Views
2 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

!

! گوئرنیکای مدرن کجاست؟ آیا این یعبىنبىی هدف هبرنبرر به طرز غبریبررقابل بازگشبىتبىی از دست رفته است؟ گرفبنتبنن چنبنیبنن نتیجه ای سقوط در نوع بدبیبىنبىی و نیهیلیسم هبرنبرری ای است که ‏بىببىی شک فرا گبریبررترین حالبىتبىی است که امروز در رده های بورژوازی و طفیلی های طبقه ی متوسط آن است.‏ اما مارکسیسم بنا به ماهیتش خوش ببنیبنن و انقلابىببىی است.‏ ما به دور از بدبیبىنبىی نسبت به چشم اندازهای هبرنبرر و فرهنگ به طور کلی،‏ بسیار به نقشی که می تواند هم امروز و هم در آینده ایفاء کند مطمبنئبنن هستیم.‏ مارکسیست ها به هیچ وجه دستاوردهای بزرگ به دست آمده توسط هبرنبرر و فرهنگ در طول ٢٠٠٠ سال اخبریبرر ‏بمتبممدن بشری را رد ‏بمنبممی کنند.‏ اما متوجهیم که در ‏بمتبممام این دوران راه فرهنگ به روی ا کبرثبرریت غالب مردان و زنان بسته بوده است.‏ در ‏بمتبممام این دوران هبرنبرر و فرهنگ در ابجنبجحصار اقلیبىتبىی ‏ممممممتاز بوده است،‏ ‏همھهممان اقلیت ‏ممممممتازی که از مزایای ثروت و آموزش ‏بهببههره مند بوده و در نتیجه حکومت و سرنوشت مردم را کنبرتبررل می کردند.‏ ‏بمتبممام تارتحیتحخ نشان می دهد که هبرنبرر بنا به ماهیت خود انقلابىببىی است.‏ زیر لایه ی ببریبرروبىنبىی،‏ هبرنبرر عالىللىی ‏همھهممواره به دنبال آن است که خود را از سنت های پوسیده رها کرده و راه هابىیبىی جدید در نگاه کردن به جهان بیابد.‏ هبرنبرر درگبریبرر جستجوی ‏بىببىی پایان حقیقت است.‏ به ‏همھهممبنیبنن علت نسبت به ‏بمتبممام اشکال ریا کاری،‏ دروغ و فریب خصمانه است.‏ ا گر هبرنبرر مدرن می خواهد از تنگنابىیبىی که خود را در آن می یابد برهد،‏ باید با سیستم برخورد کند.‏ تلاطمات سیاسی و اجتماعی اخبریبرر در ایران به ناچار الهللهھام ‏بجببجخش نسلی جدید از شاعران،‏ نویسندگان و ‏بمنبممایشنامه نویسابىنبىی خواهد بود که آثارشان رویدادهای جامعه را بازتاب خواهد داد.‏ امروز بیش از هر زمان دیگر،‏ برای نویسندگان ایرابىنبىی غبریبررممممممکن است که خود را از واقعیت اجتماعی جدا کنند.‏ نسل جدید راه ها و وسائلی خواهد یافت تا احساسات،‏ افکار و خواسته های !18

توده ها را بیان کند.‏ در ابجنبججام این امر به سنت های غبىنبىی ادبىببىی و هبرنبرری گذشته باز خواهند گشت و نفس حیابىتبىی نو را در آن خواهند دمید.‏ دیالکتیک به ما می گوید که دیر یا زود ‏همھهممه چبریبرز برعکس خواهد شد.‏ تارتحیتحخ عموماً‏ می تواند گاه چرخه ای پایان ناپذیر به نظر برسد که در آن رویدادهابىیبىی که در گذشته دیده شده اند تکرار می شود.‏ در این نظر عنصری از حقیقت وجود دارد،‏ اما نابمتبممام و نتیجتاً‏ نادرست است.‏ چرخ تارتحیتحخ ‏همھهممواره در حال چرخش است.‏ اما در ‏بمتبممام انقلاب هایش،‏ هرگز به نقطه ی آغازین خود باز ‏بمنبممی گردد.‏ تارتحیتحخ تکرار می شود،‏ اما ‏همھهممیشه در سطح کیفی بالاتری پایان می پذیرد که غبىنبىی از ‏بمتبممام ‏مجممجحتوای انباشته شده ی گذشته است.‏ این ملاحظات نه تنها بر رشد جوامع،‏ بلکه بر هبرنبرر و فرهنگ نبریبرز قابل اطلاق است.‏ در گذشته،‏ ایران دوره های دستاوردهای هبرنبرری عالىللىی را ‏بجتبججربه کرده است که به دنبالش دوره های افول و حبىتبىی بربریت آمده است.‏ اما توان خارق العاده ی مردم ایران و هبرنبررمندان،‏ نویسندگان و روشنفکرانش ‏بىببىی کم وکاست بافىقفىی می ماند.‏ در آینده این پتانسیل ایران را قادر خواهد ساخت که چنان بر بلندای دستاوردهای فرهنگی صعود کنند که ‏بمتبممام افتخارات گذشته را در تاریک ترین سایه ها قرار دهد.‏ امروز بیش از هر زمان دیگر هبرنبررمند حقیقی به دنبال ابجتبجحاد کوشش های خلاقه ی شخصی خود با کوشش های توده ی استثمار شده و مردم سرکوب شده است تا جامعه را تغیبریبرر دهند و دنیابىیبىی ‏بهببههبرتبرر بسازند.‏ یقیناً‏ هیچ فرم هبرنبرری والاتر از این وجود ‏بجنبجخواهد داشت.‏ لندن ۴ آوریل ٢٠١٨ !19

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
دختر ونوس
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
من موجودی احساساتی هستم
ارج نهادن به مقاومت
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
جایزه اول مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ایران در سال ۱۳۹۶ برای بهترین ترجمه: شیرین میرزانژاد
گروه تئاتر اگزیت
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
تئاتر در ساختار نظام سرمايه دارى
به : شركت محترم بين المللي صنعتي دريايي ايران ... - گروه مهندسين رعد
Farsi - Persian - ١٦ - مناهج العباد(عمده)
Farsi - Persian - ١٢ - زبدة المقامات (بركات احمدية)