXWXZ Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f Af °fIY 3 WXþfSX 685 ³fE ßfd¸fIYûÔ IYf ´fÔþe¹f³f WXZ°fb RYf¸fÊ dU°fdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ ´fÔþeIÈY°f EUÔ U°fʸff³f ßfd¸fIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ 5 WXþfSX 493 ßfd¸fIYûÔ IYf fe¸ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff ³fZÂfWXe³f fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff IYe ´feOÞXf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ³fZÂfWXe³f fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff IYû 4 U¿fûÊÔ ÀfZ SXfVf³f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ÀfÔfÔ²fe ´fiIYfdVf°f JfSX IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE IYf¹fÊUfWXe dIY¹ff WX`Ü ³fZÂfWXe³f fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff ßfe¸f°fe ¸fWXZØfSXe³f ffBÊ IYf SXfVf³f IYfOXÊ f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fIYf AÔ°¹fûQ¹f SXfVf³f IYfOXÊ f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü À±ff³fe¹f AJffSX ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f JfSX IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE IY»fZ¢MXSX ßfe A¦fiUf»f ³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fÔZ Qb¦fÊ ÃfZÂf IZY A³fbdU·ff¦fe¹f SXfþÀU Ad²fIYfSXe IYû IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ±fZÜ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX°fBÊ IZY UfOXÊ-10 ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe 85 U¿feʹf dQ½¹ffÔ¦f ³fZÂfWXe³f ßfe¸f°fe ¸fWXZØfSXe ffBÊ ÀffWXc IYf SXfVf³f IYfOXÊ ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ CX³WXZÔ þeU³f¹ff´f³f IZY d»fE ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf ±ffÜ dUdQ°f I`Y³MXe³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ WZX°fb ÀUfÀ±¹f, ÀfRYfBÊ AüSX SXÀfûBÊ ÀfbSXÃff ´fidVfÃf¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊXÜ d·f»ffBÊ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf ¸fZÔ I`YÔMXe³f ÀfZUfEh dU·ff¦f EUÔ ÀfbSXÃff Ad·f¹ffhÔdÂfIYe dU·ff¦f IZY ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ, ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf IZY³Qi IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ I`YÔMXe³f IYd¸fʹfûÔ IZY d»fE ÀUfÀ±¹f, ÀfRYfBÊ AüSX SXÀfûBÊ ÀfbSXÃff ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ feEÀf´fe IZY ÀfeBÊAû ßfe E¸f SXdU ³fZ ¦fdSX¸ff¸f¹fe CX´fdÀ±fd°f ´fiQf³f IYSX BÀf ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX A´f³fZ ÀffSX¦fd·fÊ°f Àf¸fû²f³f ¸fZÔ ßfe SXdU ³fZ I`YÔMXe³f IYd¸fʹfûÔ IYe IYf¹fÊVf`»fe IYe ·fcdSX-·fcdSX ´fiVfÔÀff IYe AüSX dUV½ffÀf ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe ÀfÔ¹fÔÂf IYd¸fʹfûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE I`YÔMXe³f IY¸feÊ A´f³ff ¹fû¦fQf³f BÀfe °fSXWX QZ°fZ SXWXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ¹fÔÂf CX°ffSX- ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX ¸fZÔ ´fWbaX¨fZ ¸faÂfe SX¸fVfe»ff ÀffWcX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ VffÀf³f IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f Àfe²fZ þ³f°ff IYû d¸f»fZÔ BÀf WXZ°fb ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dVfdUSX ¸fZÔ EZÀfZ dWX°f¦fifWXe dþ³WXZ A·fe °fIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff, ÀfÔ¦fdNX°f/AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX ¹fûþ³ff, dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYf ¹fcOXeAfBÊOXe, IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»ff WX` UZ BÀf dVfdUSX ¸fZÔ AfUZQ³f IYSX VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f CXNXf¹fZÔÜ CXöY CXífSX L¦f VffÀf³f IZY IZYdf³fZMX ¸fÔÂfe SX¸fVfe»ff ÀffWXc ³fZ d³f¦f¸f õfSXf feAfSX´fe ¨füIY ÀMXZVf³f ¸fSXûQf °f±ff VffÀfIYe¹f ´fcUÊ ¸ff. Vff»ff ÷YAfffÔ²ff ¸fZÔ »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ³ff¦fdSXIYûÔ IZY fe¨f ½¹föY dIY¹fZÜ ¸fÔÂfe ßfe¸f°fe ÀffWXc ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY ¹fWX dVfdUSX dUVfZ¿f IYSX EZÀfZ IYf¸f¦ffSX þû ´fbSXZ dQ³f IYf¸f ¸fZÔ »f¦fZ SXWX°fZ WX`Ô AüSX CX³WXZ ´ffÂf WXû°fZ WXbE ·fe ¹fûþ³ff IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°ff CX³fIZY d»fE ßfd¸fIY ffWXc»¹f ÃfZÂfûÔ IZY AfÀf´ffÀf »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü °ffdIY Ad²fIY ÀfZ ³fZWX÷Y AfMXÊ ¦f`»fSXe ¸fZÔ ½WXefe Af´MXZ AüSX ßfe¸f°fe ³fed»f¸ff Af´MXZ õfSXf d³fd¸fÊ°f d¨fÂfûÔ IYe ´fiQVfʳfe d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY þ³fÀf¸´fIYÊ dU·ff¦f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f EUÔ dÀfdUIY ÀfZ³MXSX dÀ±f°f ³fZWX÷Y AfMXÊ ¦f`»fSXe ¸fZÔ 09 A´f`i»f, 2018 (Àfû¸fUfSX) IYû ßfe ½WXe fe Af´MXZ EUÔ ßfe¸f°fe ³fed»f¸ff Af´MXZ õfSXf d³fd¸fÊ°f d¨fÂfûÔ IYe ´fiQVfʳfe »f¦ffBÊ þf SXWXe WX`Ü ÀfÔ¹fÔÂf IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY ´fi·ffSXe (IYfd¸fÊIY EUÔ ´fiVffÀf³f) ßfe A³fbSXf¦f ³ff¦fSX ÀfÔ²¹ff 4.15 fþZ CXöY ´fiQVfʳfe IYf CXîfMX³f IYSXZÔ¦fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY Àf³ 1943 ¸fZÔ þ³¸f d»f¹fZ ßfe Af´MXZ E¸fE, ÀfÔÀIÈY°f EUÔ CXQZiJ¯f U d¨fÂfIY»ff ¸fZÔ dOX´»fû¸ff B³f RYfBʳf EUÔ E´»ffBÊOX AfMXÊ IZY Àff±f WXe feEOX ¸fZÔ CX´ffd²f ´fif~ WX`ÔÜ EIY dVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX°fZ WXbE ßfe Af´MXZ 1967 ÀfZ 71 °fIY I`Yd´f¹f³f ÀIcY»f, ·fû´ff»f ¸fZÔ °f±ff 1971 ÀfZ 1999 °fIY feEÀf´fe IZY dVfÃff dU·ff¦f ¸fZÔ ÀfZUfEh QZ°fZ WXbE ÀfÔ¹fÔÂf IYe ÀfZUf ÀfZ WXû dIY 30 U¿fÊ ´fWX»fZ CX³fIYe AfÔJûÔ IYe SXûVf³fe ¨f»fe ¦fBÊ ±feÜ ¦fSXefe SXZJf IZY AÔQSX þeU³f¹ff´f³f IYSX³fZ Uf»fZ ´fdSXUfSXûÔ IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ CX³fIYf ³ff¸f Vffd¸f»f WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ CX³fIZY ´ffÀf dUIY»ffÔ¦f°ff SXfVf³f IYfOXÊ ±ffÜ dIY³°fb »f¦f·f¦f 4 U¿fÊ ´fWX»fZ SXfVf³f IYfOXÊ IZY ´fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f þfÔ¨f MXe¸f ¸fZÔ CX³fIYf SXfVf³f IYfOXÊ d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ °ff ÀfZ »fZIYSX UWX SXfVf³f IYfOXÊ f³ff³fZ ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe ±feÜ SXfVf³f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ÀfZ UWX IYBÊ °fSXWX IZY ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE þeU³f¹ff´f³f IYSX SXWXe ±feÜ CXöY fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff IYe ´feOÞXf IYû CXþf¦fSX IYSX°fZ WXbE Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ JfSX ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfZ IY»fZ¢MXSX ³fZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ¸f¸fÊÀ´fVfÊ IYSX°fZ WXbE ÀfZUfd³fUÈØf WXbE WX`ÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ UZ ßfU¯f dUIY»ffh¦f ÀfÔÀ±ff³f “´fi¹ffÀf” ¸fZÔ ÀfZUfSX° WX`ÔÜ BÀfIZY ´fcUÊ 1993 ¸fZÔ ³fZWX÷Y AfMXÊ ¦f`»fSXe ¸fZÔ CX³fIYe EIY»f ´fiQVfʳfe »f¦f ¨fbIYe WX`Ü UZ ÀfÔ¹fÔÂf IZY IiYeOÞXf, ÀffhÀIÈYd°fIY EUÔ ³ff¦fdSXIY ÀfbdU²ffEh dU·ff¦f õfSXf ´fbSXÀIÈY°f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ QZVf IZY A³¹f À±ff³fûÔ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ Àff¸fcdWXIY ´fiQVfʳfe ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe ´fiQf³f IYe WX`Ü ´fZ´fSX IYû»ffþ EUÔ ¸fcd°fÊIY»ff ¸fZÔ [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] dVfÃffIY¸feÊ AfNX Àff»f ÀfZ IYSX SXWXZ IYf¸f ³fWXe d¸f»f SXWXf ´fQû³³fd°f IYf »ff·f ■ »fûIY ÀfbSXfþ ¸fZ WXbAf Jb»ffÀff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf J`SXf¦fPÞXÜ dU·ff¦fe¹f »ff´fSXUfWXe IZY ¨f»f°fZ dVfÃffIYd¸fʹfû IYû ´fQû³³fd°f IYf »ff·f ³fWXe d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÀfZ d³f¹fbdöY »fZdIY³f ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ÃfZÂf ¸fZ IYf¹fÊSX°f WXû³ff BÀfIYe UþWX f³fIYSX Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`Ü þ³fUSXe sqrq ¸fZ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ÀfZ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¸fZ fQ»ffU IZY Àf¸f¹f þ³f´fQ AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ »ff»f´fbSX, ¸fûÔ¦fSXf, ²f³fZ»fe, d´f´fdSX¹ff AüSX A¸f»feOXeWX JbQÊ IYû ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ¸fZ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff, CXÀf UöY ´fÔ¨ff¹f°f A²fe³f Af³fZ Uf»fZ ·fU³f, ¹fûþ³ff IYf »ff·f »fZ³fZ Uf»fZ dWX°f¦fifWXe ÀfdWX°f °f¸ff¸f ¨feþZ ³f´ff ¸fZ Vffd¸f»f WXû ¦fBÊ AüSX CXÀfIYf »ff·f CX³fIYû d¸f»f³fZ »f¦ff »fZdIY³f ´fif±ffd¸fIY Vff»ffAû ¸fZ IYf¹fÊSX°f þ³f´fQ ÀfZ d³f¹fböY dVfÃffIYd¸fʹfû IYû dU·ff¦fe¹f ¨fcIY ¹ff dRYSX »ff´fSXUfWXe IZY ¨f»f°fZ ³f´ff ³fZ ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f IYf IY¸fʨffSXe ³fWXe ¸ff³ff AüSX »f¦ff°ffSX AfNX Àff»f °fIY z IY¸feÊ Vff»ffAû ¸fZ ÀfZUf QZ°fZ SXWXZ, UZ°f³f þ³f´fQ ÀfZ d¸f»f°ff SXWXf AüSX Uû ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f IYe Vff»ffAû ¸fZ feEÀf´fe ½f d·f»ffBÊ E³±fZ¸f MXe¸f IYf d·f»ffBÊ dQUÀf Àf¸ffSXûWX Af¹fûdªf°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊXÜ feEÀf´fe IZY ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf IZY³Qi ¸fZÔ 7 A´f`i»f, 2018 IYû feEÀf´fe EUÔ d·f»ffBÊ E³±fZ¸f MXe¸f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYe ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ d·f»ffBÊ dQUÀf Àf¸ffSXûWX IZY Af¹fûþ³f IZY AUÀfSX ´fSX d·f»ffBÊ E³±fZ¸f EIY “´fZiSXIY ¦fe°f” IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¹fWX ´fZiSXIY ¦fe°f d·f»ffBÊ IZY d»fE, d·f»ffBÊ IYf, d·f»ff¹fÔÀf õfSXf f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¹fWX ¦fe°f d·f»ffBÊ IYû EIY ¸fWXf³f¦fSXe¹f VfWXSX IZY Àff±f WXe »f§fb ·ffSX°f IYe ´fWX¨ff³f ·fe IYSXf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¹fWX ¦fe°f WX¸ffSXZ ¦fUÊ, Àf¸fð°ff, JbVfe, VffÔd°f AüSX WX¸fZÔ BÀ´ff°f ³f¦fSXe d·f»ffBÊ ÀfZ þbOÞX³fZ IYe ·ffU³ff IYû CX»»fZdJ°f IYSXZ¦ffÜ dUdQ°f WXû dIY Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ d·f»ff¹fÔÀf A´f³fZ CX°IÈYá IYf¹fûÊÔ IZY d»fE þf³fZ þf°fZ WX`ÔÜ d·f»ffBÊ E³±fZ¸f IYf CXïZV¹f WX¸ffSXZ ùQ¹f ¸fZÔ ´fiZ¸f, EIY°ff AüSX VffÔd°f IYe ·ffU³ff IYû þf¦fÈ°f IYSX³ff WX`Ü A²¹ff´f³f IYSXf°fZ SXWXZÜ »fûIY ÀfbSXfþ IZY Àf¸f¹f d¸f»fZ AfUZQ³f ÀfZ BÀfIYf Jb»ffÀff WXbAf AüSX Af IYWXe þfIYSX dU·ff¦f B³fÀfZ dUIY»´f ´fÂf ·fSXUf SXWXf WX` dþÀfZ ¸fWXþ Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZ d³f´fMXfSXZ IYe ´fidIiY¹ff IZY °füSX ´fSX QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fWX»fZ AfQZVf dRYSX Uf´fÀfe ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY AdÀ°f°U ¸fZ Af³fZ IZY Àf¸f¹f »ff»f´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f AüSX Afdßf°f ¦fif¸f ¸fûÔ¦fSXf, d´f´fdSX¹ff ´fÔ¨ff¹f°f, A¸f»feOXeWX JbQÊ AüSX ²f³fZ»fe IYû ³f´ff ÃfZÂf ¸fZ Vffd¸f»f dIY¹ff ±ff CXÀf Àf¸f¹f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ÀfdWX°f °f¸ff¸f ÀfÔÀff²f³f ³f´ff ¸fZ ¸fþÊ WXû ¦f¹ffÜ »fZdIY³f B³f ÀIcY»fû ¸fZ IYf¹fÊSX°f dVfÃfIYû IYû ¸fc»f d³fIYf¹f þ³f´fQ ¸fZ Uf´fÀfe IZY d»fE IYûBÊ ´fWX»f ³fWXe IYe ¦fBÊ dþÀfIYf Jfd¸f¹ffþf Afþ CX³f dVfÃfIYû IYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞX SXWXf WX` þf³fIYfSXe A³fbÀffSX fe°fZ A¦fÀ°f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfZ UdSXâ°ff IiY¸f AüSX dU¿f¹f IZY Af²ffSX ´fSX Qû dVfdÃfIYfAû IYf ´fQû³³fd°f AfQZVf d¸f»f ¦f¹ff ±ff AüSX Uû ÀfÔfÔd²f°f Vff»ffAû ÀfZ dSX»feU ·fe WXû ¦fBÊ »fZdIY³f CX³fIZY ´fQû³³f°f Vff»ff ¸fZ ªUfBd³fÔ¦f ÀfZ ´fWX»fZ WXe dþ´fÔ ÀfZ ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ¸fZ IYf¹fÊSX°f IYf WXUf»ff QZIYSX AfQZVf Vfc³¹fU°fÈ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY ¨f»f°fZ CX³WXZ ´fQû³³fd°f IYf »ff·f ³fWXe d¸f»f ´ff¹ffÜ SXfVf³f IYfOXÊ f³f³fZ ÀfZ QcSX WXbBÊ Àf¸fÀ¹ff Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff d¸fVf³f ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYû BÊ»ffþ IZY d»fE ´ffÔ¨f »ffJ øY´fE °fIY IYe Qe þfE¦fe ÀfbdU²ff Qb¦fÊÜ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff d¸fVf³f IZY °fWX°f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY õfSXf QZVf IZY 10 IYSXûOÞX ¦fSXef EUÔ Àff²f³f-dUWXe³f ´fdSXUfSXûÔ IYû ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff ´fiQf³f IYSX³fZ IYf »fùf SXJf ¦f¹ff WX`Ü ´fdSXUfSXûÔ IYf ¨f¹f³f Àff¸ffdþIY, Afd±fÊIY EUÔ þf°fe¹f þ³f¦f¯f³ff Àfc¨fe IZY Af²ffSX ´fSX dIY¹ff þfE¦ffÜ d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYû A³fZIY ´fiIYfSX IZY fe¸ffdSX¹fûÔ IZY BÊ»ffþ IZY d»fE ´ffÔ¨f »ffJ øY´fE ´fid°f ´fdSXUfSX, ´fid°f U¿fÊ, ÀfbdU²ff ´fiQf¹f IYe þfE¦feÜ QZVf IZY dIYÀfe ·fe A³fbfÔd²f°f d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fZÔ BÊ»ffþ IYe ÀfbdU²ff ´fif~ WXû¦feÜ d¸fVf³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYû CX³fIYe ´ffÂf°ff IYe þf³fIYfSXe Qe þfE¦feÜ °f°IYf»f SXfVf³f IYfOXÊ f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf Jfô dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQE ±fZÜ dþÀf ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYSX°fZ WXbE dU·ff¦f õfSXf ßfe¸f°fe ¸fWXZØfSXe³f ffBÊ IYû dUVfZ¿f IY¸fþûSX Àf¸fcWX ´fdSXUfSX ßfZ¯fe ¸ff³f°fZ WXbE AÔ°¹fûQ¹f A³³f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦fb»fffe SXfVf³f IYfOXÊ þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af ßfe¸f°fe ¸fWXZØfSXe³f ffBÊ IYû BÀf SXfVf³f IYfOXÊ IiY¸ffÔIY 73010121000231 IZY þdSXE ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX°fBÊ IZY UfOXÊ IiY¸ffÔIY 10 IYe CXd¨f°f ¸fc»¹f IYe QbIYf³f ÀfZ WXSX ¸fWXe³fZ EIY øY´fE dIY»fû IYe QSX ÀfZ 35 dIY»fû ¨ffÔU»f d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ BÀf SXfVf³f IYfOXÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ßfe¸f°fe ¸fWXZØfSXe³f ffBÊ IYû Qû dIY»fû A¸fÈ°f ³f¸fIY ·fe ´fid°f¸ffWX d³f:Vfb»IY d¸f»fZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe SXfª¹f VffÀf³f IYe ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe IZY °fWX°f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX d³f²ffÊdSX°f A³¹f UÀ°fbAûÔ þ`ÀfZ- Vf¢IYSX, I`YSXûdÀf³f AfdQ ·fe d³f²ffÊdSX°f QSX ´fSX d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ Ad·føYd¨f SXJ³fZ Uf»fZ ßfe Af´MXZ ÀfÔ¹fÔÂf IZY dUd·f³³f IYf¹ffÊ»f¹fûÔ WXZ°fb IYû»ffþ AüSX °f`»fd¨fÂf IYf d³f¸ffʯf IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ Àfed³f¹fSX ÀfZIÔYOXSXe ÀIcY»f, ÀfZ¢MXSX-7 IZY d»fE ´fZ´fSX IYû»ffþ AüSX ¦ffh²fe þe IYe ´fid°f¸ff IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff WX`Ü Àf³f 1952 ¸fZÔ þ³¸f »fe ßfe¸f°fe ³fed»f¸ff Af´MXZ E¸fE Àf¸ffþ VffÀÂf IYe dVfÃff AdþÊ°f IYe WX`ÔÜ EIY ¦fÈWX¯fe IZY AfNX Àff»fûÔ ÀfZ OXf»fZ SXJf ´fSXQf ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZ ³f´ff AüSX þ³f´fQ IZY °f°IYf»fe³f Ad²fIYfdSX¹fû IYe »ff´fSXUfWXe CXþf¦fSX WXû SXWXe WX`, ³f´ff ¸fc»f d³fIYf¹f ¸fZ Uf´fÀfe IYû »fZIYSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IYû IYMX§fSXZ ¸fZ JOÞXf IYSX SXWXf WX`, UWXe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f BÀfIZY d»fE ³f´ff IYû Qû¿fe ¸ff³f SXWXfÜ BÀf fe¨f ³f´ff ³fZ sqrr ¸fZ U¦fÊ r IZY x U t IZY rw ÀfdWX°f sqrt ¸fZ U¦fÊ r ¸fZ u AüSX U¦fÊ t ¸fZ z dVfÃffIYd¸fʹfû IYe d³f¹fbdöY IYe WX` þfdIY sqry ¸fZ U¦fÊ r ÀfZ t d³f¹fbdöY¹ffg WXbBÊ WX`Ü BÀf fe¨f ÀfUf»f ¹fWX CXNX°ff WX` dIY dVfÃff dU·ff¦f ÀfZ dSXöY ´fQ IYe þf³fIYfSXe Af³fZ ´fSX WXe ³f´ff ³fZ VffÀf³f À°fSX ÀfZ dSXöY ´fQû ´fSX ·fSX°fe IYe ¸ffÔ¦f IYe AüSX CX³f¸fZ d³f¹fbdöY¹ffg IYe WX` °fû AfNX Àff»fû ÀfZ BÀf ff°f IYf ²¹ff³f ¢¹fû ³fWXe SXJf dIY ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f IZY ÀIcY»fû ¸fZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY z dVfÃfIY A»f¦f A»f¦f ÀIcY»fû ¸fZ IYf¹fÊSX°f WX`Ü ³f´ff IZY AdÀ°f°U ¸fZ Af³fZ IZY ffQ WXe dþÀf IYf¸f IYû WXû³ff ±ff CXÀfIZY d»fE AfNX Àff»f I`YÀfZ »f¦f ¦fE, z dVfÃffIYd¸fʹfû IYf d³f¹fûöYf þ³f´fQ WX` UZ°f³f AfWXSX¯f IYf IYf¸f UWXe ÀfZ WXû°ff WX` °fû dIYÀf Af²ffSX ´fSX ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ¸fZ CX³fIYe ÀfZUf »fe ¦fBÊÜ øY´f ¸fÔZ IYf¹fÊ IYSX°fZ WXbE ßfe¸f°fe Af´MXZ ßfe Af´MXZ IYe IY»ff ¹ffÂff ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f AüSX IYû»ffþ ´fZÔdMXÔ¦f ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°fe WX`ÔÜ UZ A´f³fZ ´fd°f IZY Àff±f Àff¸fcdWXIY ´fiQVfÊd³f¹fûÔ ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe ´fiQf³f IYSX°fe WX`Ô °f±ff ´fZ´fSX IYû»ffþ EUÔ ¸fcd°fÊIY»ff ¸fZÔ dUVfZ¿f øYd¨f ·fe SXJ°fe WX`ÔÜ ßfe ½WXe fe Af´MXZ EIY dÀfðWXÀ°f UdSXâ IY»ffIYfSX WX`ÔÜ CX³fIYe IY»ff IYû»ffþ ´fZÔdMXÔ¦f IZY ³ff¸f ÀfZ þf³fe þf°fe WX`Ü ¨fPÞXfU ÀfZ ¦fbþSX°ff SXWXf WX` ´fSXÔ°fb I`YÔMXe³f IYd¸fʹfûÔ ³fZ A´f³fZ ´fi¹ffÀf ÀfZ ¦fb¯fUØff AüSX ÀfZUf IZY À°fSX IYû f³ff¹fZ SXJfÜ UZ WXSXQ¸f ÀfÔ¹fÔÂf IZY IYd¸fʹfûÔ AüSX Ad°fd±f¹fûÔ IZY Afd°f±¹f ¸fZÔ CX¨¨f ¸ff´fQÔOX f³ff°fZ Af¹fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ fe°fZ dQ³fûÔ IYû ¹ffQ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY UZ A¢ÀfSX I`YÔMXe³f IYf Jf³ff Jf°fZ SXWXZ WX`Ô AüSX Afþ ·fe þf ·fe CX³WXZÔ °f°IYf»fe³f Ad²fIYfdSX¹fû ÀfZ ¸ff¸f»fZ ¸fZ ¦f»f°fe WXbBÊ WXû¦fe, þ»Q WXe BÀf ´fSX IYûBÊ d³f¯fʹf d»f¹ff þfE¦ffÜ ´feEÀf Àfû¸f, ÀfeE¸fAû, ³f´ff J`SXf¦fPÞX ¸ffÔ¦f³fZ ´fSX dSXöY ´fQû IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ ±fe, BÀf ¨fcIY ´fSX Qû³fû dU·ff¦f WXe d³f¯fʹf »fZ ÀfIY°fZ WX`Ü ¸fWXZVf ·fcAf¹fÊ feBÊAû, J`SXf¦fPÞX d³f¹f¸ff³fbÀffSX ³fWXe ¸ffÔ¦ff þf SXWXf dUIY»´f »fûIY ÀfbSXfþ ¸fZ AfUZQ³f d¸f»f³fZ IZY ffQ dVfÃff dU·ff¦f ÀfÔfÔd²f°f z ÀfZ dUIY»´f ´fÂf ·fSXUf IYSX CX³fÀfZ ³f¦fSXe¹f ¹ff þ³f´fQ ÃfZÂff°fÔ¦fÊ°f IYf¸f IYSX³fZ IYe þf³fIYfSXe ¸ffÔ¦f SXWXf WX` þfdIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ Qû³fû dU·ff¦fû IYû ¸fc»f d³fIYf¹f ÀfZ Uf´fÀfe AüSX ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ¸fZ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYû »fZIYSX fIYf¹fQf dVfÃff Àfd¸fd°f ÀfZ ´fiÀ°ffU ´ffÀf IYSXf³fZ IZY ffQ VffÀf³f À°fSX ÀfZ ¸ff¦fÊQVfʳf »fZ³ff þøYSXe WX` »fZdIY³f ¹fWXfg ·fe ¸ff¸f»fZ IYû NXÔOXZ fÀ°fZ ¸fZ OXf»f³fZ IYf IYf¸f WXû SXWXf WX`Ü þf³ffIYSXe d¸f»fe WX` dIY z ¸fZ ÀfZ t ³fZ þ³f´fQ ÃfZÂffÔ°f¦fÊ°f IYf¸f IYSX³fZ IYe SXþf¸fÔQe dU·ff¦f IYû QZ Qe WX`Ü Ad²fIY dWX°f¦fifWXe VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f CXNXf ÀfIZYÜ CX³WXû³fZ dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY A¦fSX Af´fIZY AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ IYû BÀf dVfdUSX IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX` °fû CX³WXZ dVfdUSX À±f»f °fIY »ffIYSX dUVfZ¿f ÷Y´f ÀfZ dQ½¹ffÔ¦f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ¸fQQ IYSX CX³WXZ ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ»fUf¹fZÔ BÀfZ Àfb³fWXSXf AUÀfSX Àf¸fÓfZÔÜ Af¹fböY IZYE»f ¨füWXf³f ³fZ ¸fÔÂfe IZY ´fbLZ þf³fZ þøYSX°f WXû°fe WX` UZ I`YÔMXe³f IYf Jf³ff AüSX ¨ff¹f ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³fIYf B³f IYd¸fʹfûÔ IZY Àff±f fZWXQ Af°¸fe¹f dSXV°ff WX`Ü ÀfeBÊAû ³fZ I`YÔMXe³f ÀfZUfAûÔ IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Àfed¸f°f Àff²f³fûÔ IZY ffUþcQ CX³WXûÔ³fZ þf ·fe AfUV¹fIY°ff ´fOÞXe ÀfÔ¹fÔÂf IZY d»fE dQ³f-SXf°f EIY dIY¹ff WX` AüSX ÀfZUfAûÔ IZY d»fE SXePÞX IYe WXOXÐOÞXe IYe °fSXWX ´fSX þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE f°ff¹ff dIY Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ´ffÂf dWX°f¦fifWXe IZY AfUZQ³f dVfdUSX ¸fZÔ þ¸ff WXû BÀfIZY d»fE d³f¦f¸f õfSXf dSX¢Vff °f±ff ´fi¨ffSX SX±f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ¸fb³ffQe IYSXfIYSX Qe þf SXWXe WX`Ü ßfe ¨füWXf³f ³fZ ¸fÔÂfe IYû dVfdUSX ¸fZÔ Af°fIY þ¸ff dIY¹fZ ¦f¹fZ A»f¦f-A»f¦f ¹fûþ³ffAûÔ IZY AfUZQ³fûÔ IYe þf³fIYfSXe dU¿f¹fUfSX dQ¹fZÜ ÷YAfffÔ²ff ÀIcY»f ¸fZÔ »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ CX´f¹fû¦fe f³fZ SXWXZÜ I`YÔMXe³f ÀfZUfAûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ WXSX U¿fÊ EIY dQ³f I`YÔMXe³f ÀfZUf dQUÀf ¸f³ff³fZ IZY I`YÔMXe³f IYd¸fʹfûÔ IZY A³fbSXû²f IYû ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f dUVfZ¿f øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ¸fWXf´fifÔ²fIY ´fi·ffSXe (IYfd¸fÊIY EUÔ ´fiVffÀf³f) ßfe A³fbSXf¦f ³ff¦fSX ³fZ f°ff¹ff dIY I`YÔMXe³f ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ´fifÔ²f³f IYe ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ dVfdUSX À±f»f ´fSX ¸fÔÂfe ³fZ Ad²fIY Àf¸f¹f °fIY f`NXIYSX AfUZQ³f þ¸ff IYSX³fZ Af³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ ´fbLf dIY dVfdUSX ¸fZÔ þû WX¸ffSXZ Ad²fIYfSXe, IY¸fʨffSXe f`NXZ WX`Ô UZ Af´f »fû¦fûÔ IYû ÀfWXeÔ þf³fIYfSXe AfUZQ³f I`YÀfZ ·fSX³ff WX` f°ff SXWXZÔ WX` dIY ³fWXeÔÜ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ EIY ÀUSX ¸fZÔ d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ õfSXf dIY¹fZ þf SXWXZ ÀfWX¹fû¦f IYe ´fiVfÔÀff dIY¹fZ dþÀf´fSX ¸fÔÂfe ³fZ ÀfÔ°fû¿f ´fiIYMX dIY¹ffÜ ¦fif¸fÀf·ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f 14 ÀfZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ dþ»fZ ¸fZÔ Af¦ff¸fe 14 A´fi`»f ÀfZ Àf·fe ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ ¦fif¸f Àf·ffAûÔ IZY Af¹fûþ³f IZY d»fE Àf·fe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfUV¹fIY dQVffd³fQZÊVf þfSXe dIYE WX`Ü þfSXe d³fQZÊVf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f À°fSX ´fSX ´fi°¹fZIY ¦fif¸f ¸fZÔ ¦fif¸fÀf·ff Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d»fE EIY Àf¸f¹f ÀffdSX¯fe d³f²ffÊdSX°f IYe þfE¦fe, °ffdIY EIY d°fd±f ¸fZÔ dIYÀfe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY EIY WXe ¦fif¸f ¸fZÔ ¦fif¸f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ BÀf ´fiIYfSX IYe ½¹fUÀ±ff ÀfZ dUVfZ¿fIYSX ÀfSX´fÔ¨f EUÔ Àfd¨fU CXÀf ¦fif¸f Àf·ff IYe f`NXIY ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ CX´f»f²f SXWX ÀfIZYÔ¦fZÜ ¦fif¸f Àf·ff IYe f`NXIY IZY Àf¸f¹f d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ ÀffU²ff³fe fSX°fe þfE °ffdIY ¦fif¸fe¯fþ³f Àfb¦f¸f°ff´fcUÊIY Àf¸f¹f¸ff³f/IiY¸fû³³f°f UZ°f³f¸ff³f IZY Af²ffSX ´fSX UZ°f³f ´fb³fSXeÃf¯f IYf »ff·f dQ¹ff þf¹fZ: IY¸f»fZV½fSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf J`SXf¦fPÞXÜ ´fif³°ff²¹fÃf IY¸f»fZV½fSX dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY L.¦f .½¹ff£¹ff°ff(´fÔ)ÀfÔ§f dVfÃff IYd¸fʹfû IYû Àf¸f¹f¸ff³f/ IiY¸fû³³f°f UZ°f³f¸ff³f IZY Af²ffSX ´fSX UZ°f³f ´fb³fSXeÃf¯f IYf »ff·f ³fWXe d¸f»f³fZ ÀfZ ´fi°¹fZIY ¸ffWX rqWXþfSX ÷Y´fE IYf Afd±fÊIY Ãfd°f CXNXf³fe ´fOÞX SXWXe WX` .´fQû³³fd°f EIY Àf°f°f ´fidIiY¹ff WX` þû dÀfd¸f°f ´fQ IYe dSXdöY¹fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX d³f²ffÊdSX°f AWX°ffÊ ´fif~ dVfÃff IYd¸fʹfû IYû ´fQû³³fd°f Qe þf°fe WX` þfdIY ´fQû³³fd°f WXZ°fb ´fif~ d³f²ffÊdSX°f AWX°ffÊ ´fif~ Àf¸fÀ°f dVfÃfIY (´fÔ/³fd³f)ÀfU¦fÊ IYû df³ff dU¿f¹f f³²f³f IZY Àf¸f¹f¸ff³f /IiY¸fû³³f°f UZ°f³f dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX` °f±ff Àf¸f¹f¸ff³f /IiY¸fû³³f°f UZ°f³f¸ff³f ¸fZÔ ´fif~ IYSX SXWXZ. dUô¸ff³f ¸fc»f UZ°f³f IYf d³f¹f¸ff³fbÀffSX r.yw ÀfZ ¦fb¯ff IYSX ´fif~ SXfdVf ¸fZÔ CXÀf ´fQ IYf UZ°f³f f`ÔOX +¦fiZOX ´fZ þûOÞXIYSX UZ°f³f ¸fc»f UZ°f³f d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff þf°ff WX` ÜCXÀf AUd²f ¸fZÔ ´fiQf³f IYe þf SXWXe ¸fWXh¦ffBÊ ·fØff ÀfdWX°f UZ°f³f þfSXe IYSX³fZ ÀfZ df³ff ´fQû³³fd°f IZY ´fid°f¸ffWX UZ°f³f ¸fZÔ rqWXþfSX ÷Y´fE IYe UÈdð WXû¦fe Ü ´fQû³³fd°f IbY»f ÀUeIÈY°f ´fQ IZY vq}´fQ ´fSX WXû¦fe þfdIY qx/rq U¿fÊ ¸fZÔ Àf¸f¹f¸ff³f /IiY¸fû³³f°f UZ°f³f¸ff³f rqq} dVfÃff IYd¸fʹfû IYû »ff·f d¸f»fZ¦ff Ü L.¦f.½¹f£¹ff°ff (´fÔ) ÀfÔ§f IZY ¦fif¸f Àf·ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXû ÀfIZYÜ Af¹fûdþ°f ¦fif¸f Àf·ff ¸fZÔ ´fcUÊ f`NXIYûÔ ¸fZÔ ´ffdSX°f ÀfÔIY»´fûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ÀfÔfÔ²fe ´ff»f³f ´fid°fUZQ³f IYf ´fiÀ°fbd°fIYSX¯fÜ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY dU¦f°f d°f¸ffWXe (þ³fUSXe 2018 ÀfZ ¸ff¨fÊ 2018 °fIY) IZY Af¹f-½¹f¹f IYe Àf¸feÃff IYe þfEÜ dU¦f°f U¿fÊ (U¿fÊ 2017-18) ¸fZÔ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ ÀUeIÈY°f IYf¹fÊ IZY ³ff¸f, ´fif~ SXfdVf, ÀUeIÈY°f SXfdVf, ½¹f¹f SXfdVf EUÔ IYf¹fÊ IYe Aô°f³f dÀ±fd°f IYf Uf¨f³f dIY¹ff þfEÜ dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY °fWX°f ¦fif¸fe¯f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY d»fE §fSXûÔ ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f U d³f¸ff¯ffʲfe³f Vfü¨ff»f¹f IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYe þfEÜ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ °f±ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d³fUfÀf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ þ»fUfdWX°f Vfü¨ff»f¹f WXû³fZ °f±ff CXÀfIZY CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ Àf¸feÃff IYe þfEÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f SXûþ¦ffSX ¦ffSXÔMXe ¹fûþ³ff IZY ÀfÔfÔd²f°f dþ»fûÔ IYe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX ´fif³°ff²¹fÃf EU¸ EIY°ff ¸fÔ¨f IZY ÀfÔ¨ff»fIY ßfe IY¸f»fZV½fSX dÀfÔWX ³fZ ´fQû³³fd°f IZY d»fE EZOÞXe -¨fûMXe »f¦ff³fZ Uf»fZ ÀfÔ§fNX³fû IYû AfOÞXZ WXf±fû »fZ°fZ WXbE IYWXf dIY sqrt ÀfZ WXe ¹fdQ Af °fIY Àf¸f¹f¸ff³f/IiY¸fû³³f°f UZ°f³f¸ff³f IZY Af²ffSX ´fSX UZ°f³f ´fb³fSXeÃf¯f IYe ¸ffÔ¦f IYû ´fb£°ff IZY Àff±f SXJ°fZ °fû Afþ °fIY AfQZVf þfSXe WXû þf°ff ´fSX³°fb EZ³f IZY³f ´fiIYfSXZ¯f d³f¹f¸f dU÷Yð Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ´fQû³³fd°f dQ»ff³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf øYd¨f d»fE dþÀfIZY IYfSX¯f IYBÊ ´fQû³³f°f IYd¸fʹfû IYe ´fQû³³fd°f SXï WXû SXWXe WX`Ü IY¸f»fZV½fSX dÀfÔWX ³fZ WXfBÊ ´ffUSX IY¸fZMXe IYû °f±¹ff°¸fIY QÀ°ffUZþ ´fiÀ°fb°f IYSX°fZ WXbE d»fdJ°f ¸fZÔ ¸ffÔ¦f IYe WX` dIY ÀfdUd»f¹f³f EU¸ Àff°fUfÔ UZ°f³f¸ff³f IZY AfQZVf þfSXe IYSX³fZ ÀfZ ´fcUÊ UZ°f³f dUÀfÔ¦fd°f IYû QcSX IYSX³fZ IZY AfQZVf ´fiÀffdSX°f IYSXZÔ Üßfe dÀfÔWX ³fZ SXfª¹f VffÀf³f IYû Àf¸f¹f¸ff³f /IiY¸fû³³f°f UZ°f³f¸ff³f IZY Af²ffSX ´fSX d³f¹f¸ff³fbÀffSX UZ°f³f d³f²ffÊSX¯f IYSX °ffd»fIYf (SXZdOX³fZIYSX)f³ffIYSX Àfü´ff WX` °f±ff ¸ffÔ¦f IYe WX` dIY °ffd»fIYf IZY A³fbÀffSX UZ°f³f f`ÔOX EU¸ ¦fiZOX ´fZ ¸fZÔ ´fi±f¸f d³f¹fbdöY d°fd±f ÀfZ x/rq U¿fÊ IYe ´fc¯fÊ d°fd±f ÀfZ ·fc°f»fÃfe ´fi·ffU (d´fL»fe d°fd±f)ÀfZ UZ°f³f d³f²ffÊSX¯f IYSX ´fi°¹fZIY U¿fÊ ¸fc»f UZ°f³f IYf t}Ufd¿fÊIY UZ°f³f UÈdð IYf »ff·f QZ°fZ WXbE dQ³ffÔIY r.v.sqrt ÀfZ Afd±fÊIY »ff·f dQ¹ff þf¹fZÜ SXûþ¦ffSX ¦ffSXÔMXe ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f ´fdSXUfSXûÔ õfSXf SXûþ¦ffSX IYe ¸ffÔ¦f °f±ff CX´f»f²f IYSXf¹fZ ¦f¹fZ SXûþ¦ffSX IYe dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff IYe þfEÜ BÀfe °fSXWX Àff¸ffdþIY ÀfWXf¹f°ff IYf¹fÊIiY¸f AÔ°f¦fÊ°f ÀfÔ¨ffd»f°f ´fZÔVf³f ¹fûþ³ffAûÔ IYf Àff¸ffdþIY AÔIZYÃf¯f EUÔ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf Àf°¹ff´f³f ÀfÔfÔ²fe IYf¹fÊUfWXe IYe þfEÜ ÀUf¸fe Af°¸ff³fÔQ Uf¨f³ff»f¹f IYe ´fbÀ°fIZYÔ ¦fif¸fUfdÀf¹fûZÔ IYû ´fPÞX³fZ IZY d»fE CX´f»f²f IYSXf¹fZ þf³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¦fif¸fÀf·ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYe þfEÜ ´fû¿f¯f Ad·f¹ff³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊÜ ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf ¨f»ff¹fZ þf SXWXZ (IbY´fû¿f¯f ¸fböY ·ffSX°f) IZY AÔ°f¦fÊ°f AfÔ¦f³fffOÞXe IZYÔQiûÔ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IZY d»fE ´fû¿f¯f AfWXfSX IYf dU°fSX¯f, IbY´fû¿f¯f IYe dÀ±fd°f, MXeIYfIYSX¯f, AÔ²f°U d³fUfSX¯f, RYfBÊ»fZdSX¹ff, OXZÔ¦fc, fbJfSX ÀfZ ´fedOÞX°fûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYe þfEÜ f¨¨fûÔ IYe QZJ-SXZJ EUÔ ÀfÔSXÃf¯f WXZ°fb ´fi¨fd»f°f Ad²fIYfSXûÔ U d³f¹f¸fûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe þfEÜ ¸fZÔ WX` AüSX Àf·fe I`YÔMXe³fûÔ ¸fZÔ ³fE ÀMXZ³f»fZÀf ÀMXe»f RY³feʨfSX BÀf dQVff ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ CX´f»fd²f SXWXe WX`Ü ÀUfÀ±¹f AüSX ÀfbSXÃff ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ Vfb·fIYf¸f³ffEÔh QeÔÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ¸fWXf´fifÔ²fIY (IYfd¸fÊIY) ßfe AfSX E³f ´f¯OXf ³fZ BÀf ´fidVfÃf¯f IZY CXïZV¹f ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff AüSX CX´fdÀ±f°f Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ UWXeÔ ¸fWXf´fifÔ²fIY (ÀfbSXÃff EUÔ Ad¦³fVf¸f³f ÀfZUfEh) ßfe MXe ´ffÔdOX¹ffSXfþf ³fZ ÀfbSXÃff ´fSX ´fidVfÃf¯f IYe AfUV¹fIY°ff ´fSX f»f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY I`YÔMXe³f IYd¸fʹfûÔ IZY d»fE BÀf °fSXWX IYf ´fidVfÃf¯f EIY ³fUf¨ffSX WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f ÀfeBÊAû ßfe E¸f SXdU ³fZ ÀfÔ¹fÔÂf IYe Àff¸ffdþIY CXØfSXQfd¹f°U ´fifÔ²f³f ´fi¯ff»fe IYe ÀfûVf»f ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf MXe¸f IZY õfSXf dOXþfB³f dIY¹fZ ¦fE ÀfbSXÃff dU¿f¹fIY ´fûÀMXSX IYû þfSXe dIY¹ffÜ C M Y K C M Y K

