Views
1 week ago

TejaratOnline84101114971064949561959

خطر توسعه تسليحاتنوين هسته اى وليعهدبدانديش عربستان تاريخ و جغرافي نخوانده است شنبه 18 فروردين 20 1397 رجب 1439 سال ششم شماره 12 1276 صفحه 1000 تومان Sat 7April.2018 12page محمد جواد ظريف كه براي شركت دراجلاس ميان دوره اي وزيرانامور خارجه جنبش عدم تعهدبهباكو سفر كردهاست،‏ با تعدادياز مقامات شركت كننده درايناجلاس ديدار و رايزني كرد.‏ وزير امورخارجه كشورمان همچنين در اين اجلاس و كميته فلسطين سخنراني كرد.‏ وزير امور خارجه ايران در حاشيه اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در باكو با وزيران امور خارجه...‏ صفحه 2 اقتصاد ي،‏ سياسي و اجتماعي نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سايتwww.tejaratonline.ir مشاهده كنيد.‏ سخنگوي وزارت خارجه گفت:‏ هشدار مي دهيم همه توطئه هاي تفرقهافكنانه سالياناخير در منطقه با هدف بروز نفاق وانشقاق در جهان اسلام و ايجاد حاشيه امن براي رژيم جعلي صهيونيستي طراحي واجرا شدهاست.به گزارشايسنا،بهرام قاسمي در واكنشبه سخنانتازه وليعهد كجانديش سعودي در مصاحبهبانشريهآمريكايي تايم كهبه گونه اياز سر خامي و شوقي كودكانه،‏ دو رژيم متجاوز عربستان و اسرائيل غاصب را داراي منافع و ... صفحه 2 خبر داد؛ جانشين رئيس سازمان بورس از توافق با 9 كشور بازار سرمايه ايران در راه جهانى شدن پيش بينى هاى صندوق بين المللى پول و كارشناسان نشان مى دهد؛ اقتصاد ايران همچنان در فضاى ابهام سرمقاله كوتاهينظارت عامل تضعيف توليد ملي محمد اسدي جوزاني رييس انجمن پخش كنندگان طلا و جواهر 4 اقتصادي دولت بايدهاي در سال 97 97 مشاركت در نوسازي ناوگان حمل ونقل ايران صورت مى گيرد با گسترش روابط تجاري بانكي تهران و استكهلم صنعت،‏ معدن،تجارت گروه اقتصاد كلان:‏ در حالي كه رئيس جمهور،‏ درانتهاي سال 96 روزهاي خوش براي اقتصاد كشور نويد داد؛ اما شواهد و آمارها دقيقا عكس سخنان روحاني را بيان مي كنند.‏ حالا اقتصادي كه هيچ روده راستي در شكم خود ندارد،‏ دچار آشفتگي ذهني نيز شده كه آن هم ناشي از استيصال در نزد مسئولان دولتي است.‏ حالا همه نسخه هاي شفا بخش اين دولت يكي پس از ديگر در اجرا ناكام مي ماند و آنها هيچ انديشه يا تواني براي مقابله يا حركت رو به با اين آشوب ناكي اقتصاد ندارند.‏ حالا صندوق بين المللي پول از كاهش رشد ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد كشور و افزايش نرخ تورم و رسيدن آن به دو رقمي خبر داده است.‏ با كاهش رشد نقدينگي براي محدود كردن دور دوماثرات كاهش اخير نرخ ارز،‏ انتظار مي رود كه طي سال 2018-19 نرخ تورم حدود 12 درصد باشد و سرعت پايين ايجاد شغل نشان از اين دارد كه نرخ بيكاري مي تواند بالاي 11 درصد باقي بماند.‏ به دنبال يك بهبود قوي(دراقتصاد)‏ پساز توافق هسته اي سال 2016، انتظار مي رود رشد توليد ناخالص واقعي در سال 2017-18 به 4,3 درصد برسد.‏ در نيمه نخست سال 2017-18 اين بهبود با كمك سياست هاي...‏ صفحه 3 بي شك نبود بازار يكي از مشكلات جدي توليدكنندگاناست و با كمال تاسف شاهد اين هستيم كه واردات بي رويه و قاچاق كالا نيز چشم طمع به آن بخش از باقيمانده بازار داخلي دارد.‏ به همين دليل مقام معظم رهبري در نامگذاري سال نو،‏ حمايت از كالاي ايراني را بار ديگر مورد تاكيد قرار دادند.‏ البته هر صنفي مشكلات خاص خودش را دارد ونمي توانبراي همهاصناف يكنسخه تجويز كرد.‏ صنف طلا و جواهر نيز مانند بقيه اصناف دست به...‏ ادامه در همين صفحه يادداشت مرتضي لطفي عضو اتاق تهران 6 مي شود نفت دهلي نو از كشورمان امسال 2 برابر خريد توسعه فرزاد B با سرمايه 4 ميليارد دلارى هندى ها رويترز به نقل از منابع آگاه نوشت كه هند قرار است اين هفته يك طرح توسعه سه تا 4 ميليارد دلاري را براي ميدان گازي فرزاد B بهايرانارائه كند.‏ روابط ميانايران و هند كه همواره روابط تجاري عميقي داشتند،‏ سال گذشته پسازاينكهايران سرمايه گذاران ديگري رابراياين ميدان جست و گزارش هاي رسانه اي نشان داد حق توسعه فرزاد B به شركت گازپروم روسيه اعطا خواهد شد،‏ تيره گشت.‏ هند درصدد تلافي برآمد و به پالايشگاههاي دولتي دستور داد واردات نفت از ايران را كاهش دهند.به گفته منابع آگاهي كه مايل نبودند نام شان به دليل حساسيت...‏ صفحه 9 دولت در سال جاري در حوزه توليد بايد تلاش هاي جدي صورت دهد و به اين موضوع توجهي ويژه داشته باشد.‏ در كشور ظرفيت هاي خالي بسيار زيادي داريم كه استفاده از آن ها مي تواند به رشد و جهش اقتصادي كشور منجر شود.‏ همچنين بايد به افزايش بهره وري در حوزه هاي مختلف هم توجه شود،‏ زيرا در حال حاضر بهره وري در كشورمان بسيار پايين است.‏ اقتصاد ايران سال گذشته با فراز و نشيب هاي رو به رو بود كه برگرفته از ... ادامه در صفحه 7 1 رزم خواه در گفتگو با ‏«تجارت»:‏ افزايش قيمت ارز،‏ صادرات را با مشكل مواجه كرد چشم اميد قطعه سازان به شعار سال رئيس جمهور آمريكا:‏ ما نباشيم دو هفته اى سقوط مى كنيد افشاى چهره واقعى حكام عرب از زبان ترامپ 7 به گزارش ايسنا،‏ علي اكبر صالحي در مراسم ديدار نوروزي رياست و معاونين سازمانانرژياتمي با كاركناناين سازمان،‏ سالپيش رو رابرهه اي حساس در عمر‎40‎ سالهنظام جمهوري اسلامي برشمرد و گفت:‏ طي سهالي چهار ماهآينده گردنه هاي بسيار مهمي در عرصه بين المللي داريم كه بايد از آن به نحو مطلوبي عبور كنيم واينامرتنهابا وفاق ملي،‏ همدلي،‏ همزباني و صرف نظراز مسائلاختلافبرانگيز محقق خواهد شد.‏ وي بااشارهبه تلاش ها و زحماتبي شماري كهبراي توافقبرجام صورت گرفتهاست،‏ خاطرنشان كرد:‏ دشمنان بايد بدانند كه در شرايط برگشت پذيري برجام - علي رغم اين كه هيچ گاه به دنبال چنين شرايطي نيستيم - شرايط ويژه اي رقم خواهد خورد و زماني كه مسئولين بلندپايه نظام اراده كنند،‏ ضرب شست ويژه ايبرايبرهم زنندگاناين توافق خواهيم داشت.‏ الحيافزود:البته هيچ گاه به دنبال حدوث چنين وضعيتي نيستيم.‏ ما به جد به دنبال حفظ منافع و حاكميت ملي خود هستيم اما در صورت خارج شدن آمريكا و عقب نشيني اروپا و قدرت هاي بزرگ ديگر از اين توافق،‏ قطع به يقين به گونه ديگري عمل خواهيم كرد.‏ رييس سازمانانرژياتمي با تاكيد بر اين كه سال 97، سال پُر چالشي براي كشورمان در عرصه بين المللي خواهد بود،‏ افزود:‏ ما در اين سال در گردنه ترامپ قرار داريم.‏ فردي تاجر مسلك كه علم تجارت را وارد علم سياست كرده وبا تصميمات غيرقابل پيش بيني سعيبر اين دارد تا آراء خويش را در عرصه بين الملل به پيش ببرد.‏ از جمله همين مسئله مذاكره با كره شمالي است كه علي رغم آن كهبه ظاهر كره شمالي در يك توازنبازدارندگي قرار دارد،‏ اما دورنماي مذاكرات اين دو كشور در فضايي مبهم و پيچيده قرار گرفته كهنتايج آنبراي كشور ما هوشياري و يك عضو كميسيونبرنامه وبودجه مجلس گفت:برخي رانت ها دست بدست هم دادند تا شركت هاي مورد واگذاري را سودده جلوه ندهند و شركتي ورشكسته نشان دهند تا داوطلبي براي خريد شركت پيدا نشود.به گزارش تسنيم،عزتاله يوسفيان ملا درمصاحبه با راديو نخستين چالش درامرخصوصي سازي را شامل مزاحمت هاي پيش روي برون سپاري عنوان كرد و افزود:‏ ‏«قانوناساسي درابتداي آغازبكارنظام تشخيص داد كه دولت تنها بايد كارهاي حاكميتي انجام دهد و تصدي گري با مردم باشد.»وي با ذكراين نكته كه دولت هيچگاه تاجرخوبي نمي شود،ادامه داد:«ايناصل درقانوناساسي رعايت شد وبايد ادامه از همين صفحه ‏...گريبان مافياي واردات است كه بازار را براي توليد كننده تنگ مي كند و همه چيز را دراختيار بنكداراني قرار مي دهد كهبا سرمايه هاي كلان خود،‏ طلاي ساخته شده وارد مي كنند تا كارگران طلاساز را به خاك سياه بنشانند.‏ در اين شرايط چندين دستگاه بايد پاسخگو باشند.اولين دستگاه ستاد مبارزه با قاچاق كالاست كه هيچ نظارتي بر بازار طلا ندارد و همين بي توجهي باعث شده تا طلاي ترك و هند به وفور وارد كشور شود و بازار را تسخير كند.‏ دستگاه بعدي اداره استاندارد است كه هيچ توجه و نظارتي بر بازار طلا ندارد.‏ امروزه عيار طلا مشكل دارد و طلاهايي كه از خارج كشور وارد مي شود،‏ با نام طلاي سفيد،‏ رنگ طلاي زرد را از بين رييس سازمان انرژي اتمي ضرب شست ويژه اى در راه است:‏ هشدار به ناقضان برجام بيداري مضاعفي را در عمل و در تصميمات سرنوشت ساز كشور مي طلبد.‏ معاون رئيس جمهور با اشاره به پروژه هاي در دستانجام سازمانانرژياتمي اظهار داشت:‏ وقتياز اين سازمان در افكار عمومي صحبت مي شود كلماتي چون سانتريفيوژ،‏ نطنز،‏ آب سنگين و ... در ذهن متبادر مي گردد،‏ حال آن كه ابعاد كاري و خدمات اجتماعي اين صنعت بسيار وسيعاست.‏ در حال حاضرپروژه مركز يون درمانيبا مشاركت كشوراتريش در حالپيگيرياست.‏ مقدماتاحداثاين مركز از سال گذشته در دستانجاماست كه در صورتتحقق،‏ خدمات ارزشمند و دستاوردي عظيم براي ملت ايران در بر خواهد داشت.‏ از طرف ديگر در بحث GMP راديو داروها نيز متخصصان و مهندسين گران قدر سازمان،‏ پروژه بزرگ 60 ميليون يورويي به علاوه 100 ميليارد تومان را در دست اجراء دارند كه ايران را از لحاظ توليد راديوداروهاي باكيفيت در شرايط متفاوتي قرار مي دهد.‏ صالحي،‏ سال گذشته را در پيشرفت برنامه ها و طرح هاي پيش روي صنعت هسته اي سالي پُربار توصيف كرد وافزود:‏ علي رغم تنگناهاي موجود،‏ واقعاً‏ كارهاي شايسته اي در سال‎96‎با همت همكاران سازمان صورت گرفته كهان شاء ا...‏ در روز ملي فناوري هسته اياز ورشكسته جلوه دادن برخي شركت هاي دولتي اتفاق مي افتاد ولياولين مزاحمتتركيببندي واحدهايياست كه بايد واگذار شوند كه شامل عالي ترين مقاماين شركت ها تا دون پايه ترين مقام است و هيچيك راضي به اين خصوصي سازينيستند.»يوسفيان ملاايجاداحساس عدمامنيت شغلي را از ديگر مشكلات پيش روي خصوصي سازي برشمرد وافزود:‏ ‏«هميننظراز سوي مدير عامل شركت ها مطرح مي شود و ادعا مي كنندافرادي كهازبيرون مجموعه وارد حوزه خصوصي سازي مي شوند،‏ مشخص نيستاو را بر سر پست مديريت خودنگه دارند يا خير.»ايننماينده مجلس گفت:‏ ‏«اينافراد بگونه اي شركت را جلوه مي دهند كه مشتري پيدانكند و همين كوتاهي نظارت،‏ عامل تضعيف توليد ملي مي برد.‏ اين در حالي است كه چيزي به نام طلاي سفيد وجود ندارد و روتانيوم و روديوم را با طلاي زرد مخلوط مي كنند تا به نام طلاي سفيد به مردم بفروشند.‏ در اين شرايطاستاندارد چهنظارتيبر طلاهايبازار دارد كه از استاندارد لازم برخوردار باشند.‏ بدتراز همه كم رنگ بودن نقش اتحاديه طلا است.‏ متاسفانه بازرسي هاي دقيقي صورت نمي گيرد و اتحاديه با اين متخلفان برخورد نمي كند و روز به روز شاهد گسترش چيزي به نام طلاي سفيد در بازار هستيم كه هيچ اعتباري ندارد.‏ بارها تاكيد كرده ايم كه واردات بي رويه طلاي ساخته شده كمر توليدكننده را شكسته وبسيارياز كارگران شريف طلاساز به دستفروشي،‏ پيك موتوري و راننده آژانس تبديل شده اند.‏ به راستي اتحاديه از اين وضعيت برخيازآن ها رونمايي خواهد شد.‏ ويبااشارهبهبرخي مواضع غيرمنصفانه داخلياز سوي مخالفانبرجام،‏ خاطرنشان كرد:‏ اي كاش مسائل در كشور بالحاظ كردنانصاف موردارزيابي قرار مي گرفت.‏ زماني كه رئيس جمهور آمريكا توافقبرجام را بدترين معاهده براي كشور خود مي داند،‏ عده اي در داخل در حال تكذيب و يا تخفيف اين دستاورد و به طور كل تلاش ها و پيشرفت هاي دانشمندان ما هستند و با طرح مسائل شبهه برانگيز سعي دارند بذر نااميدي در جامعه بپاشند.‏ در حالي كه عبور از بحران هاي پيش روي كشور نيازمند وفاق ملي و همبستگيتمامي جبهه هاي سياسي داخل كشوراست.‏ ويبا ذكرايننكته كهايران تنها كشورياست كه غني سازي آنبه گونه ايبهتأييد سازمان ملل رسيدهاست،به موقعيت حساس كشورمان در منطقهاشاره كرد و گفت:‏ وليعهد عربستان با سفر اخير خود به ايالات متحده سعي در امتيازگيري و برخورداري از حق غني سازي داشت كه تاكنون با مخالفت جدي لابي صهيونيست ها روبه رو شدهاست.‏ حال آن كه جمهورياسلامي ايران تنها با تكيه بر همت جواناناين مرز و بوم ، بدون نيازمندي به ابرقدرت ها،‏ نه تنها به غني سازي دست يافته،بلكه آن رابه طور غيرمستقيمبه تأييد مجامع بين المللي نيز رساندهاست.‏ همين مسئله كشورمان را در منطقه مقتدرتر از قبل ساخته است؛ لذا امروز شاهد نگراني عربستان و كشورهايبي ريشه دربرابرايران مقتدر هستيم و بهتبعآن كينه توزي ها و دشمني هايآن هايي كهنمي خواهند اين اقتدار را شاهد باشند؛ لذا شرايط و فضاي كنوني نيازمند هوشياري و عملكرد مقتدرانه ماست تا علاوهبر حفظاين اقتدار و سربلندي كشور،بر توانمندي كشور عزيزمان در همه عرصه ها هرچه بيشتر و بهتر افزوده گردد.‏ مسئله درابعاد مختلفادامه مي يابد و متاسفانهاين مزاحمت ها در همه جا ديده مي شود؛ همچنين واگذاري ها با رانت هايي همراهبود و همه دستبدست هم مي دادند تا شركت هاي مورد واگذاري را سودده جلوهندهند و شركتي ورشكستهنشان دهند تا داوطلبي براي خريد شركت پيدا نشود.»يوسفيان ملااذعان داشت:‏ ‏«همچنين شاهد واحدهايي بوديم كه بعد از واگذاري مجددابازگشت.بعنوان مثال كارگران كارخانهنيشكر هفتتپه در تحصن خود مقابل فرمانداري و استاداري مي خواهند اين شركت دوبارهبه حاكميت دولتي واگذار شود و متاسفانهاين اتفاق براي برخي شركت ها در كشور افتاده است.»‏ خبر ندارد؟ آيا اقايان از وفور طلاي ساخته شده در بازار خبرندارند ونمي دانند چه تعداد كارگر طلاسازبيكار شده اند.‏ مساله ديگر جرايم نامناسب براي متخلفان صنف طلاست.‏ چرا جرايمي متناسب با ميزان تخلف براي واردكنندگان وجود ندارد؟ مگر تاكيد بر اين نيست كه هر كالايي كهامكان توليد آن در داخل كشور وجود دارد،‏ نبايد واردشود؟ مگر فرمايشهاي رهبر انقلاب پشتوانه خوبي براي برخورد با اين سودجويان نيست؟ به چه دليل با واردكنندگان و قاچاقچيان برخورد نمي شود؟ اگر كمي منصفانه نگاه كنيم،‏ حمايتاز توليد ملي در اندازه شعار مطرح مي شود و آنهايي كه خودشان را دلسوز نظام و پيرو رهبري مي دانند،‏ در عمل هيچ تعهدياز خود نشان نمي دهند.‏ رئيس جمهور عراق گفت:جمهوري اسلامي ايران حقيقتا نخستين كشوري است كه به عراق كمك كرد و در جريان جنگ عراق با داعش به ما كمك مستشاري كرد و كارشناساني را به عراق فرستاد.به گزارشايسنا،‏ فواد معصوم در گفت وگو با شبكهالعالمافزود:‏ زماني كهاز مردم و دولت و همه كساني كه در نابودي تروريست ها در عراق نقش داشتند نام مي بريم در كنار آنان بايد از طرف هايي مانند ايران نام ببريم،‏ ايران عملا و از ناحيه فني كمك زيادي به عراق براي نابودي داعش كرد.‏ معصوم در پاسخ بهاين كهاكنون و پساز نابودي داعش ، دورنما و آينده رابطه عراق با جمهورياسلامي ايران را چگونهارزيابي مي كنيد؟ گفت:جمهورياسلامي ايران و عراقبيش از 1200 كيلومتر مربع مرز مشترك دارند،‏ علاوه بر آن روابط ديني و مذهبي ، فرهنگي و تاريخي نيز دو كشور را به يكديگر پيوند مي دهد.‏ طبعا نمي توان همه اين موارد و ابعاد را ناديده گرفت،‏ بنابراين معتقديم روابط عراق با جمهورياسلامي ايران ضرورياست كه توسعه يابد و در جهت محقق شدن منافع مشترك حركت كند و دو طرف بايد از تجربيات موجوداستفاده كنند واين همان چيزي است كه بر اساس آن ما خواستار تقويت روابط با ايران هستيم.‏ وي ادامه داد:جمهوري اسلامي با برخي از كشورها مشكلاتي دارد و وظيفه ما اين است كه تا حد توان براي كاهش اين اختلافات و مشكلات تلاش كنيم و نبايد از يك طرف عليه طرف ديگر حمايت كنيم و زمينه هاي زيادي براي حل اختلافات ميان اين كشورها وجود دارد،‏ ادامه اين اختلافات به سود عراق نيست و مصلحت و منافع عراق در اين است كه در حد توان براي كاهش و حتي حل اين اختلافات و مشكللات تلاش كند.‏ بنابراين ما با يك طرف عليه طرف ديگري نخواهيم بود،‏ زيرا در اين صورت ) اگر از طرفي عليه ديگري حمايت كنيم ( اعتبار خود را از دست خواهيم داد.‏ معصوم افزود:من حتي سال 2014 در سفري كه به آمريكا داشتم و با جو بايدن معاون رئيس جمهور وقت آمريكا ديدار كردمبهاو گفتم كه مابانگاه و عينك آمريكابه جمهورياسلامي ايران نگاه نمي كنيم.‏ همانطوري كه با نگاه و عينك ايران به آمريكا نگاه نمي كنيم.‏ ما دوست داريم و مي خواهيم با همه روابط خوبي داشته باشيم،‏ ما با كشورهاي منطقه منافع مشتركي داريم ، ما منافع خاص خود را داريم و براي محقق شدن آن تلاش مي كنيم؛ البته من نمي خواهم بگويم رابطه ما با آمريكا بسيار خوباست ولي عليه روابط ما با ديگر كشورها نيست واين موضع هميشگي مااست.‏ منابع مطلع مي گويند رئيس جمهور آمريكا در گفت وگوي تلفني با پادشاهان يكي از كشورهاي منطقه به او گفته در صورتي كه حمايت هاي آمريكا نباشد،‏ كشورهاي عربي ظرف دو هفته سرنگون مي شوند.‏ به گزارش تسنيم،‏ يك شبكه خبري آمريكايي گزارش داده ‏«دونالد ترامپ»،‏ رئيس جمهور آمريكا در محافل خصوصي به سران كشورهاي ثروتمند حاشيه خليج فارس گفته بدون كمك هاي كشورش آنها دو هفته هم دوام نخواهند آورد.‏ خبرگزاري سي ان ان گزارش داده ترامپ در نشستي با مقا م هاي ارشد نظامي آمريكا و اعضاي تيم امنيت ملي كاخ سفيد از توصيه هاي آنها درباره عدم خروج از سوريه و ناتواني شان درباره عدم ارائه چارچوب زماني براي اين كار عصباني شده است.‏ مقام هاي ارشد دولت آمريكا گفته اند در اين نشست كه بعضا به تشنج كشيده شده ترامپ بارها درباره ميزان هزينه كرد آمريكا در منطقه غرب آسيا بدون دستاوردهاي مشخصبراي كشورش گلايه كردهاست.او سپساين سوال را مطرح كرده كه چرا كشورهاي ثروتمند عربي در منطقه هزينه نمي كنند.