Views
8 months ago

MAGDALENA IVANOVA 1

П Р О Ф Е С И О

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И КО М П Е Т Е Н Ц И И Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията в нормативни актове и образователни документи. Водене на документация, свързана със съответната дейност. Участие в различни организационни акции, които са пряко свързани със задълженията на учителя

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И КО М П Е Т Е Н Т Н О С Т И Притежава необходимите комуникативност и креативност по време на процеса на обучение. Подбира и планира материали и средства за изпълнение на коткретна образователна дейност. Умее ефективно да идентифицира необходимите потребности от образование.

Etapy procesu badawczego.pdf - Magdalena Szpunar
budowanie pozycji w negocjacjach, Magdalena Sadowska-Pawlak
Modernizm i Młoda Polska Dr Magdalena Płotka - katedra.uksw.edu.pl
Kategorie komunikowania masowego - Magdalena Szpunar
Digital divide_szpunar.pdf - Magdalena Szpunar