Views
8 months ago

TejaratOnline84101114971064949561959

شنبه 18

شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 10 www.tejaratonline.ir اجتماعى پيشخوان نجفى در ‏«حمايت از كالاي ايراني»‏ دستورالعمل شهردار تهران با صدور نخستين دستورالعمل خود در سال جديد با عنايت به نام گذاري سال 1397 از سوي مقام معظم رهبري تحت عنوان ‏«حمايتاز كالاي ايراني»،‏ تمامي واحدهاي تابعه شهرداري تهران را ملزم به حمايت از محصولات توليد داخل كرد.‏ به گزارش خبرآنلاين؛ در دستورالعمل صادرهاز سوينجفي آمده:با عنايتبهنام گذاري سال ‎1397‎از سوي مقام معظم رهبري تحت عنوان ‏«حمايت از كالاي ايراني»‏ و تاكيد معظمله بر نقش و وظيفه آحاد مردم و مسئولان در حمايتاز كالاي ايراني،‏ ضمن تاكيد مؤكد بر بخشنامه مذكور،‏ تمامي واحدهاي تابعه ملزم به رعايت كامل مفاد آن هستند.‏ شهردار تهران در دستورالعمل ابلاغي خويش تاكيد كرده است:‏ بديهي است حمايت از كالاي ايراني و خوددارياز خريد محصولات خارجي به عنوان وطيفه مسئولان مربوطه قلمداد خواهد شد و صرفاً‏ مواردي كه محصول توليد داخل با كيفيت مشابه موجود نباشد و براي ارائه خدمت به شهروندان،‏ چاره اي جزاستفادهاز محصول خارجي وجود نداشته باشد،‏ از اين دستورالعمل مستثني خواهند بود.‏ هزار نفري دانشجويان مقطع دكترا كمپيناعتراضي‎5‎ بيش از 5 هزار نفر از دانشجويان مقطع دكترا دانشگاه آزاد اسلامي با تشكيل يك كمپين نسبت به نحوه برگزاري آزمون جامع و آزمون زبان EPT اعتراض كردند.‏ دانشجويان دكترا خواهان به تعويق انداختن آزمون جامعارديبهشت و برگزاري آن در مردادماه سال جاري هستند تابتوانند قبلاز آزمون جامع حدنصاب قبولي در آزمون زبان EPT را بدست بياورند.‏ همچنين جمعياز دانشجويان خواهان تغيير در آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد شدند تا ارايه مدرك زبان به بعداز آزمون جامع منتقل شده و شرط پيشاز آزمون برداشته شود.‏ خواسته هاي مطرح شدهاز سوي دانشجويان دكترا دانشگاه آزاد بهنظر خواسته اي معقولبوده كهباعث كاهش هزينه هاي دانشجويان نيز مي شود.‏ بر اثر حوادث غيرمترقبه نفر كشته شدن 771 معاون وزير كشور و رييس سازمان مديريت بحران گفت:‏ در سال ‎31‎استان 1396، كشور تحت تأثير وقوع حوادث غيرمترقبه نظير زلزله،سيل،‏ طوفان و ... قرار گرفتند كه منجر به فوت 771 نفر ازهموطنان عزيزمان شد.اسماعيلنجاربااعلاماينكه در سال 1396، 31 استان كشور تحت تأثير وقوع حوادث غيرمترقبه نظير زلزله،‏ سيل،‏ طوفان و ... قرار گرفتند كه منجر به فوت 771 نفر ازهموطنان عزيزمان شد،‏ عنوان كرد:‏ تعداد 72739 واحد مسكوني شهري و روستايي دچار آسيب كلي شده و به 88823 واحد مسكوني آسيب جزيي وارد شدهاست؛با پيشنهاداختصاصاعتباراتبازسازيبه بنياد مسكنانقلاباسلامي و پيگيري هايانجام شده روند بازسازي مناطق آسيب ديده در حالانجاماست.‏ وي گفت:بمنظور مقاوم سازي اماكن غيرمقاوم،‏ تعداد ‎1‎ميليون و 797 هزار و 194 واحد عقد قرارداد شده و عمليات احداث و نوسازي 1 ميليون و 606 هزار و 799 واحد به پايان رسيده است.‏ تهران ميزبان سومين نمايشگاه تخصصي المللي ايران سبز بين ده ها شركت داخلي و خارجي از 30 فروردين تا يكم ارديبهشت ماه با حضور در سومين نمايشگاه تخصصي بين المللي ايران سبز؛ نوين ترين طرح ها،‏ برنامه ها،‏ خدمات و صنايع مرتبط با حوزه هاي باغباني،‏ صنعت گلخانه سازي،‏ نهاده ها،‏ ماشين آلات و تجهيزات،‏ آبياري،‏ گل و گياه و صنايع وابسته را در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران به نمايش مي گذارند.‏ به گزارش روابط عمومي واطلاع رساني سوميننمايشگاه تخصصي بين المللي ايران سبز:‏ در اين نمايشگاه و در كنار شركت هاي برتر داخلي؛ شركت ها و نمايندگاني از كشورهاي آلمان،‏ اسپانيا،‏ ايتاليا،‏ ژاپن،هلند،فرانسه،چين،آذربايجان،روسيه،هندوستان،‏ امارات و تركيه حضور دارند و ضمن ارائه جديد ترين توليدات و خدمات خود،‏ زمينه انتقال تكنولوژي هاي نوين حوزه هاي مختلف كشاورزي به داخل كشور رانيز فراهم مي كنند.‏ مديراجرايي سوميننمايشگاه تخصصي بينالملليايران سبز گفت:اين نمايشگاه با مجوز سازمان توسعه تجارتايران و توسط شركت نمايشگاهي خزر اوراسياازايران و شركت نمايشگاهي HPP كشور هلند برگزار مي شود.‏ علي شهبازي افزود:‏ در دو دوره گذشته اين نمايشگاه بيش از 120 شركت خارجي كه عمدتا اروپايي بودند حضور داشتند و اين بيانگراهميت جايگاهاين نمايشگاه براي كشورهاي خارجي است،لذاامسال حضور پررنگ شركت ها و توليدكنندگان داخلي مي تواند ضمن ارتقاي كيفي و كمي نمايشگاه،‏ موجب شود تا ايران بعنوان مركزيبراي تبادل و تعامل تجاري درمنطقه و جهان در زمينه شاخه هايي از كشاورزي معرفي شود.‏ وي اضافه كرد:‏ بر اين اساس حضور حداكثري در اين رويداد،‏ مي تواند اين نمايشگاه را به بزرگترين نمايشگاه بين المللي در زمينه باغباني و كشاورزي در منطقه خاورميانه و آسيا تبديل كند.‏ شهبازي به اهداف برگزاري نمايشگاهايران سبزاشاره كرد و گفت:اين نمايشگاه با رويكرد تحقق اهداف وزارت جهاد كشاورزي جهت توليد پايدار،‏ اقتصادي كردن توليد و سلامت محصولات با استفاده از راهبرد توسعه كشت گلخانه اي و مديريت آب و آبياري كشاورزي برگزار مي شود.‏ مدير اجرايي سومين نمايشگاه تخصصي بين المللي ايران سبز گفت:‏ طبق برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته با دفتر هماهنگي و راهبردي امور اقتصادي وزارت امور خارجه،‏ قرار است در روزهاي برگزاري نمايشگاه،‏ چند هيات بازرگانياز كشورهاي مختلف ضمن حضور در نمايشگاه،‏ از مراكز مرتبط با گل و گياه،‏ باغباني و صنايع وابسته برخي نقاط كشور هم بازديد كنند.‏ شهبازي خاطرنشان كرد:‏ طي توافق كهبا طرف هلنديبرگزاركننده اين نمايشگاه صورت گرفته،‏ مقرر شد،‏ شركتهايايراني كه در سوميننمايشگاهايران سبز شركت مي كنند،بصورت رايگان و بهرهمندي از يارانه صد در صدي،‏ در نمايشگاه باغباني هلند كه آبان ماه امسال برگزار خواهد شد،‏ حضور يابند.‏ اين برنامه با هدف حضور حداكثري توليدكنندگان داخلي در نمايشگاه و استفاده از بيشترين ظرفيت هاي موجود بمنظور رونق كسب و كار و توسعه صادرات غير نفتي صورت گرفته است.‏ در سومين نمايشگاه بين المللي تخصصي ايران سبز كه در فضائي بالغ بر شش هزار متر مربع برگزار مي شود؛ ادوات،‏ ماشين آلات و ابزارآلات باغباني،‏ باغداري و فضاي سبز،‏ نهاده هاي كشاورزي،‏ سيستم هاي آبياري،وسايل،‏ تجهيزات و ملزومات آبياريباراني،‏ قطره اي و مه پاش،‏ سيستم هاي كشت هيدروپونيك،انواع گلخانه هاي حرفه اي و خانگي،‏ تجهيزات و تاسيسات گلخانه اي،‏ لوازم و تجهيزات جابجايي،سورتينگ،‏ بسته بندي و عرضه محصولات باغي و گلخانهاي،‏ سيستم هاي سردخانهاي،‏ ذخيره سازي و ماشين آلات فرآوري توليداتباغي و گلخانهاي،‏ فروشگاه هاي عرضه گل و گياه،شركت هايبازرگاني وصادراتي محصولاتباغي وگلخانهاي،‏ دانشگاه ها و مراكز علمي واتحاديه ها،‏ انجمن ها،‏ بانك ها،‏ شركت هاي بيمه و تعاوني ها حضور دارند.‏ علاقمندان مى توانند براى كسب اطلاعات بيشتر اين نمايشگاه با شماره تلفن هاى 021-22863787-8 تماس بگيرند و يا به پايگاه اينترنتى www.khazareurasia.ir مراجعه كنند.‏ ناايمن در منطقه 12 تهران وجود‎2000‎ ملك گروه اجتماعي:‏ طبقاعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز 63 درصد لوازم آرايشي موجود در بازار به شيوه قاچاق تامين مي شود.‏ گذري بر بازارلوازم آرايشي كشور گوياي آناست كه بخش قابل توجهي از اين بازار در دست كالاهاي قاچاق است و مراكزي كه به فروش لوازم آرايشي وارد شده از مجاري رسمي مي پردازند قيمتيبه مراتببيشتربراي كالاي خوداعلام مي كنند.‏ بر هميناساس حتي بسيارياز خريداراناين بازار هم ترجيح مي دهند براي پرداخت هزينه كمتر از كالاهايي كه به شيوه قاچاقي وارد شده اند استفاده كنند.‏ در اين ميان مسئولان مختلف نيز بر حجم بالاي قاچاق در اين بخش تاكيد داشته و رقم هايي بين 50 تا 70 درصد را اعلام مي كنند.‏ معاون مديركل مبارزه با قاچاق كالاهاي هدفاز تامين 63 درصدي لوازم آرايشي به شكل قاچاق خبر داده و گفته كه طبق برآوردهاي انجام شده،‏ قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي در سال ‎1395‎حدود 1.5 ميليارد دلار بوده كه از نظر مقدار،‏ فراواني بالايي دارد.‏ • چرا لوازم آرايش قاچاق مي شود؟ آنطور كه ايسنا گزارش داده در سال هاي گذشته مصرف بالاي لوازم آرايش در ايران بارها در مراجع بين المللي مورد توجه قرار گرفته و حتي در برخي گزارش ها از خاورميانه به عنوان بهشت صنايع آرايشي جهان ياد شدهاست.اما علاوه بر مصرف بالا و محدوديت هاي مختلفي كهاز نظر حجم و كيفيت توليدات داخلياين بخش وجود دارد موارد ديگري نيز در قاچاقلوازم آرايشي دخيلاست.‏ رئيساداره بهداشتي و آرايشي سازمان غذا و دارو از جمله افرادي است كه در اين باره اظهار نظر كرده و معتقد است كه علت عرضه فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي تقلبي و قاچاق با قيمت هاي پائين،‏ كاستناز كيفيت و عدم 12 تهران وجود 2000 شهردار منطقه 12 از تخريب ملكي در خيابان 17 شهريور به دليل عدم رعايت نكاتايمني و بي توجهي بهاخطارها خبر داد.‏ پيمان حسين محسني افزود:‏ صبح روز جمعه و پسازبارهااخطار به مالك و پس از ارايه گزارش كميته رفع خطر و ارسال آن به معاون دادستان تهران واخذ دستور قضايي؛ همكارانناحيه 5 منطقه در معيت عواملانتظامي و همراهي نمايندگان رسانه هاي گروهي با ورود به ملك نسبت به رفع خطر و تخريباقدام كردند.‏ محسنيافزود:‏ در منطقه 12 حدود 2000 ملك ناايمن وجود دارد كه شناسايي شده و البته تعدادي از آنها توسط خود مالكين رفع خطر و مقاوم سازي شده و مابقي در دستور كار است.‏ هزينه در بحث آزمايش هاي كنترل كيفيت است.‏ در همين حال معاون مديركل مبارزه با قاچاق كالاهاي هدف،‏ ريشه قاچاق اين بخش را برگرفته از صرفه اقتصادي بالاي قاچاق لوازم آرايش مي داند.از طرف ديگر رييسانجمن واردكنندگان فرآورده هاي آرايشي،‏ بهداشتي و عطريات معتقد است:‏ به طور كلياكثرافرادي كهاقدام به قاچاقلوازم آرايشي و بهداشتي مي كنندابتدابراي دريافت مجوز مراجعه كرده اندامابه دليل نداشتن كيفيت مناسب كالا نتوانسته اند مجوز بگيرند.‏ تخفيف ويژه در طرح ترافيك جديد درصد 40 ستاد مبارزه با قاچاق كالا اعلام كرد؛ تامين 63 درصد از لوازم آرايش كشور توسط قاچاقچيان گروهاجتماعي:‏ پيشاز ظهر روز جمعهبود كه خبرگزاري ها اعلام كردند كه 50 نفر درارتفاعات پيستاسكي توچال گرفتار شده اند.‏ هرچند ساعتيبعداعلام شد كه ‎46‎نفراز آنها توانسته اند كه راه پيدا كرده و به پايينارتفاعات منطقه توچال منتقل شوند؛ بااين حال تالحظه تنظيماين گزارش همچنان چهار نفر مفقود هستند و عمليات نجات آنها در جريان است.‏ مفقود شدن اين چهار نفر در ارتفاعات منطقه توچال در شرايطي اتفاق افتاده است كه چند روز پيشاز آننيز سه گردشگر در منطقه كوير مرنجاب گم شده بودند كه با اقدامات صورت گرفته دو نفر از تجارت-جزيره قشم:قائم مقام ستاداجرايي خدمات سفر قشم،‏ از احداث كمپ پارك ها در سطح جزيره قشم به عنوان تدبيرياساسي جهت كاهش ترافيك شهري نام برد.رسول اكبري با اشاره بهافزايش 17 درصدي آمار گردشگران امسال نسبت به سال 96، گفت:‏ تدبير مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جهت افزايش تعداد كمپ پارك ها از هشت به 12 كمپ پارك،‏ منجر به توزيع متوازن گردشگران در سطح جزيره و كاهش بار ترافيك و تجمع در مناطق شهري گرديد.وي به رسم مهمان نوازي،‏ از طرف همه عوامل ستاداجرايي خدمات سفر قشم و بويژه مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از هم وطنان سراسر كشور كهبا حضور خود جزيره قشم را زيباتر كردند،‏ سپاس گذاري كرد.‏ معاون فرهنگي،‏ اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم مديركل واحد صدور آرم طرح ترافيك شهرداري تهران از ارائه 40 درصدي تخفيف ويژه در طرح ترافيكي جديد خبر داد.‏ مصطفي قنبرنژاد همچنين تصريح كرد:‏ ساعت طرح ترافيك جديد از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 19 خواهدبود و پنج شنبه ها و تعطيلات رسمي نيز طرح ترافيك اجرا نمي شود،‏ برابر مصوبه در اين طرح،‏ دو آيتم داراي تخفيف براي شهروندان در نظر گرفته شدهاست به گونه اي كهافرادي كه معاينه فني برتر را اخذ كنند از 20 درصد تخفيف بهره مند مي شوند و همچنين اگرافراداز قبلنيز حساب شهرونديشان داراي شارژباشد از 20 درصد تخفيف برخوردار مي شوند كه جمعا 40 درصد تخفيف خواهند داشت.‏ اخبار شهرستان البته بي شك بحث تعرفه هاي گمركي نيز تاثير بسياري در رسمي شدن واردات دارند.‏ حال در شرايطي كهبه تائيد مسئولان مختلف حداقل نيمي از كالاهاي اين بخش به شيوه قاچاق وارد شده و ممكناست مشكلات متعددي براي سلامت مردمايجاد كنند،نمايندگان مجلس مصوبه اي مبني برلزومافزايش 10 درصدي عوارض گمركي اين بخش تصويب كرده اند.‏ • گمركي بيشتر به صلاح است؟ بدين ترتيب مجلس مصوبه اي داشته كه براساس آن 10 ‏"باشگاه گردشگران وفادار قشم"‏ طرحي جهت تكريم گردشگران جزيره قشم مدير HSE و فوريت هاي پزشكي شركت ملي حفاري ايران خبر داد : ايجاد فضاي سبز در محيط هاي شركت با شتاب بيشتر دنبال و توسعه مي يابد مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي گيلان خبر داد:‏ گيلان پنجمين استان پرتردد كشور در نيمه فروردين جديد است كلانتري نيازمند 40 تهران سردار حسين رحيمي،‏ رئيس پليس پايتخت معتقد است كه تهران به 40 كلانتري جديد نياز دارد و در اين زمينه جلسه با فرمانداري و استانداري براي افزايش كلانتري هابرگزار شدهاست.‏ به گزارش خبرگزاري مهر،‏ رييس پليس پايتخت گفت:‏ براساس مصوبه شورايامنيتبايد‎40‎ كلانتري درتهراناضافه شود.‏ سردار حسين رحيمي همچنيناضافه كرد:‏ برايافزايش كلانتري ها با فرمانداري و استانداري چندين جلسه برگزار كرديم اما تا كنون نتيجه اي حاصل نشدهاست.‏ پيشازاين نيز سردار رحيمي و ساير مسئولانانتظامي پايتختبارها درباره كمبود كلانتري در تهران صحبت كردهبودند وازلزومايجاد چندين كلانتري جديد در مناطق مختلف پايتخت صحبت كرده بودند.‏ درصد به عوارض گمركي واردات لوازم آرايشي اضافه مي شود؛ مصوبه اي كه در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 1397 در دستور كار قرار گرفت و براساس اين مصوبه الحاقي به تبصره 10 لايحه بودجه امسال 10 درصد به عوارض گمركي اعم از سود بازرگاني براي وارداتلوازم آرايشياضافه مي شود.اين نوع اقدامات اگرچه معمولا به بهانه حمايت از توليدات داخلي صورت مي گيرند اما جالب اينجاست كه حتي توليدكنندگان اين بخش هم از اين اقدام دفاع نمي كنند.‏ رئيس هيات مديرهانجمن توليدكنندگان فرآورده هاي شوينده،‏ آرايشي و بهداشتي در مورد تصميم اخير مجلس مبني بر اضافه شدن 10 درصدي عوارض گمركي واردات لوازم آرايشي و تاثير آن بر توليد داخل به ايسنا گفته كه به طور حتم توليدكنندگان موافق افزايش گمركي لوازم آرايشي نيستند،‏ چراكه به موجب آن شاهد افزايش قاچاق و تاثيرات منفي در اين بخش خواهيم بود.‏ بختيار علم بيگي همچنين معتقد است كه اگر قصد حمايت از توليد داخل وجود دارد بايد منطقي باشد و با چنين راهكارهايي شاهد اثرگذاري نخواهيم بود.‏ ما معتقديم اگر قصد حمايت از توليد داخلي لوازم آرايشي در دستور كار قرار گرفته،‏ بايد با رعايت قيمت گذاري كنترل توليد داخلي و خارجي و نيز واردات از مبادي رسمي باشد و تنهاباافزايش عوارض وارداتنمي توانيم اوضاع را بهبود بخشيم.‏ حال در سالي كه حمايتاز توليدات داخل در شعار سال مورد تاكيد و توجه قرار گرفته و در شرايطي كه رئيس جديد ستاد مبارزهبا قاچاق كالا وارز گفته كهبراي مبارزهبا قاچاق حتي حاضر است پيراهن پاره كند بايد منتظر ماند و ديد آيا پس از سال ها،‏ اقدامي جدي در مبارزه با اين وضع صورت مي گيرد يا همچنان در بر همان پاشنه سابق مي چرخد.‏ ديدارمدير عامل و جمعي از كاركنان شركت آبفار با خانواده معظم شهدا خدمات رساني به مردم در حوزه سلامت بايد بر اساس عدالت باشد تجارت-استانايلام:به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب روستايي استان ايلام به مناسبت دهه مبارك فجر وتجديد عهد با آرمانهايانقلاباسلامي و تكريم از ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا مهندس تيموري به همراه تعدادي از مسئولين شركت در منزل شهيد قيصرموسي بيگي از شهدا گرانقدر جنگ تحميلي كه در جبهه هاي دفاع حق عليه باطل به درجه رفيع شهادتنائل گرديده حضور يافته وازنزديكبا آنها ديدار و گفتگو كردنند.تيموري ضمن گرامي داشت دهه مبارك فجرگفت : مديرايمني،بهداشت و محيط زيست،پدافند غير عامل،‏ مديريتبحران و فوريت هايپزشكي شركت ملي حفاري ايران گفت:‏ در راستاي تحقق الزامات،‏ شاخص ها و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست،‏ ايجاد فضاي سبز در محيط هاياداري،‏ كارگاهي،‏ مسكوني واردوگاه هاي دستگاه هاي حفارياين شركت در سال جاريبا شتاببيشتري دنبال و توسعه مي يابد . سعيد قربانيبااشارهبهايجاد‎70‎ هكتار مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اياستان،‏ گيلان را پنجمين استان پرتردد كشور در نيمه فرورديننامبرد و گفت:‏ طينوروزيامسال 9 درصد مسافران نوروزي بيش تراز ورود مسافران به گيلان سفركرده اند.محمدرضانازك كاربابياناينكه طي 24 ساعت گذشتهاستان گيلانازنظر متوسط تردد ساعتيبا تعداد 643 وسيلهنقليه پنجميناستان پرتردد كشور بوده اظهار كرد:‏ اين ميزان از تردد در مقايسهبا سال گذشته 16,6 درصدافزايشازنظر متوسط تردد ساعتي در استان را نشان مي دهد.وي بابياناينكه سرعت متوسط وسايل نقليه در ساعت آنها پيدا شدند ولي از سرنوشت يكي از آنها همچنان خبري در دست نيست.‏ براساساين گزارش روز گذشته ‏(جمعه)‏ سيدرضا معتمدي،‏ معاون عملياتاورژانس تهران در گفتگوبا ميزان،‏ اظهار داشت:‏ ساعت 11:10 روز جمعه فردي درتماسبااورژانس از گرفتار شدن اسكي بازان در ارتفاعات پيست توچال خبر داد.‏ بلافاصلهتيم هايامداديبه سمتارتفاعاتتوچالاعزام شدند.‏ وي ادامه داد:‏ براساساطلاعات اوليه 50 نفر به علت گم كردن ادامه داد:‏ جاي بسي خوشوقتي است كه در نوروز 97، ميزبان هم وطنان مان از تمامي استان هاي كشور بوده ايم به خصوص هم وطنان ماناز استان فارس در رتبه اول اين استقبال بودند و استان اصفهان،‏ كرمان،‏ خراسان رضوي و تهران در رتبه هاي بعدي جاي داشتند.رسول اكبري در ادامهبيان كرد:به يمنايناستقبالارزنده تصميم داريم با برپايي جشنواره هاي متنوع و منحصر بفرد تابستاني،‏ ميزبان تابستانه مردم ايران عزيز باشيم.‏ خصوصا هم وطناني از استان هاي ايلام،‏ آذربايجان شرقي و غربي،‏ چهارمحال بختياري و ساير استان هايي كه شايد به لحاظ بعد مسافتي كمتر به جزيره قشم آمده اند.وي به فعاليت ستاد اجرايي خدمات سفر قشماشاره كرده و توضيح داد:‏ ستاداجرايي خدمات سفر كه يك تشكل كشوري است،‏ از آذر ماه 96 در قشم آغاز به كار شهدابانثار خون خود ‏،نهالانقلاب را آبياري نمودندو آنها را اسوه ايمان،‏ ايثار و پاكدامني دانسته و افزود ديدار از خانواده هاي معظم شهدا يك وظيفه و يك امر واجب فرهنگي و تأثيرگذار در جامعهاسلامي است ‏،امنيت ‏،آسايش و آرامش زندگيامروزه را مرهون خون پاك و مجاهدت هزاران شهيد و جانبازي است كه در دفاعازارزش هاياسلامي،‏ جانفشاني كرده اند ‏.دراين ديدار ضمن تجليل از مقام شامخ شهدا به رسم ياد بود با اهداء هديه اي از خانواده معظم شهيد تجليل بعمل آمد.‏ فضاي سبز در محوطه ادارات و واحدهاي مسكوني سازماني شركت در سال هاياخير كه سه ونيم درصد بالاتراز شاخص تعيين شدهاز سوي سازمان محيط زيست است،‏ افزود:‏ اين فرهنگ در ميان كاركنان و خانواده هاي آناننهادينه وبه جد مورد توجه واحد محيط زيست شركت قرار دارد . ويبهاقداماخير مسئولان و كاركنان مديريتبازسازي وارتقاء كيفي دستگاه هاي حفاري در طرح مركزيت شركت در اوج 72 كيلومتربر ساعتبودهافزود:‏ ساعاتاوج تردد طي 24 ساعت گذشته در كل محورهاياستان،‏ بين ساعات 17 الي 18 و كمترين تردد بين ساعات ‎4‎الي 5 صبح صورت پذيرفتهاست.‏ سرعت متوسط وسايلنقليه در ساعتاوج 72 كيلومتربر ساعتبوده است.مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي گيلان بابيان اينكه طي 24 ساعت گذشته 44 هزار و 296 وسيله نقليه وارد استان شده گفت:‏ در همين مدت شده در ارتفاعات توچال 4 گم كرد و در قالب 10 كميته مرتبط با پوشش خدمات به گردشگراننوروزيبه صورت ماهيانه واز اواسط بهمن ماه به صورت متوالي تشكيل جلسه داد.‏ از 25 اسفند ماه 96 اعضاي كميته در محل ستاداستقرار دايمي يافتند وبه صورت شبانه روزي در اين ايام به ارائه خدمت پرداختند.در ادامه اين نشست قائم مقام ستاد اجرايي خدمات سفر قشم از طرحي به نام ‏"باشگاه گردشگران وفادار قشم"‏ نام برد و در توضيح بيشتر افزود:‏ در اين طرح،‏ بنا محدوده 9 هكتاري ‏(سدين)اشاره واظهار كرد:‏ در 68 هزار و 611 وسيلهنقليهازاستان خارج شدهاست.‏ مسير اصلي به علت مه گرفتگي شديد گرفتار شده اند.‏ معاون عملياتاورژانس تهرانافزود:‏ تعداديازاينافراد مجروح شده اند.تلاش براي يافتن و انتقال اين افراد به پائين ارتفاعات ادامه دارد.‏ ساعتيبعدنيزاورژانس تهراناعلام كرد 46 كوهنورد و اسكي باز گرفتار در ارتفاعات توچال راه را پيدا كرده و به پائين منتقل شدند و 4 نفر همچنان مفقود هستند.