Views
8 months ago

Ochrona Przeciwprzepięciowa i Odgromowa 04/2018

O C H R O N A P R Z E C

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A STRUKTURA SPRZEDAŻY WYBRANYCH FIRM W 2017 ROKU (w branży ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej) RYNKI EKSPORTU WYBRANYCH FIRM Z BRANŻY OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWA Firma Kierunki eksportu Udział w sprzedaży An-Kom rynki wschodnie 5% Budniok Technika Holandia, Czechy 3% Elko-Bis Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Azja 30% KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEMÓW Ra fał Bud niok dy rek tor w fir mie Bud niok Tech ni ka Mi nio ny rok to rok w pe wien spo sób prze ło mo wy. Wy da je się, że w wie lu miej scach ce ny osią gnę ły swo je mi ni mum i za czną po wol ny wzrost, by do go nić sta le ro sną ce kosz ty pod sta wo we. Osią gnię cie wspo - mnia ne go mi ni mum ma rów nież zna cze nie w kon tek ście ja ko ści. Wie - lu fi nal nych od bior ców zro zu mia ło, że nie da się wy wie rać sta łej pre sji ce no wej, któ ra osta tecz nie nie od ci śnie pięt na na pro duk cie. To jest po - zy tyw ne, bo więk sza świa do mość zwra ca uwa gę klien tów ku wy ro bom lep szym – trwal szym, ła twiej szym w mon ta żu, o lep szych pa ra me trach niż te wy zna czo ne bez po śred nio przez nor my. Je śli cho dzi o sprze daż kon kret nych roz wią zań w na szej fir mie, to mó - wiąc o uzie mie niach, wio dą cym wy ro bem by ły pro duk ty cyn ko wa ne. Jed nak jak wspo mnia łem wcze śniej, wsku tek wzro stu świa do mo ści tech nicz nej i eko no mi ki roz wią zań w ca łym cy klu ży cia pro duk tów, co - raz czę ściej klien ci zwra ca ją się też ku roz wią za niom skro jo nym na mia - rę ich po trzeb. Ca ły czas też z za do wo le niem ob ser wu je my sze ro kie i chęt ne wdro że nia po łą czeń eg zo ter micz nych (ca dwel dów) w pro jek - tach nie tyl ko na le żą cych do ener ge ty ki (pod sta cji, li nii i elek trow ni), ale rów nież prze my sło wych i ku ba tu ro wych. Bie żą cy rok za po wia da się zde cy do wa nie cie ka wiej niż wcze śniej szy. Po zy tyw ne sy gna ły do cie ra ją do nas z bar dzo wie lu miejsc i sek to rów. Je ste śmy prze ko na ni, że zja wi ska za po cząt ko wa ne w ro ku ubie głym bę - dą trwa ły, co ozna czać bę dzie wy raź ne po szu ki wa nia roz wią zań de dy - ko wa nych przez klien tów, gdzie nie li czy się tyl ko pro dukt, ale rów nież kom plek so wa po moc dla klien ta, któ ra jest esen cją toż sa mo ści fir my Bud niok Tech ni ka. ETI Polam Litwa, Łotwa, Estonia b.d. RST Białoruś, Ukraina, Rosja, Litwa 10% b.d. – brak danych Budniok Technika Źródło: firmy PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCE SIĘ IMPORTEM Firma Rynki Udział Holandia, Czechy, USA, Hiszpania, Wielka Brytania 30% Dehn Polska Niemcy 100% Jean Mueller Polska Niemcy, Francja 93% RST Niemcy, USA 40% b.d. – brak danych Źródło: firmy Naj moc niej ro sła w przy pad ku od bior ców prze my sło wych. Wzro sty no to wa no prak tycz - nie we wszyst kich gru pach asor - ty men to wych, w tym w ogra nicz - ni kach prze pięć, któ re są naj czę - ściej po ja wia ją cym się wy ro bem w ofer tach firm zwią za nych z bran żą ochro ny. Prze wi dy wa ny wzrost po py tu ze stro ny fo to wol ta iki Ry nek w ubie głym ro ku rósł m.in. dzię ki in we sty cjom w bu - dow nic twie (w tym bu dow nic - twie miesz ka nio wym), prze - my śle, czy in fra struk tu rze. Wi - docz ny był tak że wzrost po py - tu w ener ge ty ce sło necz nej. Jest to na stęp stwo roz wo ju fo to - wol ta iki w Pol sce. Po twier dza - ją to m.in. da ne na te mat liczby mi kro in sta la cji PV, któ re po wsta ły w ro ku ubie głym. We dług wy li czeń Sto wa rzy sze - nia Bran ży Fo to wol ta icz nej Pol ska PV, w 2017 ro ku do sie - ci przy łą czo no po nad 12,5 tys. mi kro in sta la cji fo to wol ta icz nych o łącz nej mo cy po nad 81 MW, STRUKTURA ODBIORCÓW FIRM Z BRANŻY OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY WYBRANYCH FIRM W 2017 ROKU (w branży ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej) 6 kwiecień 2018

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A NAJBLIŻSZE PLANY WYBRANYCH FIRM Z BRANŻY OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWA An-Kom Budniok Technika Dehn Polska Dalszy rozwój współpracy z projektantami oraz wykonawcami w zakresie nowych rozwiązań systemowych oferowanych przez spółkę. Budowanie i utrwalanie relacji z klientami stawiającymi na pewne i sprawdzone produkty. Rozszerzenie oferty o nowe linie produktowe kluczowych dostawców firmy (producentów), m.in. o ochronniki przepięciowe dla linii elektrycznych i sygnałowych Erico. Dalsze działania popularyzujące dobrze przyjęte kompozytowe maszty odgromowe. Weryfikacja jakości produktów z branży ochrony przepięciowej i odgromowej sprzedawanych na polskim rynku w ramach inicjatywy MSSI (Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej w KIGEiT) we współpracy z Prezesem UOKiK. Eaton Electric Rozwój asortymentu dedykowanego do instalacji PV i teletechnicznych. Elko-Bis Rozwój nowych grup produktowych. Start programu "Autoryzowany Instalator Elko-Bis" w marcu 2018 r. Rozwój współpracy zagranicznej m.in. poprzez udział w targach we Frankfurcie i Dubaju, wdrożenie nowego oprogramowania, automatyzacja produkcji. Eltron Dalszy wzrost sprzedaży, uświadamianie odbiorców o konieczności stosowania i właściwego doboru skutecznej ochrony przepięciowej. Jean Mueller Polska Rozwój produktów w branży fotowoltaicznej, oświetleniowej oraz MSR. Phoenix Contact Rozwój nowych obszarów i kontynuacja dotychczasowego wzrostu sprzedaży w obszarze ochrony przed przepięciami, wprowadzenie najmniejszych ograniczników do AKP na świecie. RST Rozbudowa sieci dystrybucji. Wprowadzenie nowych produktów do oferty. Przeprowadzenie serii szkoleń dla klientów. Zwiększenie udziału w rynku budowlanym. Weidmüller Podnoszenie poziomu sprzedaży, zwiększanie wiedzy klientów w zakresie oferowanej ochrony obwodów automatyki i sterowania oraz transmisji danych w instalacjach przemysłowych. Źródło: firmy R E K L A M A