‏ گزارش سي ان ان حاكي استنوشتهترامپ در محافل خصوصيبارهااز كشورهايي مانند عربستان سعودي و امارات به دليل عدم اختصاص منابع كافيبراي مقابلهبا داعشانتقاد كردهاست.اوبالحني مفتخرانه،‏ به دوستانش گفته هنگامي كه آمريكااز منطقه خارج شود،‏ دولت هايثروتمند عربيبايستي جت هاي شخصي و زندگي هاي اشرافي شان را كنار بگذارند.‏ معصوم:‏ فواد با عينك آمريكا به ايران نگاه نمي كنيم رئيس جمهور آمريكا:‏ ما نباشيم دو هفته اى سقوط مى كنيد ترامپبعداز گفت وگوي تلفنيبا يكياز پادشاهان منطقه،‏ درباره آنچه دراين گفت وگو مطرح شده به يك منبع مطلع گفتهاست:‏ ‏«بدون ما شما دو هفته هم دوام نمي آوريد.‏ سرنگون مي شويد.‏ آن وقتبايدبا هواپيماهاي مسافربري به سفر برويد.»‏ ترامپ چند روزپيش هم دراظهاراتي علني گفت در صورتي كه عربستان سعودي هزينه هاي ماندن نظاميان آمريكا در سوريه را تقبل كند حضورنظامي اش دراين كشور را ادامه خواهد داد تكرار ادعاهاي بي اساس محمد بن سلمان عليه ايران از سوي ديگر وليعهد سعودي در ادامه ادعاهاي بي اساس خود عليه جمهورياسلامي ايران گفت:بيشتر كشورهاي منطقه باايران دشمن هستند.‏ به گزارشاسكاينيوز عربي،‏ محمدبن سلمان،‏ وليعهد عربستان مدعي شد كهايران تهديدبزرگيبراي عربستان نيستامااگربا آنبرخوردنشودبه تهديدبزرگي تبديل خواهد شد.‏ وي با اشاره به اينكه بيشتر كشورهاي منطقه باايران دشمني دارند وايران خواستاراينامراست،‏ مدعي شد:‏ ايران دليل مشكلات خاورميانه است.‏ وليعهد سعودي در ادامه ادعاهاي خود عليه مهدويت و ظهورامام زمان ‏(عج)افزود:ايرانبااعتقادبهاينكهامام غائب روزي ظهور خواهد كرد و حكم تمام جهان را در دست مي گيرد،‏ هزينه هاي زيادي در راهانتشارافكارافراطي كرده است.‏ وي در گفتگوبانشريهتايمنيزبااشارهبهاينكهايرانتهديدي رئيس جمهور عراق در پاسخ به اين سوال كه همانطوري كه شما گفتيد آمريكا و برخي از كشورهاي منطقه مخالف رابطه عراق وايران هستند و فشارهايي را بر شما وارد مي كنند.‏ شما به عنوان رئيس جمهور عراق چگونه با اين فشارهار تعامل مي كنيد؟گفت:‏ ديدگاه ما نشات گرفته و مبتني بر منافع مشترك عراق است،‏ علاوه بر آن هر كشوري ويژگي هاي خاص خود را دارد.‏ ويژگي ها و شرايط عراق غير از شرايط هر كشور عربي ديگر در منطقه و غير از خصوصيت يك كشور ديگر در افريقا است،‏ هر كشوري ويژگي هاي خاص خود را دارد و به همين خاطر بايد اين ويژگي ها و تفاوت ها را مد نظر قرار دهيم و مراعات كنيم.‏ وي در پاسخ به اين كه آيا شما تاكنون بين ايران و آمريكا ميانجي گري كرده ايد؟ ايا تاكنون پيامي ازايران براي آمريكا يا بالعكس يا ديگر كشورهاي منطقه مبادله كردهايد؟گفت:‏ در دولت پيشين امريكا نقش ميانجي گري ايفا كرده ايم ولي در دولت كنوني آمريكا خير.‏ فواد معصوم افزود:‏ ما به روابط با آمريكا و همچنين با ايران اهميت مي دهيم واز يك طرف عليه طرف ديگر اقدام نمي كنيم،‏ حتي يك زماني در جريان سفر به آمريكا با جو بايدن معاون رئيس جمهور وقت آمريكا ديدار كردم وبايدنبه من گفتبه دوستانتان ‏(ايراني ها ‏)بگوييد كه ما در صددايجاد مشكل براي ايران نيستيم و نمي خواهيم در امور داخلي آنان دخالت كنيم و نمي خواهيم رژيم ايران را تغيير دهيم ، بين ما و ايراني ها يك توافقي وجود دارد توافق هسته اي كه اگر اين توافق حاصل شود ديگر هيچ مشكلي در روابط وجود ندارد و ساير مسايل نيز حل خواهد شد و من نيز اين پيام آمريكايي ها را ) به طرفايراني ( رساندم.‏ فواد معصوم در پاسخ بهاين سوال كه عراق عضو فعال اتحاديه عرباست وبااكثر كشورهاي عضوايناتحاديه رابطه خوبي دارد.ايا تصميمي داريد كه ميانجي گري و در جهت كاهش تنش ها بين رياض و تهران تلاش كنيد؟گفت:ما معتقديم كه ميانجي گري براي بهبود روابطايران و عربستان ضرورياست.‏ ما بايد به دنبال شناسايي منشاء و مبناي اختلافات باشيم و در نشست وزيران امور خارجه عربي چنين طرح و پيشنهادي مطرح شد ، در نشست بعدياتحاديه عرب بايد فضا راارزيابي كنيم و بسنجيم چون بعضا برخي مسايل اگر در فضاي مناسبي مطرح نشود نتيجه بخش نخواهد بود.‏ ويافزود:اگر فرصت مناسبيايجاد شود حتما موضوع را مطرح مي كنيم زيرا تنش در روابط ايران و عربستان به سود منطقه نيست،به سود عراق به عنوان كشوري كه با دو كشور عربستان و ايران هم مرز است نيز نيست و قطعا به سود خود اين دو كشور نيز نخواهد بود.‏ افشاى چهره واقعى حكام عرب از زبان ترامپ براي عربستانبه شمارنمي رود،‏ مدعي شد:ايران جزو پنج كشوربزرگاسلامي در زمينهاقتصادينيست و حجم اقتصاد عربستان چند برابر ايران است و سرعت پيشرفت اقتصاد عربستان دو يا سه برابر ايران است.‏ بن سلمان مدعي شد:‏ همچنيناقتصادامارات،‏ مصر وتركيه بيشترازايراناست واينامر در مسئلهارتشنيز صدق مي كند و ايران جزو پنج ارتش بزرگ خاورميانه نيست.‏ وليعهد سعودي مدعي شد:‏ ايران در تمام مشكلات خاورميانه دست دارد و در عراق،‏ يمن،‏ سوريه ولبنان دخالت مي كند.اما كشورهايي مانند مصر،‏ سودان،اردن،‏ كويت و بحرين كه ثبات نسبي دارند ايران در آنها دست ندارد.‏ بن سلمانافزود:‏ مشكلات واختلافات تنها ميانايران و عربستاننيستبلكه ميانايران و عربستان،امارات،‏ مصر،‏ كويت،‏ بحرين،‏ يمن و تعدادي از كشورهاي جهان است.بنابراين عربستان تضمين مي كند كه تمامنقشه ها و برنامه هاي ايران در داخل مرزهاي خود خواهد ماند.‏ وليعهد سعودي مدعي شد كه عربستان 95 درصدنفوذ ايران در آفريقا را قطع كردهاست واين مسئله در آسيا و يمن و عراق نيز صدق مي كند.‏ محمد بن سلمان در رابطه با سلاح هسته اي ايران گفت:‏ قبل از اينكه ايران اعلام نكند كه سلاح هسته اي دارد ما هيچ اقدامي انجام نمي دهيم و بدون شك ما ارتش خود را تجهيز خواهيم كرد.‏ زيرا ما ارتشي قوي و مجهز داريم و اگر بخواهيم به حجم و كيفيت نگاه كنيم،‏ مي بينيم كه عربستان بهترين ارتش را دارد.‏