Views
6 months ago

yeni dergi

Önces Sonrası Barutçu

Önces Sonrası Barutçu Hanı Barutçu Hanı K tabes yer nde olmayan yapının, arş v belgeler nde de adının geçmemes , kes n tar h n bel rlenmes n güçleşt rmekted r. Yapı, bazı özell kler bakımından kentte bulunan Mençek Hanı'nı andırmaktadır. Mençek Hanı arş v kayıtlarında 1716 yılından önce yapılmış olarak geçmekted r. Barutçu Hanı'nın da 17.yy sonu-18.yy başında yapılmış olduğu tahm n ed lmekted r. Sakıplar a les nden Hal l Bey' n harem olarak da b l nen hana halk arasında Yahud Hanı da den l r. Osmanlılar dönem nde se Del lan olarak b l nd ğ arş vlerden anlaşılmaktadır. Önces Sonrası Urfa (Edessa ) Nekropoller Nekropol, İslam önces döneme a t arkeoloj k alanlardak mezarlıkların ve toplu mezar yerler n n bulunduğu bölgelere ver len s md r. Roma ve B zans Dönemler n n ölü gömme geleneğ ncelend ğ nde, ölüler n genell kle kayaların çer s oyularak yapılan oda mezarlara gömüldüğü görülmekted r. Böylece şeh rlerde dağlık ve kayalık alanlarda nekropoller oluşmuştur.Urfa'da, Edessa krallığından t baren başlayan nekropol (mezarlık, ölüler şehr de den r) geleneğ eldek ver lerden yola çıkarak M.Ö. V. yüzyıla kadar sürdüğü tahm n ed lmekted r.Tar h Urfa şehr nde bu Urfa (Edessa ) Nekropoller dönemlerde, aynı ölü gömme geleneğ devam etm ş ve şehr n kayalık alanları nekropol olarak kullanılmıştır. Bu nekropollerde b nlerce kaya mezarı yapılmıştır. Proje alanı Ant k Edessa' nın büyük nekropoller nden b r d r. Kale Eteğ Çevre Düzenleme Uygulama Yapım İş kapsamında 38.000 m² alan çer s nde, kaya mezarlarının tem zl k, restorasyonu, çevre düzenlemes , b tk sel peyzaj, yürüyüş yolları, oturma bankları, güvenl k kulübes , lavabo-wc ve aydınlatma uygulamaları yapılmış, kaya mezarları ortaya çıkarılmış ve alan tur zme açılmıştır.

TRAMBÜS PROJESİ Şanlıurfa'da yapmayı planladığımız 7 k lometre hat uzunluğuna sah p troleybüs projes ; 63 hat nolu Balıklıgöl Hattı'nda çalışacaktır. 200 k ş kapas tel araçlarla h zmet verecek olan s stem, şuank ver lerle günlük 34 b n 500, 2030 yılında se günlük 61 b n yolcuya h zmet vereceğ düşünülerek toplam 75 b n yolcu kapas tes ne göre projelend r lm şt r.

3BM DERGİ - HAZİRAN SAYISI
futbol ve çocuk e dergi
Yeni Dönem
Gelişim Özet Raporu
VR AR AI