Views
7 months ago

yeni dergi

KATI ATIK TESİSİ Katı

KATI ATIK TESİSİ Katı Atık tes s , atıkların bertaraf ed lmes nde çevreye ve ekonom ye olan etk ler n n en aza nd r lmes n amaçlar. Bu amaca ulaşmanın en kısa yolu se doğal olarak atık m ktarının azaltılmasıdır., evsel, tıbb , tehl kel ve tehl kes z atıkların m n m zasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekl olduğu durumlarda atıklar ç n transfer stasyonlarının oluşturulması, atıkların taşınması, ger kazanılması, bertarafı, ger kazanım ve bertaraf tes sler n n şlet lmes le kapatma, kapatma sonrası bakım, zleme- kontrol süreçler n çeren b r yönet m b ç m d r.

11 N san Küll yes 11 N san Küll yes gerek konumu gerekse ç nde bulundurduğu eğ t m alanlarıyla şehr m z n en prest jl projeler nden b r tanes d r.Sayı olarak aynı anda 3700 k ş ye h zmet etmes öngörülmekted r. Ÿ 11 n san meydanıyla bağlantı sağlayacağı yaya köprüsüyle hem görsel hem de ulaşım açısından şehr m ze katkı sağlanması beklenmekted r. Ÿ 4200 m2 alan çer s nde 2500 m2 oturumlu yaklaşık 6500 m2 toplam nşaat alanı olup, - oluşmaktadır. k adet bodrum,zem n ve b r nc kat olmak üzere toplam dört kattan Ÿ 4 adet tek şerefel m nares - 1000 m2 büyüklüğünde 10 küçük kubbel 20 revaklı avlusu mevcuttur. Ÿ namazgah katı 1000m2 - mahfil katı 320 m2 - avlusu 1000 m2 d r Ÿ çok amaçlı sem ner salonu - bay ve bayan Kuran Kursu Ÿ bay ve bayan taz ye ev d yanet yayın ev kütüphanes ve okuma salonu Ÿ d yanet şler büroları - bayan mesc d, dersl kler, eğ t m odaları bulunmaktadır.

Yeni Dönem
3BM DERGİ - HAZİRAN SAYISI
futbol ve çocuk e dergi
otogundem-dergi-ekim-kasim-2018
Gelişim Özet Raporu