Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, ¸fa¦f»fUfSX 10 A´fi`»f 2018 f`VffJ IÈY¿¯f ´fÃf QVf¸feÔ, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 326, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fi²ff³f¸faÂfe ³fSZX³ýi ¸fûQe IZY 14 A´fi`»f IYû fÀ°fSX IZY ´fiÀ°ffdU°f QüSZX ÀfZ ´fWX»fZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ÀfedSX¹f»f dfÀRYfZMX IYSXIZY ÀfSXIYfSX IYû ¨fb³fü°fe Qe W`XÜ EIY dQ³f ´fWX»fZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IZY CXÀf QfUZ IZY dUSXðX ·fe AfUfªf CXNXfBÊX ±fe dªfÀf¸fZÔ 2022 °fIY ¸ffAûUfQ IYû J°¸f IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe ¦f¹fe ±feÜ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IYû ªfUff QZ°fZ WbXE ´f¨ffÊ RZÔYIYIYSX IYWXf ±ff dIY dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX 2022 °fIY ¸ffAûUfQe ³¹fcªf dUaOXû ¨fbMXIYe ¦fd°fdUd²f¹ffa J°¸f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feaÜ Àfû¸fUfSX IYû feªff´fbSX dªf»fZ IZY IbYMXøY AüSX ·fû´ff»f´fMÐXMX³f¸f BX»ffIZY ¸fZÔ °fe³f §faMZX IZY ·fe°fSX ÀfedSX¹f»f »ffÀMX IYSX OXeAfSXªfe IZY ªfUf³fûÔ IYe fÀf IYû CXOÞXf dQ¹ffÜ BXÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ OXeAfSXªfe IZY Qû ªfUf³f VfWXeQ WXû ¦f¹fZ AüSX IYSXef Af²ff Qªfʳf ªfUf³f §ff¹f»f WXû ¦f¹fZÜ §fMX³ff IZY ffQ fÀ°fSX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸faÂfe IZY QüSZX IYû »fZIYSX Àf°fIÊY°ff fPÞXf Qe ¦f¹fe W`XÜ Àfû¸fUfSX IYû ¸fWXþ °fe³f §fÔMXZ IZY ·fe°fSX ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ Qû ffSX »ffÀMX dIY¹ffÜ ÀffÀfZ ´fWX»fZ ¸fïZOÞX- ·fû´ff»f´fMXгf¸f ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ´fSX d¨f³³ffIYûOÞXZ´ff»f IZY ´ffÀf ÀfedSX¹f»f »ffÀMX dIY¹ffÜ BÀfIZY ffQ ÀfbSXÃff f»f AüSX ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IZY fe¨f www.amanpath.com ´fi²ff³f¸faÂfe IZY QüSXZ ÀfZ ´fWX»fZ ÀfedSX¹f»f »ffÀMX IYSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ Qe ÀfSXIYfSX IYfZ ¨fb³fü°fe fWXfQbSX A»fe dUÄff³f EUÔ ´fiüôûd¦fIYe ´fdSX¿fQ IZY OXf¹fSXZ¢MXSX f³fZ SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY SXfª¹f´ff»f IZY ³ff¸f ÀfZ °f±ff AfQZVff³fbÀffSX LØfeÀf¦fPÞX dUÄff³f EUÔ ´fiüôûd¦fIYe ´fdSX¿fQ IYe IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ ¸f²¹f·ffSX°f IZY IÈYd¿f Af²ffdSX°f CXôû¦fû IYe ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ A¦fi¯fe SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÀfZ AfBÊfe ¦fib´f IZY ´fifÔ²f ÀfÔ¨ff»fIY fWXfQbSX A»fe IYf ¸f³fû³f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ ßfe A»fe IZY Ad°fdSXöY ÀfQÀ¹f, IbY»f´fd°f ´fid°fd³fd²f IZY øY´f ¸fZÔ E¸f.IZY.U¸ffÊ IbY»f´fd°f, °fIY³feIYe dUVUdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX EUÔ ÀfQÀ¹f IÈYVfIY ´fid°fd³fd²f IZY øY´f ¸fZÔ dU¸f»f ¨fû´fOÞXf Àf¸fZ°f °fe³f ÀfQÀ¹fe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`ÔÜ ßfe A»fe IZY ¸f³fû³f¹f³f ´fSX SXfª¹f IZY Àf·fe CXôû¦f´fd°f¹fûÔ ³fZ f²ffBÊ Qe WX`ÔÜ ¨fÔQf IYû¨fSX LûOÞXZÔ¦fe ÀfeBÊXAû IYf ´fQ ³fBÊ dQ»»feÜ UedOX¹fûIYfg³f »fû³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¨ffSXûÔ °fSXRY ÀfZ d§fSX°fe ³fþSX Af SXWXeÔ ¨fÔQf IYû¨fSX IYe ¸fbdVIY»fZÔ fPÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû ¨fÔQf IYû¨fSX IYû A´f³ff ´fQ LûOÞX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, BÀfIYf R`YÀf»ff BÀf WXµ°fZ IZY AÔ°f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe fûOXÊ IYe f`NXIY IZY ffQ WXû¦ffÜ QSXAÀf»f, ¨fÔQf IYû¨fSX IZY dJ»ffRY VfbøY WXbBÊ B³UZdÀMX¦fZVf³f IZY ffQ fûOXÊ CX³fIZY Af¦fZ IZY IYf¹fÊIYf»f ´fSX dU¨ffSX IYSX ÀfIY°ff WX`Ü fûOXÊ IZY IbYL OXf¹fSXZ¢MXÀfÊ BÀf ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IZY d»fE BÀf WXµ°fZ f`NXIY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ RYf¹fdSXÔ¦f ·fe WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ þUf³fûÔ IYû IYûBÊ ³fbIYÀff³f ³fWXeÔ WXbAfÜ ¹fWX ÀfbfWX 11 fþZ IZY AfÀf´ffÀf IYe §fMX³ff WX`Ü BÀfIZY ffQ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ IbYMXøY 40 Àff»ff ffQ ·ffSX°fe¹f f`OXd¸fÔMX³f d¸f¢ÀOX MXe¸f IYû ÀU¯fÊ ´fQIY þUffe IYfSXÊUfBÊ IYe °f`¹ffSXe VfbøY EIY WXe dQ³f ¸fZÔ Qû §fMX³ffAûÔ IZY ffQ ´fbd»fÀf IYe AûSX ÀfZ þUffe IYfSXÊUfBÊ IZY d»fE °f`¹ffSXe VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY ¹fZ dUVfZ¿f d³fQZÊVf ·fe dQE ¦fE WX`Ô dIY þUf³f fZWXQ ÀffU²ff³fe ÀfZ AfUfþfWXe IYSXZÔÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY °fbf»ff B»ffIZY ¸fZÔ Qû´fWXSX IYSXef °fe³f fþZ »ffÀMX dIY¹ffÜ BÀf ffSX IbYMXøY ÀfZ feþf´fbSX »füMX SXWXe þUf³fûÔ IYe d¸f³fe fÀf ¨f´fZMX ¸f»f¹fZdVf¹ff IYû 3-1 ÀfZ WXSXfIYSX þe°ff Àfû³ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f ³fZ f`OXd¸fÔMX³f d¸f¢ÀOX MXe¸f BUZÔMX ¸fZÔ ¸f»f¹fZdVf¹ff IYû 3-1 ÀfZ WXSXf°fZ WXbE 21UZÔ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°f Bd°fWXfÀf SX¨f dQ¹ff WX`Ü IYfg¸f³fUZ»±f IZY f`OXd¸fÔMX³f d¸f¢ÀOX MXe¸f BUZÔMX ¸fZÔ ¹fWX ·ffSX°f IYf ´fWX»ff ¦fû»OX ¸fZOX»f WX`Ü ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ d¸fdßf°f ¹fb¦f»f ¸fZÔ Àffd°UIY SXÔIYeSXZOÐXOXe AüSX AdV½f³fe ´fû³f´´ff, ´fb÷Y¿f EIY»f ¸fZÔ ßfeIYfÔ°f dIYQfÔfe AüSX ¸fdWX»ff EIY»f ¸fZÔ ÀffB³ff ³fZWXUf»f ³fZ þe°f QþÊ IYeÜ BÀf BUZÔMX ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ 40 Àff»f ffQ ¦fû»OX þe°ff WX`, ¢¹fûÔdIY BÀf BUZÔMX IYû IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ 1978 ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf IZY f`OXd¸fÔMX³f ¸fZÔ ·ffSX°f IZY Af 20 ¸fZOX»f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f ³fZ ¸fZ³Àf MXZf»f MXZd³fÀf MXe¸f BUZÔMX IYf ·fe ¦fû»OX A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ dJ°fffe ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ CXÀf³fZ ³ffBþedSX¹ff IYû 3-0 ÀfZ WXSXf¹ffÜ f°ff QZÔ dIY MXZf»f MXZd³fÀf ´fb÷Y¿f MXe¸f ³fZ ³ffBþedSX¹ff IYû 3-0 ÀfZ WXSXfIYSX ·ffSX°f IYe Ófû»fe ¸fZÔ 9UfÔ ¦fû»OX OXf»ff °fû CXÀfIZY IbYL WXe QZSX ffQ f`OXd¸fÔMX³f MXe¸f ³fZ ·ffSX°f IYû 10UfÔ ¦fû»OX dQ»ff dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ 5UZÔ dQ³f IYf ´fWX»ff ¦fû»OX þe°fc SXf¹f ³fZ 10 ¸feMXSX E¹fSX d´fÀMX»f (´fb÷Y¿f) BUZÔMX ¸fZÔ dQ»ff¹ffÜ BÀfe BUZÔMX ¸fZÔ Aû¸f´fiIYfVf d¸fNXfSXUf»f ³fZ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff, UWXeÔ 10 ¸feMXSX E¹fSX SXfBRY»f (¸fdWX»ff) ¸fZÔ ¸fZWXb»fe §fû¿f ³fZ dÀf»USX AüSX A´fcUeÊ ¨fÔQZ»ff ³fZ fifg³þ ¸fZOX»f þe°ff ±ffÜ dIYQfÔfe IZY Af¦fZ fZfÀf »fe ¨fûÔ¦f UZBÊ ²fûJf²fOÞXe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´feE³ffe IZY E¸fOXe ³fZ IYWXf ³fWXeÔ ¸ffÔ¦fZÔ¦fZ ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fQQ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´fÔþff ³f`Vf³f»f f`ÔIY IZY ¸f`³fZdþÔ¦f OXf¹fSXZ¢MXSX Àfb³fe»f ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf WX` dIY ASXf´fd°f þc»fSX ³feSXU ¸fûQe õfSXf AÔþf¸f dQE ¦fE 13 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ²fûJf²fOÞXe ÀfZ CX°´f³³f Àf¸fÀ¹ffEÔ f`ÔIY IYf ¸ff¸f»ff WX` AüSX BÀfÀfZ f`ÔIY WXe d³f´fMXZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fQQ ³fWXeÔ ¸ffÔ¦fe þfE¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ²fûJf²fOÞXe IYe UþWX ÀfZ Àff¸f³fZ AfBÊ ¨fb³füd°f¹fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE f`ÔIY IZY ´ffÀf ´f¹ffÊ~ ÀfÔÀff²f³f AüSX Ãf¸f°ff WX`Ü BÀf ÀfUf»f ´fSX dIY ¢¹ff f`ÔIY ³fZ ÀffÀfZ fOÞXZ VfZ¹fSX WXû»OXSX ÀfZ ¸fQQ ¸ffÔ¦fe WX`? ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf, ¹fWX f`ÔIY IYe Àf¸fÀ¹ff WX` AüSX BÀfIYf Àf¸ff²ff³f WX¸f JbQ IYSXZÔ¦fZÜ WX¸f ´fb³f´fcÊÔþeIYSX¯f IZY þdSXE ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fQQ ³fWXeÔ ¸ffÔ¦f SXWXZ WX`ÔÜ ÀffB³ff IYe EIY°fSXRYf þe°f ¨fü±fZ AüSX d³f¯ffʹfIY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀMXfSX VfMX»fSX ÀffB³ff ³fZWXUf»f IYf ¸fbIYff»ff ¸f»f¹fZdVf¹ff IYe 24 U¿feʹf Àfûd³f¹ff ¨fZWX ÀfZ WXbAfÜ ÀffB³ff IYû ´fWX»fZ ¦fZ¸f ¸fZÔ U»OXÊ ³fÔfSX-29 dJ»ffOÞXe IYû WXSXf³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf ¸fZWX³f°f ³fWXeÔ IYSX³fe ´fOÞXe, »fZdIY³f QcÀfSXf ¦fZ¸f IYOÞXZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ¨fZWX ³fZ þe°f d»f¹ffÜ WXf»ffÔdIY, ÀffB³ff ³fZ °feÀfSXZ ¦fZ¸f ¸fZÔ þûSXQfSX Uf´fÀfe IYe AüSX 21-9 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ BÀfe IZY Àff±f ·ffSX°f IZY Jf°fZ ¸fZÔ EIY AüSX ¦fû»OX ¸fZOX»f þbOÞX ¦f¹ffÜ Àffd°UIY SXÔIYeSXZOÐXOXe AüSX d¨fSXf¦f IYû d¸f»fe WXfSX- °feÀfSXf ¸fbIYff»ff ´fb÷Y¿f ¹fb¦f»f IYf SXWXfÜ BÀf ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ Àffd°UIY SXÔIYeSXZçe AüSX d¨fSXf¦f IYû ¸f»f¹fZdVf¹ff IZY ¦fûWX Ue VfZ¸f AüSX Ue dIYAûÔ¦f °ff³f ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ¸f»f¹fZdVf¹ffBÊ þûOÞXe ³fZ ·ffSX°fe¹f þûOÞXe IYû EIY°fSXRYf 21-15 AüSX 22-20 ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ ¸f`¨f IZY QcÀfSXZ ¦fZ¸f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þûOÞXe ³fZ IYfRYe ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff, »fZdIY³f þe°f ³fWXeÔ ÀfIYeÜ ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ d¸f»fe fPÞX°f IZY ffQ ´fb÷Y¿f EIY»f U¦fÊ ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ÀMXfSX VfMX»fSX ßfeIYfÔ°f dIYQfÔfe IZY Àff¸f³fZ ±fZ ´fcUÊ ³fÔfSX U³f dJ»ffOÞXe »fe ¨fûÔ¦f UZBÊÜ ¹fWX ¸fbIYff»ff CX¸¸feQ ÀfZ EIYQ¸f CX»fMX SXWXfÜ ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe ³fZ ¸f»f¹fZdVf¹ffBÊ ÀMXfSX IYû ¨füÔIYf°fZ WXbE EIY°fSXRYf 2- 0 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ UZBÊ IYû 21-17 AüSX 21-14 ÀfZ WXSXf¹ffÜ BÀf °fSXWX »f¦ff°ffSX Qû ¸fbIYff»fZ ·ffSX°f IZY ´fÃf ¸fZÔ SXWXZ AüSX ¸f»f¹fZdVf¹ff IZY dJ»ffRY fPÞX°f 2-0 IYe WXû ¦fBÊ ±feÜ IYfÔ¦fOÞXf/EªfZÔÀfeÜ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY IYfÔ¦fOÞXf dþ»fZ ¸fZÔ EIY fOÞXf WXfQÀff WXbAf WX`Ü ¹fWXfÔ EIY ÀIcY»f fÀf IZY JfBÊ ¸fZÔ d¦fSX³fZ ÀfZ Af °fIY 30 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`, B³f¸fZÔ 27 f¨¨fZ WX`ÔÜ Àfû¸fUfSX Vff¸f 4.30 fþZ ³fcSX´fbSX B»ffIZY ¸fZÔ ¹fWX ·fe¿f¯f WXfQÀff WXbAfÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY fÀf ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX f¨¨fZ ÀfUfSX þe°f ÀfZ CX°ÀffdWX°f WX`Ô IYû¨f ¦fû´fe¨fÔQ VfMX»fSXûÔ IZY ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°f³fZ IZY ffQ ³f`Vf³f»f IYû¨f ´fb»fZ»ff ¦fû´fe¨fÔQ Ad·f·fc°f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ JfÀf ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf, ¸f`Ô d¸f¢ÀOX MXe¸f IYe ¸f»f¹fZdVf¹ff ´fSX d¸f»fe Vff³fQfSX þe°f ÀfZ fZWXQ SXû¸ffÔd¨f°f WXcÔÜ UWX IYfRYe ¸fþfc°f MXe¸f WX`Ü d¸f¢ÀOX OXf»Àf ¸fZÔ AdV½f³fe AüSX Àfd°UIY ³fZ Vff³fQfSX VfbøYAf°f QeÜ BÀfIZY ffQ ßfeIYfÔ°f AüSX ÀffB³ff ³fZ dÀfÔ¦f»f ¸fZÔ BÀfZ Af¦fZ fPÞXf¹ff AüSX ¦fû»OX ¸fZOX»f dQ»ff dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe IYWXf dIY IbYL Àff»f ´fWX»fZ IYe ff°f IYSXZÔ °fû ¸f»f¹fZdVf¹ff IYû WXSXf³ff WX¸ffSXZ d»fE AIY»´f³fe¹f WXû°ff ±ffÜ Àffd°UIY SXÔIYeSXZOÐXOXe AüSX AdV½f³fe ´fû³f´´ff ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ Àffd°UIY SXÔIYeSXZOÐXOXe AüSX AdV½f³fe ´fû³f´´ff IYe d¸fdßf°f ¹fb¦f»f þûOÞXe ÀffÀfZ ´fWX»fZ CX°fSXeÜ BÀf þûOÞXe ³fZ ¸f»f¹fZdVf¹ff IZY ´fZÔ¦f Àfb³f ¨fZ³f AüSX »¹fc d¹fÔ¦f ¦fûWX IYû 2-1 ÀfZ WXSXfIYSX ·ffSX°f IYû 1-0 IYe fPÞX°f dQ»ffBÊÜ ¸f`¨f IYf ÀIYûSX 21-14, 15-21 AüSX 21-15 ÀfZ ·ffSX°f IZY ´fÃf ¸fZÔ SXWXfÜ °feÀfSXZ ¦fZ¸f ¸fZÔ d´fLOÞX³fZ IZY ffQ ·ffSX°f ³fZ Uf´fÀfe IYSX°fZ WXbE 21-15 ÀfZ þe°ffÜ IZYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fû¦f IYû BX³fIZY dJ»ffRY d¸f»fe ÀfUfÊd²fIY dVfIYf¹f°fZÔ ¸fZÔ Af ¦fBÊÜ BÀf¸fZÔ Qû þUf³f ¸füIZY ´fSX WXe VfWXeQ WXû ¦fE, þfdIY LWX §ff¹f»f WXû ¦fEÜ §ff¹f»fûÔ ¸fZÔ EEÀfAfBÊ ·fûþSXfþ ¸fü¹fÊ, AfSXÃfIY ¸f³fûþ Uf¨f¸f, ÀfbJSXf¸f ¸fÔOXfUe, ¸ff°ffSXf¸f ¸fdOÞX¹f¸f, ÀfbJ³ff±f IbY¸ffSX AüSX °ffBIcY Af»f¸f Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¹fZ Àf·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY QüSXZ ÀfZ ´fWX»fZ ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IYû »fZIYSX WXe Af³ff-þf³ff IYSX SXWXZ ±fZ, °f·fe ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ d³fVff³ff f³ff¹ff AüSX »ffÀMX dIY¹ffÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY °fe³f Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ BÀf §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff WX`Ü ·fûSX¸fQZU A·¹ffSX¯f ¸fZÔ ³fWXeÔ f³fZ¦ff MXfB¦fSX ´fiûþZ¢MX U³f ¸faÂfe ¸fWZXVf ¦ff¦fOÞXf ³fZ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Qe ªff³fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf BSXfQf Àf¨f IYf IY½f²ffÊÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IZY ·fûSX¸fQZU A·¹ffSX¯f ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f MXfB¦fSX ´fiûþZ¢MX IZY d³f¯fʹf IYû SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IZY U³f ¸fÔÂfe U IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ¸fWXZVf ¦ff¦fOÞXf ³fZ Àfû¸fUfSX IYû fûOX»ff dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Óf»f¸f»ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dUIYfÀf Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ CX³WXû³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ U³ffÔ¨f»f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY dWX°fû AüSX CX³fIZY dUIYfÀf IYû ²¹ff³f ¸fZ ÔSXJ°fZ WXbE ¹fWX R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü Af ·fûSX¸fQZU A·¹ffSX¯f IZY U³f ¦fif¸f °f±ff U³ff¨fÔ»f IZY dIYÀfe ·fe ¦ffÔU IYû MXfB¦fSX ´fiûþ¢MX IZY ³ff¸f ´fSX ½¹fUÀ±ff´f³f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ CX³WXû³fZ U³ff¨fÔ»f ÃfZÂf IZY f`¦ff- JfBÊ ¸fZÔ d¦fSXe ÀIcY»f fÀf, 27 f¨¨fûÔ Àf¸fZ°f 30 IYe ¸fü°f À±ff³fe¹f ÀfSXIYfSX ³fZ 5-5 »ffJ ÷Y´fE ¸fbAfUªfZ IYe §fû¿f¯ff IYe ·ffSX°fe¹f SXZ»fUZ AüSX f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ÀffÀfZ Ad²fIY ·fi¿MXf¨ffSX! ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ IZYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fû¦f IYe EIY °ffþf dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY fe°fZ Àff»f CXÀfZ ·fiáf¨ffSX ÀfZ þbOÞXe ÀffÀfZ Ad²fIY dVfIYf¹f°fZÔ SXZ»fUZ AüSX ÀffUÊþd³fIY f`ÔIYûÔ IZY dJ»ffRY d¸f»feÔÜ Àff»ff³ff dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX 2017 ¸fZÔ Af¹fû¦f IYû d¸f»f³fZ Uf»fe dVfIYf¹f°fûÔ ¸fZÔ 2016 IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 52 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY IYe IYû 2017 ¸fZÔ IbY»f 23,609 dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»feÔ þû dIY 2011 IZY ffQ ÀffÀfZ IY¸f WX`Ü U¿fÊ 2016 ¸fZÔ Af¹fû¦f IYû 49,847 dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»fe ±feÔÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`, ª¹ffQf°fSX dVfIYf¹f°fûÔ IZY AfSXû´f AÀ´fá ¹ff EZÀfZ ´ffE ¦fE dþ³fIYf Àf°¹ff´f³f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIZYÜ Af¹fû¦f IYû SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ U A³¹f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ »fûIYÀfZUIYûÔ IZY dJ»ffRY ·fe Af°fZ ¹ff ´fiVffÀfd³fIY ´fiIÈYd°f IZY WX`ÔÜ 29,838 dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»feÔÜ BÀfÀfZ 31,432 AüSX 2014 ¸fZÔ 62,362 SXWXeÜ 2011 ¸fZÔ Af¹fû¦f IYû ·fiáf¨ffSX IYe 16,929 dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»fe ±feÔÜ Àfe²fZ CVC IYû ·fZþe ¦fBÊ dVfIYf¹f°fûÔ IZY A»ffUf 2017 ¸fZÔ 57,000 ÀfZ ª¹ffQf dVfIYf¹f°fZÔ °f¸ff¸f dU·ff¦fûÔ IZY ¸fb£¹f Àf°fIYÊ°ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ·fZþe ¦fBÊÔÜ dVfIYf¹f°fûÔ IYf dUUSX¯f QZ°fZ WXbE Àf°fIYÊ°ff Af¹fû¦f ³fZ IYWXf dIY ·fiáf¨ffSX IYe ÀffÀfZ ª¹ffQf B³f¸fZÔ ÀfZ 9,575 IYf d³f´fMXfSXf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX` þfdIY 2,514 dVfIYf¹f°fZÔ A·fe »fÔdf°f WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf SXZ»fUZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY IbY»f 1,037 EZÀfe dVfIYf¹f°fZÔ WX`Ô þû 6 ¸fWXe³fZ ÀfZ ª¹ffQf UöY ÀfZ »fÔdf°f WX`ÔÜ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY dQ»»fe þ»f fûOXÊ, ³ffg±fÊ, BÊÀMX AüSX ÀffCX±f dQ»»fe IZY d³fIYf¹fûÔ U E³fOXeE¸fÀfe þ`ÀfZ À±ff³fe¹f d³fIYf¹fûÔ IZY dJ»ffRY d¦fSXfUMX AfBÊÜ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ WXf»f WXe A³fZIY dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»feÔ, þû dIY dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Af¹fû¦f ´fWX»fZ 2012 ¸fZÔ ¹fWX ÀfÔ£¹ff 12,089 dVfIYf¹f°fZÔ SXZ»fUZ ·fiáf¨ffSX IYe IbY»f 8,243 ¸fZÔ ´fZVf dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX Af¹fû¦f Af¹fû¦f IZY Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ ³fWXeÔ IYû 2015 ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IYe 37,039 þfdIY 2013 ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY d¸f»feÔÜ dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»feÔÜ þe°fc ³fZ Àff²ff dSXIYfgOXÊ d³fVff³ffX ·ffSX°f IZY A³fb·fUe d³fVff³fZffþ þe°fc SXf¹f ³fZ 21UZÔ IYfg¸f³fUZ»±f JZ»fûÔ IZY ´ffÔ¨fUZÔ dQ³f ·ffSX°f IYû 8UfÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f dQ»ff¹ffÜ fZ»f¸fûÔMX VfcdMX¦f ÀfZÔMXSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fb÷Y¿fûÔ IYe 10 ¸fe¹fSX E¹fSX d´fÀMX»f d³fVff³fZffþe À´f²ffÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ þe°fc ³fZ Àfû³ff þe°ff, UWXeÔ ·ffSX°f IZY EIY A³¹f d³fVff³fZffþ Aû¸f d¸f±fSXUf»f ³fZ fifg³þ ¸fZOX»f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ VfcMXSX þe°fc SXf¹f ³fZ dQ»ff¹ff 8UfÔ ¦fû»OX, d¸f±fSXUf»f IYû fifg³þ, UZMXd»fµMXSX ´fiQe´f ³fZ þe°ff dÀf»USX ·ffSX°f IZY þe°fc AüSX Aû¸f ³fZ fZWX°fSXe³f d³fVff³fZ »f¦ffEÜ BÀf QüSXf³f þe°fc ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ IbY»f 235Ü1 AÔIY WXfdÀf»f dIYEÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ BÀf À´f²ffÊ IYf ³f¹ff dSXIYfgOXÊ ·fe IYf¹f¸f dIY¹ffÜ UWXeÔ Aû¸f d¸f±fSXUf»f ³fZ 214Ü3 AÔIYûÔ IZY Àff±f IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ffÜ BÀf À´f²ffÊ IYf SXþ°f ´fQIY ¸fZþff³f AfgÀMÑZd»f¹ff IZY I`YSXe fZ»f ³fZ þe°ffÜ CX³WXûÔ³fZ IbY»f 233Ü5 AÔIY WXfdÀf»f dIYEÜ AfdQUfdÀf¹fûÔ EUÔ A³¹f ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ Af¦fiWX IYSX°fZ WXbE ¹fWX ·fe IYWXf dIY ·fûSX¸fQZU A·¹ffSX¯f ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f MXfBʦfSX ´fiûþZ¢MX IZY ³ff¸f ´fSX »fû¦fûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff þf SXWXf WX` °f±ff ·fi¸f IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f IYe þf SXWXe WX` EZÀfZ dIYÀfe ·fe ff°fûÔ ¸fZÔ ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ³ff ¨ffdWXEÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX, IYU²ffÊ dU²ff¹fIY AVfûIY ÀffWXc, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f d´fLOÞXf U¦fÊ Af¹fû¦f A²¹fÃf OXfg. dÀf¹ffSXf¸f ÀffWXc, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f ´fMXZ»f, dUþ¹f Vf¸ffÊ, SXf¸f IbY¸ffSX ·fMXÐ, dUQZVfe SXf¸f ²fbUZÊ, Àfe°ffSXf¸f ÀffWXc, ¦fû´ff»f ÀffWXc, fûOX»ff þ³f´fQ A²¹fÃf ßfe¸f°fe VffÔd°f ²fbUZÊ, ÀfÔ°fSXf¸f ²fbUZÊ, IY»fZ¢MXSX ³feSXþ IbY¸ffSX f³fÀfûOÞX, ´fbd»fÀf A²feÃfIY »ff»f CX¸¸fZQ dÀfÔWX, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû IbYÔQ³f IbY¸ffSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ U³ffa¨f»f IZY dWX°f ¸fZÔ R`YÀf»ff : Ad·f¿ûIY ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ ·fe ¹fWX IYWXf dIY ·fûSX¸fQZU A·¹ffSX¯f IYû MXfB¦fSX ´fiûþZ¢MXSX f³ff³fZ IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ÀUeIÈYd°f ³fWXeÔ QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`, þû U³ffÔ¨f»f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY d»fE dUIYfÀf IZY dWX°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff R`YÀf»ff WX`Ü CX³WXû³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY MXfB¦fSX ´fiûþZ¢MX IZY ³ff¸f ´fSX U³ffÔ¨f»f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ·fid¸f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü WX¸fZ BÀf °fSXWX IZY ·fi¸f ¸fZÔ ³fWXeÔ Af³ff ¨ffdWXEÜ ±fZÜ SXfª¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹fSXf¸f NXfIbYSX ³fZ WXfQÀfZ ´fSX ¦fWXSXf QbJ ½¹föY dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ÀfeE¸f ³fZ Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE »fû¦fûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû 5-5 »ffJ ÷Y´f¹fZ IZY ¸fbAfUþZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü §fMX³ff IZY ffQ SXfWX°f AüSX f¨ffU IYf¹fÊ °fZþe ÀfZ ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY ´fdSXUWX³f ¸fÔÂfe ¦fûdUÔQ dÀfÔWX NXfIbYSX ³fZ WXfQÀfZ ¸fZÔ 27 f¨¨fûÔ ÀfdWX°f 30 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f IYe ´fbdá IYe WX`Ü ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ QZVf ¸fZÔ IYd±f°f Qd»f°f CX°´feOÞX³f IZY dJ»ffRY ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe Àf¸ffd²f SXfþ§ffMX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf CX´fUfÀf Àfû¸fUfSX IYû A»f¦f-A»f¦f UþWXûÔ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYe WXe dIYSXdIYSXe IYSXf ¦f¹ffÜ SXfWXb»f IZY CX´fUfÀf ´fSX f`NX³fZ ÀfZ ·ffSX°f fÔQ IYe A´fe»f IYû QZJ°fZ WXbE ÀfSXIYfSX ³fZ fPÞXfBÊX ÀfbSXÃff ³fBÊ dQ»»feÜ IbYL Àf¸fcWXûÔ õfSXf ³füIYdSX¹fûÔ AüSX dVfÃff ¸fZÔ þfd°f Af²ffdSX°f AfSXÃf¯f IZY dJ»ffRY IY»f dIY¹fZ ¦fE ·ffSX°f fÔQ IZY Af”f³f IZY ¸fïZ³fþSX ÀfbSXÃff ¨ffIY ¨füfÔQ IYSX³fZ AüSX dWXÔÀff SXûIY³fZ IZY d»f¹fZ IZYÔQi ³fZ Afþ Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY d»fE ´fSXf¸fVfÊ þfSXe dIY¹ff WX`Ü Qû A´fi`»f IYû Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ·ffSX°f fÔQ IZY ffQ Af QÀf A´fi`»f IYû AfSXÃf¯f IZY dJ»ffRY fÔQ IYe JfSXûÔ IYû QZJ°fZ WXbE ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ QZVf·fSX ¸fZÔ EOXUfBþSXe þfSXe IYe WX`Ü BÀf fÔQ IZY Af¹fûþ³f IZY d»fE dIYÀf SXfþ³fed°fIY ´ffMXeÊ ¹ff dIYÀf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ A´fe»f IYe WX` ¹fWX A·fe ÀffRY ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü fÔQ IYe A´fe»f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX IbYL Àfc¸fWXûÔ ´fSX IYe þf SXWXe WX`Ü ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY A´f³fZ B»ffIZY ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe dIYÀfe ·fe dWXÔÀff IZY d»fE dþ»ffd²fIYfSXe AüSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY ½¹fdöY¦f°f øY´f ÀfZ dþ¸¸fZQfSX WXûÔ¦fZÜ IYSXef EIY WXµ°fZ ´fWX»fZ WXb¹fZ EZÀfZ WXe EIY ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f QZVf IZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ WXbBÊ ½¹ff´fIY dWXÔÀff IZY EIY WXµ°fZ ffQ ¹fWX ÀfÔQZVf Af¹ff WX`Ü BÀf dWXÔÀff ¸fZÔ EIY Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ BÊSXf³fe SXf¿MÑX´fd°f ³fZ A¸fZdSXIYf IYû ¨fZ°ff¹ff °fZWXSXf³fÜ BÊSXf³f IZY SXf¿MÑX´fd°f WXÀf³f øYWXf³fe ³fZ IYWXf dIY ´fSX¸ff¯fb Àf¸fÓfü°fZ ÀfZ WXf±f JeÔ¨f³fZ ´fSX A¸fZdSXIYf ´fL°ffE¦ff AüSX A¦fSX EZÀff WXû°ff WX` °fû BÊSXf³f EIY WXµ°fZ IZY ·fe°fSX BÀf ´fSX ´fid°fdIiY¹ff QZ¦ffÜ °fZWXSXf³f ¸fZÔ ³fZVf³f»f ³¹fcd¢»f¹fSX MXZ¢³fû»ffgþe OXZ IZY AUÀfSX ´fSX EIY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ øYWXf³fe ³fZ IYWXf, Àf¸fÓfü°fZ IYf CX»»fÔ§f³f ´fWX»fZ WX¸f ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZ »fZdIY³f CX³WXZÔ ¹fWX d³fd›°f WXe ´f°ff WXû³ff ¨ffdWXE dIY A¦fSX UWX EZÀff IYSXZÔ¦fZ °fû CX³WXZÔ BÀf ´fSX ´fL°ffUf WXû¦ffÜ Lû»fZ-·fMXcSXZ JfIYSX IYfa¦fiZdÀf¹ffZÔ ³fZ IYSXfBÊXX RYªfeWX°f ´fWX»fZ þWXfÔ dÀfJ QÔ¦fûÔ ¸fZÔ AfSXû´fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ þ¦fQeVf MXfBMX»fSX AüSX Àfªþ³f dÀfÔWX IYû Uf´fÀf »füMXf¹ff ¦f¹ff, UWXeÔ BÀfIZY ffQ EIY EZÀfe °fÀUeSX Àff¸f³fZ AfBÊ þû IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE CX´fWXfÀf IYe UþWX f³f ¦fBÊÜ BÀf °fÀUeSX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff ASXdUÔQSX dÀfÔWX »fU»fe, WXføY³f ¹fcÀfbRY Lû»fZ ·fMXcSXZ Jf°fZ dQJ SXWXZ ±fZÜ ffÔ¦»ffQZVf ¸fZÔ LfÂfûÔ IYf dUSXû²f ´fiQVfʳf PXfIYfÜ QZVf IZY Vfe¿fÊ dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ÓfOÞX´fûÔ IZY ffQ Àfû¸fUfSX QZVf ·fSX ¸fZÔ WXþfSXûÔ LfÂfûÔ ³fZ ²fSX³ff dQ¹ff AüSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ WXbBÊ ÓfOÞX´fûÔ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 100 »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZÜ ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f Àf¸fcWX IZY ´fÃf ¸fZÔ ·fZQ·ffU IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE LfÂfûÔ ³fZ ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ CX³WXZÔ d°f°fSX df°fSX IYSX³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf ³fZ SXfSX IYe ¦fûd»f¹ffÔ ¨f»ffBÊÔ °f±ff AfÔÀfc ¦f`Àf IZY ¦fû»fZ LûOÞXZÜ ffÔ¦»ffQZVf ¸fZÔ °fIYSXef³f EIY QVfIY ÀfZ ÀfØfføYPÞX ´fi²ff³f¸fÔÂfe VfZJ WXÀfe³ff IYû dþ³f fOÞXZ dUSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf WX`, ¹fWX CX³f¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü C M Y K