‏ با توجه به اينكه مسئوليتامدادرساني درارتفاعات شمالتهران(توچال)بر عهده داريم از بين مهماناني كه در طي دو سال گذشته متناوبا به جزيره قشم سفر كرده اند با عضويت در اين طرح و اهدا كارت طلايي هر سه ماه يك بار در جشنواره اي با هزينه سازمان منطق آزاد قشم،‏ قرعه كشيبعمل آورده و جوايزياهدا كنيم.‏ وي عنوان كرد:‏ برخورداري از معافيت پرداخت عوارض ورود به جزيره قشم و پاركينگ هاي سطح جزيره،‏ استفاده از تخفيف حداكثري از اماكناقامتي،‏ واحدهاي پذيرايي و رستوران ها،‏ از تسهيلات ديگراين طرح بهاعضاي باشگاه مي باشد و در پايان سال 97 نيز طي مراسم باشكوهي كه در جزيره قشمبرپا خواهد شد،به برگزيدگان اين باشگاه جوايز نفيسي اهدا خواهد گرديد.رسولاكبريارازاميدواري كرد كه با اجراي اين طرح و استقبالي كه صورت خواهد گرفت،‏ تعداد اعضاي ‏"باشگاه گردشگران وفادار تجارت-استانايلام:همتي در جريان بازديد ازمراكز بهداشت و درماني مورموري و سرابباغاز توابع شهرستان آبدانان اظهار كرد:‏ اين بخش هاي بعنوان مناطق محروم و دورافتاده دراستان نياز به توجه ويژه اي دارند و رسالت و وظيفه ما در قبال مردم شريفاين مناطق دوچندان است.وي با بيان اينكه خدمات رساني به مردم در حوزه سلامت بايد بر اساس عدالت باشد،‏ خاطرنشان كرد:اين مناطقاز ميزان برخورداري كمتري نسبت به ساير مناطق در استان بهره مند هستند كه در اين راستا تلاش خود را روزهاي پايان سال گذشته همكاران دراين مديريت افزون بر 300 نهال از انواع مختلف درختان كم آب خواه و مقاوم دربرابر گرماي هوا غرس كردند . قرباني گفت:‏ ويژگيايناقدامارزشمند كاركنان سايت بازسازي دستگاه ها و تجهيزات حفاري،‏ كاربست شيوه آبياري قطره اياست كه در آنبحث صرفه جويي در مصرف آب مورد توجه واقع شدهاست . مدير ايمني،‏ بهداشت و محيط زيست،‏ پدافند غير عامل،‏ نازك كار گفت:بيشترين ميزان ورودي وسايلنقليه به گيلاناز طريق رامسر-‏ چابكسر با ميزان ورودي 18 هزار و 633 وسيله نقليه و پس ازآن محور آزادراه قزوين - رشتبا ميزان ورودي 12 هزار و ‎152‎وسيله نقليهبودهاست.ويبااشارهبه آمار تردد وسايلنقليه در طرح نوروزي تصريح كرد:‏ بر اساس آخرين آمار دريافتياز 42 دستگاه تردد شماراستان گيلاناز ابتداي طرحنوروزياستان گيلانازنظر متوسط آتش نشاني است،‏ با اين وجود تيم هاي امداد كوهستان هلال احمر تهران به ويژه پايگاه دربند به حالت آماده باش درآمدند تا در صورت نياز و درخواست آتش نشاني اقدام به امدادرساني كنند.براساس گزارش خبرگزاري هاتيمنجاتايستگاه ‎64‎آتش نشاني تهران كه مسئوليتامداد كوهستان هاي شمال تهران را همبرعهده دارد مستقر درايستگاه 5 توچالبه محل حادثهاعزام شدند.‏ در همين حال يكي از امدادگران آتش نشاني به ميزان گفت:‏ خطر سقوط بهمن نداريم و براساساطلاعاتاوليه تعداد دقيق افراد گرفتار بسيار كمتر از 50 نفر بوده است.‏ قشم"با تعداد گردشگراني كهامسالبه جزيره وارد شدند،برابري كند.‏ معاون فرهنگي،اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم ضمن بيان تلاش هاي همه عوامل ستادي،‏ سازماني و ساكنان جزيره قشم در جهتايجاد محيطيايمن و نظيف،‏ گفت:‏ خواهش ما به عنوان ميزباناز گردشگران،‏ در قدماول رعايت مقررات راهنمايي و رانندگياست تا سفريايمن را تجربه كنند و در گام بعدي توجه به نظافت و پاكيزگي شهري در معابر،‏ خيابان ها و كمپ پارك هاست تا در محيطي پاكيزه خاطره اي خوب بسازند.وي در پايان به برنامه هاي آتي سازمان منطقه آزاد قشم در جهت ارتقا خدمات و امكانات در جزيره قشم اشاره كرده و از راه اندازي جشنواره هايي متفاوت به منظور خلق ساعات و روزهايي به ياد ماندني براي مهمانان اين جزيره زيبا خبر داد.‏ براي ايجاد عدالت و برابري نسبي در ارائه خدمات بهداشتي درماني دراين مناطق به كار خواهيم گرفت.‏ دكتر همتي با اشاره به اينكه نارسايي ها و چالش هاي حوزه بهداشت و درماناين مناطق شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته،‏ تصريح كرد:‏ ارسال وسايل و تجهيزات مورد نياز جهت ارائه خدمات اورژانسي به بيماران و به روزرساني تجهيزات و امكانات با توجه به نياز منطقه و دوري از مركز شهرستاناز ضرورتهايي هستند كه در آيندهنزديك انجام خواهند شد.‏ مديريت بحران و فوريت هاي پزشكي شركت ملي حفاريايرانافزود:اين حركت زيبا علاوهبرافزايش سرانه فضاي سبز شركت،باعث تلطيف هوا،نشاط و تغيير روحيه كاركنان شاغل در كارگاه ها خواهد شد ‏.وي به كاشت گل و گياه در پيرامون اردوگاه هاي ثابت و سيار دستگاه هاي حفاري در مناطق عملياتي اشاره كرد واظهار كرد:‏ كاركنان با ذوق دراين زمينه معرفي و به نحو مقتضي تقدير مي شوند . تردد ساعتيبا تعداد‎773‎ وسيلهنقليهپنجميناستان پرتردد كشور بودهاست كه دراين مدت و در مقايسه با سال گذشته 10,1 درصد رشد ازنظر متوسط تردد ساعتي دراستان مشاهده مي شود.مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي گيلان با اعلام اينكه تاكنون يك ميليون و 722 هزار و 445 وسيلهنقليه وارد استان شده بيان كرد:‏ در طرح نوروزي امسال تعداد يك ميليون و 716 هزار و 151 وسيله نقليه از استان خارج شدهاست كه در مقايسه با سال گذشته 20 درصد رشد در ورودبهاستان و 29 درصد رشد در خروج از استان را شاهد بوده ايم.‏

