Views
6 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

! یک بار تاجری

! یک بار تاجری به شاعر انگلیسی رابرت گریوز‎١‎ گفت:«در شاعری پولىللىی نیست»‏ و او در جواب گفته بود:«نه،‏ اما در پول هم شاعری نیست.»‏ قضاوت قاطعانه ی من این است که سرمایه داری،‏ خصوصاً‏ در دوران زوال کهنسالىللىی اش عمیقاً‏ نسبت به هبرنبرر دسمشسممنانه است.‏ سرمایه دارها هبرنبرر را طوری می بینند که هر چبریبرز دیگری را می بینند:‏ یک کالا.‏ آبهنبهها قیمت یک اثر هبرنبرری را می دانند،‏ اما نه ارزش آن را.‏ برای آبهنبهها هبرنبرر و هبرنبررمندان مانند هر کالای دیگری قابل خرید و فروش هستند.‏ هنگامی که هبرنبررمند بزرگ هلندی ورمبریبرر درگذشت،‏ ‏همھهممسرش ‏مجممججبور شد چند نقاشی به جا مانده از او را به نانوا بفروشد تا از پس هزینه ها برآید.‏ به ‏همھهممبنیبنن ترتیب،‏ ون گوگ در ‏بمتبممام طول عمرش تنها یک نقاشی فروخت.‏ حال نقاشی های عالىللىی ‏(و حبىتبىی نقاشی های نه چندان عالىللىی)‏ به قیمت های هنگفت در حراجی های لندن و نیویورک فروخته می شوند.‏ هبرنبرر در دنیای مدرن صرفاً‏ موضوع دلالىللىی است:‏ عرصه ی سرمایه گذاری بسیار سودآور و امن.‏ منجی جهان اثر لئوناردو داوینچی ۴۵٠ میلیون دلار در نیویورک خریده شد در گذشته برخی افراد ثروبمتبممند مانند خانواده ی مدبجیبجچی در فلورانس حامیان سخاوبمتبممند هبرنبرر بودند.‏ درست است،‏ آبهنبهها آنقدر پول داشتند که ‏بمنبممی دانستند با آن چه کنند،‏ اما برخی از آبهنبهها دست کم علاقه ای به هبرنبرر داشتند و نسبت به آثاری که سفارش می دادند درک و قدردابىنبىی نشان می دادند.‏ اما امروز،‏ شخصیت های گمنام که تلفبىنبىی در مزایده شرکت کرده و میلیون ها دلار برای نقاشی پیکاسو پیشنهاد می کنند،‏ آن را از روی عشق به هبرنبرر ابجنبججام ‏بمنبممی دهند.‏ اغلب نقاشی هابىیبىی که به این ترتیب به دست آمده اند،‏ هرگز توسط عموم و شاید حبىتبىی خود خریدار دیده ‏بمنبممی شوند.‏ آبهنبهها در گاوصندوق بانکی سوییسی دفن می شوند؛ به ‏همھهممان اندازه ی آثار باستابىنبىی !2 Robert Graves ١

شگفت انگبریبرز هبرنبرری که از سوی وحشیان داعشی در عراق و سوریه منفجر شده و یا با خا ک یکسان شده است،‏ برای انسانیت از دست می روند.‏ شاید بتوانیم بیافزاییم که ‏بمتبممام این آثار از نظر فبریبرزیکی نابود نشده اند.‏ بسیاری از آبهنبهها با دقت برداشته شده و به خارج از کشور قاچاق شده اند و در خفا به ‏«هبرنبرردوستان»‏ ثروبمتبممند آمریکابىیبىی که این آثار را ‏همھهممچون بیچارگابىنبىی که در زندان های زیرزمیبىنبىی داعش هستند،‏ به اسارت می گبریبررند،‏ فروخته شده اند.‏ وحشیان و نابودگران واقعی هبرنبرر در نیویورک و لندن یافت می شوند.‏ ادبیات و انقلاب از نظر تاربجیبجخی ادبیات و شعر اغلب ‏مجممجحملی برای پیشرفته ترین و انقلابىببىی ترین اندیشه ها بوده اند.‏ مارکس پرسی شلی‎١‎ شاعر بزرگ انقلابىببىی انگلیسی را که به طرز دلحللحخراشی در جوابىنبىی درگذشت بسیار ‏بجتبجحسبنیبنن می کرد.‏ در میان آثارش شاهکارهابىیبىی انقلابىببىی ‏همھهممچون شورش اسلام و بالمللمماسکه ی آنارشی را می یابیم.‏ اثر دوم تقبیح خشمنا ک قتل عام مردان،‏ زنان و کودکان به دست دولت استبدادی و اربجتبججاعی است.‏ ! اشعار انقلابىببىی پرسی شلی قدرت خود را امروز ‏همھهممچنان حفظ کرده است در ١۶ آ گوست ١٨١٩ در میدان سنت پیبرتبرر منچسبرتبرر،‏ ۶٠،٠٠٠ معبرتبررض به صورت صلح آمبریبرز گرد هم آمدند تا خواستار آزادی و رهابىیبىی از فقر شوند.‏ آبهنبهها در رویدادی که به عنوان قتل عام پیبرتبررلو شناخته شد به طرز وحشیانه ای مورد ‏جمحجممله ی سواره نظام قرار گرفتند.‏ در آن روز ‏بجتبجخمبنیبنن زده !3 Percy Shelley ١

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
درباره تئاتر امروز ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اما
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
دیو دبنگ دال قدرت
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت
شکست صندوق سنت
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی