Views
6 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

هنر و

هبرنبرر و سرمایه داری به قلم:‏ الن وودز ترجمججممه گروه تئاتر ا گزیت ‐ شبریبررین مبریبررزانژاد از سوی ‏مجممججله ی ایرابىنبىی ‏«صحنه معاصر»‏ از من درخواست شده است که مقاله ای برای ویژه نامه ی ‏«هبرنبرر و سرمایه « بنویسم.‏ من اخبریبرراً‏ با این نشریه که نشریه ای تئوریک درباره ی هبرنبرر و به طور مشخص هبرنبرر صحنه ای است آشنا شده ام.‏ فکر می کنم علاقه ی روزافزون به اندیشه های مارکسیسبىتبىی در میان جوانان،‏ هبرنبررمندان و روشنفکران در ایران،‏ پیشرفبىتبىی بسیار چشمگبریبرر است و خوشحالمللمم که می توابمنبمم در این مبحث مهم سهیم باشم.‏ !1

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
دیو دبنگ دال قدرت
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
شکست صندوق سنت
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی