Views
9 months ago

Ochrona Przeciwprzepięciowa i Odgromowa 04/2018

O C H R O N A P R Z E C

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A Czteropolowy ogranicznik przepięć Ex9UE1+2 firmy Noark Electric W ta bli cy 1 po da ne są funk - cje po szcze gól nych ty pów ogra - nicz ni ków prze pięć oraz miej - sca ich za in sta lo wa nia w in sta - la cjach elek trycz nych. W ta bli - cy 2 po da ne są pod sta wo we wy ma ga nia w sto sun ku do ogra nicz ni ków prze pięć ty pu 3. Ko or dy na cja ener ge tycz na Licz ba ogra nicz ni ków prze - pięć i spo so by ich in sta lo wa nia za le żą od ty pu sie ci. Przy two - rze niu wie lo stop nio we go sys te - mu ochro ny prze ciw prze pię - cio wej w in sta la cji elek trycz nej ko niecz ne jest za pew nie nie ko - or dy na cji ener ge tycz nej mię - dzy: • ogra nicz ni ka mi prze pięć róż - nych ty pów, • ukła da mi ogra nicz ni ków i chro nio ny mi urzą dze nia mi. Przy do bo rze ogra nicz ni - ków, któ rych dzia ła nie za pewni od po wied ni po dział ener gii prą dów uda ro wych, po trzeb na jest zna jo mość: • prze bie gów prą do wo -na pię - cio wych ogra nicz ni ków, • na pię cio wych po zio mów ochro ny ogra nicz ni ków róż - nych ty pów i ich roz miesz - cze nia w in sta la cji. 28 W dwu stop nio wych ukła - dach ogra nicz ni ków za zwy czaj sto su je się ogra nicz ni ki ty pu 1 iskier ni ko we oraz ogra nicz ni ki ty pu 2 wa ry sto ro we. W ty po wych ukła dach na - pię cio we po zio my ochro ny ogra nicz ni ków ty pu 1 wy no szą po ni żej 4 kV i ogra nicz ni ków ty pu 2 – 1,5 kV. W ta kich ukła - dach ko or dy na cja ener ge tycz - na za pew nio na jest przez od - po wied nią dłu gość prze wo du mię dzy ko lej ny mi stop nia mi ochro ny lub przez za sto so wa - nie in duk cyj no ści od przę ga ją - cej. Za le ca ne od le gło ści mię dzy ogra nicz ni ka mi prze pięć mie - rzo ne wzdłuż prze wo dów łą - czą cych za zwy czaj po da wa ne są przez ich pro du cen tów. Przy sto so wa niu ele men tów od przę ga ją cych na po ty ka się na trud no ści zwią za ne z ko niecz - no ścią zwięk sza nia ich ob cią - żal no ści prą do wej przy za si la - niu urzą dzeń du żej mo cy, co wią że się z po więk sza niem się ich wy mia rów, utrud nia ją cych mon taż w roz dziel ni cach. Spo - wo do wa ło to ogra ni cze nie za - kre su sto so wa nia ele men tów od sprzę ga ją cych do in sta la cji o prą dach zna mio no wych nie więk szych od 63 A. No we kon struk cje i roz wią za nia No we kon struk cje iskier ni - ków oraz no we tech no lo gie ich wy twa rza nia ob ni ży ły na pię - cio we po zio my ochro ny ogra - nicz ni ków ty pu 1 i umoż li wi ły re zy gna cję ze sto so wa nia ele - men tów od sprzę ga ją cych. Przy kła dem ta kie go roz wią za - nia mo że być iskier nik wie lo - przer wo wy o dy na micz nym na pię ciu za pło nu 1000 do 1300 V. Iskier ni ki wie lo - przer wo we cha rak te ry zu ją się szyb szym, w po rów na niu z iskier ni kiem kla sycz nym, za - dzia ła niem, dy na micz nym na - pię ciem za pło nu oko ło 1300 V, a na wet niż szym, za pew nie - niem ochro ny przed prą da mi uda ro wy mi 10/350 µs o war to - ściach szczy to wych do 50 kA i znacz ną od por no ścią na dzia - ła nie prą dów na stęp czych. Nie kie dy w ce lu ob ni że nia na pię cio wych po zio mów ochro ny sto so wa ne są ukła dy przy spie sza ją ce prze skok mię - dzy elek tro da mi iskier ni ka. Ogra nicz ni ki kom bi no wa ne Zja wi skiem nie ko rzyst nym to wa rzy szą cym ob ni ża niu na - pię cia za pło nu iskier ni ków jest czę ste ich dzia ła nie, po wo du ją - ce prze pływ prą dów na stęp - czych, co ma istot ny wpływ na skró ce nie cza su pra wi dło we go dzia ła nia ogra nicz ni ków. Jed - nym ze spo so bów za po bie ga nia te mu zja wi sku jest rów no le głe po łą cze nie iskier ni ka o ob ni żo - nym na pię ciu za pło nu z ogra - nicz ni kiem ty pu 2, czy li utwo - rze nie ogra nicz ni ka kom bi no - wa ne go (ze spo lo ne go) nie kie dy na zy wa ne go „ogra nicz ni kiem hy bry do wym”. Współ cze sne tzw. kom bi no - wa ne ogra nicz ni ki prze pięć za - wie ra ją ele men ty uci na ją ce na - pię cie opar te na iskier ni kach bez wyd mu cho wych ste ro wa - nych oraz ele men ty ogra ni cza - ją ce na pię cie opar te na wa ry - sto rach. Iskier ni ki ce chu je duża im pe dan cja zmniej sza ją ca się sko ko wo przy wy stą pie niu prze pię cia. Im pe dan cja wa ry - sto rów wy ko na nych z tlen ków me ta li, głów nie z tlen ku cyn ku, zmniej sza się w spo sób cią gły pod wpły wem na ra sta ją ce go na pię cia i prą du uda ro we go. Ogra nicz ni ki te łą czą ce chy uci - na nia na pię cia oraz ogra ni cza nia na pię cia do war to ści ≤ 1,5 kV oraz ogra ni cza nia prą dów zwar - cio wych na stęp czych. Kom pak - to wa bu do wa urzą dze nia po - zwa la na znacz ne oszczęd no ści miej sca w roz dziel ni cy i pro sto - tę mon ta żu. W ta kich ukła dach ochro nę przed więk szo ścią prze pięć uzy sku je się za po mo cą wa ry - sto rów, czy li ogra nicz ni ków ty - pu 2, na to miast ogra nicz ni ki ty pu 1 – iskier ni ko we, re agu ją tyl ko przy uda rach o wyż szym po zio mie ener gii. Wy trzy ma łość na prąd uda - ro wy kom bi no wa nych ogra - nicz ni ków prze pięć ty pu 1 do - cho dzi do 200 kA – do 50 kA na bie gun przy im pul sie 10/350µs. Ob ni ża ją one na pię cie uda ro we do war to ści ≤ 1,5 kV. Dal szym roz wi nię ciem kon - struk cji ogra nicz ni ków kom bi - no wa nych jest sto so wa nie iskier - ni ków wie lo przer wo wych o na - pię cio wym po zio mie ochro ny po ni żej 1000 V. Na zwa no je Ogranicznik ETI Polam Typ 3: Etitec D T3 275/3 1+0 kwiecień 2018

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A Ogranicznik przepięć T1+T2 V50 firmy OBO Bettermann ogra nicz ni ka mi ty pu 1 + 2 + 3. Za pew nia ją one ochro nę przed dzia ła niem czę ści prą du pio ru - no we go, przed prze pię cia mi at - mos fe rycz ny mi i łą cze nio wy - mi. Ogra nicz ni ki te sto so wa ne są m.in. w in sta la cjach elek - trycz nych sta cji ba zo wych te le - fo nii ko mór ko wej. W prze wa ża ją cej licz bie obiek tów bu dow la nych bez in - sta la cji pio ru no chron nych do - sta tecz ną ochro nę in sta la cji elek trycz nych przed prze pię cia - mi at mos fe rycz ny mi i łą cze nio - wy mi umoż li wia ją ukła dy skła - da ją ce się z ogra nicz ni ków typu 2 i ty pu 3. Wy ma ga ne jest za cho wa nie mię dzy ty mi ogra - nicz ni ka mi od le gło ści ko or dy - na cyj nych rzę du kil ku me trów. Prak tycz nie za cho wa nie ta kich od le gło ści przy ochro nie in sta - la cji elek trycz nych w nie wiel - kich obiek tach, po miesz cze - niach lub przy ochro nie po - szcze gól nych urzą dzeń jest bar - dzo trud ne lub zgo ła nie moż li - we. W ta kich sy tu acjach moż na za sto so wać ogra nicz ni ki speł - nia ją ce wy ma ga nia prób ogra - nicz ni ków ty pów 2 i 3 lub ogra - nicz ni ki za pew nia ją ce ochro nę przed na pię cia mi i prą da mi uda ro wy mi znacz nych war to - ści, ogra ni cza ją ce prze pię cia do po zio mu 1000 V do 1500 V. Ogra nicz ni ki, speł nia ją ce te wy - ma ga nia okre śla ne są ja ko ogra - nicz ni ki ty pu 2+3. Ochro na prze pię cio wa to rów sy gna ło wych W prze ci wień stwie do łą cze - nia rów no le głe go ogra nicz ni - ków prze pięć sto so wa ne go w ob wo dach ni skie go na pię cia, w ob wo dach prze no sze nia sy - gna łów, np. au to ma ty ki i po - mia rów, ogra nicz ni ki są za zwy - czaj in sta lo wa ne sze re go wo z na daj ni kiem i od bior ni kiem sy gna łu w prze wo dach prze wo - Zadanie Warunki stosowania Tablica 2. Podstawowe wymagania w stosunku do ograniczników przepięć typu 3 Charakterystyka Miejsce montażu R E K L A M A dzą cych sy gnał. Ich pod sta wo - wym za da niem jest: • ogra ni cze nie prze pięć wy stę - pu ją cych mię dzy ży ła mi prze - wo du, • ogra ni cze nie prze pięć wy stę - pu ją cych mię dzy ży ła mi prze - wo du i ekra nem w przy pad ku prze wo dów ekra no wa nych. Ze wzglę du na róż no rod ność ob wo dów prze no sze nia sy gna - łów, zwłasz cza licz by żył w prze wo dzie trans mi syj nym i za sad po mia rów ukła dy za - bez pie cza ją ce mu szą być do nich do sto so wa ne. Przy kła - dem ochro ny ob wo dów prze - no sze nia sy gna łów są ob wo dy au to ma ty ki i po mia rów. Przy ana lo go wych po mia - rach dwu prze wo do wych za - zwy czaj wy stę pu je pę tla prą do - wa 4 (0) – 20 mA, któ ra nie ma z in ny mi ob wo da mi wspól ne go po ten cja łu od nie sie nia. Mie - rzo na wiel kość fi zycz na – naj - czę ściej nie elek trycz na, np. tem pe ra tu ra, ci śnie nie, prze - twa rza na jest na prąd elek trycz - ny. W ta kim ukła dzie spo dzie - wa ne są sy me trycz ne sprzę że - nia z przej ścio wy mi prze pię cia - mi mię dzy wspól nie uło żo ny mi ży ła mi sy gna ło wy mi jed ne go ob wo du. W ce lu ochro ny izo la - cji mię dzy ży ła mi sy gna ło wy mi Ograniczenie przepięć pomiędzy: przewodem fazowym L i neutralnym N, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE W przy pad ku: zbyt du żych od le gło ści mię dzy SPD ty pu 2 i chro nio nym urzą dze niem, po trze by ochro ny urzą dzeń o nie zna nej od por no ści uda ro wej lub o mniej szej od por - no ści od po zo sta łych Szyna TS 35, puszki instalacyjne, gniazda, kanały kablowe, bezpośrednio w urządzeniach, w obwodach sygnałowych po win ny być włą czo ne od po - wied nie ele men ty ochron ne. Przy ana lo go wych po mia rach trój prze wo do wych, np. przy po - mia rach za po mo cą czuj ni ka re - zy stan cyj ne go Pt 100 prąd pły - nie przez dwie ży ły sy gna ło we i re zy stor, zaś trze cia ży ła słu ży do po mia ru spad ku na pię cia na re zy sto rze. Przej ścio we prze pię cia mię dzy do wol ny mi ży ła mi gro żą uszko dze niem wejść prze twor ni ka. Po wo du je to ko niecz ność włą cze nia po - mię dzy wszyst kie trzy ży ły ele - men tów ochro ny do kład nej. W przy pad ku ana lo go wych po mia rów w tech ni ce czte ro - prze wo do wej, np. przy po mia - rach tem pe ra tu ry re zy sto rem PT 1000, dwie ży ły i re zy stor prze wo dzą prąd, zaś po zo sta łe dwie ży ły słu żą do po mia ru spad ku na pię cia na tym re zy sto - rze. Iwtym przy pad ku przej - ścio we prze pię cia mię dzy do - wol ny mi ży ła mi prze wo du łą - czą ce go mo gą do pro wa dzić do uszko dze nia wejść prze - twor ni ka. Aby unik nąć tych za - gro żeń ko niecz ne jest włą cze - nie po mię dzy wszyst kie ży ły ele men tów ochro ny do kład nej. Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir mo wych i stron www