و ملائمتها للطبائع البشرية 2018

هنر و مبارزه طبقاتی
باز هم متن و بستر آن
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف