Views
6 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

!

! گوئرنیکای مدرن کجاست؟ آیا این یعبىنبىی هدف هبرنبرر به طرز غبریبررقابل بازگشبىتبىی از دست رفته است؟ گرفبنتبنن چنبنیبنن نتیجه ای سقوط در نوع بدبیبىنبىی و نیهیلیسم هبرنبرری ای است که ‏بىببىی شک فرا گبریبررترین حالبىتبىی است که امروز در رده های بورژوازی و طفیلی های طبقه ی متوسط آن است.‏ اما مارکسیسم بنا به ماهیتش خوش ببنیبنن و انقلابىببىی است.‏ ما به دور از بدبیبىنبىی نسبت به چشم اندازهای هبرنبرر و فرهنگ به طور کلی،‏ بسیار به نقشی که می تواند هم امروز و هم در آینده ایفاء کند مطمبنئبنن هستیم.‏ مارکسیست ها به هیچ وجه دستاوردهای بزرگ به دست آمده توسط هبرنبرر و فرهنگ در طول ٢٠٠٠ سال اخبریبرر ‏بمتبممدن بشری را رد ‏بمنبممی کنند.‏ اما متوجهیم که در ‏بمتبممام این دوران راه فرهنگ به روی ا کبرثبرریت غالب مردان و زنان بسته بوده است.‏ در ‏بمتبممام این دوران هبرنبرر و فرهنگ در ابجنبجحصار اقلیبىتبىی ‏ممممممتاز بوده است،‏ ‏همھهممان اقلیت ‏ممممممتازی که از مزایای ثروت و آموزش ‏بهببههره مند بوده و در نتیجه حکومت و سرنوشت مردم را کنبرتبررل می کردند.‏ ‏بمتبممام تارتحیتحخ نشان می دهد که هبرنبرر بنا به ماهیت خود انقلابىببىی است.‏ زیر لایه ی ببریبرروبىنبىی،‏ هبرنبرر عالىللىی ‏همھهممواره به دنبال آن است که خود را از سنت های پوسیده رها کرده و راه هابىیبىی جدید در نگاه کردن به جهان بیابد.‏ هبرنبرر درگبریبرر جستجوی ‏بىببىی پایان حقیقت است.‏ به ‏همھهممبنیبنن علت نسبت به ‏بمتبممام اشکال ریا کاری،‏ دروغ و فریب خصمانه است.‏ ا گر هبرنبرر مدرن می خواهد از تنگنابىیبىی که خود را در آن می یابد برهد،‏ باید با سیستم برخورد کند.‏ تلاطمات سیاسی و اجتماعی اخبریبرر در ایران به ناچار الهللهھام ‏بجببجخش نسلی جدید از شاعران،‏ نویسندگان و ‏بمنبممایشنامه نویسابىنبىی خواهد بود که آثارشان رویدادهای جامعه را بازتاب خواهد داد.‏ امروز بیش از هر زمان دیگر،‏ برای نویسندگان ایرابىنبىی غبریبررممممممکن است که خود را از واقعیت اجتماعی جدا کنند.‏ نسل جدید راه ها و وسائلی خواهد یافت تا احساسات،‏ افکار و خواسته های !18

توده ها را بیان کند.‏ در ابجنبججام این امر به سنت های غبىنبىی ادبىببىی و هبرنبرری گذشته باز خواهند گشت و نفس حیابىتبىی نو را در آن خواهند دمید.‏ دیالکتیک به ما می گوید که دیر یا زود ‏همھهممه چبریبرز برعکس خواهد شد.‏ تارتحیتحخ عموماً‏ می تواند گاه چرخه ای پایان ناپذیر به نظر برسد که در آن رویدادهابىیبىی که در گذشته دیده شده اند تکرار می شود.‏ در این نظر عنصری از حقیقت وجود دارد،‏ اما نابمتبممام و نتیجتاً‏ نادرست است.‏ چرخ تارتحیتحخ ‏همھهممواره در حال چرخش است.‏ اما در ‏بمتبممام انقلاب هایش،‏ هرگز به نقطه ی آغازین خود باز ‏بمنبممی گردد.‏ تارتحیتحخ تکرار می شود،‏ اما ‏همھهممیشه در سطح کیفی بالاتری پایان می پذیرد که غبىنبىی از ‏بمتبممام ‏مجممجحتوای انباشته شده ی گذشته است.‏ این ملاحظات نه تنها بر رشد جوامع،‏ بلکه بر هبرنبرر و فرهنگ نبریبرز قابل اطلاق است.‏ در گذشته،‏ ایران دوره های دستاوردهای هبرنبرری عالىللىی را ‏بجتبججربه کرده است که به دنبالش دوره های افول و حبىتبىی بربریت آمده است.‏ اما توان خارق العاده ی مردم ایران و هبرنبررمندان،‏ نویسندگان و روشنفکرانش ‏بىببىی کم وکاست بافىقفىی می ماند.‏ در آینده این پتانسیل ایران را قادر خواهد ساخت که چنان بر بلندای دستاوردهای فرهنگی صعود کنند که ‏بمتبممام افتخارات گذشته را در تاریک ترین سایه ها قرار دهد.‏ امروز بیش از هر زمان دیگر هبرنبررمند حقیقی به دنبال ابجتبجحاد کوشش های خلاقه ی شخصی خود با کوشش های توده ی استثمار شده و مردم سرکوب شده است تا جامعه را تغیبریبرر دهند و دنیابىیبىی ‏بهببههبرتبرر بسازند.‏ یقیناً‏ هیچ فرم هبرنبرری والاتر از این وجود ‏بجنبجخواهد داشت.‏ لندن ۴ آوریل ٢٠١٨ !19

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
اما
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
دختر ونوس
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
دیو دبنگ دال قدرت
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
شکست صندوق سنت
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی