Views
2 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

هنر و

هبرنبرر و سرمایه داری به قلم:‏ الن وودز ترجمججممه گروه تئاتر ا گزیت ‐ شبریبررین مبریبررزانژاد از سوی ‏مجممججله ی ایرابىنبىی ‏«صحنه معاصر»‏ از من درخواست شده است که مقاله ای برای ویژه نامه ی ‏«هبرنبرر و سرمایه « بنویسم.‏ من اخبریبرراً‏ با این نشریه که نشریه ای تئوریک درباره ی هبرنبرر و به طور مشخص هبرنبرر صحنه ای است آشنا شده ام.‏ فکر می کنم علاقه ی روزافزون به اندیشه های مارکسیسبىتبىی در میان جوانان،‏ هبرنبررمندان و روشنفکران در ایران،‏ پیشرفبىتبىی بسیار چشمگبریبرر است و خوشحالمللمم که می توابمنبمم در این مبحث مهم سهیم باشم.‏ !1

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
جایزه اول مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ایران در سال ۱۳۹۶ برای بهترین ترجمه: شیرین میرزانژاد
گروه تئاتر اگزیت
تئاتر در ساختار نظام سرمايه دارى
به : شركت محترم بين المللي صنعتي دريايي ايران ... - گروه مهندسين رعد
Farsi - Persian - ١٦ - مناهج العباد(عمده)
Farsi - Persian - ١٢ - زبدة المقامات (بركات احمدية)
Farsi - Persian - ١٥ - مقامات مظهرية