C M Y K S PORTS ¸f`ÀfZþ UZMX d»fdµMXÔ¦f ¸fZÔ ´fc³f¸f ³fZ 5UfÔ ¦fû»OX ªfe°fe 300 ¦fb~ ¸f`ÀfZþ AfE ±fZ OX`¹fc ¸f`¨f IYe ´fWX»fe AûUSX ¸fZÔ dUIZYMX »fZ³fZ Uf»fZ ¸f¹fÔIY ¸ffIÔYOXÊZ¹f IYû þf»f³²fSÜ AfBÊ´feE»f-11 Àfeþ³f ¹fIYe³fe °füSX ´fSX ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf IZY dÀ´f³f ¦fZÔQffþ ¸f¹fÔIY ¸ffIÔYOXÊZ¹f IZY d»fE ¹ffQ¦ffSX WXû¦ffÜ WXû ·fe ¢¹fûÔ ³f, AfBÊ´feE»f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ CX³fIYf ³ff¸f Àfb³fWXSXe AÃfSXûÔ ¸fZÔ QþÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü ¸f¹fÔIY ³fZ ÀfeEÀfIZY IZY dJ»ffRY JZ»fZ ¦fE A´f³fZ OX`¹fc ¸f`¨f ¸fZÔ ´fWX»fe WXe AûUSX IYe °feÀfSXe ¦fZÔQ ´fSX AÔff°fe SXf¹fOXb IYû 22 SX³f ´fSX E»ffeOX»¹fc IYSXf Bd°fWXfÀf SX¨f dQ¹ffÜ f°ff QZÔ dIY dUV½f dIiYIZYMX ¸fZÔ EZÀfZ fWXb°f IY¸f ffg»fSX WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ OX`¹fc ¸f`¨f IYe ´fWX»fe WXe AûUSX ¸fZÔ dUIZYMX ÓfMXIY d»f¹ff WXûÜ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf ³fZ ¸fWXþ 20 »ffJ ÷Y´fE ¸fZÔ ¸ffIÔYOXÊZ¹f IYû JSXeQf ±ffÜ EIY dQ³f WXe IYSXef 37 d¸fÀf IYfg»f AüSX 300 MX`¢ÀfMX AfEÜ www.amanpath.com www.facebook.com/amanpath 09 A´fi`»f 2018 ÀffZ¸f½ffSX ¸fZSXeIYû¸f ³fZ ·fe ´fQIY dIY¹ff ´f¢IYf, ÀfZd¸fRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨feÔ 09 C M Y K ■ d´f°ff ³fZ CXNXf¹ff ±ff fZMXe IYe MÑZd³fÔ¦f IZY d»fE IYþÊ ¦fû»OX IYûÀM/EªfZÔÀfeÜ IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f UZMXd»fµMXSXûÔ IYf Àfb³fWXSXf Ad·f¹ff³f þfSXe WX`Ü ¦fZ¸Àf IZY ¨fü±fZ dQ³f ´fc³f¸f ¹ffQU ³fZ 69 dIY»fû U¦fÊ ¸fZÔ ´fWX»ff À±ff³f ´fif~ IYSX ·ffSX°f IYe Ófû»fe ¸fZÔ ´ffÔ¨fUfÔ ÀU¯fÊ ´fQIY OXf»ffÜ ¦»ffÀ¦fû ¸fZÔ 2014 IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf IZY 63 dIY»fû U¦fÊ ¸fZÔ ¹ffQU ³fZ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ffÜ CXÀf³fZ A´f³ff ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE 222 dIY»fû (110 AüSX 122 dIY»fû) Uþ³f CXNXf¹ffÜ BÔ¦»f`ÔOX IYe ÀffSXf OXZdUÀf 217 dIY»fû Uþ³f CXNXfIYSX QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXeÜ IYfÔÀ¹f ´fQIY RYeþe IYe A´fû»fûd³f¹ff UZBUZB IYû d¸f»ff dþÀf³fZ 216 dIY»fû Uþ³f CXNXf¹ffÜ ·ffSX°fe¹f SXZ»fUZ ¸fZÔ IY¸fʨffSXe ¹ffQU ³fZ IYWXf- ¸fZSXZ d´f°ff ³fZ ¸fZSXZ ´fidVfÃf¯f IZY d»fE IYþÊ d»f¹ff ±ffÜ CX³fIYe QbAfAûÔ IZY ¨f»f°fZ ¸f`Ô ´fQIY þe°f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ ¸fZSXZ d´f°ff §fSX ¸fZÔ ´fcþf ´ffNX IYSX°fZ WX`Ô AüSX ¸ffÔ ¦fÈdWX¯fe WX`Ü ¸f`Ô AüSX ¸fZSXe fWX³f fifUû IYe ´ffSXe QZJ ²fû³fe, fû»fZ- dþ¸¸fZQfSXe IZY Àff±f JZ»f°fZ QZJ³ff A¨Lf »f¦ff ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ AfBÊ´feE»f ¸fZÔ Uf´fÀfe IZY ¸f`¨f ¸fZÔ 68 SX³f f³ffIYSX MXe¸f IYû ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf IZY dJ»ffRY WXfSX IYe IY¦ffSX ÀfZ d³fIYf»fIYSX þe°f dQ»ff³fZ Uf»fZ OXÐUZ³f fifUû IYe °ffSXeRY IYSX°fZ WXbE ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY IY~f³f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ BÀf °fSXWX dþ¸¸fZQfSXe »fZIYSX JZ»f°fZ QZJ³ff A¨Lf »f¦ffÜ Qû Àff»f IZY ´fid°ffÔ²f IZY ffQ Uf´fÀfe IYSX³fZ Uf»fe ¨fZ³³fBÊ MXe¸f IZY AfNX dUIZYMX 118 SX³f ´fSX d¦fSX ¦fE ±fZ »fZdIY³f fifUû ³fZ 30 ¦fZÔQ ¸fZÔ 68 SX³f f³ffIYSX IYdSXV¸ffBÊ þe°f dQ»ffBÊÜ ²fû³fe ³fZ ¸f`¨f IZY ffQ IYWXf- ¨fZ³³fBÊ AüSX ¸fbÔfBÊ IYf ¸f`¨f WXSX IYûBÊ QZJ³ff ¨ffWX°ff WX` AüSX WX¸f Qû Àff»f ffQ »füMXZ WX`ÔÜ QVfÊIY fZWX°fe³f ±fZÜ fifUû ³fZ dþÀf °fSXWX f»»fZffþe IYe, CX³WXZÔ dþ¸¸fZQfSXe »fZ°fZ QZJ³ff A¨Lf »f¦ffÜ ·ffSX°f IZY ´fcUÊ IY~f³f ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f IYû fZWX°fSX f»»fZffþe IYSX³fe ¨ffdWX¹fZ ±fe WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ ¨fûdMX»f Àff±fe dJ»ffdOÞX¹ffZÔ IYû »fZIYSX ‚пf¨f°ff þ°ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf- WX¸f fZWX°fSX f»»fZffþe IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ WX¸ffSXZ ´ffÀf IYBÊ ¸f`¨f dþ°ffDY dJ»ffOÞXe WX`ÔÜ WX¸fZÔ ¨fûdMX»f dJ»ffdOX?ûÔ IYf ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ffÜ ¨feþûÔ IYû ÀfSX»f SXJ³ff AWX¸f WX`Ü WXe §fSX ¨f»ff°fZ WX`ÔÜ ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ RYeRYe ÀfZ A¨Le ¨fb³fü°fe d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ ±fe, BÔ¦»f`ÔOX ÀfZ ³fWXeÔÜ ÀffSXf ³fZ þf AfdJSXe ÀffB³ff ³fZ dÀfÔ¦ff´fbSX ÀfZ dIY¹ff fQ»ff ¨fbIY°ff, ·ffSX°f f`OXd¸fÔMX³f d¸f¢ÀfOX IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbbÔ¨ff ¦fû»OX IYûÀMX/EªfZÔÀfeÜ IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf f`OXd¸fÔMX³f d¸f¢ÀfOX ÀfZ ·ffSX°f IZY d»fE A¨Le JfSX Af SXWXe WX`Ü ÀMXfSX VfMX»fSX ÀffB³ff ³fZWXUf»f IZY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYe fQü»f°f ·ffSX°f ³fZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ dÀfÔ¦ff´fbSX IYû 3-1 ÀfZ WXSXf dQ¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY ¦»ffÀ¦fû IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf 2014 ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY IZY ´»fZAfRY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ dÀfÔ¦ff´fbSX ÀfZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f 2-3 ÀfZ WXfSX ¦fBÊ ±feÜ ÀffB³ff IYe þe°f CXÀfe WXfSX IZY fQ»fZ IZY øY´f ¸fZÔ QZJe þf SXWXe WX`Ü dÀfÔ¦ff´fbSX IYe dþ¹ff d¸f³f IYû 21-8, 21-15 ÀfZ WXSXf¹ff d´fL»fZ ¨ffSX dQ³f ¸fZÔ 5UfÔ ¸f`¨f JZ»f SXWXe ÀffB³ff ³fZ dÀfÔ¦ff´fbSX IYe dþ¹ff d¸f³f d¹fAû IYû 21-8, 21-15 ÀfZ WXSXf¹ffÜ þe°f IZY ffQ ÀffB³ff ³fZ IYWXf- WX¸fÀfZ RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IYe A´fZÃff ±feÜ ¸f`Ô³fZ IY·fe ³fWXeÔ Àfû¨ff ±ff dIY dÀfÔ¦ff´fbSX ÀfZ WX¸fZÔ EZÀfe ¨fb³fü°fe d¸f»fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf- ¸fbÓfZ JbVfe WX` dIY ¸f`Ô ¹fWX ¸f`¨f þe°fIYSX ·ffSX°f IYû RYfB³f»f °fIY »fZ ·ffSX°fe¹f d³fVff³fZffþ SXdU IbY¸ffSX IYû 10 ¸feMXSX E¹fSX SXfBRY»f ¸fZÔ IYfÔÀ¹f d»fµMX ¸fZÔ 128 dIY»fû Uþ³f CXNXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff °fû ¸f`Ô ³fUÊÀf ±fe ¢¹fûÔdIY UWX CXNXf ÀfIY°fe ±feÜ CXÀf³fZ IYWXf- »fZdIY³f ¹fWX dIYÀ¸f°f IYe ff°f WX`Ü ¸fbÓfZ UWX d¸f»ff þû ¸fZSXe °fIYQeSX ¸fZÔ ±ff AüSX CXÀfZ UWX þû CXÀfIYe °fIYQeSX ¸fZÔ ±ffÜ VfbIiY WX` dIY IbYL QZSX IZY d»fE WX¸ffSXZ dRYdþ¹fû IYû Af³fZ dQ¹ff ¦f¹ff dþ³WXûÔ³fZ ¸fZSXZ §fbMX³fZ ´fSX ´f˜e »f¦ffBÊÜ ¸fbÓfZ UWXfÔ QQÊ WXû SXWXf ±ffÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe SXWX³fZ Uf»fe ¹ffQU ³fZ d´fL»fZ Àff»f IYfg¸f³fU`»±f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY þe°ff ±ffÜ CXÀf³fZ IYWXf- ¸f`Ô³fZ A´f³fe fOÞXe fWX³f IZY IYWX³fZ ´fSX UZMX d»fdµÔMX¦f A´f³ffBÊ AüSX 2014 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY dVfdUSX ¸fZÔ AfBÊÜ ¹ffQU ³fZ IYWXf- BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¸feSXfffBÊ ¨ff³fc ( 48 dIY»fû ), ÀfÔþe°ff ¨ff³fc ( 53 dIY»fû), Àf°feVf dVfU‚пf»f¦f¸f ( 77 dIY»fû ) AüSX UZÔIYMX SXfWXb»f SXf¦ff»ff ( 85 dIY»fû) ³fZ ·ffSX°f IYû UZMX d»fdµÔMX¦f ¸fZÔ ¨ffSX ¦fû»OX dQ»ffE WX`ÔÜ þf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX ÀfIYeÜ Àffd°UIY SXfÔdIYSXZçe AüSX AdV½f³fe ´fû³f´´ff ·fe A´f³ff ¸f`¨f þe°fZ : ¸fbIYff»fZ IYe VfbøYAf°f d¸fdßf°f ¹fb¦f»f ¦fû»OX IYûÀMÜ ´ffÔ¨f ffSX IYe dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³f E¸fÀfe ¸fZSXeIYû¸f (48 dIY¦fif) ³fZ A´f³fZ ´fQf´fʯf IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf IZY ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f IYSX ´fQIY ´f¢IYf IYSX d»f¹ff WX`Ü Aû»fÔd´fIY IYfÔÀ¹f ´fQIY²ffSXe 35 fSXÀf IYe BÀf ¸fb¢IYZffþ ³fZ ¢½ffMXÊSXRYfB»f³f ¸fZÔ ÀIYfgMX»f`ÔOX IYe ¸fZ¦f³f ¦fûOXûʳf IYû 5-0 ÀfZ IYSXfSXe dVfIYÀ°f QeÜ CX³fIYe BÀf þe°f ³fZ ¸fb¢IYZffþe ¸fZÔ QZVf IZY d»fE ´fWX»ff ´fQIY ´f¢IYf WXbAfÜ SXfª¹fÀf·ff IYe ¸füþcQf ÀffÔÀfQ ¸fZSXeIYû¸f IYf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fbIYff»ff 11 A´fi`»f IYû ßfe»fÔIYf IYe A³fb¿ff dQøY¢Vfe ÀfZ WXû¦ffÜ BÀf ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe IYû ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ IYf ´fif»f QfUZQfSX ¸ff³ff þf SXWXf, þûdIY d´fL»fZ ´ffÔ¨f ¸fWXe³fZ ¸fZÔ CX³fIYf °feÀfSXf ÀU¯fÊ ´fQIY WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ EdVf¹ffBÊ ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f AüSX BÔdOX¹f³f Aû´f³f ¸fZÔ ÀU¯fÊ þe°f³fZ IZY A»ffUf fb»¦ffdSX¹ff ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE ÀMÑf³OXþf À¸ffSXIY ¸fb¢IYZffþe MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY þe°ff ±ffÜ ¸fZÔ Àffd°UIY SXfÔdIYSXZçe AüSX AdV½f³fe ´fû³f´´ff ³fZ ¹fûÔ¦f IZYB MX`SXe WXe AüSX dþ¹ff d¹fÔ¦f dIiYÀMX»f UûÔ¦f IZY dJ»ffRY IYeÜ ·ffSX°fe¹f þûOÞXe ³fZ IYOÞXe ¨fb³fü°fe ÀfeEÀfIZY IYû EZd°fWXfdÀfIY þe°f dQ»ff³fZ Uf»fZ fifUû IYf fOÞXf f¹ff³f Af¹ff Àff¸f³fZ 2 ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ IZY ßfeIYfÔ°f ³fZ IYe³f ¹fc IYû WXSXf¹ff IZY ßfeIYfÔ°f ³fZ IYe³f ¹fc »fû IYû 21-17, 21-14 ÀfZ WXSXfIYSX ·ffSX°f IYû fPÞX°f dQ»ffBÊÜ CXÀf³fZ IYWXf- ´fWX»ff ÀfZMX þe°f³ff WX¸fZVff A¨Lf WXû°ff WX`Ü BÀfÀfZ QcÀfSXZ ÀfZMX ¸fZÔ Af°¸fdUV½ffÀf fPÞX°ff WX`Ü AdV½f³fe ³fZ IYWXfd´fL»fe ffSX WX¸f MXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ CX°f³ff fbSXf ³fWXeÔ JZ»fZ ±fZ »fZdIY³f WX¸ffSXZ ´ffÀf d¸fdßf°f ¹fb¦f»f ¸fZÔ MXe¸f ³fWXeÔ ±feÜ BÀf ffSX WX¸f ´ffÔ¨fûÔ U¦fûÊÔ ¸fZÔ ´fcSXe °f`¹ffSXe IZY Àff±f Af¹fZ WX`ÔÜ IYf Àff¸f³ff IYSXIZY 22-20, 21-18 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ dÀfÔ¦ff´fbSX ³fZ ¦»ffÀ¦fû JZ»fûÔ ¸fZÔ MXe¸f À´f²ffÊ IYf IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff ±ffÜ ´fbøY¿f ¹fb¦f»f ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ MX`SXe WXe AüSX OX`³fe ffUf dIiYdÀMX¹ff³ff ³fZ Àffd°UIY AüSX d¨fSXf¦f VfZ˜e IYû 17- 21, 21-19, 21-12 ÀfZ WXSXfIYSX Uf´fÀfe IYeÜ A³fLbE ´fWX»fc : ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ´fû»ffOXÊ AüSX fifUû ³fZ d¸f»fIYSX dIY¹ff ±ff EIY A³fcNXf IYf¸f ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ UZÀMXBÔOXeþ IZY WXSXRY³f¸fü»ff dJ»ffOÞXe OXÐUZ³f fifUû AüSX IYeSXû³f ´fû»ffOXÊ IYe d¸fÂf°ff IZY ¨f¨ffÊ WXû³ff Af¸f WX`Ü Qû³fûÔ MXe-20 dIiYIZYMX IZY dQ¦¦fþ dJ»ffdO¹ffZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfe IYfSX¯f Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ WXû°fe MXe-20 ÀfeSXeþ ¸fZÔ CX³fIZY ¸fWXÔ¦fZ Qf¸f »f¦f°fZ WX`ÔÜ fe°fZ dQ³fûÔ ´fû»ffOXÊ ³fZ 400 ÀfZ ª¹ffQf MXe-20 ¸f`¨f JZ»f³fZ AüSX OXÐUZ³f fifUû ³fZ 400 ÀfZ ª¹ffQf dUIZYMX ÓfMXIY³fZ IYf IYfSX³ff¸ff dIY¹ff ±ffÜ BÀfZ ÀfZd»ffiZMX IYSX³fZ IZY d»fE Qû³fûÔ ³fZ AfBÊ´feE»f IZY Aû´fd³fÔ¦f ¸f`¨f IYû ¨fb³ffÜ Uf³fJZOÞXZ ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf AüSX ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY fe¨f JZ»fZ ¦fE ¸f`¨f IZY QüSXf³f Qû³fûÔ 400 ³fÔfSX IYe OÑ`Àf ´fWX³f ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSXZ ±fZÜ ¸f`¨f ¸fZÔ 30 ¦fZÔQ ¸fZÔ 68 f³ffIYSX MXe¸f IYe þe°f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ Uf»fZ fifUû ³fZ IYWXf- WX¸f³fZ A´f³fe BÀf CX´f»fd²f IYû JfÀf °fSXeIZY ÀfZ ÀfZd»ffiZMX IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWX SXfWX ¨fb³ffÜ WX¸f³fZ Àfû¨ff dIY A¦fSX Qû³fûÔ IYû ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ JZ»f³fZ IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX` °fû WX¸f IbYL A»f¦f IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf- WX¸f Qû³fûÔ IZY d»fE d³fþe °füSX ´fSX ¹fWX fOÞXe CX´f»fd²f WX`ÔÜ ´fû»ffOXÊ ³fZ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹f³Àf AüSX ¸f`Ô³fZ ÀfeEÀfIZY ÀfZ BÀfIZY d»fE ff°f IYe dþÀf ´fSX UZ SXfþe WXû ¦fEÜ A¦f»fZ ¸f`¨f ÀfZ WX¸f Qû³fûÔ A´f³fZ d³f¹fd¸f°f þÀfeÊ ³fÔfSX IiY¸fVf : 47 AüSX 55 IZY Àff±f dQJZÔ¦fZÜ fifUû IZY Àff°f L¢IYZ AüSX °fe³f ¨füIZY IYe Afd°fdVf ´ffSXe ³fZ ¸f`¨f IYf ´ffÀff ´f»fMX dQ¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¸fbÔfBÊ IZY ¦fZÔQffþûÔ ³fZ AfdJSXe °fe³f AûUSX ¸fZÔ 50 SX³f »fbMXfEÜ UZMXd»fµMXSXûÔ ³fZ dIY¹ff ·ffSX°f IYf dÀfSX DYÔ¨ff, Af dUIYfÀf ³fZ þe°ff 94 dIY»fû¦fif¸f U¦fÊ ¸fZÔ IYfÔÀ¹f C M Y K dfiÀffZ³f/EªfZÔÀfeÜ IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ UZMXSXd»fµMXSXûÔ IYe ¨fPÞX°f IZY fe¨f d³fVff³fZffþ SXdU IbY¸ffSX ·fe ·ffSX°f IZY d»fE A¨Le JfSX »ffE WX`ÔÜ SXdU ³fZ ´fb÷Y¿fûÔ IYe 10 ¸feMXSX E¹fSX SXfBRY»f À´f²ffÊ ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°f d»f¹ff WX`Ü SXdU SXdU ³fZ 224.1 ÀIYûSX IYSXIZY °feÀfSXf À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ffÜ f°ff QZÔ dIY AfgÀMÑZd»f¹ff IYe OXZ³f Àf`¸´fÀf³f ³fZ 245 IYf ÀIYûSX IYSX ¦fû»OX °fû ffÔ¦»ffQZVf IZY AQb»»ff WXZ»f ffIYe ³fZ 244.7 IZY ÀIYûSX IZY Àff±f dÀf»USX ¸f`OX»f þe°ffÜ SXdU ³fZ ¸f`d¢ÀfIYû ¸fZÔ AfBÊEÀfEÀfERY dUV½f IY´f ¸fZÔ ·fe fifg³þ þe°ff ±ffÜ SXdU ³fZ AfdJSXe ´fi¹ffÀf ¸fZÔ 10.3 ÀIYûSX f³ff¹ff ±ff »fZdIY³f ¹fWX B°f³ff ³fWXeÔ ±ff dIY CX³fIYf ffg³þ dÀf»USX ¹ff ¦fû»OX ¸fZÔ fQ»f ÀfIZYÜ d³fVff³fZffþe ¸fZÔ ¸f³fb ·ffIYSX AüSX WXe³ff ³fZ ·fe dþ°ffE ¸f`OX»f : f°ff QZÔ dIY UZMX d»fdµMXÔ¦f IZY ffQ ·ffSX°fe¹f d³fVff³fZffþûÔ ³fZ ·fe ¸f`OX»f ÓfMXIY³fZ IYf IYf¸f VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü SXdU ÀfZ ´fWX»fZ ¸fdWX»ff d³fVff³fZffþe ¸f³fb ·ffIYSX ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 10 ¸feMXSX E¹fSX d´fÀMX»f IYû ¦fû»OX þe°ff ±ffÜ UWXeÔ, WXe³ff dÀfðc ³fZ dÀf»USX ¸f`OX»f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ff ±ffÜ 16 Àff»f IYe ¸f³fb ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ IbY»f 240.9 AÔIY WXfdÀf»f dIYE, UWXeÔ WXe³ff ³fZ 234 AÔIY WXfdÀf»f dIYEÜ AfBÊ´feE»f-11 IYe A¦fSX Vff³fQfSX VfbøYAf°f WXbBÊ °fû CXÀfIZY d»fE dÀfRYÊ EIY WXe dJ»ffOÞXe IYû dþ¸¸fZQfSX ¸ff³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü Uû WX`- ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIÔY¦Àf IZY WXSXRY³f¸fü»ff dJ»ffOÞXe OXÐUZ³f fifUûÜ Uf³fJZOÞXZ ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ AfBÊ´feE»f IYf ´fWX»ff ¸f`¨f ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹f³Àf AüSX ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY fe¨f JZ»ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fbÔfBÊ ³fZ ´fWX»fZ JZ»fIYSX 166 SX³f IYf »fùf SXJfÜ þUff ¸fZÔ JZ»f³fZ CX°fSXe ÀfeEÀfIZY MXe¸f »fOXJOÞXf ¦fBÊÜ »fZdIY³f BÀfe QüSXf³f fifUû A´f³fe MXe¸f IZY d»fE ÀfÔIYMX¸fû¨f³f f³fIYSX CX·fSXZÜ CX³WXûÔ³fZ 30 ¦fZÔQ ¸fZÔ 68 SX³f IYe Afd°fdVf ¸f`¨f dþ°ffDY ´ffSXe JZ»feÜ ¸f`¨f IZY ffQ fifUû ³fZ IYWXf dIY ¹fWX CX³fIYe Af °fIY IYe A´f³fe ÀfUÊßfZâ ´ffSXe ±feÜ fifUû ³fZ IYWXf- ¹fZ ¸fZSXe ÀfUÊßfZâ ´ffSXe WX`Ü ¸fbÓfZ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY ¸f`Ô³fZ dIYÀfe ´fiføY´f ¸fZÔ EZÀfe ´ffSXe JZ»fe WX`Ü BÀfd»fE ¹fWX JfÀf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀf QüSXf³f Àff°f L¢IYZ AüSX °fe³f ¨füIZY »f¦ffIYSX ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹f³Àf IZY ¦fZÔQffþûÔ IYû À°f²f IYSX dQ¹ffÜ A²fÊVf°fIY ´fcSXf IYSX³fZ IZY ffQ ³fWXeÔ CXNXf¹ff ±ff f»»ff UZÀMXBÔOXeþ IZY dJ»ffOÞXe ³fZ IYWXf- þ`Àff IYe Af´f ³fZ QZJf WXû¦ff, ¸f`Ô³fZ A²fÊVf°fIY ´fcSXf IYSX³fZ IZY ffQ f»»ff ³fWXeÔ CXNXf¹ffÜ ¸fbÓfZ ´f°ff ±ff dIY ¸fZSXf IYf¸f ´fcSXf ³fWXeÔ WXbAfÜ A·fe ·fe »fÔff ÀfRYSX °f¹f IYSX³ff ±ffÜ ¸f`Ô »f¹f ¸fZÔ ±ffÜ ¸fZSXf ´fcSXf ²¹ff³f A´f³fe MXe¸f IZY d»fE ¸f`¨f þe°f³fZ ´fSX ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf- AfdJSXe AûUSX ¸fZÔ AfCXMX WXû³fZ ÀfZ ¸f`Ô d³fSXfVf ±ffÜ »fZdIY³f ¸f`Ô³fZ EZÀfe ´ffSXe JZ»fe dþÀfÀfZ MXe¸f þe°f³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Af ¦f¹fe AüSX AfdJSXIYfSX WX¸f þe°fZÜ ¸f`Ô JbVf WXcÔ dIY ¸f`Ô f»»fZ ÀfZ ¹fû¦fQf³f QZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f SXWXfÜ þf»f³²fSX/EªfZÔÀfeÜ IYfg¸f³fU`»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f UZMXd»fµMXSXûÔ ¦fþf IYf ´fSXRYf¸fZÊÔÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ SXdUUfSX IYû dUIYfÀf NXfIbYSX ³fZ UZMXd»fdµMXÔ¦f IZY 94 dIY»fû¦fif¸f ·ffSX U¦fÊ ¸fZÔ ·ffSX°f IZY d»fE IYfÔÀ¹f ´fQIY WXfdÀf»f dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY dUIYfÀf IZY ´ffÀf EIY Àf¸f¹f ¦fû»OX þe°f³fZ IYf ¸füIYf ·fe ±ff »fZdIY³f UWX À³f`¨f ¸fZÔ A´f³fZ ´fiQVfʳf IYû fSXIYSXfSX ³fWXeÔ SXJ ´ffEÜ CX³fIYf ¢»fe³f EÔOX þIYÊ IZY ffQ IbY»f ÀIYûSX 351 SXWXfÜ f°ff QZÔ dIY d´fL»fZ IYfg¸f³fUZ»±f JZ»fûÔ ¸fZÔ 20 Àff»f IZY dUIYfÀf NXfIbYSX ³fZ 85 dIY»fû¦fif¸f IYe IZYMXZ¦fSXe ¸fZÔ dÀf»fUSX ¸fZOX»f þe°f IYSX A´f³fe IYfdfd»f¹f°f IYf »fûWXf ¸f³fUf¹ff ±ffÜ dUIYfÀf ³fZ °ff À³f`¨f ¸fZÔ 150 dIY»fû¦fif¸f AüSX ¢»fe³f EÔOX þIYÊ ¸fZÔ 183 dIY»fû¦fif¸f d¸f»ff IYSX IbY»f 333 dIY»fû¦fif¸f Uþ³f CXNXfIYSX dÀf»USX ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIY¹ff ±ffÜ UWX ¸fWXþ Qû dIY»fû¦fif¸f Uþ³f ÀfZ ¦fû»OX ¸fZOX»f ÀfZ ¨fcIY ¦fE ±fZÜ dUIYfÀf ¹fWXe WXe ³fWXeÔ ÷YIZYÜ CX³WXûÔ³fZ ³fZVf³f»f UZMXd»fdµMXÔ¦f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ 341 dIY»fû¦fif¸f (154+187) Uþ³f CXNXfIYSX SXf¿MÑXe¹f dSXIYfgOXÊ f³ff¹ff ±ff WXf»ffÔdIY BÀfIZY ffUþcQ UWX 2016 dSX¹fû Aûd»fÔd´fIY IZY d»fE ¢½ffd»fRYfB ³fWXeÔ IYSX ´ffE ±fZÜ C M Y K