Views
8 months ago

Amanpath

4 ¦fd°fSXû²f IYe

4 ¦fd°fSXû²f IYe ÀfÔÀfQ ÀfÔÀfQ IYe ´fifÀfÔd¦fIY°ff ·fe BÀfe ff°f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX` dIY UWX A´f³fZ IYf¸fIYfþ IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ, ªU»fÔ°f ¸fbïûÔ, QZVf ÀfZ þbOÞXZ ¦fÔ·feSX ÀfUf»fûÔ IYû dIYÀf WXQ °fIY »ff ´ff°fe WX` »fû 10 A´fi`»f 2018 ¸fa¦f»fUfSX Àfa´ffQIYe¹f IY°fÔÂf ¸fZÔ ÀfÔÀfQ IYe ÀfUûʨ¨f°ff BÀfd»fE ÀUeIYfSX IYe ¦f¹fe WX` dIY UWXfÔ QZVf IZY AWX¸f ¸fbïûÔ ´fSX dU¸fVfÊ WXû¦ff, ´fSX WXf»f ¸fZÔ Àf¸ff~ WXbE ÀfÔÀfQ IZY fþMX ÀfÂf IYû BÀfd»fE ¹ffQ dIY¹ff þf¹fZ¦ff dIY WX¸ffSXZ ÀffÔÀfQûÔ ³fZ IYf¸f ÀfZ ª¹ffQf WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ 21UeÔ Vf°ffQe IZY B³f ANXfSXWX U¿fûÊÔ ¸fZÔ ´fWX»ff ¸füIYf WX` þf ÀfÔÀfQ IYe IYf¹fÊUfWXe B°f³fe IY¸f ¨f»fe AüSX 23 RYeÀfQe WXe IYf¸fIYfþ WXû ´ff¹ffÜ 70 Àff»f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX Af¸f fþMX AüSX dUØf dU²fZ¹fIY þ`ÀfZ ¸ff¸f»fZ f¦f`SX dIYÀfe fWXÀf-¸fbffdWXÀfZ IZY ´ffÀf WXû ¦f¹fZÜ QZVf ÀfZ þbOÞXZ fWXb°f ÀffSXZ EZÀfZ ¸fÀf»fZ ±fZ, dþ³f ´fSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ WXe ff°f WXû³fe ¨ffdWXE ±fe, »fZdIY³f EZÀff »f¦f°ff WX` dIY QZVf ¨f»ff³fZ Uf»fZ »fû¦f A´f³fe AÀfWX¸fd°f¹fûÔ IYf d³ffMXfSXf ÀfÔÀfQ IZY fQ»fZ ÀfOÞXIY ´fSX IYSX³ff ¨ffWX°fZ WXỒÜ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ BÀf ¦fd°fSXû²f IZY d»fE ·ffþ´ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`, °fû IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ·fe ´f»fMXUfSX dIY¹ff WXǛ Af Qû³fûÔ fOÞXe ´ffdMXʹffÔ EIY-QcÀfSXZ IZY dJ»ffRY ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX³fZ Uf»fe WXỒܹfWX dÀ±fd°f fZWXQ QbJQ WXǛ ÀfOÞXIY IZY ¸fÀf»fûÔ ´fSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¨f¨ffÊ WXû³fe ¨ffdWXE ±feÜ ÀfÔÀfQ IYe ´fifÀfÔd¦fIY°ff ·fe BÀfe ff°f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX` dIY UWX A´f³fZ IYf¸fIYfþ IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ, ªU»fÔ°f ¸fbïûÔ, QZVf ÀfZ þbOÞXZ ¦fÔ·feSX ÀfUf»fûÔ IYû dIYÀf WXQ °fIY »ff ´ff°fe WXǛ BÀf IYÀfüMXe ´fSX QZJZÔ, °fû EZÀff »f¦f°ff WX` dIY ÀfÔÀfQ A´f³fe ·fcd¸fIYf ÀfZ IiY¸fVf: dRYÀf»f°fe þf SXWXe WXǛ »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ AÀfWX¸fd°f IYû CXÀfIYe þeUÔ°f°ff IYf ´fi°feIY ·fe ¸ff³ff þf°ff WXǛ ´fÃf AüSX dU´fÃf, Qû³fûÔ IYe ·fcd¸fIYfEÔ °f¹f WXỒÜ Bd°fWXfÀf ¸fZÔ IYBÊ EZÀfZ ¸füIZY Af¹fZ, þf dU´fÃf ³fZ ÀfÔÀfQ IYû ¨f»f³fZ ³fWXeÔ dQ¹ff, »fZdIY³f ÀfSXIYfSXe ´fÃf ³fZ ÀfÔÀfQ IYû ¨f»ff³fZ IZY d»fE ´fWX»f IYe, IYûBÊ fe¨f IYf SXfÀ°ff d³fIYf»ffÜ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY fe¨f ÀfWX¸fd°f f³fe AüSX ÀfÔÀfQ IYe IYf¹fÊUfWXe ¨f»f³fZ »f¦feÜ BÀfIZY A³fZIY CXQfWXSX¯f WXỒ, »fZdIY³f Qb·ffʦ¹f ÀfZ fe°fZ fþMX ÀfÂf IZY ¦fd°fSXû²f IYû QcSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf dIYÀfe ·fe AûSX ÀfZ ³fWXeÔ WXbBÊÜ ³f °fû dU´fÃf ³fZ A´f³fZ ÀfÔÀfQe¹f Qfd¹f°UûÔ AüSX ´fid°ffð°ff IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE ³f¸fÊ ÷YJ A´f³ff¹ff, ³f WXe ÀfØff´fÃf IZY BÀfIZY d»fE IYûBÊ ´fi·ffUe ´fWX»f IYeÜ EZÀfZ ¸fZÔ þøYSXe ¦¹ffSXWX dU²fZ¹fIY »fMXIY ¦f¹fZÜÀfÔÀfQ IZY 120 §fÔMXZ fffÊQ WXû ¦f¹fZÜCXÀf ´fSX J¨fÊ WXû³fZUf»ff ´f`Àff QZVf IZY Af¸f AfQ¸fe IYf WX`, ¸f¦fSX A±fʽ¹fUÀ±ff, SXûþ¦ffSX, f`ÔdIÔY¦f §fûMXf»fûÔ, A»f¦f-A»f¦f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ R`Y»fZ þf°fe¹f °f³ffU-CX³¸ffQ, ¨fe³f IYe AûSX ÀfZ WX¸ffSXe Àfe¸ff ¸fZÔ §fbÀf´fǸX, IYV¸feSX IYe d¨fÔ°ffþ³fIY WXf»f°f þ`ÀfZ ¸fbïûÔ ´fSX IYûBÊ ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f (A°¹ff¨ffSX d³fSXû²fIY) IYf³fc³f IYû »fZIYSX ·ffSX°f fÔQ WXbAfÜ ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU »ff¹fZ ¦f¹fZ, ´fSX dIYÀfe ·fe ÀfUf»f ´fSX ÀfÔUfQ ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ ¸fbQÐQZ IYe ff°f AVfRYeÊ »ff»f d¸fßf, »fZJIY ·ffSX°f IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY dU÷Yð ¸fWXfd·f¹fû¦f IYf ´fiÀ°ffU ¸f WXf°¸ff ¦ffh²fe ³fZ AdWXÔÀff IZY AÀÂf ÀfZ QZVf ÀfZ A°¹ff¨ffSXe AÔ¦fiZþûÔ IYû ´f»ff¹f³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸fþfcSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ Afþ þf QZVf ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf WX` °ff ÀfØff ´fif~ IZY d»f¹fZ dU´fÃf ¹fZ³f IZY³f ´fiIYfSXZ¯f ÀfZ CXÀfZ ´fif~ IYSX³fZ IZY CX´ff¹f IYSX°ff WXǛ ÀfØff ´fif~ IYSX³fZ IZY d»f¹fZ þfd°fUfQ , ÃfZÂfUfQ , ÀfÔSXÃf¯fUfQ ,·ff¿ffUfQ , A»´fÀfÔ£¹fIYUfQ AfdQ ·ffU³ffAû IYû CX·ffSX IYSX ÀfØff IZY ¸ff¦fÊ ´fiVfÀ°f dIY¹fZ þf SXWXZ WXỒÜ B³f¸fZÔ AÀfRY»f WXû³fZ ´fSX B³f »fû¦fûÔ IYû Af¦fZ IYSX dWXÔÀfIY Af³Qû»f³f IYe d¨f³f¦ffSXe »f¦ff Qe þf°fe WXǛ »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ dU´fÃf IYe ·fcd¸fIYf dUVfZ¿f ¸fWX°U SXJ°fe WXǛ Àff»f dU´fÃf WXe ÀfSXIYfSX IYe ¸f³f¸ff³fe ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff°ff WXǛ »fZdIY³f BÀfIYf ¹fWX A±fÊ ³fWXeÔ WX` dIY ÀfSXIYfSX IYf ´fi°¹fZIY IYf¹fÊ A³fbd¨f°f WXe WXǛ þ³f°ff þf A³¹ff¹f ÀfZ ´fedOÞX°f WXû°fe WX`, ³füIYSXVffWXe IZY A°¹ff¨ffSX ÀfZ ÂfÀ°f WXû°fe WX` AüSX ÀfØff IYe ¸f³f¸ff³fe ÀfZ ½¹ffIbY»f WXû°fe WX` °ff CXÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f IYf WXe EIY ¸ffÂf ÀfWXfSXf WXû°ff WXǛ »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ÀfØff ´fSX QffU f³ff³fZ IZY d»f¹fZ dU´fÃf A³fZIY CX´ff¹f IYSX°ff WX` CX³f CX´ff¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY CX´ff¹f ¹fWX ·feA´f³ff¹ff þf°ff WX` dIY ¹fdQ ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ A³fbIcY»f d³f¯fʹf ³f d¸f»fZ °fû CXÀfIZY dU÷Yð þ³f Af³Qû»f³fÜ d³fd›°f øY´f ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f IZY d³f¯fʹf IZY dU÷Yð QffU IYf ¹fWX §fdMX¹ff øY´f WXǛ dþÀfIYe ´fiVfÔÀff ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÜ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ·ffSX°f IZY »fûIY°fÔÂf AüSX ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IYf Àfþ¦f ´fiWXSXe WX` AüSX ¹fdQ BÀf Vfe¿fÊ ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ »fû¦fûÔ IYf dUV½ffÀf WXMX°ff WX` °fû »fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff WXû þf¹fZ¦feÜ A°f: WX¸fZÔ WXSX WXf»f°f ¸fZÔ Vfe¿fÊ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ AfÀ±ff SXJ³fe ¨ffdWX¹fZÜ ¸fWXfd·f¹fû¦f dIYÀfe Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ³fWXeÔ WXǛ Vfe¿fÊ ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ A´fZdÃf°f d³f¯fʹf ³f d¸f»f³fZ ´fSX A´fe»f IYf SXfÀ°ff WX` »fZdIY³f dIYÀfe ³¹ff¹ff²feVf IYû ¸fWXfd·f¹fû¦f ÀfZ ´fQ¨¹fb°f IYSX³ff WXSX Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ³fWXeÔ WX` Ü IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY dU÷Yð ¸fWXfd·f¹fû¦f IYf ´fiÀ°ffU »ff³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ffBÊ Ü IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff AüSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY UdSXâ Ad²fUöYf IYd´f»f dÀff»f BÀf ´fiÀ°ffU Af¦fZ °fIY »fZ þf³ff ¨ffWX°fZ ±fZ »fZdIY³f þ`ÀfZ WXe BÀf ´fiÀ°ffU ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ SXfª¹f Àf·ff IZY ÀfQÀ¹f AüSX ´fcUÊ ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IZY ´ffÀf ¦f¹ff CX³WXûÔ³fZ WXÀ°ffÃfSX IYSX³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff AüSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXSX Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ¸fWXfd·f¹fû¦f ³fWXeÔ WXǛ BÀfÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYf ·fe IYûBÊ ·f»ff ³fWXeÔ WXû³fZ Uf»ff ³fWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfÀfZ dU´fÃf AüSX QZVf IYf IYûBÊ dWX°f WXû³fZ Uf»ff ³fWXeÔ WX` AüSX ¹fWX ´fiÀ°ffU WX¸ffSXe ÀfÔÀIÈYd°f IZY dU÷Yð WXǛ ¨fcÔdIY SXfª¹f Àf·ff ¸fZÔ ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX UdSXâ ÀfQÀ¹f WXỒ BÀfÀfZ IYfgÔ¦fiZÀf ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ AüSX BÀfÀfZ BÀf ´fiÀ°ffU ´fSX ´fb³fdUʨffSX IYf ÀfÔIZY°f ¨f»ff ¦f¹ffÜ ´fcUÊ ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX õfSXf CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY dU÷Yð ´fiÀ°ffU ´fSX WXÀ°ffÃfSX ³f IYSXIZY A´f³fe ´fdSX´f¢½f fbdð AüSX QcSXQdVfÊ°ff IYf ´fdSX¨f¹f dQ¹ff WXǛ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f IYLbXUZ IYe Jûªffe³f, IYfc°fSX ´fZ I`Y¸fSZX, SXf¸f °fZSZX ·ffSX°f ¸fZÔ, SXf¸fc WXe fZIYfSX W`XÜ IbYØfûÔ IYe ªf¸ff°f ´fSX, IYûBÊX SXûIY MXûIY ³fWXeÔ, d¨fdOÞX¹ffa IYe ¨fûÔ¨f ´fSX, R`YÀf»fZ IYe ¸ffSX W`XÜÜ §fdOÞX¹ff»f §fc¸f°fZ W`ÔX, ÀfOÞXIYûÔ ´fZ ÀfSZXAf¸f, fZIYÀfcSX ¸fL»fe IYf, VfüIY ÀfZ dVfIYfSX W`XÜ Qfd¸f³fe IZY Vfe»f ´fSX, Qf¦f ³fWXeÔ »f¦fZ IYûBÊX, dWXSX¯f IYû ³¹ff¹f d¸f»fZ, dIYÀfZ BX³fIYfSX W`XÜÜ L»fZ ¸fWXe³fZ (23-24 ¸ff¨fÊ) dUV½f·ffSX°fe, VffÔd°fd³fIZY°f³f IZY dWXÔQe dU·ff¦f ³fZ Lf¹ffUfQ IYe Vf°fUfd¿fÊIYe IZY CX´f»fùf ¸fZÔ dõdQUÀfe¹f SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¦fûâe kLf¹ffUfQ : ÀfÔÀ¸fÈd°f EUÔ ´fb³f¸fcÊ»¹ffÔIY³fl Vfe¿fÊIY dU¿f¹f ´fSX Af¹fûdþ°f IYSX Lf¹ffUfQ IYe Vf°fUfd¿fÊIYe IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ Lf¹ffUfQ IZY Àfü U¿fÊ ´fSX QZVf ¸fZÔ WXû³fZUf»ff ¹fWX ´fWX»ff Af¹fûþ³f ±ff, dþÀfIZY LWX ÀfÂfûÔ ¸fZÔ LWX-Àff°f SXfª¹fûÔ IZY »f¦f·f¦f feÀf A²¹ff´fIYûÔ, Af»fû¨fIYûÔ, IYdU¹fûÔ ³fZ A´f³fZ dU¨ffSXûÔ ÀfZ Àfü U¿fÊ ´fWX»fZ IZY CXÀf IYf½¹ffÔQû»f³f IYf À¸fSX¯f IYSX CXÀfIZY IYBÊ A³fLbE ´fÃfûÔ IYe ·fe ¨f¨ffÊ IYeÜ ¢¹ff Af²fbd³fIY ·ffSX°f IZY dIYÀfe ·fe Bd°fWXfÀfIYfSX ³fZ 1929-30 IZY ´fWX»fZ 1918 ÀfZ ³f¹fe ¦fd°f-VfdöY ´fif~ IYSX°fZ WXbE SXf¿MÑXe¹f ÀUf²fe³f°ff AfÔQû»f³f ´fSX Àff±fÊIY PXÔ¦f ÀfZ dU¨ffSX dIY¹ff WX`? SXf¸f¨fÔQi Vfb¢»f IZY fWXb°f ffQ Af²fbd³fIY ·ffSX°f IZY Bd°fWXfÀfIYfSXûÔ ³fZ 1918 ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀUf²fe³f°ff AfÔQû»f³f IYe k°feÀfSXe CXØff»f °fSXÔ¦fl ¸ff³ff WXǛ B³f Bd°fWXfÀfIYfSXûÔ ÀfZ U¿fûÊÔ ´fWX»fZ SXf¸f¨fÔQi Vfb¢»f ³fZ Af²fbd³fIY dWXÔQe IYdU°ff IYf k°fÈ°fe¹f CX°±ff³fl 1918 ÀfZ ¸ff³ff ±ff- °fÈ°fe¹f CX°±ff³f ¸fZÔ AfIYSX JOÞXe fû»fe IZY ·fe°fSX IYf½¹f IYf A¨Lf ÀRbYSX¯f WXbAf...dþÀf QZVf-´fiZ¸f IYû »fZIYSX IYf½¹f IYe ³fc°f³f ²ffSXf ·ffSX°fZÔQb IYf»f ¸fZÔ ¨f»fe ±fe, UWX CXØfSXûØfSX ´fif»f AüSX ½¹ff´fIY øY´f ²ffSX¯f IYSX°ff ¦f¹ff... °fÈ°fe¹f CX°±ff³f ¸fZÔ AfIYSX ´fdSXdÀ±fd°f fWXb°f fQ»f ¦f¹feÜ AfÔQû»f³fûÔ ³fZ ÀfdIiY¹f øY´f ²ffSX¯f dIY¹ff AüSX ¦ffÔU-¦ffÔU ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY AüSX Afd±fÊIY ´fSX°fÔÂf°ff IZY dUSXû²f IYe ·ffU³ff þ¦ff¹fe ¦f¹feÜ Àf³f 1918 ÀfZ 1936 °fIY IYf Àf¸f¹f ÀffdWX°¹f AüSX SXfþ³fed°f QfZ³fûÔ WXe údá¹fûÔ ÀfZ Ad²fIY ¸fWX°U´fc¯fÊ WXǛ ¹fWX Lf¹ffUfQ IYf Àf¸f¹f WX` AüSX BÀfe QüSX ¸fZÔ ¦ffÔ²fe, ³fZWXøY, Àfb·ff¿f, ´fMXZ»f, AfÔfZOXIYSX ³fZ ÀUf²fe³f°ff-AfÔQû»f³f IYû EIY ³f¹fe ¦fd°f AüSX DY¿¸ff QeÜ IY±ff-ÀffdWX°¹f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fiZ¸f¨fÔQ AüSX dWXÔQe Af»fû¨f³ff SXf¸f¨fÔQi Vfb¢»f BÀfe Àf¸f¹f Vfe¿fÊ ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ ´fiÀffQ, d³fSXf»ff, ´fÔ°f, ¸fWXfQZUe- ÀffIYe IYdU°ffEÔ BÀfe Àf¸f¹f IYf»fþ¹fe f³feÔÜ A·fe °fIY BÀf QüSX IYf ¦fÔ·feSX dUUZ¨f³f-¸fc»¹ffÔIY³f AfÔQû»f³fûÔ, SXfþ³fed°fIY ÀfdIiY¹f°ffAûÔ, ÀUf²fe³f°ff-AfÔQû»f³f, IY»ff, ÀffdWX°¹f, ÀfÔÀIÈYd°f, Af»fû¨f³ff IYf ´fdÂfIYfdQ IZY ´fiIYfVf³f-ÀfÔ´ffQ³f AfdQ A³fZIY QÈdá¹fûÔ [ ³fªfdSX¹ff ] ³fZ´ff»f ÀfZ ¸f²fbSX dSXV°fûÔ IYe ¨fb³fü°fe ³fZ´ff»f ¸fZÔ Af¹fZ ·fcÔIY´f IZY QüSXf³f ·ffSX°f ³fZ °f°IYf»f ¸fQQ IZY d»fE WXf±f fPÞXf¹ff AüSX SXfWX°f EUÔ f¨ffU IYf¹fÊ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff¹fe ±feÜ BÀfÀfZ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ÀfÔfÔ²f AüSX ´fi¦ffPÞX WXbE AüSX »f¦ff dIY dSXV°fZ ³f¹fZ ¸fbIYf¸f °fIY ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ »fZdIY³f ¸f²fZÀfe AüSX A³¹f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f JMXfÀf Af ¦f¹fe AüSX WXf»f IZY QüSX ¸fZÔ °fû Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f AdUV½ffÀf AüSX fPÞX ¦f¹ff WX`Ü ³fZ´ff»fe ³fZ°fÈ°U IZY ¨fe³f IYe AûSX ÓfbIYfU IYû »fZIYSX ·ffSX°f d¨fÔd°f°f WXbAf WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ³fZ´ff»fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe Aû»fe IZY ¨fe³f IZY Àff±f ³fþQedIY¹fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE ·ffSX°f-³fZ´ff»f IZY fe¨f ÀfÔfÔ²f df¦fOÞX³fZ IYe AfVfÔIYf þ°ff¹fe þf SXWXe ±feÜ CX³fIZY VfbøYAf°fe f¹ff³fûÔ ÀfZ BÀf AfVfÔIYf IYû AüSX WXUf d¸f»feÜ CX³WXûÔ³fZ §fû¿f¯ff IYe ±fe dIY ³fZ´ff»f ¨fe³f IYe U³f fZ»MX U³f SXûOX ¹fûþ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû¦ffÜ »fZdIY³f ¨fe³f IZY fþf¹f ·ffSX°f IYe ´fWX»fe dUQZVf ¹ffÂff IYSX Aû»fe ³fZ dSXV°fûÔ IYû ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ´fWX»f IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A´f³fe BÀf ¹ffÂff ÀfZ À´fá ÀfÔQZVf dQ¹ff WX` dIY ³fZ´ff»f IYe ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff ·ffSX°f WX` AüSX CXÀfIZY ÀfWX¹fû¦f IZY df³ff ³fZ´ff»f ¸fZÔ À±ff¹fe VffÔd°f AüSX Afd±fÊIY dUIYfÀf ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü ·ff SX°f AüSX ³fŹ ff»f IZY dSXV°fZ ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fZ WXỒÜ »fZdIY³f CX³f¸fZÔ CX°ffSX-¨fPÞXfU Af°ff SXWXf WXǛ ·ffSX°f AüSX ³fŹ ff»f IZY fe¨f þ`Àff þbOÞXfU WX`, U`Àff Qbd³f¹ff ¸fZÔ dIYÀfe A³¹f QZVf IZY fe¨f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸f ·fü¦fûd»fIY, EZd°fWXfdÀfIY AüSX ÀffÔÀIÈYd°fIY WXSX °fSXWX ÀfZ EIY QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ WXỒÜ ·ffSX°f AüSX ³fZ´ff»f ³fZ A´f³fZ dUVfZ¿f ÀfÔfÔ²fûÔ IYû 1950 IYe ·ffSX°f-³fŹ ff»f VffÔd°f EUÔ ¸fẦfe ÀfÔd²f ÀfZ ³f¹fe ´fWX¨ff³f QeÜ BÀf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfÔd²f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ÀfÔfÔ²fûÔ IZY Af¹ff¸f d³f²ffÊdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZÜ ÀfÔd²f IZY A³fbÀffSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IYe Àfe¸ff EIY- QcÀfSXZ IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IZY d»fE Jb»fe SXWXZ¦fe AüSX UZ CX³WXZÔ EIY-QcÀfSXZ IZY QZVfûÔ ¸fZÔ fZSXûIYMXûIY Af þf ÀfIZYÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYe LcMX WXû¦feÜ ¹fWXe ÀfÔd²f Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f EIY ¦fWXSXf dSXV°ff À±ffd´f°f IYSX°fe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ´fQ ÀfÔ·ff»f³fZ IZY °fbSXÔ°f AfVfb°fû¿f ¨f°fbUZÊQe UdSX¿NX ´fÂfIYfSX ffQ ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³ff VfbøY dIY¹ffÜ UWX ³fŹ ff»f IYe ¹ffÂff ´fSX ·fe ¦f¹fZÜ ³fŹ ff»f ¸fZÔ Af¹fZ ·fcÔIY´f IZY QüSXf³f ·ffSX°f ³fZ °f°IYf»f ¸fQQ IZY d»fE WXf±f fPÞXf¹ff AüSX SXfWX°f EUÔ f¨ffU IYf¹fÊ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff¹fe ±feÜ BÀfÀfZ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ÀfÔfÔ²f AüSX ´fi¦ffPÞX WXbE AüSX »f¦ff dIY dSXV°fZ ³f¹fZ ¸fbIYf¸f °fIY ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ »fZdIY³f ¸f²fZÀfe AüSX A³¹f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f JMXfÀf Af ¦f¹fe AüSX WXf»f IZY QüSX ¸fZÔ °fû Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f AdUV½ffÀf AüSX fPÞX ¦f¹ff WXǛ ³fŹ ff»fe ³fZ°fÈ°U IZY ¨fe³f IYe AûSX ÓfbIYfU IYû »fZIYSX ·ffSX°f d¨fÔd°f°f WXbAf WXǛ ¹fWXfÔ °fIY dIY WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ³fŹ ff»fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe Aû»fe IZY ¨fe³f IZY Àff±f ³fþQedIY¹fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE ·ffSX°f-³fŹ ff»f IZY fe¨f ÀfÔfÔ²f df¦fOÞX³fZ IYe AfVfÔIYf þ°ff¹fe þf SXWXe ±feÜ CX³fIZY VfbøYAf°fe f¹ff³fûÔ ÀfZ BÀf AfVfÔIYf IYû AüSX WXUf d¸f»feÜ CX³WXûÔ³fZ §fû¿f¯ff IYe ±fe dIY ³fŹ ff»f ¨fe³f IYe U³f fZ»MX U³f SXûOX ¹fûþ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû¦ffÜ »fZdIY³f ¨fe³f IZY fþf¹f ·ffSX°f IYe ´fWX»fe dUQZVf ¹ffÂff IYSX Aû»fe ³fZ dSXV°fûÔ IYû ´fMXSXe ´fSX »ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ´fWX»f IYe WXǛ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe BÀf ¹ffÂff ÀfZ À´fá ÀfÔQZVf dQ¹ff WX` dIY ³fŹ ff»f IYe ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff ·ffSX°f WX` AüSX CXÀfIZY ÀfWX¹fû¦f IZY df³ff ³fŹ ff»f ¸fZÔ À±ff¹fe VffÔd°f AüSX Afd±fÊIY dUIYfÀf ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WXǛ ´fi²ff³f¸fÔÂfe Aû»fe IYe BÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f SXZ»f ÀfZUf ´fSX Àf¸fÓfü°ff WXbAf WXǛ BÀfIZY °fWX°f IYfNX¸ffÔOXc AüSX dQ»»fe Àfe²fZ SXZ»f »ffB³f ÀfZ þbOÞX þf¹fZÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f ³fQe ´fdSXUWX³f IZY SXfÀ°fZ Jû»fZ þf³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f WXbBÊ WXǛ Qû³fûÔ ´fi²ff³f¸fÔdÂf¹fûÔ ³fZ ¸fûd°fWXfSXe AüSX A¸f»fZJ¦fÔþ IZY fe¨f °fZ»f ´ffB´f»ffB³f IYe d´f SXdU·fc¿f¯f UdSXâ ÀffdWX°¹fIYfSX Af²ffSXdVf»ff SXJe AüSX feSX¦fÔþ ¸fZÔ ³f¹fZ BÔMXe¦fiZMXZOX ¨fZIY´fûÀMX IYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ ·ffSX°f AüSX ³fŹ ff»f IZY ´fi²ff³f¸fÔdÂf¹fûÔ IZY fe¨f WXbE °fe³f Àf¸fÓfü°fûÔ IYû Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f ÀfÔfÔ²fûÔ IYe ³f¹fe BffSX°f ¸ff³ff þf SXWXf WXǛ B³f¸fZÔ ÀffÀfZ AWX¸f SX¢Àfü»f AüSX IYfNX¸ffÔOXc IZY fe¨f SXZ»f»ffB³f dfLf³ff WXǛ þ»f ´fdSXUWX³f IZY d»fE f³fe ÀfWX¸fd°f IYû ·fe EZd°fWXfdÀfIY IYSXfSX dQ¹ff þf SXWXf WXǛ BÀfÀfZ þ¸fe³f ÀfZ d§fSXZ ³fŹ ff»f IYû ³fdQ¹fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸fbQi °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IYf SXfÀ°ff d¸f»f ÀfIY°ff WXǛ ·ffSX°f ³fZ ³fŹ ff»f ¸fZÔ IÈYd¿f IZY dUIYfÀf IZY d»fE ¸fQQ IYf WXf±f fPÞXf¹ff WXǛ ·ffSX°f IÈYd¿f IZY dUIYfÀf ¸fZÔ A´f³fZ A³fb·fUûÔ AüSX ³f¹fe °fIY³feIYûÔ IYû ÀffÓff IYSXZ¦ffÜ ¹ffÂff IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe Aû»fe þefe ´fÔ°f IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f ·fe ¦f¹fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ UWXfÔ IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ WXû SXWXZ ´fi¹fû¦fûÔ IYf þf¹fþf ·fe d»f¹ffÜ U`ÀfZ QZJf þf¹fZ °fû ³fŹ ff»f IYe EIY fOÞXe ¨fb³fü°fe WX`, UWXfÔ IYe SXfþ³fed°fIY AdÀ±fSX°ffÜ SXfþVffWXe IZY ffQ d´fL»fZ QÀf U¿fûÊÔ ¸fZÔ ³fŹ ff»f B°f³fZ WXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe QZJ ¨fbIYf WXǛ BÀf¸fZÔ ´fï fÔOX Qû ffSX AüSX Aû»fe ·fe QûffSXf ´fi²ff³f¸fÔÂfe f³fZ WXỒÜ 2008 ¸fZÔ SXfþVffWXe Àf¸ff~ WXû³fZ IZY ffQ ³fZ´ff»f ¸fZÔ þ³f°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff IYf¹f¸f WXbBÊÜ »fZdIY³f ¹fWX ¸fþfc°fe ÀfZ Af °fIY ´f`SX ³fWXeÔ þ¸ff ´ff¹ff WXǛ UWXfÔ Af ·fe SXfþ³fed°fIY AdÀ±fSX°ff IYf fû»fff»ff WXǛ ³fŹ ff»f IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ·ffSX°f ´fSX d³f·fÊSX WXǛ U°fʸff³f ¸fZÔ ·ffSX°f-³fŹ ff»f Afd±fÊIY ÀfWX¹fû¦f IZY °fWX°f LûMXe fOÞXe »f¦f·f¦f 400 ´fdSX¹fûþ³ffEÔ ¨f»f SXWXe WXỒÜ UWXfÔ CXôû¦f- ²fÔ²fZ ³f¦f¯¹f WXỒÜ ·ffSX°f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 50 »ffJ ³fŹ ff»fe ³ff¦fdSXIY IYf¸f IYSX°fZ WXỒÜ UZ ³fŹ ff»f ¸fZÔ A´f³fZ ´fdSXUfSXûÔ IYû A´f³fe IY¸ffBÊ IYf EIY dWXÀÀff ·fZþ°fZ WXỒÜ ¹fWX SXfdVf ³fŹ ff»f IYe þeOXe´fe ¸fZÔ ´fi¸fbJ ¹fû¦fQf³f QZ°fe WXǛ dfWXfSX IYf °fû ³fŹ ff»f IZY Àff±f SXûMXe-fZMXe IYf dSXV°ff SXWXf WXǛ ³fŹ ff»f IYf QdÃf¯fe B»ffIYf ·ffSX°f IYe CXØfSXe Àfe¸ff ÀfZ ÀfMXf WXǛ ¹fWX °fSXfBÊ Uf»ff B»ffIYf WX`, þû ¸f²fZÀf IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff WXǛ SXfþ³fed°fIY IYfSX¯fûÔ ÀfZ ³fŹ ff»fe ³fZ°ffAûÔ ³fZ ´fUÊ°fe¹f UfdÀf¹fûÔ AüSX °fSXfBÊ UfdÀf¹fûÔ IZY fe¨f EIY AdUV½ffÀf IYf ·ffU SXWXf WXǛ d´fL»fZ dQ³fûÔ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ CXd¨f°f ´fid°fd³fd²f°U IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ¸f²fZÀfe »fû¦fûÔ ³fZ AfÔQû»f³f LZOÞX dQ¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f ÀfZ ³fŹ ff»f IYû SXÀfQ AüSX °fZ»f IYe Af´fcd°fÊ IZY ÀffSXZ ¸ff¦fûÊÔ IYe ³ffIYffÔQe IYSX Qe ±feÜ CXÀfIYe UþWX ÀfZ CXØfSXe ³fŹ ff»f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe þ³f°ff IYû SXûþ¸fSXfÊ IYe AfUV¹fIY UÀ°fbAûÔ IYe ·ffSXe dIY»»f°f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ CXÀf QüSXf³f Aû»fe Àf¸fZ°f A³¹f A³fZIY ³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀf ³ffIZYfÔQe IYf ÀffSXf Qû¿f ·ffSX°f ´fSX ¸fPÞX dQ¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ ³fŹ ff»f ¸fZÔ ·ffSX°f dUSXû²fe ·ffU³ffAûÔ IYû f»f d¸f»ffÜ ·f»fZ WXe ·ffSX°f BÀfÀfZ B³fIYfSX IYSXZ, »fZdIY³f ¹fWX IYûBÊ SXWXÀ¹f ³fWXeÔ WX` dIY ³fŹ ff»f IZY SXfþ³fed°fIY Àf¸feIYSX¯fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IYe AWX¸f ·fcd¸fIYf SXWX°fe WXǛ »fZdIY³f BÀf ÀffÀfZ ·ffSX°f ³fŹ ff»f ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ IYOÞXUfWXMX IYfRYe fPÞX ¦f¹fe AüSX ¨fe³f ³fZ BÀf dÀ±fd°f IYf ´fcSXf RYf¹fQf CXNXf³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ ·ffSX°f-³fŹ ff»f IZY dSXV°fûÔ IZY fe¨f JMXfÀf IYf EIY A³¹f ´fi¸fbJ IYfS¯f ³fQe Lf¹ffUfQ IYe Vf°fUfd¿fÊIYe ÀfZ EIY Àff±f Àf¸f¦fi øY´f ÀfZ ³fWXeÔ WXbAf WXǛ ¢¹ff Lf¹ffUfQ IYe Vf°fUfd¿fÊIYe IZY AUÀfSX ´fSX BÀfIYe VfbøYAf°f WXû ÀfIZY¦fe? ´fÔ°f ³fZ k´f»»fUl IZY ´fiUZVf ¸fZÔ, dþÀfZ kLf¹ffUfQ IYf §fû¿f¯ff´fÂfl IYWXf þf°ff WX`, IYdU°ff IZY EIY ³f¹fZ ½¹ffIYSX¯f IZY d³fd¸fÊ°f WXû³fZ IYe ff°f IYWXe ±feÜ IZYU»f IYdU°ff WXe ³fWXeÔ, CXÀf Àf¸f¹f Àf¸ffþ AüSX SXfþ³fed°f- ÀffIYf ½¹ffIYSX¯f fQ»f SXWXf ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fiÀ°ffU ·fÔþ³ff LûOÞXIYSX ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ CX°fSX ¨fbIYe ±feÜ AÀfWX¹fû¦f AfÔQû»f³f ÀfZ »fZIYSX »ffWXüSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX ´fc¯fÊ ÀUf²fe³f°ff IYe §fû¿f¯ff AüSX ¸ffÔ¦f IYf ¹fWXe Àf¸f¹f WXǛ dWXÔQe IYdU°ff ¸fZÔ kfiþ·ff¿ff AüSX JOÞXe fû»fe IZY fe¨f þeU³f-ÀfÔ¦fif¸f IYf ¹fb¦f fe°f ¦f¹ffl ±ffÜ dWXÔQe ³fZ k°fb°f»ff³ff LûOÞX dQ¹ffl ±ffÜ ´fÔ°f ³fZ d»fJf- UWX d´f¹f IYû d´fi¹f IYWX³fZ »f¦fe WXǛ Àff»f 1918 ÀfZUf ÀfQ³f AüSX ÓfSX³ff IYf ´fiIYfVf³f U¿fÊ WXǛ ´fÔ°f IYe Ue¯ff IYf ´fiIYfVf³f ·f»fZ 1927 ¸fZÔ WXbAf WXû, ´fSX CXÀfIYe 63 IYdU°ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ 46 IYdU°ffEÔ 1918 IYe WXỒÜ B³f IYdU°ffAûÔ ¸fZÔ ffSX-ffSX k¸ffÔl IYf CX»»fZJ WXǛ k³fUl IYe ¨ffWX WX` AüSX WX` ´fiIÈYd°f-´fiZ¸fÜ Àff»f 1918 ÀfZ 1936 IZY fe¨f IZY ÀUf²fe³f°ff AfÔQû»f³f ¸fZÔ EIY Àff±f þ»f dUUfQ ·fe SXWXf WXǛ ·ffSX°f ASXÀfZ ÀfZ IYûÀfe ³fQe ´fSX ffÔ²f f³ff¹fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ³fŹ ff»f ÀfZ IYSX°ff Af¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ³fZ´ff»f ¸fZÔ dfþ»fe CX°´ffQ³f ·fe ÀfÔ·fU WXû ´ff¹fZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE ·ffSX°f ³fZ ´fcSXe ¸fQQ IYf AfV½ffÀf³f ·fe dQ¹ff WXǛ dfWXfSX IYf EIY fOÞXf B»ffIYf WXSX Àff»f IYûÀfe ³fQe IYe ffPÞX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af þf°ff WXǛ QcÀfSXe AûSX ³fŹ ff»f IYf IYWX³ff WX` dIY ffÔ²f f³ff³fZ ÀfZ ³fŹ ff»f IYe þ¸fe³f IYf EIY fOÞXf dWXÀÀff ´ff³fe ¸fZÔ OXcf þf¹fZ¦ffÜ ³fŹ ff»f ÀfSIYfSX IYf WX¸fZVff ÀfZ BÀf ¸ff¸f»fZ MXf»f¸fMXû»f SXU`¹ff SXWXf WXǛ ·ffSX°f AüSX ³fŹ ff»f IZY QVfIYûÔ ´fbSXf³fZ dUdVfá ÀfÔfÔ²f Afþ °f³ffU IYf °ff´f ÓfZ»f SXWXZ WXỒÜ ¨fe³f °fû ¨f¨ffÊ ¸fZÔ A·fe Af¹ff WXǛ ·ffSX°f IYf WX¸fZVff ÀfZ ³fŹ ff»f ´fSX ½¹ff´fIY ´fi·ffU SXWXf WXǛ ¹fWX d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX` dIY B°f³fZ §fd³fâ AüSX ¸f²fbSX ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ ¹fWX AdUV½ffÀf IYe RYfÔÀf IỲÀfZ ´f`Qf WXbBÊ? ¹fWX ÀfWXe WX` dIY ·ffSX°f ³fZ §fû¿f¯ff IYSX SXJe WX` dIY UWX ³fŹ ff»f IZY AfÔ°fdSXIY AüSX SXfþ³fed°fIY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IYûBÊ WXÀ°fÃfŹ f ³fWXeÔ IYSX°ff WXǛ »fZdIY³f ·ffSX°f IZY ³fŹ ff»f ¸fZÔ B°f³fZ dWX°f WXỒ dIY WXIYeIY°f ¸fZÔ EZÀff WXû°ff ³fWXeÔ WXǛ »fZdIY³f WXÀ°fÃfŹ f CX°f³ff WXe WXû, dþÀfÀfZ ³fŹ ff»f IYe þ³f°ff IYf ·fSXûÀff ³f MXcMXZ AüSX »fû¦fûÔ IYû ¹fWX ³f »f¦fZ dIY ·ffSX°f fOÞXZ ·ffBÊ IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXf WX` AüSX AfÔ°fdSXIY ¸ff¸f»fûÔ ´fSX EIY °fSXWX ÀfZ WXb¢¸f³ff¸ff Àfb³ff SXWXf WXǛ ·ffSX°f IYû ³fŹ ff»f ÀfZ dSXV°fûÔ IYe ¸f²fbSX°ff WXSX WXf»f°f ¸fZÔ IYf¹f¸f SXJ³fe WXû¦fe, °ffdIY ¨fe³f IYû UWXfÔ ´ffÔU þ¸ff³fZ IYf IYûBÊ AUÀfSX ³f d¸f»fZÜ IYBÊ ²ffSXfEÔ AüSX ´fiUÈdØf¹ffÔ dUô¸ff³f ±feÔÜ ÀUf²fe³f°ff AfÔQû»f³f SXfþ³fed°fIY AfÔQû»f³f ±ff, ´fSX UWX ÀffÔÀIÈYd°fIY Àff¸ffdþIY AfÔQû»f³f ·fe ±ffÜ IZYU»f AÔ¦fiZþûÔ IYû JQZOÞX³ff ·fSX ³fWXeÔ ±ffÜ Lf¹ffUfQ ÀffÔÀIÈYd°fIY AfÔQû»f³f WXǛ Lf¹ffUfQ IYf ÀfüÔQ¹fÊVffÀÂfe¹f A²¹f¹f³f WXû ¨fbIYf WXǛ Af AfUV¹fIY°ff CXÀfIZY Àff¸ffdþIY- ÀffÔÀIÈYd°fIY A²¹f¹f³f IYe WX`, dþÀfÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀUf²fe³f°ff-AfÔQû»f³f ¸fZÔ CXÀfIYe ·fcd¸fIYf SXZJfÔdIY°f IYe þf ÀfIZYÜ Lf¹ffUfQ IYe ³fU°ff IZYU»f ÀffdWXd°¹fIY ³fU°ff ³fWXeÔ WX`Ü Lf¹ffUfQ ¸fbdöY-IYf½¹f, þf¦fSX¯f-IYf½¹f, ª¹fûd°f-IYf½¹f AüSX VfdöY-IYf½¹f WXǛ Afþ þf SXfþ³fed°f WX¸fZÔ AÔ²fIYfSX ¸fZÔ ²fIZY»f SXWXe WX`, WX¸fZÔ d³fSXf»ff AüSX ´fiZ¸f¨fÔQ IYf ÀfQÙ À¸fSX¯f IYSX³ff ¨ffdWXE, dþ³WXûÔ³fZ kþf¦fû dRYSX EIY ffSXl IYWXf ±ff AüSX d»fJf ±ff- kAf AüSX ª¹ffQf Àfû³ff ¸fÈ°¹fb IYf »fÃf¯f WX`Ül 2018 IYf ·ffSX°f WX¸fZÔ Lf¹ffUfQ (1918-1936) IYf À¸fSX¯f IYSX³fZ IYû ff²¹f IYSX°ff WXǛ ÀÂfe, Qd»f°f, ´f¹ffÊUSX¯f, dUIYfÀf, UfÀ°fdUIY ÀU°fÔÂf°ff AfdQ IYBÊ údá¹fûÔ ÀfZ Afþ Lf¹ffUfQ IYf A²¹f¹f³f AfUV¹fIY WX`Ü SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff Vf`dÃfIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ½¹fU²ff³f Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀUfÀ±?¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ ÀfbÀUfQb Jf³f-´ff³f ¸fZÔ ÷Yd¨f SXWXZ¦feÜ J¨fûÊÔ IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ ¸f³f AVff³°f SXWXZ¦ffÜ UÀÂfûÔ AfdQ ´fSX J¨fÊ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þeU³fÀff±fe IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff³fdÀfIY CX»fÓf³fZ SXWXZÔ¦feÜ ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f SXWXZ¦ffÜ SXWX³f-ÀfWX³f ¸fZÔ AÀfWXþ SXWXZÔ¦fZÜ ¸ff°ff ÀfZ U`¨ffdSXIY ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ¸ff³fdÀfIY Vffd³°f SXWXZ¦feÜ ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf°fIYÊ SXWXZÔÜ ³füIYSXe ¸fZÔ IYf¹fÊ ÃfZÂf IYf dUÀ°ffSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¸ff³fdÀfIY ´fSXZVffd³f¹ffÔ fPÞXZÔ¦feÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe Af ÀfIY°fe WX`Ü Af°¸fÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ ´fdSXUfSX IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f SXWXZ¦ffÜ dIYÀfe ´fbSXf³fZ d¸fÂf IYf Af¦f¸f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÀfbÀUfQ Jf³f-´ff³f ¸fZÔ ÷Yd¨f fPÞXZ¦feÜ Qf¸´f°¹f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ UÀÂfûÔ AfdQ IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü SXfþ³f`d°fIY °fb»ff ¸fWX°UfIYfÔÃff IYe UÈdð WXû¦feÜ dIYÀfe d¸fÂf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Àf¸´fdØf ¸fZÔ d³fUZVf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe Af¹fZ¦feÜ ¸ff°ff-d´f°ff UÈdV¨fIY ÀfZ Afd±fÊIY ÀfWX¹fû¦f d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f SXûþ¸fSXfÊ IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ IYdNX³ffB¹ffÔ ¹ff ÀfIY°fe WX`ÔÜ ´fdSXUfSX IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ ´fSXZVff³f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ÀfÔ°ff³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ¸f³f ¸fZÔ Vffd³°f EUÔ ´fiÀf³³f°ff IZY ·ffU SXWXZÔ¦fZÔÜ ´ffdSXUfdSXIY þeU³f ÀfbJ¸f¹f SXWXZ¦ffÜ ·fU³f IZY SXJSXJfU ´fSX J¨fÊ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ »fUSXZþ SXWXZÔ¦fZ, ´fSX³°fb Ad°f CX°ÀffWXe WXû³fZ ÀfZ f¨fZÔÜ ²ffd¸fÊIY ÀfÔ¦fe°f IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞXZ¦ffÜ ÀUfÀ±f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ IiYû²f EUÔ AfUZVf IZY Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ ´ffdSXUfdSXIY Àf¸fÀ¹ffEÔ fPÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ fWX³f- ·ffBi¹fûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ff¦fe-2 Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ SZXOX dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fSXe AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ

10 A´fi`»f 2018 5 ¸fa¦f»f½ffSX fOÞXZ ÀIcY»f ¸fZÔ EZOXd¸fVf³f IZY d»fE IbYL ·fe IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX ´f`SXÔMXÐÀf ³fBÊ dQ»»feÜ EIY ³ff¸fe ´fifBUZMX ÀIcY»f ¸fZÔ A´f³fZ f¨¨fZ IZY EZOXd¸fVf³f IZY d»fE ´f`SXÔMXÐÀf ¢¹ff-¢¹ff WX±fIÔYOÞXZ A´f³ff°fZ WX`Ô, BÀfIYû ¸fcUe dWXÔQe ¸fedOX¹f¸f ¸fZÔ fJcfe dQJf¹ff ¦f¹ffÜ dRY»¸f ¸fZÔ þû IbYL dQJf¹ff ¦f¹ff, Uû WXIYeIY°f ¸fZÔ ·fe WXû SXWXf WX`Ü ´fifBUZMX ÀIcY»f ¸fZÔ EIY ÀfeMX IZY d»fE ´f`SXÔMXÐÀf IYSXûOÞX´fd°f ÀfZ ¦fSXef f³f³fZ AüSX f¨¨fZ IYû fe¸ffSX f°ff³fZ ÀfZ ·fe ´feLZ ³fWXeÔ SXWX°fZÜ ÀfÔÀIÈYd°f ÀIcY»f ¸fZÔ A´f³fZ f¨¨fZ IYû EZOXd¸fVf³f dQ»ff³fZ IZY d»fE Ófb¦¦fe- fÀ°fe IYf RYþeÊ AOÑZÀf QZ³fZ AüSX RYþeÊ °fSXeIZY ÀfZ B³fIY¸f ÀfdMXÊdRYIZYMX f³fUf³fZ IYf IZYÀf Àff¸f³fZ Af¹ff WX` AüSX f¨¨fZ IYf EZOXd¸fVf³f I`YÔÀf»f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀIcY»fûÔ AüSX dVfÃff dU·ff¦f IZY ´ffÀf EZÀfe dVfIYf¹f°fZÔ Af°fe SXWX°fe WX`Ô AüSX þfÔ¨f IZY ffQ EZ¢Vf³f ·fe d»f¹ff þf°ff WX`Ü ´f`SXÔMXÐÀf EZOXd¸fVf³f IYe Jfd°fSX ¢¹ff-¢¹ff IYSX°fZ WX`Ô, þf³fZÔ... RYþeÊ B³fIY¸f ÀfdMXÊdRYIZYMX »fû¦fûÔ IYe ÀfWXcd»f¹f°f IZY d»fE dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfZ»RY dOX¢»fZSXZVf³f IZY Af²ffSX ´fSX B³fIY¸f ÀfdMXÊdRYIZYMX f³fUf³fZ IYe ÀfWXcd»f¹f°f Qe »fZdIY³f IbYL ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ »fû¦f BÀfIYf d¸fÀf¹fcþ ·fe IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX ¦f»f°f dOX¢»fZSXZVf³f QZIYSX ÀfdMXÊdRYIZYMX f³fUf »fZ°fZ WX`Ô AüSX BÊOX»¹fcEÀf (Afd±fÊIY øY´f ÀfZ IY¸fþûSX U¦fÊ) I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ ´fifBUZMX ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ 25 ´fÀfZÊÔMX ÀfeMXûÔ IZY d»fE BÀf ÀfdMXÊdRYIZYMX IYf ¹fcþ ·fe IYSX°fZ WX`ÔÜ UeEÀf´feIZY BÔMXSX³f`Vf³f»f ÀIcY»f SXûdWX¯fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f EÀf.IZY. ¦fb~f IYf IYWX³ff WX` dIY EZÀfZ ¸ff¸f»fûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ WX`, dþ³f¸fZÔ ´f`SXÔMXÐÀf A´f³fe B³fIY¸f IY¸f f°ffIYSX ÀfdMXÊdRYIZYMX f³fUf »fZ°fZ WX`Ô AüSX ÀIcY»fûÔ IYû CXÀfZ ¸ff³f³ff WXe ´fOÞX°ff WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY dVfÃff d³fQZVff»f¹f IYû BÀf ffSXZ ¸fZÔ EZÀfe ½¹fUÀ±ff IYSX³fe ¨ffdWXE dIY BÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ EZOXd¸fVf³f IYf »ff·f IZYU»f þøYSX°f¸fÔQ AüSX ¦fSXefûÔ IYû WXe d¸f»fZÔÜ f¨¨fûÔ IYû f³ff QZ°fZ WX`Ô dOXÀfZf»f ÀIcY»fûÔ IZY d´fiÔdÀf´f»Àf IYe ¸ff³fZÔ °fû EZÀfZ IZYÀf ·fe Àff¸f³fZ Af°fZ WX`Ô, þf ´f`SXÔMXÐÀf A´f³fZ f¨¨fZ IYû dIYÀfe ³f dIYÀfe °fSXWX IYe »fd³fÔʦf dOXÀfZdfd»fMXe IYf WXUf»ff QZIYSX EZOXd¸fVf³f IZY d»fE dÀfRYfdSXVf IYSX°fZ WX`Ô »fZdIY³f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfe²ff d³f¹f¸f WX` dIY ÀfSXIYfSXe WXfgdÀ´fMX»f IYf IYûBÊ ÀfdMXÊdRYIZYMX WXû³ff ¨ffdWXE, °f·fe CXÀf f¨¨fZ IYû BÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ ´ffgBÔMXÐÀf d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ f¨¨fZ IYû d»fJ³fZ-´fPÞX³fZ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe þ`ÀfZ IYBÊ fWXf³fZ »f¦ff°fZ WX`Ô »fZdIY³f ÀIcY»f IYû AfÀff³fe ÀfZ ´f°ff ¨f»f þf°ff WX` dIY f¨¨fZ IYû IYûBÊ ´fSXZVff³fe WX` ¹ff ³fWXeÔ? A¦fSX AÀ´f°ff»f IYf ÀfdMXÊdRYIZYMX WX` °fû dRYSX ÀIcY»f Uf»fZ IYûBÊ ÀfUf»f ³fWXeÔ IYSX°fZÜ dÀffd»fÔ¦f IZY ´ffgBÔMXÐÀf IYe þb¦ffOÞX EZOXd¸fVf³f ¸fZÔ dÀffd»fÔ¦f IZY ´ffgBÔMXÐÀf IYfRYe AWX¸f WXû°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸ff¸f»fZ ·fe ÀIcY»fûÔ IZY ´ffÀf Af°fZ WX`Ô, þf ´f`SXÔMXÐÀf dSXV°fZQfSXûÔ IZY f¨¨fûÔ IZY ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞX³fZ IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE dÀffd»fÔ¦f IZY ´ffgBÔMXÐÀf IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀfÔÀIÈYd°f ÀIcY»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe RYþeUfÊOÞXf IYSX³fZ Uf»ff Vf£Àf dÀffd»fÔ¦f IZY ´ffgBÔMXÐÀf IZY »ff»f¨f ¸fZÔ Af¹ff AüSX A´f³fZ QcÀfSXZ f¨¨fZ IYû dÀffd»fÔ¦f IZY ´ffgBÔMXÐÀf dQ»ff³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ ÀfZ BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ ´fPÞX SXWXZ f¨¨fZ IYû þ³fSX»f I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ MÑfÔÀfRYSX IYSXUf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe °ffdIY dÀffd»fÔ¦f IZY ´ffgBÔMXÐÀf d¸f»f ÀfIZYÔÜ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ´fSX »fMXIYe fÔQe IYe °f»fUfSX QZWXSXfQc³fÜ ¸ff³fIYûÔ ´fSX JSXZ ³fWXeÔ CX°fSX³fZ Uf»fZ CXØfSXfJÔOX IZY IYBÊ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ´fSX fÔQe IYe °f»fUfSX »fMXIY ¦fBÊ WX`Ü Afg»f BÔdOX¹ff IYfCXÔdÀf»f RYfgSX MXZd¢³fIY»f EþbIZYVf³f (EAfBÀfeMXeBÊ) ³fZ EZÀfZ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû fÔQ IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff VfbøY IYSX Qe WX`Ü BÀfIZY d»fE QZVf·fSX ¸fZÔ 200 BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ IYû d¨fd‰°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü B³f Àff ÀMX`ÔOXOXÊ IYfg»fZþûÔ IZY fÔQ WXû³fZ ÀfZ 80 WXþfSX BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ÀfeMXZÔ IY¸f WXû þfEÔ¦feÜ CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ IYSXef 135 BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ 20 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY LfÂf-LfÂffEÔ dUd·f³³f °fIY³feIYe IYûÀfûÊÔ ¸fZÔ dVfÃff »fZ SXWXZ WX`ÔÜ SXfª¹f IZY IYSXef 40 RYeÀfQ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ R`YIY»MXe ´fcSXe ³fWXeÔ WX`Ü Àff»f QSX Àff»f B³f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff §fMX°fe þf SXWXe WX`Ü MX³fIY´fbSX dÀ±f°f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþ IYû WXe »fZ »fedþE, ¹fWXfÔ EIY ·fe À±ff¹fe dVfÃfIY ³fWXeÔ WX`Ü dUd·f³³f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYûÀfûÊÔ IYf ´ffNXйfIiY¸f AÀ±ff¹fe dVfÃfIYûÔ IZY ·fSXûÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ, CXØfSXfJÔOX °fIY³feIYe dUdU (¹fcMXe¹fc) ÀfZ ÀfÔfð IYBÊ d³fþe BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ IZY ´ffÀf A´f³fZ ·fU³f °fIY ³fWXeÔ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ³f ´f¹ffÊ~ R`YIY»MXe WX` AüSX ³f WXe »f`f AüSX ´fbÀ°fIYf»f¹f IYe ÀfbdU²ffÜ dþÀfIZY IYfSX¯f CXØfSXfJÔOX IZY IYBÊ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff §fMX SXWXe WX`Ü dUVfZ¿fÄfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYûÀfÊ IZY ´fid°f LfÂfûÔ IYf ÷YÓff³f IY¸f WXû SXWXf WX`Ü BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ IZY d»fE R`YIY»MXe IZY Àff±f-Àff±f BÔOXdÀMѹf»f MÑZd³fÔ¦f IYe ÀfbdU²ff ·fe þøYSXe WX`Ü feEOX ÀfZIZYÔOX BʹfSX IYe ´fSXeÃff Afªf ÀfZ ´fifSXÔ·f L´fSXfÜ þ¹f´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f IZY feEOX ÀfZIZYÔOX BʹfSX (ÀfÂf 2015-17) IYe ´fSXeÃff 10 A´fi`»f ÀfZ ´fifSXÔ·f WXû¦feÜ ´fSXeÃff IYû »fZIYSX dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ Qû IZYÔQi f³ff¹ff WX`Ü IbY»f´fd°f ´fiû. WXdSXIZYVf ¨ÀfWX ³fZ L´fSXf dþ»fZ IZY feEOX IYfg»fZþûÔ IZY ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IZY d»fE þ¦fQ¸f IYfg»fZþ EUÔ dÀfUf³f EUÔ ¦fû´ff»f¦fÔþ dþ»fZ IZY ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IZY d»fE OXeEUe IYfg»fZþ dÀfUf³f IYû IZYÔQi f³ff¹ff WX`Ü °ffdIY ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ´fSXZVff³fe ³f WXûÜ dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ þ¦fQ¸f IYfg»fZþ IZYÔQi ´fSX UeÃf¯f IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE QcÀfSXZ IYfg»fZþûÔ ÀfZ ·fe UeÃfIY IYû ·fZþf WX`Ü dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ feEOX IYe ´fSXeÃff IYQf¨ffSX ¸fböY Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ WXû CXÀfIZY d»fE CXOÞX³f QÀ°ff MXe¸f IYf ·fe ¦fNX³f dIY¹ff WX` þû IZYÔQiûÔ ´fSX þfIYSX þfÔ¨f IYSXZ¦feÜ CXOÞX³fQÀ°ff MXe¸f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf ¹fûþ³ff IZY Àf¸f³U¹fIY OXf. WXdSX›ÔQ ,´feþe dWX³Qe dU·ff¦f IYe WXZOX OXf. Àfb²ff ff»ff EUÔ SXfþZÔQi IYfg»fZþ þÔ°fb dUÄff³f dU·ff¦f IZY WXZOX OXf. SXfþ IbY¸ffSX IYû ÀfQÀ¹f f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY ÀfûVf»f ÀffBMX RZYÀffbIY EUÔ ½WXfMXÀfE´f ´fSX 10 A´fi`»f IYû ·ffSX°f fÔQ IZY Àfc¨f³ff Uf¹fSX»f WXû³fZ ´fSX ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ·f¹f Àf°ff SXWXf WX` dIY IY·fe ´fSXeÃff IZY QüSXf³f dIYÀfe ´fiIYfSX IYf WXû WX»»ff EUÔ WXÔ¦ff¸ff ³f WXû þfEÜ dIYSXf¹fZQfSX f³f³ff ¹ff RYþeÊ df»f ´fZVf IYSX³ff fWXb°f ÀfZ IZYÀf WXû°fZ WX`Ô, þf ´f`SXÔMXÐÀf dOXÀMXZÔÀf IZY ´ffgBÔMXÐÀf ´ff³fZ IZY d»fE ÀIcY»f IZY ´ffÀf WXe dIYSXf¹fZ ´fSX AfIYSX SXWX³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ EZÀfZ IZYÀf ·fe WXû°fZ WX`Ô, þf ÀIcY»f IZY ´ffÀf SXWX³fZ Uf»fZ dIYÀfe dSXV°fZQfSX ¹ff QûÀ°f IZY §fSX IYf dfþ»fe IYf df»f ÀIcY»f ¸fZÔ dQJf¹ff þf°ff WX`Ü ´fWX»fZ ÀIcY»fûÔ õfSXf ´f`SXÔMXÐÀf IZY dQE AOÑZÀf IYe UZdSXdRYIZYVf³f ·fe IYSXUf »fe þf°fe ±fe »fZdIY³f Af EZÀff ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ °fû dVfÃff d³fQZVff»f¹f ÀfZ I`YÔdOXOXZMXÐÀf IYe d»fÀMX Af°fe WX`, dþ³WXZÔ EZOXd¸fVf³f QZ³ff WXû°ff WX`Ü ´fIYOÞXZ þf³fZ ´fSX EZOXd¸fVf³f WXû°ff WX` I`YÔÀf»f ff»f ·ffSX°fe ´fd»fIY ÀIcY»f (¦fÔ¦ff SXf¸f AÀ´f°ff»f ¸ff¦fÊ) IZY d´fiÔdÀf´f»f E»f.Ue. ÀfWX¦f»f IYf IYWX³ff WX` dIY CX³fIZY ÀIcY»f ¸fZÔ IbYL Àff»f ´fWX»fZ °fe³f EZOXd¸fVf³f I`YÔÀf»f dIYE ¦fE ±fZÜ BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ RYþeÊ ÀfdMXÊdRYIZYMX IZY ÀfWXfSXZ EZOXd¸fVf³f IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f ÀIY»fûÔ IZY ´ffÀf ÀfdMXÊdRYIZYMX UZdSXRYfBÊ IYSX³fZ IYf °fSXeIYf ³fWXeÔ ±ff »fZdIY³f Af ÀfSXIYfSX ³fZ BÊ-´fûMXÊ»f VfbøY dIY¹ff WX`, dþÀf ´fSX ÀfdMXÊdRYIZYMX ³fÔfSX OXf»f³fZ ÀfZ ´f°ff ¨f»f þf°ff WX` dIY ÀfdMXÊdRYIZYMX ¹fWXe WX` ¹ff ³fWXeÔ? ÀfWX¦f»f IYf IYWX³ff WX` dIY Af ÀIcY»f BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ dVfÃff d³fQZVff»f¹f IYe I`YÔdOXOXZMXÐÀf d»fÀMX IYû WXe RYfg»fû IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY IYBÊ ffSX ´f`SXÔMXÐÀf EþZÔMXÐÀf þf»f ¸fZÔ ·fe RÔYÀf þf°fZ WX`Ô þû RYþeÊ ÀfdMXÊdRYIZYMX f³fUfIYSX EZOXd¸fVf³f IYSXUf°fZ WX`ÔÜ dÀ´fiÔ¦fOXZ»Àf ÀIcY»f ´fcÀff SXûOX IYe d´fiÔdÀf´f»f Ad¸f°ff E¸f. UfgMX»f IYf IYWX³ff WX` dIY ÀIcY»f IZY ´ffÀf ¦fb¸f³ff¸f dVfIYf¹f°fZÔ Af°fe WX`Ô, dþ³f¸fZÔ IbYL f¨¨fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff þf°ff WX` dIY CX³fIZY EZOXd¸fVf³f NXeIY ³fWXeÔ WXbE WX`ÔÜ CX³f dVfIYf¹f°fûÔ IYû dVfÃff d³fQZVff»f¹f IZY ´ffÀf ·fZþ dQ¹ff þf°ff WX` AüSX d³fQZVff»f¹f þû AfQZVf QZ°ff WX`, CXÀfIZY Af²ffSX ´fSX E¢Vf³f WXû°ff WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY ÀIcY»f ¸fZÔ 6 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf RYfg¸fÊ Af°fZ WX`Ô AüSX ÀffIYf UZdSXdRYIZYVf³f AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü þf »f¦þSXe IYfSXûÔ ¸fZÔ Af°fZ WX`Ô ¦fSXef f¨¨fZ EIY ³ff¸fe ÀIcY»f IYe ´fcUÊ d´fiÔdÀf´f»f ³fZ f°ff¹ff dIY BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ EOXd¸fVf³f ´ff³fZ Uf»fZ IbYL f¨¨fûÔ IZY ´f`SXÔMXÐÀf fOÞXe-fOÞXe »f¦þSXe ¦ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû ÀIcY»f »fZIYSX Af°fZ WX`ÔÜ dVfÃff d³fQZVff»f¹f IZY ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ EZOXd¸fVf³f IYû »fZIYSX dVfIYf¹f°fZÔ »fZIYSX Af³fZ Uf»fZ IYBÊ »fû¦fûÔ ´fSX VfIY WXû°ff WX` ¢¹fûÔdIY UZ ¸fWXÔ¦fe §fOÞXe AüSX Àfû³fZ IYe ¨fZ³f ´fWX³fIYSX Af°fZ WX`ÔÜ AüSX ¢»ffÀf ¸fZÔ f°ff°fZ WX`Ô dUQZVf §fc¸f³fZ IZY dIYÀÀfZ EIY AüSX ³ff¸fe ÀIcY»f IYe d´fiÔdÀf´f»f ³fZ f°ff¹ff dIY ¢»ffÀf ¸fZÔ þf BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe Uf»fZ f¨¨fûÔ ÀfZ Lbd˜¹fûÔ IZY A³fb·fU IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf þf°ff WX` °fû f¨¨fZ f°ff°fZ WX`Ô dIY UZ QZVf-dUQZVf ¸fZÔ IYWXfÔ-IYWXfÔ ´fSX ¦fEÜ EZÀfZ ¸fZÔ VfIY WXû°ff WX` dIY ¢¹ff ¹fZ f¨¨fZ UfIYBÊ WXe BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe IZY WXIYQfSX WX`ÔÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, f¨¨fZ f°ff°fZ WX`Ô dIY CX³fIYe R`Yd¸f»fe IZY ´ffÀf dIY°f³fe »f¦þSXe IYfSXZÔ WX`ÔÜ SXûIY³fZ IZY d»fE ¢¹ff dIY¹ff þf SXWXf WX` • dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY EIY Àfed³f¹fSX Ad²fIYfSXe IYf IYWX³ff WX` dIY ÀIcY»fûÔ IYû IY¸f ÀfZ IY¸f 10 ´fÀfZÊÔMX EZOXd¸fVf³f IZY IYfCXÔMXSX ¨fZIY þøYSX IYSX³fZ ¨ffdWXEÜ AOÑZÀf UZdSXdRYIZYVf³f ÀfZ »fZIYSX OXfg¢¹fb¸fZÔMX UZdSXdRYIZYVf³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ • AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ¦fSXefûÔ IZY B»ffþ IZY d»fE f³fe IYd¸fMXe IZY ¸fZÔfSX AüSX EZOXUûIZYMX AVfûIY A¦fiUf»f IYf IYWX³ff WX` dIY dþÀf °fSXWX ÀfZ AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ B»ffþ IZY d»fE f³fe IYd¸fMXe Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX UZdSXdRYIZYVf³f IYSX°fe WX`, CXÀfe °fSXWX ÀfZ dVfÃff d³fQZVff»f¹f IYû ·fe EIY IYd¸fMXe f³ff³fe ¨ffdWXE, þû BÊOX»¹fcEÀf I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ EZOXd¸fVf³f ´fSX ³fþSX SXJZÔ AüSX IYûBÊ ·fe dVfIYf¹f°f Af°fe WX` °fû CXÀfIYe þfÔ¨f IYe þfEÜ • ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY ÀfÔÀIÈYd°f ÀIcY»f IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ffQ dVfÃff d³fQZVff»f¹f ¨ffWX°ff WX` dIY B³fIY¸f ÀfdMXÊdRYIZYMX IYû »fZIYSX EIY WXfBÊ»fZU»f ¸fedMXÔ¦f WXûÔÜ ³fBÊ dQ»»feÜ ³fZMX þb»ffBÊ 2018 IZY d»fE AfUZQ³f IYe U`ÀfZ AfdJSXe °ffSXeJ °fû 5 A´fi`»f ±fe »fZdIY³f BÀfZ fPÞXfIYSX Af´f 12 A´fi`»f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¦fSX Af °fIY Af´f³fZ AfUZQ³f ³fWXeÔ dIY¹ff WX` °fû þ»Q AfUZQ³f IYSX »fZÔÜ Vf`dÃfIY ¹fû¦¹f°ff: I`YÔdOXOXZMXÐÀf IYû 55 RYeÀfQe AÔIYûÔ IZY Àff±f ¸ffÀMXSX dOX¦fie ¹ff dIYÀfe ¸ff³¹f°ff ´fif~ ¹fcd³fUdÀfÊMXe/ÀfÔÀ±ff³f ÀfZ Àf¸fIYÃf ´fSXeÃff ´ffÀf WXû³ff þøYSXe WX`Ü AûfeÀfe, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f/A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f (EÀfMXe)/dQ½¹ffÔ¦f ßfZ¯fe AüSX ³fBÊ dQ»»feÜ QZVf ·fSX IZY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE »fe þf³fZ ÀfÔ¹fböY ´fiUZVf ´fSXeÃff (þZBÊBÊ ¸fZ³f ) ¸fZÔ 10 »ffJ 43 WXþfSX 739 ´fSXeÃff±feÊ Vffd¸f»f WXbEÜ BÀf ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f QZVf AüSX dUQZVf IZY 112 VfWXSXûÔ ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ IZYÔQie¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff fûOXÊ ( ÀfefeEÀfBÊ ) ³fZ QZVf IZY 104 VfWXSXûÔ IZY 1,613 ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ AüSX dUQZVfûÔ ¸fZÔ AfNX IZYÔQiûÔ ´fSX BÀf AfgRY»ffB³f ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ ±feÜ ÀfefeEÀfBÊ IZY A³fbÀffSX ¹fWX AfgRY»ffB³f ´fSXeÃff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE CX¸¸feQUfSXûÔ ¸fZÔ 6 »ffJ 46 WXþfSX 814 »fOÞXIZY AüSX 2 »ffJ 66 WXþfSX 745 »fOÞXdIY¹ffÔ °f±ff 3 MÑfÔÀfþZÔOXSX ±fZÜ dþ³WXûÔ³fZ AfBÊAfBÊMXe, E³fAfBÊMXe AüSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f A³¹f °fIY³feIYe ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ¸fZÔ À³ff°fIYe¹f ´ffNXйfIiY¸fûÔ IZY d»fE ´fiUZVf IZY d»fE A´f³ff ´fÔþeIYSX¯f IYSXf¹ff WX`Ü UWXeÔ Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f 15 A´fi`»f AüSX 16 A´fi`»f IYû dIY¹ff dVfVfb d³fIZY°f³f ¸fZÔ BÀf °fSXWX CXOÞXfBÊ þf SXWXe d³f¹f¸fûÔ IYe ²fdªþ¹ffÔ QZWXSXfQc³fÜ SXfþIYe¹f dVfVfb d³fIZY°f³f (IZYQfSX´fbSX¸f) ¸fZÔ d³f¹f¸f dU÷Yð QÀf Àff»f ÀfZ Ad²fIY CX¸fi IZY f¨¨fûÔ IYû SXJf þf SXWXf WX`Ü ¹fWXfÔ ³f dÀfRYÊ d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f WXû SXWXf WX`, fd»IY BÀfÀfZ LûMXZ f¨¨fûÔ IYû ·fe JfÀfe dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¹fZ fOÞXZ f¨¨fZ LûMXûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX°fZ WX`Ô AüSX ¹fWXfÔ »f¦ff°ffSX Ad´fi¹f §fMX³ffAûÔ IYe ÀfÔ·ffU³ff ·fe f³fe SXWX°fe WX`Ü B³f f¨¨fûÔ IYû WXdSXõfSX ff»f ¦fÈWX dVfµMX IYSX³fZ IYû »fZIYSX dþ»ff ff»f IY»¹ff¯f Àfd¸fd°f ·fe IYBÊ ffSX AfQZVf þfSXe IYSX ¨fbIYe WX`Ü »fZdIY³f, dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe ´fbd»fÀf Ad·fSXÃff ³f d¸f»f³fZ IYf WXUf»ff QZIYSX AfQZVf IYû NXÔOXZ fÀ°fZ ¸fZÔ OXf»f SXWXZ WX`ÔÜ dVfVfb d³fIZY°f³f ¸fZÔ Àff»f U¿fÊ °fIY IYe CX¸fi IZY f¨¨fûÔ IYû SXJ³fZ IYf Àf£°f ´fifU²ff³f WX`Ü QÀf U¿fÊ ´fcSXZ WXû³fZ ´fSX »fOÞXIYe IYû ffd»fIYf d³fIZY°f³f AüSX »fOÞXIZY IYû ff»f ¦fÈWX ¸fZÔ dVfµMX dIY¹ff þf°ff WX`Ü ff°f QZWXSXfQc³f dVfVfb d³fIZY°f³f IYe IYSXZÔ, °fû ¹fWXfÔ d³f¹f¸fûÔ IYf Jb»ff CX»»fÔ§f³f WXû SXWXf WX`Ü ¹fWXfÔ LWX ÀfZ ª¹ffQf EZÀfZ f¨¨fZ WX`Ô, dþ³fIYe CX¸fi QÀf U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY WX`Ü B³f¸fZÔ 13 U¿fÊ °fIY IZY f¨¨fZ ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ³fZMX 2018 IZY d»fE »ffÀMX OXZMX IYSXef, þ»Q IYSXZÔ AfUZQ³f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE ÀffPÞXZ QÀf »ffJ ÀMXcOXZÔMXÐÀf ³fZ dQ¹ff E¦þf¸f ffd»fIYf d³fIZY°f³f ¸fZÔ ¹fWXe dÀ±fd°f ffd»fIYf d³fIZY°f³f ¸fZÔ 18 U¿fÊ IYe CX¸fi IYe »fOÞXdIY¹fûÔ IYû SXJ³fZ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü »fZdIY³f, ¹fWXfÔ ·fe d³f¹f¸f dU÷Yð 21 U¿fÊ IYe »fOÞXIYe IYû SXJf þf SXWXf WX`Ü ffd»fIYf d³fIZY°f³f ´fiIYSX¯f ¸fZÔ IYMX§fSXZ ¸fZÔ ARYÀfSX-IY¸fʨffSXe dU·ff¦fe¹f ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX B³f¸fZÔ IYBÊ EZÀfZ ·fe WX`Ô, þû LûMXZ f¨¨fûÔ IYû fWXb°f ´fSXZVff³f IYSX°fZ WX`ÔÜ dþ»ff ff»f IY»¹ff¯f Àfd¸fd°f dVfVfb d³fIZY°f³f ¸fZÔ d³f¹f¸f dU÷Yð fOÞXe CX¸fi IZY f¨¨fûÔ IYû SXJ³fZ ´fSX Àf£°f WX`Ü Àfd¸fd°f BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´ffÔ¨f ffSX AfQZVf þfSXe IYSX ¨fbIYe WX`Ü AÔd°f¸f AfQZVf A¢MXcfSX 2017 IYû þfSXe dIY¹ff ±ffÜ þUff ¸fZÔ dþ»ff ´fiûfZVf³f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ WXSX ffSX EIY WXe °fIYÊ dQ¹ff dIY CX³WXZÔ f¨¨fûÔ IYû dVfµMX IYSX³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf Ad·fSXÃff ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXe WX`Ü BÀf ´fSX dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ ·fe A·fe °fIY IYûBÊ ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ff WX`Ü MÑfÔÀfþZÔOXSX IYû 5 RYeÀfQe IYe LcMX WX` ¹ff³fe A¦fSX CX³f»fû¦fûÔ ³fZ 50 RYeÀfQe AÔIYûÔ IZY Àff±f ¸ffÀMXÀfÊ dIY¹ff WX` °fû AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þû A´f³ff ¸ffÀMXÀfÊ IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX RYfB³f»f B¹fSX ¸fZÔ WX`, UZ ·fe AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX IZY I`YÔdOXOXZMXÐÀf IYû ³fZMX IYe °ffSXeJ ÀfZ Qû Àff»fûÔ IZY AÔQSX ¸ffÀMXSX IYe dOX¦fie ¹ff Àf¸fIYÃf ´fSXeÃff ´fcSXe IYSX³fe WXû¦feÜ BÀf Àff»f ÀfZ Af °fe³f IYe fþf¹f 2 ´fZ´fSX WXûÔ¦fZ ´fZ´fSX 1-BÀf¸fZÔ 100 ¸ff¢ÀfÊ WXûÔ¦fZ AüSX þfE¦ffÜ BÀf ´fSXeÃff ¸fZÔ fûOXÊ A»f¦f A»f¦f dQ³f A»f¦f-A»f¦f ´fZ´fSX ÀfZMX QZ¦ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY BÀf Àff»f IYSXef 11 »ffJ CX¸¸feQUfSX BÀf ´fSXeÃff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ SXWXZ WX`ÔÜ þZBÊBÊ ¸fZÔÀf AüSX EOXUfÔÀf ¸fZÔ ´ffÀf WXû³fZ IZY ffQ CX¸¸feQUfSX feMXZIY, feBÊ AüSX f`¨f»fSX B³f dUØf ¸fÔÂff»f¹f IYû AfSXfeAfBÊ IZY dOX´MXe ¦fU³fÊSX ´fQ IZY d»fE d¸f»fZ 37 AfUZQ³f ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f dUØf ¸fÔÂff»f¹f IYû IYfRYe dQ³fûÔ ÀfZ Jf»fe ´fOÞXZ dOX´MXe ¦fU³fÊSX IZY EIY ´fQ IZY d»fE IYSXef 37 ³fE AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX`ÔÜ Af´fIYû f°ff QZÔ ¹fû¦¹f CX¸¸feQUfSX IYf ¨f¹f³f AfSXfeAfBÊ dOX´MXe ¦fU³fÊSX EÀfEÀf ¸fbÔQif IYe þ¦fWX dIY¹ff þfE¦ff, þû dIY 31 þb»ffBÊ 2017 IYû WXe A´f³ff °fe³f Àff»f IYf IYf¹fÊIYf»f ´fcSXf IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY »f¦f·f¦f 37 ³fE AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX`Ô AüSX AfUZQ³fûÔ IYû VffgMXÊd»fÀMX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfcÂf IZY ¸fb°ffdfIY I`Ydf³fZMX Àfd¨fU IYe A²¹fÃf°ff Uf»fe dUØfe¹f ÃfZÂf d³f¹ff¸fIY d³f¹fbdöY Jûþ Àfd¸fd°f (ERYEÀfAfSXEEÀfÀfe) ÀffÃff°IYfSX IYf Af¹fûþ³f IYSXZ¦feÜ BÀf AfUZQ³f ´fidIiY¹ff IZY QüSXf³f dUd·f³³f ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY f`ÔIYûÔ IZY ´fifÔ²f d³fQZVfIY, d³fþe ÃfZÂf IZY f`ÔIYûÔ IZY Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe AüSX IbYL ³füIYSXVffWXûÔ IYe AûSX ÀfZ AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX`ÔÜ dþ³f »fû¦fûÔ IYû BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe VffMXÊd»fÀMX dIY¹ff þf ¨fbIYf WX` CX³WXZÔ ·fe BÔMXSX½¹fc IZY d»fE fb»ff¹ff þfE¦ffÜ WXf»ffÔdIY BÀf ´fQ IZY d»fE d´fL»fZ Àff»f 29 þb»ffBÊ IYû 50 AfgþZd¢MXU MXfB´f Ad³fUf¹fÊ ÀfUf»f WXûÔ¦fZÜ ´fi°¹fZIY ÀfUf»f IZY d»fE 2 AÔIY WXûÔ¦fZ AüSX Àff¸ff³¹f ´fiIÈYd°f IZY WXûÔ¦fZÜ BÀfÀfZ I`YÔdOXOXZMX IYe MXed¨fÔ¦f/ dSXÀf¨fÊ EZd´MXMXйfcOX IYû ´fSXJf þfE¦ffÜ ¹fWX ´fZ´fSX EIY §fÔMXZ IYe AUd²f IYf WXû¦ff ¹ff³fe ÀfbfWX 9.30 ÀfZ 10.30 fþZ °fIYÜ ´fZ´fSX 2- ¹fWX ·fe 100 AÔIYûÔ IYf WXû¦ffÜ ¹fWX I`YÔdOXOXZMX õfSXf ¨fb³fZ ¦fE dU¿f¹f ´fSX Af²ffdSX°f WXû¦ffÜ BÀfIYe AUd²f Qû §fÔMXZ WXû¦fe (11 ÀfZ 1 fþZ °fIY) AfdIYÊMXZˆYSX ¸fZÔ QfdJ»ff »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf ´fidIiY¹ff ¸fZÔ Qû ´fSXeÃffAûÔ IYf Af¹fûþ³f WXû°ff WX`, dþÀf¸fZÔ þZBÊBÊ ¸fZÔÀf IYf Af¹fûþ³f ÀfefeEÀfBÊ IYe AûSX ÀfZ dIY¹ff þf°ff WX`, þfdIY þZBÊBÊ EOXUfÔÀf IYf Af¹fûþ³f AfBÊAfBÊMXe IYe AûSX ÀfZ dIY¹ff þf°ff WX`Ü ÀffÃff°IYfSX dIYE ¦fE ±fZ,»fZdIY³f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf Àff»f þ³fUSXe ¸fZÔ dRYSX ÀfZ BÀf ´fidIiY¹ff IYû VfbøY IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü AfSXfeAfBÊ E¢MX IZY ¸fb°ffdfIY IZYÔQie¹f f`ÔIY ¸fZÔ 4 dOX´MXe ¦fU³fÊSX WXû³fZ ¨ffdWXE, dþ³f¸fZÔ Qû SX`ÔIY IZY ·fe°fSX IYf, EIY Ufd¯fdª¹fIY f`ÔIYSX AüSX EIY A±fÊVffÀÂfe Vffd¸f»f WXû°ff WX` þû dIY ¸füdQiIY ³fed°f dU·ff¦f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX°ff WX`Ü BÀf Àff»f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¸fÔÂff»f¹f IYe UZfÀffBMX ´fSX ´fiIYfdVf°f ³fûdMXÀf IZY A³fbÀffSX, AfUZQIYûÔ IYû f`ÔdIÔY¦f AüSX dUØfe¹f ffþfSX ´fdSX¨ff»f³f ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 15 U¿fÊ IYf A³fb·fU WXû³ff ¨ffdWXEÜ EIY »ffJ IYe Àf`»fSXe ´fSX ·fe BÀf BÔÀMXeMXйfcMX IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf ¹fû¦¹f CX¸¸feQUfSX SXfÔ¨feÜ ÓffSXJÔOX WXe ³fWXeÔ, ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ A´f³fe ´fWX¨ff³f SXJ³fZ Uf»ff SXfÔ¨fe IYf ¸ff³fdÀfIY d¨fdIY°Àff ÀfÔÀ±ff³fÜ ¹fWXfÔ ÓffSXJÔOX AüSX dfWXfSX ÀfZ WXe ³fWXeÔ, QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ ÀfZ ·fe ¸ff³fdÀfIY SXû¦fe B»ffþ IZY d»fE Af°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ¹fWX dUOXÔf³ff WXe WX` dIY ¹fWX ÀfÔÀ±ff³f Afþ EIY AQQ d³fQZVfIY IYû °fSXÀf SXWXf WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû BÀfIZY d³fQZVfIY ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY IZY d»fE JûþZ d¨fdIY°ÀfIY ³fWXeÔ d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX WXf»f °ff WX` þf UZ°f³f ·f°?°ff IYû d¸f»ffIYSX ¹fWXfÔ OXf¹fSXZ¢?SX IYû EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY d¸f»fZÔ¦fZÜ þe WXfÔ! WX¸f ff°f IYSX SXWXZ WX`Ô SXfÔ¨fe IZY IYfÔIZY dÀ±f°f SXfÔ¨fe BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ³¹fcSXû ÀffBIZYMÑe EÔOX E»ffBOX ÀffBÔÀfZþ (dSX³f´ffÀf) IYeÜ d³f¹fbdöY IZY d³f¹f¸f IZY IYBÊ ´fifU²ff³fûÔ IZY ÀfSX»f IYSX³fZ, ¹fWXfÔ °fIY dIY UZ°f³f fPÞXf³fZ IZY ffUþcQ BÀfIZY d³fQZVfIY f³f³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY ¹fû¦¹f°ff SXJ³fZUf»ff IYûBÊ d¨fdIY°ÀfIY ³fWXeÔ Af SXWXf WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfIZY d»fE Af °fIY LWX-LWX ffSX dUÄff´f³f þfSXe dIYE WX`ÔÜ QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ IZY ¸ff³fdÀfIY d¨fdIY°Àff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ÀfZ d¨fdIY°ÀfIY BÀf ´fQ IZY d»fE AfUZQ³f QZ ÀfIZYÔ BÀfIZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f SXfª¹fûÔ IZY ¸fb£¹f Àfd¨fUûÔ IYû ·fe ´fÂf d»fJf ¦f¹ffÜ QZVf ¸fZÔ fWXÀf IYf ¸fbïf f³f ¦f¹ff WX` ff§f ÀfÔSXÃf¯f IYf ÀfUf»f, AfdJSX ¢¹ff WX` WXIYeIY°f : ¹fWXfÔ °fIY dIY ÀfÔfÔd²f°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY ´fi¸fbJûÔ IYû ·fe ´fÂf ·fZþIYSX UWXfÔ BV°fZWXfSX d¨f´fIYUf¹ff ¦f¹ffÜ BÔdOX¹f³f ÀffBIZYdMÑIY EÀfûdÀfEVf³f IYû ·fe BÊ-¸fZ»f ÀfZ dUÄff´f³f IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ BÀfIZY ffUþcQ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû EIY-Qû ÀfZ Ad²fIY AfUZQ³f BÀf ´fQ IZY d»fE ³fWXeÔ d¸f»f ´ffEÜ d´fL»fe ffSX þf dUÄff´f³f d³fIYf»ff ¦f¹ff °fû ¸ffÂf Qû AfUZQ³f d¸f»fZÜ AfUZQ³f QZ³fZ Uf»fZ Qû³fûÔ d¨fdIY°ÀfIY AfUV¹fIY ¹fû¦¹f°ff WXe ³fWXeÔ SXJ°fZ ±fZÜ B³f¸fZÔ ÀfÔÀ±ff³f IZY WXe ´fcUÊ IYf¹fÊIYfSXe d³fQZVfIY OXfg. þ¹fd°f dÀf¸f»fBÊ °f±ff U°fʸff³f IYf¹fÊIYfSXe d³fQZVfIY OXfg. Àfb·ff¿f ÀfûSXZÔ¦f IZY AfUZQ³f Vffd¸f»f ±fZÜ A³fb·fU ·fe §fMXf¹ff ÀfSXIYfSX ³fZ d´fL»fe ffSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY IZY d»fE EIY ffSX dRYSX AfUV¹fIY AWXÊ°ff ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f dIY¹ff ±ffÜ d³fQZVfIY ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY IZY d»fE Ad³fUf¹fÊ Vf`Ãfd¯fIY A³fb·fU IYû Àff°f U¿fÊ ÀfZ §fMXfIYSX ´ffÔ¨f U¿fÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ À±ff¹fe d³f¹fbdöY IZY d»fE ´fid°fd³f¹fbdöY IYf dUIY»´f ·fe SXJf ±ffÜ Af d³f¹f¸ffU»fe IYf RÔYÀff ´fZÔ¨f ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ³fZ d³fQZVfIY ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY IZY d»fE Àff°fUeÔ ffSX dUÄff´f³f d³fIYf»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf °fû dIY¹ff, »fZdIY³f BÀf ffSX d³f¹f¸ffU»fe IYf ´fZÔ¨f RÔYÀf ¦f¹ffÜ d³f¹fbdöY IYf ´fiÀ°ffU ·fZþZ þf³fZ ´fSX dUØf dU·ff¦f ³fZ d³f¹fbdöY d³f¹f¸ffU»fe f³ffIYSX WXe BÀf ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY IYSX³fZ IYf ÀfbÓffU dQ¹ffÜ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ³fZ À±ff¹fe d³fQZVfIY IYe þøYSX°f IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE d³f¹f¸ffU»fe f³f³fZ °fIY BÔ°fþfSX ³fWXeÔ IYSX ´ff³fZ IYe QbWXfBÊ ·fe Qe, »fZdIY³f dUØf dU·ff¦f ³fZ ¸ff³f³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ Af d³f¹fbdöY d³f¹f¸ffU»fe ¦fdNX°f WXû³fZ IZY ffQ WXe BÀf ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY ´fidIiY¹ff ³fE dÀfSXZ ÀfZ VfbøY WXû ÀfIZY¦feÜ