www.tejaratonline.ir 11 شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 تلاش كوتينيو براي انتقال صلاح به بارسا نشريه دون بالون مدعي شد كه فيليپه كوتينيو،‏ هافبك بارسلونا با محمد صلاح براي انتقال اين بازيكن به بارسلونا وارد مذاكره شده است.‏ كوتينيو پساز كش و قوس هاي فراوان،‏ در نهايت در زمستان ليورپول را ترك كرد و راهي بارسلونا شد.‏ او خيلي سريع توانست با آبي اناري ها هماهنگ شود و جايگاهي در تركيب براي خود پيدا كند.‏ حال ستاره برزيلي نقشه هايي براي تقويت خط حمله تيمش دارد محمد صلاح در اين فصل 38 گل به ثمر رسانده و عملكردي استثنايي داشتهاست.از همين رو،‏ كوتينيو كه نيم فصل با صلاح همبازيبوده،‏ سعي دارداينبازيكن را متقاعد كند كه در تابستان،‏ او نيز ليورپول را ترك كند و راهي بارسلونا شود.‏ تيم بسكتبال نوجوانان كشورمان در مرحله يك چهارم نهايي مسابقات بسكتبال قهرماني نوجوانان آسيا مقابل نيوزلند تن به شكست داد و از صعود به جام جهاني زير 17 سال بازماند.‏ در چارچوب مرحله يك چهارمنهايي مسابقاتبسكتبال قهرماني نوجوانان آسيا صبح روز گذشته ‏(جمعه - به وقت ايران)‏ تيم كشورمان مقابل نيوزلند صف آرايي كرد و در حالي كه تا پايان كوارتر دوم از حريف خود پيش بود در نهايت با نتيجه 69 بر 73 تن به شكست داد.‏ در اين بازي كه در فوشان چين برگزار شد،‏ نوجوانان كشورمان با تركيب محمدسينا واحدي،اميرحسين علياري،اميرحسين يازرلو،‏ متين آقاجانپور و جلال آقاميري وارد ميدان شدند.‏ كوارتراول با نتيجه 20 بر 16 به سود نوجوانان كشورمان تمام شد،‏ اما در كوارتر دوم نيوزيلند با اختلاف يك امتياز (16 بر 17) به برتري رسيد.ايران در مجموع نيمه نخست 36 بر 33 برنده شد،‏ اما اين براي برتري مقابل نيوزلند كافي نبود.‏ نيوزيلند كوارتر سوم را 13 بر 21 برد،‏ در كوارتر چهارم نيز به برتري (19 بر 20) دست و در نهايت با نتيجه 73 بر 69 ايران را شكست داد و سهميه مسابقات جهاني زير 17 سال را به دست آورد.‏ • واكنش رييس فدراسيون بسكتبال به ناكامي نوجوانان رييس فدراسيون بسكتبال بعد از ناكامي تيم ملي بسكتبال نوجوانان دلايلي را براي اين اتفاق بيان كرد.‏ تيم ملي بسكتبال نوجوانان در شرايطي روز گذشته ‏(جمعه)‏ در مجمع عمومي فدراسيون جهاني برگزار شد كه در آن تغييرات جديد در قوانين تكواندوبه تصويب رسيد.بهنقل از روابط عمومي فدراسيون تكواندو؛بيست ونهمين مجمع عمومي فدراسيون جهاني همزمانبابرگزاري مسابقات كسب سهميه المپيك جوانان و قهرماني نوجوانان جهان به ميزباني شهر ‏"الحمامات"‏ تونس برگزار شد كه در اين نشست،‏ قوانين تغيير يافته تكواندوبراي رويدادهاي آتي مورد تصويباعضاي مجمع قرار گرفت.‏ تغييرات اعمال شده به شرح زير است:‏ - ضربه چرخشي به هوگو 4 امتياز و به سر 5 امتياز - بيرون رفتن يك پا از شياپچانگ يك اخطار مرحله يك چهارم نهايي مسابقات قهرماني آسيا مقابل نيوزلند شكست خورد واز كسب سهميه مسابقات جهانيبازماند كه رييس و دبير فدراسيون و همچنين مدير تيم هاي ملينيزاعضاياين تيم بسكتبال نوجوانان آسيا؛ ايران از راهيابي به جام جهاني بازماند طباطبايي:‏ اطلاعات كادر فني از نيوزلند كافي نبود در مجمع عمومي فدراسيون جهاني تصويب شد؛ جالب روبرتو با پست اينستاي اومتيتي شوخي بارسا با 4 گل بر رم غلبه كرد در حالي كه دو گل آن گل به خودي بود.‏ دروسي اولين گل بازي را به اشتباه وارد دروازه خودي كرد و درابتداي نيمه دوم هم مانولاساشتباه دروسي را تكرار كرد.‏ ابتدا به نظر مي رسيد كه اومتيتي زننده گل باشد ولي سپس مشخص شد كه مدافع يوناني رم به سود بارسا گل زدهاست.اومتيتي،‏ عكسي دراينستاگرام منتشر كردهاست،‏ عكسي پساز ثبت گل دومبارسا و چنينبهنظر مي رسد كه او زننده گل بوده.‏ سرجي روبرتو نيزازاين فرصتاستفاده كرد و زير پستاومتيتي نوشت:«اين گل مال تو نيست.»اومتيتي هم در پاسخ باايموجي خنده نوشته:‏ ‏«حق داري.»‏ تقسيم فدراسيون هاي تكواندو به دو گروه الف و ب - داور تنها 5 ثانيه مي تواند صبر كند و در صورت عدم مبارزه تكواندوكار به وي اخطار مي دهد ‏-استفادهاز تكنيك پاي مخالف يكاخطار به حساب مي آيد - تكواندوكار در راند طلايي به جاي يك امتياز مي بايست 2 امتياز كسب كند تا پيروز مبارزه شود كه در صورت عدم كسب امتياز لازم پيروز مسابقه بر اساس ضربه مشت به هوگو،‏ تعداد ضربات ثبت شده،‏ تعداد راندهايي كه ورزشكار پيروز شدهاست و تعداد اخطار كمتر در مجموع 4 راند مشخص مي شود.‏ همچنين در اين جلسه مصوب شد وزن كشي به صورت را در چين همراهي مي كردند.‏ رامين طباطبايي،‏ رييس فدراسيون بسكتبال پس از ناكامي بسكتباليست هاي نوجوان در رسيدن به نيمه نهايي و كسب سهميه جهاني توضيحاتي را پيرامون بازي تصادفي نيز دو ساعت قبلاز شروع مسابقهانجام شود.‏ ‏(علاوه بر وزن كشي كه يك روز قبل از مبارزه انجام مي شود)‏ كه اين موضوع از كاهش وزن شديد ورزشكار و به خطر انداختن سلامت وي جلوگيري مي كند.اين تغييراتبراي نخستين بار در سال جاري در مرحله اول مسابقات گرندپري به ميزباني ‏"رم"‏ ايتاليا اعمال خواهد شد.‏ از ديگر مصوبات اين جلسه مي توان به تقسيم فدراسيون هاي تكواندو به دو گروه الف و باشاره كرد.‏ گروهالف فدراسيون هايي هستند كه شرايط لازم براي شركت در مسابقات مورد تصويب فدراسيون جهاني را دارند و هزينه هاي مالي را پرداخت مي كنند؛ حق راي در صبرانه منتظر دربي هستم بي يكشنبه شب دربرنابئو،‏ دربي مادريد بين رئال و اتلتيكو برگزار خواهد شد.‏ اتلتيكومادريد پنج شنبه شب در ديدار رفتليگاروپا توانست با دو گل اسپورتينگليسبون را شكست دهد.‏ گل دوم قرمز و سفيدپوشان را آنتوان گريزمان به ثمر رساند.‏ مهاجم فرانسوي پساز بازي گفت:‏ خوشحال هستم چون هواداران خواهان پيروزي هستند و از دقيقه يك ما را به اين سمت سوق دادند.‏ هم چنين توانستيم دروازه مان را بسته نگه داريم.البته نبايد با خيال راحتبه سراغبازيبرگشتبرويم.بايد مراقبباشيم چون بازي سختي را پيش رو خواهيم داشت.‏ بايد خودمان را براي اين ديدار به خوبي آماده كنيم.‏ دربي مادريد:‏ اشتياق زيادي براي اين ديدار داريم و با تمام وجود بازي خواهيم كرد.‏ روز گذشته انجام داد.‏ • بازيكنان ما اشتباهات بيشتري داشتند بازي با نيوزلند خيلي نزديك بود و معتقدم كه ملي پوشان ايران خيلي خوببازي كردند؛اما دراين سن و سال هانوسانبازي براي همه تيم ها زياداست.‏ بازيكنان ما دراين مسابقهاشتباه هاي بيش تري نسبت به حريف داشتند و در نهايت نتيجه را واگذار كردند.‏ • اطلاعات كادرفني كافي نبود اشتباه هاي ما بيش تر از نيوزلند بود.‏ اين تيم خيلي خوبي است و ساماندهي داشت.‏ به هر حال براي اولين بار استراليا و نيوزلند به مسابقات آسيايياضافه شده اند واطلاعات كادرفني ماازاين حريف كافي نبود.‏ اشتباه بازيكنان نيوزلند هم خيلي كم تر بود و در نهايت برنده شدند.‏ • اين تيم مي تواند آينده بسكتبال را بسازد چيزيازارزش هاينوجوانان ما كمنشد.اين تيم قابل سرمايه گذاري است و قطعا آن ها را بيش تر تقويت مي كنيم و اردوهاي بيش تري برايشان خواهيم داشت تا پشتيبان تيم هاي آينده شوند.‏ با تشكيل كميته فني درباره ديگر مسائل تيم ملي از نظر كادرفني و از نظر اضافه شدن افراد كنار تيم تصميم مي گيريم تاان شاءا...بتوانيم تيمي قوي تربراي آينده داشتهباشيم.اين تيم خيلي خوب است و مي تواند آينده ساز خيلي خوبي براي بسكتبال كشور باشد.‏ مجمع عمومي براياين گروه محفوظ خواهد مانداما گروه ب،‏ فدراسيون هايي هستند كه موارد مذكور را رعايت نمي كنند كه اين گروه تنها حق شركت در مسابقات را دارند اما حق راي در مجمع از آنها گرفته خواهد شد.‏ پيشخوان ورزشى بسته گلوله براي رئيس كميته داوران ايتاليا يك به خاطر نارضايتي از كمك داور ويدئويي!‏ رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال ايتاليا به خاطر نارضايتي برخي هااز سيستم VAR ‏(كمك داور ويدئويي)‏ يك بسته گلوله دريافت كرد!‏ به نقل از اسكاي اسپورت،‏ مارسلو نيكي و ديگر اعضاي كميته داوران فدراسيون فوتبالايتاليابسته هايي محتوي گلوله دراعتراض بهاستفادهاز سيستم VAR درليگاين كشور دريافت كردند.‏ اعتراض هابهاستفادهاز سيستم VAR در فصل جاريليگايتاليا شروع شد و مارسلو نيكو،‏ رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال اين كشور روزنامه نگاري را كه خواهان تيراندازي به داوران شده بود،‏ محكوم كرد.‏ وي حتي خواستار تحقيقات پليسايتاليا دراين زمينه شد.‏ در ماه مارس گذشته هواداران تيم فوتبال لاتزيو به خاطر نارضايتي از سيستم VAR جلوي دفتر اداري فدراسيون فوتبالايتاليا در شهر رم دستبه تجمعاعتراضي زدند.‏ آنها معتقد بودند تيم لاتزيو به خاطراستفادهازاين سيستم واشتباهات داوران پنج پيروزي را از دست داده است.‏ زمان اعلام تركيب تيم ملي مشخص شد سرمربي تيم ملي كاراته گفت:‏ به لحاظ رويدادهاي رسمي پراهميت سال سختي پيش رو داريم و تلاش مي كنيم هر ميداني رابا دست پر ترك كنيم.‏ سيد شهرام هرويبه مهر گفت:‏ برنامه تمريني ملي پوشان از امروز جمعه به صورت رسمي آغاز مي شود.‏ همه ملي پوشان به خوبي حساسيت ميدان هاي پيش رو را درك كرده و بايد با جديت در تمرينات شركت كنند.‏ ويادامه داد:‏ در سالي كه روزهايابتدايي آن را سپري مي كنيم،ليگ هاي جهانيبراي كسبامتياز ورودي المپيك،‏ مسابقات قهرماني آسيا دراردن،‏ بازيهاي آسيايي در جاكارتا و قهرماني جهان در مادريد را پيش رو داريم وبراي تك تك آنهانيزبرنامه خاصي داريم.‏ هروي در موردنحوه انتخاب نفرات اصلي براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا هم گفت:‏ عملكرد ملي پوشان در ليگ هاي جهاني در سال 2018 و همچنينارزيابي دروناردويي،‏ تكليفنفرات آسيايي را مشخص خواهد كرد.‏ مرحله پنجم ليگ جهاني در تركيه مهمترين ميدان پيش روي ماست كه تلاش داريم با قدرت دراين رقابتها شركت كنيم و پساز آن تركيباصلي رابراي حضور در مسابقات قهرماني آسيا معرفي خواهيم كرد.‏ وي با اشاره به اهميت بالاي بازيهاي آسيايي گفت:‏ كاراته در همهادوار گذشته با مدالهاي خود باعث جهش خوب كاروان ورزشي ايران اسلامي در جدول توزيع مدالها شده است و در اين دوره نيز تمركز خود را روي اين موضوع گذاشته ايم تا با مدالهاي زرين همان نقش موثر را به بهترين شكل ممكنايفا كنيم.‏ سرمربي تيم ملي گفت:‏ ما در اين دوره مي خواهيم براي سومين دوره متوالي طلاي با ارزش كوميته تيمي را كسب كرده و به نوعي هت تريك كنيم.‏ سايپا به آسيا نزديكتر شد،‏ نفت به سقوط تيم فوتبال سايپا با برتري برابر نفت تهران شانس كسب سهميه آسيا را براي خود بيشتر كرد.‏ در ادامه هفته بيست وهفتم ليگ برتر فوتبال ايران،‏ تيم فوتبال سايپااز ساعت 17 در ورزشگاه دستگردي ميزبان نفت تهران بود كهاين ديدار در نهايت با برتري چهاربر دو شاگردان علي داييبه پايان رسيد.‏ مهدي ترابي در دقيقه 7 گل اول را براي سايپا به ثمر رساند و در ادامه علي قلي زاده در دقيقه 39 و 60 گل هاي دوم و سوم اين تيم را وارد دروازه نفت كرد.‏ در ادامه نيز محسن بنگر در دقيقه 65 و امين منوچهري در دقيقه 70 گل هاينفت رابه ثمر رساندند.‏ گل پاياني بازي را نيز آرمان رمضاني در دقيقه 87 وارد دروازه نفت كرد.‏ • استقلال خوزستان در منطقه خطر ماند تيم هاي فوتبالاستقلال خوزستان و گسترش فولاد تبريزنيزبا قضاوت مهدي سيدعلي در ورزشگاه غدير اهواز به مصاف هم رفته و در پايان شاگردان فيروز كريمي با نتيجه دو بر يك به برتري رسيدند.‏ گلاولبازي را يونس دلفي در دقيقه ‎7‎بازي رويپاساسماعيل شريفاتبهثمر رساند.‏ سه دقيقه بيشتر نگذشت كه شاگردان فيروز كريمي كار را به تساوي كشاندند و رضا خالقي فر موفق شد دروازه شيخ ويسي را باز كند.‏ تبريزي ها در دقيقه ‎90‎اما گل برتري را زدند و بازهم رضا خالقي فر موفق شد در شلوغي هاي محوطه جريمه حريف دروازهاستقلال خوزستان را باز كند.‏ گسترش فولاد با اين برد 34 امتيازي شد اما در رده نهم باقي ماند.استقلال خوزستان نيز با ‎26‎امتياز در رده چهاردهم ماند.‏ نيما عالميان در جمع 10 پينگ پنگ باز برتر آسيا نيما عالميان موفق شد به جمع 10 ورزشكار برتر مسابقات تنيس روي ميز كاپ آسيا راه يابد.‏ رقابت هاي تنيس روي ميز كاپ آسيا در يوكوهاما ژاپن با حضور 3 نمايندهايران در حال برگزاري است.‏ دور سوم بازي هاي مرحله مقدماتي كاپ آسيا لحظاتي قبل به پايان رسيد كه نوشاد عالميان،‏ نفراولايران در رنكينگ جهاني برابر ‏«وون چون تينگ»از هنگ كنگبانتيجه ‎3‎بر يك شكست خورد.‏ ندا شهسواري،‏ تنها دخترايراني حاضر دراين مسابقات مقابل ‏«ماي هوآنگ مي ترانگ»‏ از ويتنام 3 بر 2 نتيجه را واگذار كرد.‏ بااين حال نيما عالميان توانست با نتيجه 3 بر صفر از سد حريف عربستاني به نام عبدالعزيز بگذرد.‏ در پايان دور مقدماتي،‏ نوشاد عالميان و ندا شهسواري موفق به صعود به دور دوم بازي ها نشدند و نيما عالميان با كسب رتبهاول گروه چهار ، موفق شد به جمع 10 ورزشكار برتر مسابقات راه يابد.‏ نيما براي رسيدن به جمع 8 ورزشكار برتر مي بايست با يكي از ورزشكاران داراي رتبه سوم گروه هاي يك تا 3 رقابت نمايد.‏ هشدار شفر:‏ در خطرناكترين فاز هستيم سرمربياستقلال باانتشار پيامي در صفحه شخصي خود به حسودان پيام دادهاست.‏ با آغاز رسمي مذاكرات استقلالي ها و وينفرد شفر براي تمديد قرارداد،‏ حواشي و شايعات زيادي پيرامون اين سرمربي آلماني و باشگاه استقلال ايجاد شده است.‏ گمانه زني درباره قيمت مدنظر شفر،بندهاي جديد قرارداد و غيرهاز جمله مسائلي هستند كه باعث شده تا شايعاتي پيراموناين سرمربي آلماني ايجاد شود.‏ وينفرد شفر در نشست خبري پيش از ديدار با سياه جامگانالبتهاعلام كرد درباره جزييات مذاكرات صحبت نخواهد كردامااعلام كرد كهاو دستمزدي منصفانه طلب كردهاست.‏ شفر يك روز بعد از اين صحبت ها،‏ با انتشار پستي كم سابقه و طولاني در صفحه شخصي خود صحبت هاي جديدي را مطرح كرده است كه در ادامه مي آيد:‏ ‏"وقتي ما يعني من و كادر فنيام به استقلال آمديم،‏ تيم را آناليز كرديم و پتانسيل بزرگي دراين تيم رويت كرديم واهدافبزرگي تعيين كرديم.‏ يكياينبود كهاز مرحله گروهي جامباشگاه هاي آسيا صعود كنيم.‏ حالابهاين هدف رسيدهايم،‏ برخي به ماايمان نداشتند،‏ برخي به استقلالايمان نداشتند ولي نتوانستند ما را متوقف كنند.‏ در ابتدا هميشه بايد با كساني كه شك دارند كنار آمد،افراد منفينگر،افرادي كه همه چيز را مي دانند.‏ براي موفقيت بايد بهاين منفي نگري بي توجه بود،‏ بايد لبخند زد و بيشتر تلاش كرد و اين دقيقا كاري بود كه ما انجام داديم.‏ ما در كنار تيم و هواداران توانستيم به اين هدف برسيم بنابراين از شما ممنونم،‏ شما فوق العاده بوديد و از حمايت استثنايي تان ممنونم.‏ شما جوي ايجاد كرديد كه به ما بال داد و گاهي باعث شد موهاي تنمان سيخ شود.‏ با اين وجود،‏ در حال حاضر حس خيلي خوبي داريم و گاردمان راپاييننخواهيمآورد.بايد متمركز باقي بمانيم.‏ به باشگاه توضيح دادم كه بايد كنار هم بمانيم ، بايد مراقب باشيم زيرا در حال حاضر در خطرناك ترين فاز هستيم يعني فاز موفقيت.‏ بارها اين فاز را تجربه كرده ام،‏ باور كنيد مي دانم راجع به چه چيز صحبت مي كنم.‏ حالا با موفقيتي كه كسب كرديم و توجهات در سطح كشور و بين الملل را جذب كرده و با محبوبيتي كه داريم،‏ بايد آماده باشيم كه با افراد حسود و طمع كار روبرو شويم.‏ افرادي كه نمي توانند موفقيت ما را ببينند و مي خواهند آن را تخريب كنند و براي اين هدف هر كاري انجام مي دهند.‏ منظورم هر كاري است و مثل آب خوردن نيز انجامش خواهند داد.‏ براي اينكه موفقباقيبمانيد،بايدنكات منفي را كنار بگذاريد،‏ بايد لبخند بزنيد و سخت تلاش كنيد و اين كاريست كه ما انجام مي دهيم.‏ متشكرم."‏ سرمربي آلماني استقلال هر چند مخاطب خود را صراحتا معرفي نكرده اما به نظر مي رسد از برخي اتفاقات درباشگاه گلايه منداست وبااستفاده از لفظ ‏"حسودان"‏ سعي كرده تا به برخي افراد هشدار دهد.‏ شفر ترجيح داده تا فعلا غير مستقيم به برخي اتفاقات در باشگاه واكنش نشان دهد و به مديرعامل استقلال پيام داده تا در شرايط كنوني حفظ اتحاد از هر موضوعي مهم تر است؛ عباراتي كه شايد براي مخاطبان عام صفحه شخصي شفر خيلي واضح نباشد اما مي تواند پيام مهمي را به مخاطبان خاص صفحه شخصي شفر منتقل كند.‏