Views
9 months ago

Ochrona Przeciwprzepięciowa i Odgromowa 04/2018

O C H R O N A P R Z E C

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A Korzystna koniunktura na rynku w tym roku się utrzyma. Takiego zdania jest większość ankietowanych firm Branża wciąż ma problem z nieuczciwą konkurencją Tomasz Krześniak Pod względem koniunktury, sytuacja na rynku ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej w ubiegłym roku była dobra. Problemem nadal pozostaje duża ilość wyrobów niskiej jakości, które są wprowadzane do obrotu. Ana li zu jąc kon dy cję bran - ży ochro ny prze ciw - prze pię cio wej i od gro - mo wej w ro ku ubie głym, na le ży stwier dzić, że by ła ona sto sun - ko wo ko rzyst na. W po nad po ło - wie an kie to wa nych przez nas firm w 2017 ro ku na stą pi ła po - pra wa sy tu acji. W co trze ciej było po dob nie jak rok wcze śniej, na to miast w po zo sta łych (15%) na stą pi ło nie wiel kie po gor sze nie. Na po cząt ku ubie głe go ro ku ko niunk tu ra w bran ży cha rak te - ry zo wa ła się ne ga tyw nym tren - dem, bę dą cym kon ty nu acją zja - wisk z ro ku 2016. Po sła bych pierw szych mie sią cach na stą piło od bi cie, wy raź nie wi docz ne w dru gim pół ro czu. By ło ono efek tem oży wie nia na ryn ku in - we sty cyj nym, co z jed nej stro ny wy ni ka ło z po pra wy ko niunk tu - ry w ca łej pol skiej go spo dar ce, azdru giej z do pły wu co raz szer - sze go stru mie nia środ ków unij - nych, be ne fi cjen ta mi któ rych by ły za rów no jed nost ki sa mo - rzą do we, jak i przed się bior cy (pry wat ni i pań stwo wi). – Więk sza licz ba in we sty cji w dru giej po ło wie ubie głe go ro ku wy raź nie po bu dzi ła ca łą bran żę. Moż na by ło tak że za uwa żyć, że wię cej środ ków z fun du szy unij - nych tra fi ło za rów no do jed no stek sa mo rzą do wych, jak i przed się - bior ców. Na pew no ne ga tyw nie na rok 2017 wpły nę ła bar dziej śnież na i dłuż sza niż w la tach ubie głych zi ma – wy ja śnia Ra do - sław Ko hut, dy rek tor tech nicz - no -han dlo wy w fir mie El ko -Bis. STRUKTURA ANKIETOWANYCH FIRM WEDŁUG PRZYCHODÓW (z branży ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa) Ten den cje sprze da ży Naj waż niej szą gru pę od bior - ców firm z bran ży ochro ny prze ciw prze pię cio wej i od gro - mo wej od lat sta no wią hur tow - nie od po wia da ją ce za po - nad po ło wę ge ne ro wa nych ob - ro tów. Po kil ka na ście pro cent udzia łów ma ją tak że prze mysł oraz fir my in sta la cyj ne i bu - dow la ne. Sprze daż dla wszyst - kich wy żej wy mie nio nych grup w ubie głym ro ku cha rak te ry zo - wa ła się ten den cją wzro sto wą. STRUKTURA ANKIETOWANYCH FIRM WEDŁUG ZATRUDNIENIA 4 kwiecień 2018

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A . . . KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEMÓW Radosław Kohut dyrektor techniczno-handlowy w firmie Elko-Bis Rok 2017 był dla ca łej bran ży, w tym bran ży od gro - mo wej ro kiem nie prze wi dy wal nych zwro tów ak cji. Po czą tek ro ku cha rak te ry zo wał się nie wiel ką licz ba śred nich i więk szych re ali za cji na ryn ku in we sty cyj nym, któ rym do dat ko wo nie po mo gła pierw sza od kil ku lat zim niej sza i bar - dziej śnież na zi ma. Prze łom moż na by ła za uwa żyć do pie ro na prze ło - mie ma ja i czerw ca. Wów czas za po trze bo wa nie na na sze pro duk ty wzro sło bar dzo moc no we wszyst kich seg men tach ryn ku. Trend ten utrzy my wał się do koń ca ro ku. Z pew no ścią po zy tyw ny wpływ na ko niunk tu rę mia ła więk sza licz ba in we sty cji w dru giej po ło wie ro ku, któ ra wy raź nie po bu dzi ła ca łą bran - żę. Moż na by ło tak że za uwa żyć, że wię cej środ ków z fun du szy unij nych tra fi ło za rów no do jed no stek sa mo rzą do wych, jak i przed się bior ców. Na pew no ne ga tyw nie na 2017 rok wpły nę ła wspo mnia na już wcześniej bar dziej śnież na i dłuż sza niż w la tach ubie głych zi ma. Sprze daż w na szym wy pad ku jest od lat nie zmien na, po nie waż bli sko w 100% od by wa się ona przez dys try bu to rów i mó wi my tu za rów no o ob słu dze drob ne go in sta la to ra, jak i naj więk szych kra jo wych in we - sty cji, np. ener ge tycz nych. W dal szym cią gu od kil ku lat du żą po pu lar no ścią cie szą się roz wią zania z gru py masz tów wy so ko na pię cio wych. Wy ni ka to z co raz więk szej świa do mo ści pro jek tan tów i wy ko naw ców oraz co raz lep szej zna jo mo - ści obo wią zu ją cych norm se rii 62-305 i wy ma gań do ty czą cych za cho - wa nia od stę pów izo la cyj nych. Bio rąc pod uwa gę wy ni ki z pierw szych mie się cy 2018 ro ku, ła god ną zi mę i opty mi stycz ne pro gno zy naj więk szych firm do rad czych do ty czące ro sną ce go tren du na ryn ku in we sty cyj nym, ko niunk tu ra jesz cze w tym ro ku po win na być do bra lub na wet bar dzo do bra – nie tyl ko dla bran ży od gro mo wej, ale ca łej bran ży elek trycz nej. Jed nak co raz bar dziej na si lają się dą że nia firm wy ko naw czych, jak i in nych pro du cen tów z bran ży od gro mo wej do na wią zy wa nia trans ak cji bez po śred nich z po mi nię ciem hur tow ni elek trycz nych. Łą czy się to z jesz cze więk szą pre sją ce no wą, co czę sto koń czy się ofe ro wa niem przez uczest ni ków ryn ku pro duk tów ni - sko ja ko ścio wych i ta nich, a tym sa mym bez żad nych ba dań i fi nal nie nie - bez piecz nych dla użyt kow ni ków chro nio nych obiek tów. R E K L A M A DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW FIRM An-Kom Budniok Technika Dehn Polska Eaton Electric Elko-Bis Eltron ETI Polam Jean Mueller Polska OBO Bettermann produkcja własna produkcja własna, Erico, KLK Electro Materiales, Kingsmill Industries Dehn+Sohne Eaton Electric produkcja własna Phoenix Contact ETI Citel OBO Bettermann Phoenix Contact RST Weidmüller Phoenix Contact Galmar, Leutron, PolyPhaser, Times Microwave Systems, ThorGuard Weidmüller Źródło: firmy