Views
4 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

می

می شود که ١٨ نفر از ‏جمججممله چهار زن و یک کودک در اثر زخم ‏سمشسممشبریبرر و لگدمال شدن جان باختند.‏ نزدیک به هفتصد مرد،‏ زن و کودک به شدت زجمخجممی شدند.‏ دولت ‏[حزب حا کم]‏ توری ‏بهنبههایتاً‏ مسئول این قتل عام بود و ویسکونت کَسِلرِی‎١‎ رهبرببرر حزب توری در ‏مجممججلس عوام مدافع اقدامات تندِ‏ سرکوب سیاسی که در ‏بىپبىی آن ابجنبججام شد بود.‏ شلی بالمللمماسکه ی آنارشی را به عنوان اعبرتبرراضی پرشور علیه این قتل عام نوشت.‏ این شعر ابهتبههام نامه ای قوی علیه دولت و نبریبرروهای سرکوب است.‏ در این شعر چنبنیبنن می خوانیم:‏ در راه کشتار را دیدم‐‏ نقابىببىی ‏همھهممچون کسلری داشت‐‏ ظاهری فریبنده،‏ و در عبنیبنن حال عبوس هفت سگ شکاری به دنبال او:‏ ‏همھهممگی فربه بودند،‏ و شاید در سرسبرپبرردگی ستودبىنبىی چرا که تک تک،‏ و دو به دو قلب انسان ها را ‏[برایشان]‏ می انداخت تا بدرند ‏[قلب هابىیبىی]‏ که از زیر ردایش ببریبررون می آورد.‏ سپس فریب آمد،‏ و بر تن داشت،‏ ‏همھهممچون الدن‎٢‎ ، جامه ای خز دوزی شده؛ اشک های درشتش،‏ چون خوب می گریست تبدیل به سنگ آسیاب می شدند ‏همھهممچنان که فرومی ربجیبجخت.‏ و کودکان خردی که گرد پاهایش جست وخبریبرز می کردند،‏ و فکر می کردند هر قطره اشکی جواهری است،‏ مغزهایشان به وسیله ی آبهنبهها نابود می شد.‏ Viscount Castlereagh ١ !4 Eldon ٢

امروز،‏ این ابیات پس از بالغ بر ٢٠٠ سال که از نوشته شدن شان می گذرد،‏ به هیچ وچه قدرت خود را در اعجاب و برانگیخبنتبنن خشم انقلابىببىی از دست نداده اند.‏ این تصادفىففىی نیست که ‏همھهممبنیبنن چند ماه پیش رهبرببرر دست چبىپبىی حزب کارگر بریتانیا جرمی کورببنیبنن‎١‎ دو بند پایابىنبىی این شعر عالىللىی را برای ‏جمججممعیت پرشور جوانان در فستیوال پاپ گلستنبرببرری نقل قول کرد:‏ مردان انگلستان،‏ مبریبرراث داران افتخار،‏ قهرمانان داستان نانوشته،‏ شبریبررخوارگان یک مادرِ‏ توانا،‏ امیدهای او،‏ و امیدهای یکدیگر؛ به پا خبریبرزید ‏همھهممچون شبریبرر که از خواب برمی خبریبرزد در ‏سمشسمماری شکست ناپذیر،‏ زبجنبججبریبررهایتان را بر زمبنیبنن فرو ریزید ‏همھهممچون شبنم که در هنگام خواب بر ‏سمشسمما نشسته است‐‏ ‏سمشسمما بسیارید ‏‐آبهنبهها اندک.‏ هزاران جوابىنبىی که به این ابیات الهللهھام ‏بجببجخش گوش می کردند،‏ از روحیه ی انقلابىببىی خود غرق شادی بودند.‏ آبهنبهها به فستیوال آمده بودند تا به موسیقی پاپ گوش کنند،‏ اما برافروخته از شور انقلابىببىی از آبجنبججا رفتند.‏ در اینجا به روشبىنبىی قدرت شعر را در برافروخبنتبنن آتش در قلب مردان و زنان می بینیم.‏ این قدربىتبىی است که با گذر زمان ‏مجممجحو ‏بمنبممی شود،‏ بلکه احتمالاً‏ قوی تر می شود.‏ وردزورث و انقلاب فرانسه چند سال پیش از آنکه شلی این ابیات را بنویسد،‏ شاعر شهبریبرر انگلیسی ویلیام وردزورث‎٢‎ شعر عالىللىی خود،‏ ‏«پیش درآمد»‏ را سرود.‏ در آن زمان وردزورث در کنار بسیاری از نویسندگان و شعرای انگلستان،‏ مسحور انقلاب کببریبرر فرانسه بود.‏ او در جوابىنبىی از فرانسه ی انقلابىببىی دیدن کرد و در ‏بجتبججلیل ‏بجتبججربه ی خود این ابیات را نوشت:‏ Jeremy Corbyn ١ !5 William Wordsworth ٢

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
دختر ونوس
درباره تئاتر امروز ایران
اما
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
دیو دبنگ دال قدرت
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
شکست صندوق سنت
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
جایزه اول مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ایران در سال ۱۳۹۶ برای بهترین ترجمه: شیرین میرزانژاد
گروه تئاتر اگزیت
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی