Views
6 months ago

هنر و سرمایه‌داری

به قلم: الن وودز ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

! سعادبىتبىی

! سعادبىتبىی بود در آن صبح زنده بودن،‏ اما جوان بودن سعادبىتبىی بسیار ‏[بیشبرتبرر]!‏ آه!‏ آن دوران،‏ که در آن شیوه ی ضعیف،‏ مبتذل و بازدارنده ی عرف،‏ قانون و مصوبات یکباره توجه کشوری عاشق را به خود جلب کرد!‏ ودرزورث بعدها در زندگی اش به دنبال ظهور ناپلئون بناپارت از انقلاب فرانسه ناامید شد.‏ بسیاری دیگر از روشنفکران راه او را دنبال کردند و حبىتبىی ‏مجممجحافظه کارابىنبىی اربجتبججاعی شدند.‏ اما یک نفر در تضادی آشکار،‏ متمایز از این جریان قرار گرفته است:‏ شاعر بزرگ اسکاتلندی رابرت برنز‎١‎ . علبریبررغم دیگر شعرا و نویسندگان آن دوران،‏ برنز از خانواده ای ثروبمتبممند و اشرافىففىی یا حبىتبىی طبقه ی متوسط نبود.‏ او که فرزند مزرعه داری خرده پا و فقبریبرر بود،‏ دنیای فقر و کار سخت را می شناخت.‏ او از طریق نبوغ ذابىتبىی خود،‏ از میان رده های شاعران بزرگ زمان خود،‏ یا هر زمان دیگر،‏ قد برافراشت.‏ ویلیام وردزورث از انقلاب فرانسه الهللهھام گرفته بود.‏ برنز جدا از اینکه شاعری پرشور بود،‏ دموکرات انقلابىببىی شجاع و ثابت قدمی نبریبرز بود.‏ در آثار او مکرراً‏ ارجاعابىتبىی خصمانه و گزنده به موضوعات مورد تنفرش را می یابیم:‏ زمبنیبنن داران،‏ پادشاهان،‏ !6 Robert Burns ١

کشیش ها و وکلا.‏ برای مثال،‏ در شعر بلند طبرنبرزش ‏«بمتَبمم اوشَنبرتِبرر»‏‎١‎ چنبنیبنن می خوانیم.‏‎٢‎ این ابیات به زبان بومی برنز،‏ اسکاتلندی جنو ‏بىببىی نوشته شده است.‏ ‏[ترجمججممه ی فارسی آن از]‏ زبان انگلیسی مدرن از این قرار است:‏ زبان سه وکیل،‏ پشت و رو شده،‏ با دروغ ‏همھهممچون لباس گدایان دوخته شده؛ قلب سه کشیش،‏ گندیده،‏ سیاه ‏همھهممچون سرگبنیبنن متعفن،‏ زننده،‏ نشسته در هر گوشه.‏ در شعر ‏مجممجختصر اما ‏بمتبممسخرآمبریبرز و گزنده اش ‏«شکرگزاری برای یک پبریبرروزی ملی»‏ برنز ببریبرزاری ‏بمتبممام خود را نسبت به تب میهن پرسبىتبىی که در طول جنگ های طولابىنبىی علیه فرانسه ی انقلابىببىی ‏بمتبممام بریتانیا را در بر گرفته بود نشان می دهد:‏ ای ریا کاران!‏ این است شوخ طبعی تان؟ که مردان و زنان را کشتار کنید و خدا را شکر بگویید!‏ دست بردارید،‏ به خاطر شرم!‏ بیش از این ادامه ندهید؛ خداوند شکرتان بابت کشتار را ‏بمنبممی پذیرد!‏ برخلاف وردز ورث،‏ برنز هیچ گاه اشتیاق خود را نسبت به انقلاب فرانسه از دست نداد :Tam o’Shanter ١ کالهی که اعضای جنبش راستافار بر سر می گذاشتند.‏ جنبش راستافار جنبشی مذهبی بود که پادشاه وقت اتیوپی هایله سالسی را مسیح می دانست و بر این باور بود که سیاهپوستان قوم برگزیده هستند که در نهایت به وطن خود در آفریقا بازمی گردند.‏ ‏-مترجم ٢ در منت اصلی شعر به زبان اسکاتلندی و انگلیسی آمده است که در اینجا تنها ترجمه ی فارسی آن نوشته شده است.‏ ‏-مترجم !7

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
دختر ونوس
درباره تئاتر امروز ایران
اما
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
دیو دبنگ دال قدرت
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
شکست صندوق سنت
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت