Views
8 months ago

TejaratOnline84101114971064949561959

شنبه 18

شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 2 www.tejaratonline.ir سياسي پيشخوان تيراندازي به نماينده شادگان استاندار خوزستان از ادامه تلاش ها براي دستگيري ضارب نماينده شادگان خبر داد و تاكيد كرد:‏ آقاي ناصري نژاد در حادثه شب گذشته آسيبينديدهاست.غلامرضا شريعتي در گفت وگو با ايلنا در رابطه با به رگبار بسته شدن خودروي نماينده شادگان طي شب گذشته گفت : كسي دراين حادثه آسيبي نديده و مورد خاصي نبوده و پس از اين حادثه نيروي انتظامي در محل حاضر و بررسي هاي لازم را انجام داد.وي افزود:‏ اين حادثه شب گذشته در يكي از روستاهاي شادگان و توسط يك موتورسيكلت انجام شد.استاندار خوزستان در پاسخ به اين سوال كه ضارب اين حادثه دستگير شده يا خير اظهار داشت:‏ ضارب دستگير نشده و تلاش ها براي دستگيري وي ادامه دارد.‏ دخالت در امور داخلي كشورها ممنوع مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با اشاره به حضور نيروهاي آمريكايي در سوريه گفت:‏ ماندن و يا خارج شدن نيروهاي آمريكايي دراختيار كشور سوريه نيست،‏ ولي بيش از هفت سال است كه كشورهاي عربستان و آمريكابه دنبالاشغال حكومت قانوني سوريه هستند.به گزارشايسنا،‏ علي اكبر ولايتي در خصوصاظهارات رييس جمهورآمريكا،افزود:‏ مردم دنيا عادت دارند حرف هاي نامربوط و متناقض را از رييس جمهور آمريكا بشنوند ولي كم كم اعتبارات سخنان اين كشور به واسطه تناقض گويي و حرف هاي غيرمنطقي از بين رفته است.ولايتي اظهار كرد:‏ جمهوري اسلامي ايران مقتدرانه به راه خود كه حمايت،استقلال و پيشرفت علمي و حضور فعال در منطقهاستادامه خواهد داد و به كمك كشورهايي كه همراهايران هستند،‏ مي رود.مشاور مقام معظم رهبري دراموربينالملل خاطرنشان كرد:‏ جمهورياسلامي ايران دفاع از خود در حوزه دفاعي را دارد وبراي دفاعاز خوداز كسياجازهنمي گيرد.‏ ولايتي در خصوص وارد شدن نيروهاي آمريكايي به سوريه،‏ گفت:اينكهاين نيروها در كشور سوريه بمانند و يا خارج شوند در اختيار اين كشور نيست.وي اضافه كرد:‏ بيش از هفت سال است كه عربستان،‏ آمريكا و صهيونيست ها به دنبالاين هستند كه حكومت قانوني سوريه را بگيرند و آن رااشغال كنند ولي تاكنون نتوانسته اند.ولايتي اضافه كرد:‏ امروز همه بر اين باور هستند كه خط مقاومت درايران،لبنان و سوريه حرفاول را در منطقه مي زند و هيچ كشوري اجازه دخالت در امور داخلي را نخواهد داشت.‏ تاكيد وزير خارجه آلمان بر لزوم حفظ برجام وزيرامورخارجه آلمانبار ديگربا تاكيدبر پايبندي كشورش به توافق هسته اي با ايران گفت:‏ آلمان تمايل زياديبه حفظبرنامه جامع اقدام مشترك دارد.به گزارشايسنا،بهنقل از دويچه وله،‏ هايكو ماس در يك كنفرانس خبري مشترك باايمن صفدي همتاياردني خود درباره برنامه جامعاقدام مشترك(برجام)‏ بااشاره به رويكردانتقادي رئيس جمهوري آمريكا دراين زمينه،‏ تاكيد كرد كه كشورش تمايل زياديبه حفظ توافق هسته ايباايران دارد.وي گفت كه رفتار جمهوري اسلامي در سوريه و همچنين برنامه موشكي اين كشور بايد جدا از توافق هسته ايبررسي شوند.آلمان كهاز طرف هايبرجام محسوب مي شود،‏ همواره پشتيباني خود را از حفظ و اجراي كامل اين توافق اعلام كرده است.‏ ثروت مملكت را به دست سفيهان نسپاريد مرجع تقليد شيعيان گفت:‏ ثروت نه بايد در دست دولت باشد،‏ نه بايد در بخش خصوصي باشد و نه بايد در بخش خصولتي باشد؛ بلكه بايد در بخش عمومي باشد؛ يعني براي توده مردم ميسور باشد كه از مال مملكت براي تأمين معاش خودشان زندگي آبرومندانه داشته باشند.‏ البته هر كسي به اندازه استعداد خود سهم بيش تري مي برد.به گزارش ايلنا،‏ آيت ا...‏ جوادي آملي گفت:‏ قران مال را به منزله ستون فقرات يك ملّت و جامعه معرفي كرد.‏ ديگراين كه ثروت مملكت رابه دست سفيهاننسپاريد زيرا ثروت مملكت عامل قيام و استقامت و پايداري يك ملّت است.اگر سفيه ستون فقرات يك ملّت را به دست بگيرد،اين ستون را مي شكند و اين ملّت را زمين گير مي كند.‏ محمد جواد ظريف كه براي شركت در اجلاس ميان دوره اي وزيران امور خارجه جنبش عدم تعهد به باكو سفر كرده است،‏ با تعدادي از مقامات شركت كننده در اين اجلاس ديدار و رايزني كرد.‏ وزيرامورخارجه كشورمان همچنين درايناجلاس و كميته فلسطين سخنراني كرد.‏ وزيرامور خارجهايران در حاشيه اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در باكو با وزيران امور خارجه كره شمالي،‏ ليبي،‏ افغانستان،‏ فلسطين،‏ هند،‏ صربستان،‏ ونزوئلا و روساي هيات هاي سوريه و كوبا و نيز رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفتگو و تبادل نظر كرد.‏ • لزوم اقدامي جمعي عليه جنايات رژيم صهيونيستي وزير امور خارجه كشورمان در اجلاس ميان دوره اي وزيران امور خارجه جنبش عدم تعهد سخنراني كرد.‏ محمدجواد ظريف گفت:اعضاي جنبش عدم تعهد گرد هم آمده اند تانسبتبه تحولات اخيري كه دنياي ما را تحت تاثير قرار داده واكنشي جمعي نشان دهند.‏ هدف از گردهمايي ما امروز تبديل جنبش عدم تعهد به سازماني موثرتر براي حفاظتاز منافع ملت هايمان است.‏ وي بااعلاماينكه همگي مااخبار قتل عام عمدي و برنامه ريزي شده تظاهركنندگان مسالمت آميز و غيرمسلح فلسطينياز جمله زنان و كودكان در غزه را بااندوه فراوان دنبال مي كنيم گفت:‏ اين ها آخرين جنايات صهيونيست ها عليه فلسطيني ها در طول تاريخ سبعيت آنها در 70 سال گذشته است كه در لواي مصونيتي كه عمدتا توسط ايالات متحده و برخي از متحدان منطقه اي و فرامنطقه اي آن مهيا شده انجام مي پذيرد.‏ ظريف گفت:اقدامات تشويقياخير آمريكا بويژه تصميم غيرقانوني آن در خصوص قدس شريف باعث جسارتاين رژيم آپارتايدي شدهاست.‏ لازماست جنبش عدم تعهداقدامي جمعي دراين جلسه ونيز در سازمان مللانجام واين جنايات،‏ سياست ها و اقداماتي كه منجر به جسارت صهيونيست ها شده را محكوم نمايد و تشكيل يك كميته تحقيق بين المللي را براي محاكمه مسببان اين جنايات خواستار شود.‏ همچنين لازم است جنبش عدم تعهد خواستار احقاق كامل حقوق فلسطيني ها بويژه در استقرار يك كشور مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف و نيز پايان دادن فوري به محاصره غزه شود.‏ وي گفت:‏ باز گذاشتن دست اسراييل در انجام اين جنايت ها نشاناز پيدايش موج جديدياز يكجانبه گرايي دارد كه بار ديگر امنيت جهاني را مورد تهديد جدي قرار داده است.‏ موج قبلي يكجانبه گرايي در اوايل سده بيستم منجر به بي ثباتي منطقه ما در ابعاد فاجعه بار و نهايتا پيدايش افراط گرايي خشونت آميز و تروريسم و افزايش تنش ها و بحران ها در غرب آسيا و قراتر از آن گرديد.‏ حتي امروز منطقه ما به رغم شكست سرزميني داعش بواسطه مقاومت قهرمانانه مردم عراق و سوريه،‏ هنوز ازبقاياي گروه هاي تروريستي و جابجايي هاي مشكوك آنها رنج مي برد.‏ وزير خارجه كشورمان افزود:‏ اقدامات يك جانبه و تحريك آميز برخياز كشورها كه منجر بهادامهافراط گرايي و تروريسم شده،‏ برخلاف تصور باعث وخامت چالش هاي مزمن و آشفتگي ها در غرب آسيا و شمال آفريقا گرديدهاست.بنابراين مااكنون نيازمند يك تغيير پارادايم به سوي همكاري و همگرايي منطقه اي هستيم.‏ وي گفت:ما نياز داريم جوار همسايگي خود را از طريق پذيرش پارادايم فراگير احترام به منافع يكديگر و رد پارادايم منسوخ شده سلطه جويي و انزوا كه فقط به افزايش تنش و رقابت مخرب تسليحاتي مي شود تقويت كنيم.‏ ما براي منطقه خودمان پيشنهاد تشكيل يك مجمع گفت و گوي منطقه اي را داده ايم تا نبود ديالوگ دراين منطقه رااز طريق تعامل واقدامات اعتماد ساز جبران كنيم.‏ قانون انتخابات اولويت اصلي احزاب اصلاح يك فعال سياسياصلاح طلببااشاره به فعاليت هاي سايراحزاب سياسي به ويژهاحزاباصلاح طلب در سال پيش رو،‏ گفت:‏ به نظر من بايد اولويت اصلي احزاب،‏ اصلاح قانون انتخابات باشد،‏ احزاب و كساني كه دست اندركاران فعاليت هاي حزبي هستند بايد به قانون موجوداحزاب توجه كنند؛ چرا كهاين قانون نقص هاي فراواني دارد و مانع حضور كانديداهاي شايسته و واجد شرايط براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي مجلس مي شود.‏ علي صوفي در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه بايد در قانون احزاب اصلاحاتي صورت بگيرد،‏ گفت:‏ وزارت كشور در پي اصلاح قانون انتخابات است،‏ عده اي از نمايندگان هم در فكر اين موضوع هستند؛ به نظر من احزاب نيز بايد پيگير تغيير قانون مربوط به خود باشند.‏ ظريف در اجلاس جنبش عدم تعهد هشدار داد؛ خطر توسعه تسليحات نوين هسته اى ظريف افزود:‏ در حوزه خلع سلاح،‏ بي اعتنايي فزاينده دولت آمريكا به تعهدات بينالمللي و برنامه يك و دو دهم تريليون دلاري آن كشور براي مدرن سازي و ساخت سلاح هاي هسته اي جديد منجر به مسابقه تسليحاتي نويني در حوزه هسته اي خواهد شد.‏ جنبش عدم تعهد مي بايست قاطعانه اولويت هاي خود در حوزه خلع سلاح را از طريق مكانيسم هاي موجوداز جمله كنفرانس سطح بالاي خلع سلاح هسته اي سازمان ملل پيگيري نمايند.‏ • تبعات سياست هاي كوته بينانه از سوي ديگر وزير خارجه كشورمان در نشست كميته فلسطين گفت:جنبش ما از زمان تاسيس به درستي بر موضوع فلسطين تاكيد داشته است.‏ فلسطين هميشه مهمترين موضوع دستور كار ما بوده چرا كه اساسي ترين حقوق يك ملت كه همان حق تعيين سرنوشت است در معرض خطر قرار گرفته و سياست ها واعمال مجرمانه رژيماشغالگراسرائيل كه فلسطيني ها رااز اين حق محروم كرده منشا جنايات گسترده و طولاني عليه مردم فلسطين در هفت دهه گذشته بوده است.‏ وي افزود:جنبش ما مي تواند و مي بايست توجه خود را به اين مسالهاساسي جلب كند واقداماتي جدي براي تحقق حقوق احزاب براي تحقق شعار سال مطالبه گري كنند دبيركل حزب اراده ملت ايران،‏ گفت:‏ نقشاحزاب براي تحقق شعارامسال،‏ مطالبه گري آنانبه عنوان ديده بان هاي جامعه مدني از مسئولان براي اين امر است.احمد حكيمي پور در گفتگو باايسنا افزود:‏ كاراحزاب دراين زمينه فرهنگ سازياست و بايداز سمت افكار عمومي و به عنوان ديده بان هاي جامعه مدني به نظارت در روند عملي شدن اين شعار نقش داشته باشند تا سياست هاي اين چنيني درايران پياده شود ونظارتبهنحواحسن صورت گيرد.‏ وي با بياناينكهاحزاب بازوي مياني دولت و مردم هستند،اظهار كرد:‏ از آنجا كه احزاب سياسي نقش ديگري در جامعه به عهده دارند نمي توانند به سمت كاراقتصادي حركت كنند،اما مي توانند براي تحقق اين هدف ملي نظارت هايي داشته باشند.‏ اساسي فلسطيني هاانجام دهد.‏ متاسفانه،‏ سياست هاي كوته بينانه برخي از دولت هاي منطقه اي در دوستي با صهيونيست ها كه منجر به انزواي آرمان فلسطين شده اين رژيم آپارتايد و حاميانش را در اقدامات جنايت آميز خود جسورتر كرده است.‏ ظريف گفت:‏ دور جديد سركوب و قتل عام معترضان مسالمت آميز فلسطيني از جمله زنان و كودكان در غزه آخرين اقدامات از زنجيره قديمي اقدامات سبعانه رژيماسراييل در هفت دهه گذشته است.‏ در اين شرايط،‏ هيچ شكي نيست كه اين حملات و كشتارهاي شرورانه از پيش برنامه ريزي شده و عمدي است.‏ وي افزود:‏ آنهايي كه از رژيم اسراييل حمايت مي كنند و آن را قادر مي سازنداين نوع جنايت ها را مرتكب شود،‏ شريك جرم اسراييل در ريختن خون فلسطيني ها هستند.‏ مصونيتي كه اين رژيم براي مدت هاي طولانياز آن بهره برده بدون كمكي كه اسراييل از آمريكا و ديگر منابع خصوصي و دولتي در غرب دريافت مي كندامكان پذيرنمي بود.‏ وزيرخارجه كشورمان تاكيد كرد:‏ بدون شكاقدامات و سياست هاي يكجانبهاخير توسط دولت جديد آمريكا بويژه اعلام غيرقانوني قدس شريف به عنوان پايتخت اسرائيل و انتقال قريب الوقوع سفارت آمريكا به آن شهر منجر به وخامت اوضاع شده است.‏ اين اقدامات كه در تناقض با حقوق بين الملل و قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل است نشان داده كه ايالات متحده هيچ گاه در حل اين مساله،‏ ميانجي گر بي طرفي نبوده است.‏ وي گفت:‏ در خصوص كشتار بي رحمانه اخير در غزه،‏ جنبش عدم تعهد مي بايستاقدامات مستحكمي در سازمان ملل متحد انجام دهد تا شورايامنيت را نسبت به مسئوليتاوليه خود در موضع گيري در اين خصوص آگاه سازد و دور جديد قتل عام توسطاسرائيل را محكوم كرده واقدامات مناسبيبراي پاسداري از مردم فلسطين انجام دهد.‏ نياز است جنبش عدم تعهد در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اقدامي دسته جمعي انجام و يك كميته تحقيق بين المللي تشكيل دهد تا مسببان اين جنايت را محاكمه و حقوق مردم فلسطين را به طور كامل بويژه در تاسيس يك كشور مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف و نيز رفع فوري حصر غزه استيفا نمايد.‏ ظريف در پايان تاكيد كرد:‏ ما به اجماع جنبش عدم تعهد در بيانيه پاياني اين جلسه در همبستگي با مردم فلسطين مي پيونديم.‏ البته در خصوص بخش هايي از متن بيانيه ملاحظاتي داريم كه حق تحفظ خود در قبال آنها را بويژه مواردي كه ممكن است رژيم اسراييل را به رسميت بشناسد اعمال خواهيم كرد.‏ ديدار سفير با زندانيان ايراني در كويت سفير ايران در كويت گفت:‏ به همراه كنسول كشورمان با تعدادي از زندانيان ايراني در كويت ديدار كردم ‏.به گزارش ايسنا،‏ علي رضا عنايتي تصريح كرد:‏ در اين ديدار ضمن تبريك سال نو،‏ آمادگي بخش كنسولي سفارت را براي انجام خدمات كنسولي مورد تاكيد قرار دادم ‏.وي افزود:‏ اميدوارم تلاش هاي انجام شدهبرايانتقال زندانيانبراي گذراندنباقيمانده دوران محكوميت خود در كشورمان نتيجه بخش باشد.‏ برجام محور ديدار مركل و ترامپ يك مقامارشد آمريكايي گفت:‏ صدراعظم آلمان قراراست در ديدار خود با رييس جمهور آمريكا درباره توافق هسته اي با ايران گفت وگو كند.به گزارش ايسنا به نقل از رويترز،‏ آنگلا مركل،‏ صدراعظم آلمان قرار است 27 آوريل (7 ارديبهشت ماه)‏ با دونالد ترامپ،‏ رييس جمهور آمريكا در واشنگتن ديدار كند.‏ به گفته يك مقام ارشد آمريكايي،‏ اختلافات بر سر توافق هسته اي با ايران و مسائل تجاري در روابط فرا آتلانتيكاز موضوعات مورد گفت وگو دراين ديدار خواهد بود.خبر سفر مركل به آمريكا كه اولين بار از سوي روزنامه آلماني بيلد منتشر شد،‏ كمي پيشاز ضرب الاجل رييس جمهور آمريكا در خصوص توافق هسته اي با ايران انجام مي گيرد.‏ وي پيش از اين هشدار داد كه اگر اروپايي ها اين توافق را اصلاح نكنند واشنگتن از آن خارج خواهد شد.دفتر صدراعظم آلمان تاكنون اظهارنظري درباره اين ديدار نكرده است.‏ مشاورعالي رئيس جمهور تاكيد كرد:‏ اقتصاد مقاومتي بايد موجب شود هر چه سريع تر در كشور گفت وگوي ملي شكل گيرد،‏ درواقع اقتصاد مقاومتي همان مساله اي است كه مي تواند محور اتفاق نظر در شرايط فعلي باشد.‏ همگان بايد براي تمركز بر روي اين تفكر تلاش كنند و من بعيد مي دانم جرياني در كشور باشد كه متوجه شرايط سخت و بحراني كشور در سطح بين الملل نباشد.‏ ما بايد بر تكيه بر اقتصاد مقاومتي با اين شرايط مقابله كنيم.‏ اكبر تركان در گفت وگوباايلنا گفت:‏ روحانيبه سياست هاي هسته اي و امنيت ملي،‏ كه مدنظر داشت،‏ اشاره كرده بود.‏ درواقع او قبل از شروعبه كار دولتش مجموعه سياست خارجي و روابطبين المللي كه به آنها فكر مي كرد را تدوين و ارائه كرده بود.‏ اين مسئله يكي از تفاوت هاي روحاني با روساي جمهور قبلاست چراكه آنهااين چنين مجموعه اي مدوني قبل از دولت خود نداشتند.‏ تركان به اشاره به تهديدهاي ترامپ؛ خودمان را براي هر شرايطي آماده كنيم مشاور عالي رئيس جمهور خاطرنشان كرد:‏ روحاني در وهلهاولبا اجراي برجام سياست هاي خود را در عرصه بين الملل پيش برد و در گامبعدي هم كه تامين سياست هاياقتصادي كشوربود،برنامه هاي لازم از قبل به طور معين وجود داشت،‏ اما اين اتفاق همزمان بود با روي كار آمدن رئيس جمهور جديدايالات متحده كهنه تنها خود را مقيد بهاجراي برجام نمي داند بلكه معتقد به بسيارياز روابط بين المللي هم نيست.‏ تركانبااشارهبهاظهاراتبرخي دربارهناكام ماندن كشور در بهره برداريازتوافقبرجاماظهار داشت:‏ مجموعاينبه هم ريختگي ها باعث شد ما نتوانيم از دستاوردهاي برجام در حوزه هاي مختلف بهره مند شويم.‏ در حال حاضر رئيس جمهور ايالات متحده تلاش مي كند تحريم ها را به نوعي بازگرداند و حتي تحريم هاي جديدي عليه ايران اعمال كند.‏ وي افزود:‏ اين شرايط وضعيت ما در عرصه اقصاد را سخت تر كرده است به طوري كه بايد براي چنين وضعيتي برنامه ها و سياست هاي مربوط به آن را تبيين كنيم.‏ در شرايط فعلي سه فكر اقتصادي در كشور وجود دارد كه به موازات يكديگر حركت مي كنند اما حركت آنها ديگر همزمان باهم ممكن نيست.‏ وي ادامه داد:‏ نگاه دوم،‏ نگاه به اقتصاد آزاد است كه با فرض شرايط آزاد بين المللي در پي تنظيم روابط اقتصادي بازار آزاد است.‏ اما در نهايت نگاه سوم نگاه اقتصاد مقاومتي است كه به نظر من امسال با توجه به شرايط بين المللي و اظهارات رئيس جمهور ايالات متحده كه در حال حاضر به صورت وقيحانه حرف هايي حتي خارجاز قوانين بين الملل عليه جمهوري اسلامي مي زند،‏ بايد اقتصادي اين چنيني را به كار بگيريم.‏ چرا كه در شرايط فعلي كشور،‏ بايد سياست هايي تبيين شوند كه اقتصاد در آنها كمترين آسيب را ببيند.‏ تركان در تشريح و توضيحبيشتراقتصاد مقاوتياظهار داشت:اقتصاد مقاومتي به معني درونگرايي اقتصادي و تكيه به منابع داخلي است.‏ ما بايد كوشش كنيم با اتكا به توانايي هاي داخل كمترين آسيب متوجه اقتصاد كشور شود و آگاه باشيم كه كشور در سطح بين الملل در وضعيت خطرناكي وجود دارد و آ سيب آن همه جانبه مردم را از نظراقتصادي تحت فشار قرار مي دهد.‏ درحال حاضر گردش مالي در كشور با مشكل مواجه شده و بانك ها زير فشار هستند و حتينمي توانند كار متداول خود راانجام دهند.‏ ويبابياناينكه روحاني هم چنان در عملبه وعده هايش پافشاري دارد و عقب نشيني نكردهاست،‏ گفت:‏ روحاني مسير خود را با تمام سنگ اندازي هاادامه مي دهد چرا كه روش او همين است.‏ روش روحاني اعلان مواضع و سياست هاي خود و در پي آن فراهم كردن بستر مناسب براياجرايي كردن آنهاست حال آنكه دراين ميانافرادي هم مانع مي شوند و امكان دارد اين مسير را بعضا مختل كنند و در نهايت روحاني تلاش دارد براي عملي كردن وعده هاي خود افكار عمومي را با خود همراه سازد و اين نشان ميدهد او همواره با حوصله و تدبير در پي عملي كردن وعده هاي خود است.‏ از بس دروغ شنيدم ساخ درنياوردم يكي از زندانيان حوادث سال 88 به اظهارات خبرنگار واحد مركزي خبر در برنامه دورهمي واكنش نشان داد و گفت:‏ از بس دروغ شنيديم شاخ درنياوردم ولي كل حرفهايي كه در مورد آن مصاحبه در زندان گفت،‏ دروغ بود.به گزارش ايلنا،‏ محمدعلي ابطحي در واكنش به اظهارات ايمان مرآتي در برنامه شب گذشته دور همي درباره گفت وگو با دو تناز زندانيان سال 88 در زندان در كانال تلگرامي خود نوشت:امروز كلي پيام داشتم كه در برنامه ديشب دورهمي اقاي خبرنگاري كه آمده بود توي زندان با ما مصاحبه كرده بود گفته مااز توي زندان از ايشان يا صدا وسيما درخواست كرده بوديم قدم رنجه كنند و با ما مصاحبه كنند.البته از بس دروغ شنيديم شاخ درنياوردم ولي كل حرفهايي كه در مورد آن مصاحبه در زندان گفت،‏ دروغ بود.‏ والا اون موقع سلول انفرادي بوديم راهي براي دعوت از ايشان نداشتيم.همين قدر بسه كه يك جا ثبت شود آن حرفها دروغبودهاست.‏ گرچه گماننكنم كسيباور كردهباشد.به گزارشايلنا،‏ ايمان مرآتي شب گذشته در بخشي از برنامه دورهمي گفته بود:‏ ‏«در سال 88 من يك گفتگو با دو متهمان سرشناس فتنه 88 داشتم.‏ به مناعلام كردند كه اين دو زنداني خودشان مي خواهند با بخش خبري صدا و سيما گفتگو كنند.‏ ما در زندان حاضر شديم و گفتگو را گرفتيم».‏ اصولگرايان به دنبال چهره نظامي نيستند اصولگرايان به دنبال چهره نظامي نيستند يك فعال سياسياصولگرا گفت:بحث حضور يك چهره نظامي در راس قوه مجريهاصلا در جريان اصولگرايي مطرح نشده و دامن زدن به آن هم عقبه اي سياسي دارد.‏ در حال حاضر زمان طرح اين مسائل نيست.‏ رياست جمهوريتازه شروعبه كار كرده وتاپايان دوره دوم دولت روحاني حداقل سه سال زمان باقي ماندهاست.‏ محسن كوهكن در گفتگو با ايلنا گفت:‏ هيچ جريان سياسي معمولا بدون برنامه ريزي نمي تواند به حيات سياسي خود ادامه دهد.‏ سال جديد هم بايد براي جريان ها و احزاب مغتنم شمرده شود تا براي ارزيابي عملكرد خود و برنامه ريزي در سال جديد تصميم گيري كنند.‏ وي با اشاره به نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس اظهار داشت:‏ هر چه زمان نزديك تر به انتخابات مي شود فعاليت احزاب و جريان ها حساسيت بيشتري را مي طلبد.‏ چراكه آنها بايد در جهت شناسايي مسائل روز كشور و همچنين مسائل منطقه اي تلاش كنند و در هر صورت احزاب و جريانات همگي داراي داعيه خدمت به مردم و نظام هستند.‏ ضمن اينكه جريان اصولگرايي هم فارغ از اين مباحث نيست و قطعا براي فعاليت خود در سال جديد برنامه ريزي هايي داشته است.‏ اين عضو شوراي مركزي جبهه خط امام و رهبري در خصوص بحث چهره نظامي رياست جمهوري آينده كه چندي است مطرح شده و برخي آن را به جريان اصولگرايي ارتباط مي دهند،‏ گفت:اين بحثاصلا در جرياناصولگرايي مطرح نشدهاست و دامن زدن به آن هم عقبه اي سياسي دارد.‏ بايد توان بازدارندگي كشور را بالا ببريم معاون هماهنگ كنندهارتشبااشارهبه وضعيت فعلي كشور خاطرنشان كرد:‏ وضعيتامروز ما بسيار مطلوب و درخشان است و كشور ما در جهان جايگاه والايي دارد كه نميتوان اين جايگاه را ناديده گرفت.‏ ما براي حفظ وارتقا اين جايگاه بايد توان بازدارندگي كشور را بالا ببريم و اين يعني آنقدر توان دفاعي مان را بالا ببريم كه كسي به خود اجازه ندهد به فكر تجاوز به كشور ما بيفتد.‏ به گزارش ايلنا،‏ امير دريادار حبيبا...‏ سياري در پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران به مناسبت سالروز شهادتامير سپهبد صياد شيرازي گفت:بايد ببينيم كه چه چيزهايي داريم كه به بركت خون شهداست و بايد آنها را حفظ كنيم.‏ معاون هماهنگكننده فرماندهي كلارتشادامه داد:‏ پيروزي شكوهمندانقلاباسلامي با شعارهاي استقلال،‏ آزادي و جمهوري اسلامي همراه بود.‏ همه دشمنانبااين سه شعار مخالفت داشتند وبه دنبال اين بودند كه اين سه دستاورد را از ما بگيرند چرا كه با اين دستاوردهانميتوانستندبهاهداف خودبرسند.بابررسي وليعهد سعوديادعاهاي بي اساس خود عليه جمهوري اسلامي ايران گفت:‏ بيشتر كشورهاي منطقه باايران دشمن هستند.به گزارشايسنا،‏ بهنقلازاسكاي نيوز عربي،‏ محمدبن سلمان مدعي شد كه ايران تهديد بزرگي براي عربستان نيست اما اگر با آن برخورد نشود به تهديد بزرگي تبديل خواهد شد.‏ وي بااشاره بهاينكه بيشتر كشورهاي منطقه باايران دشمني دارند و ايران خواستار اين امر است،‏ مدعي شد:‏ ايران دليل مشكلات خاورميانه است.‏ توطئههاي دشمن مي بينيم كهآنهاباايجاداختلافات قومي و مذهبي ميخواستند به هدفشان برسند كه به بركت حضور مردم موفق نشدند.‏ سياري افزود:‏ دشمنان در ادامه توطئه خود موج ترور را راهانداختند كه ميخواستندبا تروراين دستاوردها را از ما بگيرند و پس از آن جنگ تحميلي را بر ملت ما تحميل كردند كهبهبركت وجودامامبه دفاع مقدس تبديل و 200 هزار شهيد تقديم شد.‏ وليعهد سعودي در ادامه ادعاهاي خود عليه مهدويت و ظهور امام زمان ‏(عج)‏ افزود:‏ ايران با اعتقاد به اينكه امام غائب روزي ظهور خواهد كرد و حكم تمام جهان را در دست مي گيرد،‏ هزينه هاي زيادي در راه انتشار افكار افراطي كرده است.وي در گفتگو با نشريه تايم نيز با اشاره به اينكه ايران تهديدي براي عربستان به شمار نمي رود،‏ مدعي شد:‏ ايران جزو پنج كشور بزرگ اسلامي در زمينهاقتصادينيست و حجماقتصاد عربستان چندبرابرايران است و سرعت پيشرفتاقتصاد عربستان دو يا سه برابرايران است.بن سلمان مدعي شد:‏ همچنيناقتصادامارات،‏ مصر و تركيه بيشتر از ايران است و اين امر در مسئله ارتش نيز صدق مي كند وايران جزو پنجارتش بزرگ خاورميانه نيست.وليعهد سعودي مدعي شد:ايران در تمام مشكلات خاورميانه دست دارد و در عراق،‏ يمن،‏ سوريه و لبنان دخالت مي كند.‏ اما كشورهايي مانند وليعهد بدانديش عربستان تاريخ و جغرافي نخوانده است سخنگوي وزارت خارجه گفت:‏ هشدار مي دهيم همه توطئه هاي تفرقه افكنانه ساليان اخير در منطقه با هدف بروز نفاق و انشقاق در جهان اسلام و ايجاد حاشيه امن براي رژيم جعلي صهيونيستي طراحي واجرا شدهاست.‏ به گزارشايسنا،بهرام قاسمي در واكنشبه سخنانتازه وليعهد كجانديش سعودي در مصاحبه با نشريه آمريكايي تايم كه به گونه اياز سر خامي و شوقي كودكانه،‏ دو رژيم متجاوز عربستان واسرائيل غاصب را داراي منافع و دشمنان مشتركي مانندايران دانست،اظهار داشت:‏ جاه طلبي وليعهدبدانديش سعودياز حد و اندازه برون شده است و مي رود تا به يك بيماري لاعلاج و مزمنبدل شود.او در جنگ قدرت درون خاندان سلطنتي وبراي جلب حمايتآمريكا واخيرا رژيماشغالگر قدس در كنارپرداخت ميلياردها دلار از ثروت مردم خود،‏ به بيان هر سخن مضحك والبته شرم آوري نيز مبادرت مي ورزد.اين تازهاز راه رسيده جوياي قدرت و نام چشم خرد بر تمامي واقعيت هاي تاريخي و هفت دهه جنايات رژيم غاصب و كودك كش صهيونيستي تكرارادعاهايبي اساس وليعهدعربستان؛ ايران به تهديد بزرگي تبديل خواهد شد!‏ مصر،‏ سودان،‏ اردن،‏ كويت و بحرين كه ثبات نسبي دارند ايران در آنها دست ندارد.بن سلمان افزود:‏ مشكلات و اختلافات تنها ميانايران و عربستان نيست بلكه ميانايران و عربستان،امارات،‏ مصر،‏ كويت،بحرين،‏ يمن و تعدادياز كشورهاي جهاناست.‏ بنابراين عربستان تضمين مي كند كه تمام نقشه ها و برنامه هاي ايران در داخل مرزهاي خود خواهد ماند.وليعهد سعودي مدعي شد كه عربستان 95 درصد نفوذ ايران در آفريقا را قطع كرده است و اين مسئله در آسيا و يمن و عراق نيز صدق مي كند.محمد بن سلمان در رابطه با سلاح هسته ايايران گفت:‏ قبلازاينكه ايراناعلام نكند كه سلاح هسته اي دارد ما هيچ اقدامي انجام نمي دهيم و بدون شك ما ارتش خود را تجهيز خواهيم كرد.‏ زيرا ما ارتشي قوي و مجهز داريم و اگر بخواهيم به حجم و كيفيت نگاه كنيم،‏ مي بينيم كه عربستان بهترينارتش را دارد.‏ به گزارش فرو بسته و در خيانتي بزرگ و آشكار به آرمان فلسطين دم از شناسايي و همسويي كشورش با اين رژيم نامشروع مي زند.‏ اين سخنان نشان مي دهد او نه تاريخ خوانده است،‏ نه جغرافيا مي داند،‏ نه آرمان مردم خود و آزادگان جهان را درمي يابد و نه از ستمي كه برامتاسلامي و فلسطينيان رفته و مي رود چيزي مي فهمد و نه فلسطين،‏ نه جهان عرب،‏ نه جهان اسلام و نه دوست و نه دشمن رااز هم باز مي شناسد.‏ قاسمي افزود:‏ هشدار مي دهيم همه توطئه هاي تفرقه افكنانه ساليان اخير در ميان كشورهاي اسلامي و ايجاد و گسترش گروههاي تروريستي و افراط گرا همانند داعش و همزادان آن،‏ با هدف بروز نفاق و انشقاق در جهان اسلام و فراموشي تدريجي آرمان فلسطين وايجاد حاشيهامنبراي رژيم جعلي و غاصب صهيونيستي طراحي واجرا شدهاست.‏ سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد:‏ سياست هاي دوراناخير سعودي هايكتراژديبسيار غمانگيز است كه كشورياسلامي باآن همهادعاهايپر طمطراق خود را تا سطح يك مجيزگوي رژيم اشغالگر قدس تنزل دهد.‏ ايسنا،‏ مقامات سعودي در حاليادعاهاي خود عليه كشورمان را مطرح مي كنند كه سياست هاي تفرقه افكنانه و جنگ طلبانه اين كشور در منطقه خاورميانه كه از پشتيباني غرب و به ويژه آمريكا نيز برخوردار است،‏ عامل اصلي مشكلات در اين منطقه است اما آن ها با فرافكني هاي خود تلاش مي كنند ايران را براي تمامي اين مسائل مقصر جلوه دهند.‏ اخيرا و در همين راستا،‏ سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به آخرين گستاخي هاي بن سلمان،‏ وليعهد عربستان گفته بود:‏ خردمندانه تر آن است،‏ عقلاي قوم و تجربه آموختگان سعودي به وي بياموزند،‏ چگونه بزرگ تر از او كه ادعاي سروري جهان عرب داشت و خود را سردار قادسيه مي خواند و شرق و غرب و عرب پشتيبانش بودند،‏ در مقابل اراده مردم دلير و بزرگ اين مرز و بوم به خاك مذلت نشست.‏

www.tejaratonline.ir 3 شنبه 18 فروردين 1397 شماره 1276 S a t 7 A p r i l . 2 0 1 8 پيشخوان اقتصاد كلان وضعيت دلار در سه بازار درابتداي سال جاري تاكنون و به ويژه در روزهاياخير دلار هر چندافزايشي پيش رفتهامانوسان تندينداشته است.اينارز در بازارهاي جهاني نيز تقويت شد.‏ به گزارشايسنا،بررسي وضعيت دلار در سه بازار ارزي جهاني و همچنين بازار آزاد و مركز مبادلات ارزي ايراناز آرام شدن شدت رشد آن حكايت دارد.‏ گرچه شروع سال جاري با ركورد تازه ايبراي قيمت دلار همراهبود وبازار آزادبه يكبارهبا نرخ 5000 تومان و بالاتر روال خود را آغاز كرد،‏ اما در حدود دو هفته ابتدايي در رنجي بين 5050 تا 5100 تومان نوسان دارد.‏ در بازار صرافان به روال روزهاي پاياني سال قبل تمايل چنداني به فروش دلارهاي دراختيار خودنداشته و معمولابه مشترياناعلام مي كنندارزي براي فروش ندارند.اين در حالياست كه صرافي هايي كه دلار دريافتياز صرافي بانك ها با نرخي حدود 4850 دريافت مي كنند را عرضه كرده و در غير آن فروشبالايي در صرافي ها انجامنمي شود.‏ اما در مركز مبادلاتارزي،‏ جايي كه قيمت دلاربه صورت دولتي محاسبه و عرضه شده و متقاضيان خاص خود را دارد قيمت ها هرچند صعودي بودهاما رشد زيادي نداشتهاست،‏ به طوري كهازابتداي سال و البته در روزهاي كاري دلار از 3768 به 3782 تومان افزايش قيمت داشته كه بيانگر رشد حدود 14 توماني اين نوع ارز است.‏ دلار مبادله اي در سال گذشته روزهاي كم نظيري را درافزايش قيمت پشت سر گذاشت وبيشاز 500 تومان گران شد.‏ در حال حاضراختلاف قيمتي دو ارز آزاد و دولتي به حدود 1300 تومان مي رسد.‏ اما در بازار جهاني دلار در هفته گذشته با افزايش ارزش همراه بوده و در برابر اكثر ارزها تقويت شده است.‏ براين اساس ارزش دلار در برابر ين 1.44، فرانك سوئيس 0.71 درصد تقويت شد و در مقابل ارزش يورو به 0.26 و پوند 0.82 درصد در برابر دلار تضعيف شده است.‏ براساس تحليلي كه بانك مركزي درباره تغييرات ارزش دلار منتشر كرده چهار عامل موجب تقويتاينارز در بازارهاي جهاني شدهاست.‏ بسته شدن موقعيت هاي كسري دلاربا توجهبهنزديك شدنبه پايان فصلنخست سال جاري ميلادي،‏ كاهشتورم وافت شاخص مديران خريد و انتظارات اقتصادي آلمان،‏ افت برخي شاخص هاي اقتصادي انگليس و همچنين كاهش تقاضاي ين و فرانك سوئيس به عنوان ارزهايامن در طياعلام تمايل چينبه مذاكرهباآمريكاپيرامون تعرفه هاي تجاري عوامل تقويت دلار اعلام شده است.‏ در سويي ديگر كاهشنگراني ها در خصوص آغاز جنگ تجاري چين و اروپا با آمريكا تنها دليل افت ارزش دلار در مقابل برخي ارزها به شمار مي رود.‏ 97 حقوق كاركنان چند درصد افزايش مي يابد سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس،‏ توضيحاتي پيرامون ميزان افزايش حقوق كاركنان در سال جاري ارائه كرد.‏ علياصغر يوسف نژاد،‏ بااشاره به انتشار خبري مبني بر نامه وزير جهاد به جهانگيري براي افزايش 50 درصدي حقوق كاركنان اين وزارتخانه،‏ گفت:‏ حقوق كاركنان اگر براساس توان مالي دولت افزايش يابد،‏ چراكه مي دانيم وضعيت حقوقي پرسنل اداري به صورت رسمي،‏ پيماني و شركتي مناسب نيست.‏ سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس،‏ افزود:‏ اگر ما بخواهيم قدرت اقتصادي كاركنان را در حد سال گذشته نگه داريم،‏ حداقل بايد به ميزان تورم كهاز سوي مراجع رسمي 11 درصد اعلام شده حقوق آنها افزايش يابد.‏ گروه اقتصاد كلان:‏ در حالي كه رئيس جمهور،‏ در انتهاي سال 96 روزهاي خوش براي اقتصاد كشورنويد داد؛اما شواهد و آمارها دقيقا عكس سخنان روحاني را بيان مي كنند.‏ حالا اقتصادي كه هيچ روده راستي در شكم خود ندارد،‏ دچار آشفتگي ذهني نيز شده كه آن هم ناشي از استيصال درنزد مسئولان دولتياست.‏ حالا همه نسخه هاي شفا بخش اين دولت يكي پس از ديگر در اجرا ناكام مي ماند و آنها هيچ انديشه يا تواني براي مقابله يا حركت رو به با اين آشوب ناكي اقتصاد ندارند.‏ حالا صندوق بينالمللي پولاز كاهش رشد ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد كشور و افزايش نرخ تورم و رسيدن آنبه دو رقمي خبر داده است.‏ با كاهش رشد نقدينگي براي محدود كردن دور دوماثرات كاهشاخير نرخارز،انتظار مي رود كه طي سال 2018-19 نرخ تورم حدود 12 درصد باشد و سرعت پايين ايجاد شغل نشان ازاين دارد كه نرخ بيكاري مي تواند بالاي 11 درصد باقي بماند.‏ به دنبال يك بهبود قوي(در اقتصاد)‏ پس از توافق هسته اي سال 2016، انتظار مي رود رشد توليد ناخالص واقعي در سال 2017-18 به 4,3 درصد برسد.‏ در نيمه نخست سال 2017-18 اين بهبود با كمك سياست هاي پشتيبان مالي و پولي و ترميم فعاليت هاي ساخت و ساز و خدماتي به بخش غيرنفتي نيز كشيده شد.‏ نرخ بيكاري در نيمه نخست سال 2017-18 به 11,7 درصد كاهش يافت اما همچنان به صورت خاص براي جوانان و زنان بالا ماند.‏ نرخ تورم با كمك ملايم كردن قيمت مواد غذايي و نظارت بر قيمت ها طي 11 ماه نخست سال 2017 به طور متوسط به 9,9 درصد رسيد.‏ به دنبال افزايش نرخ ارز در ماه فوريه و افزايش فاصله قيمتي ميان قيمت ارز رسمي و نرخ بازار،‏ بازار ارز ايران در اوايل سال 2018 بي ثباتي را تجربه كرد.‏ انتظار مي رود با ثبات توليد نفت به علت همراهي با كاهش توليد اوپك،‏ رشد توليد ناخالص ملي در سال ‎2018-19‎به 4 درصد كاهش يابد و پيش بيني مي شود كه در ميان مدت به طور متوسط به 4,5 درصد برسد.‏ با بهبود قيمت نفت وافزايش صادرات گاز كه سببافزايش تدريجي ذخايرارزياين كشور مي شود،‏ انتظار مي رود تراز حساب جاري همچنان با مازاد روبرو باشد.‏ اوضاع اقتصادي آنقدر فشل و بلبشو شده است كه حالا نمايندكان مجلس نيز به آن واكنش نشان داده و گفته هاي آنها مهر تاييدي بر گزارش صندوق بين اللمللي پول است.‏ عضو كميسيوناقتصادي مجلس چندي پيش در اين باره گفته بود:‏ تورم در سال 97 قطعا تك رقمي نخواهد بود و تورم در مواد غذايي به بيش گزارش رسمي وزارت كار نشان مي دهد كه شاخص بينوايي(فلاكت)‏ كه از مجموع نرخ تورم و نرخ بيكاري به دست مي آيد،‏ از 41.6 درصد در سال 1391، به 19.3 درصد در سال ‎1395‎رسيده است.‏ وزارت تعاون،‏ كار و رفاه اجتماعي در گزارشي كه به تازگي منتشر كردهاست،‏ علاوهبراعلام شاخص هايبازار كار و وضعيتاشتغال و بيكاري،‏ مدعي شده كه نه تنها نرخ بيكاري در كشور افزايش نداشته،بلكه تمام شواهد مستندات مرتبط،نشانگربهبود وضعيت شاخص هاي مهم و كليدي بازار كار در كشور طي سالهاي اخير نسبت به قبل است.‏ نكته حائز اهميت در اين گزارش،‏ تغييرات شاخص فلاكت است.‏ تغييرات اين شاخص از سال 90 تا 95 نيز نشان مي دهد كه شاخص بينوايي ‏(شاخص فلاكت)‏ كه از مجموع نرخ تورم و نرخ بيكاري بدست مي آيد،‏ از 41.6 درصد در سال 1391 به 19.3 درصد در سال ‎1395‎رسيدهاست.ازاين روبا فرض عدم تغيير چشمگير در نرخ بيكاري،‏ در صورتي كه نرخ تورم همچنان از روند نزولي برخوردار باشد،‏ مي توان شاهد بهبود وضعيت شاخص بينوايي در كشور بود.‏ در عين حال،‏ نتايج مطالعات شاخص هاي نيروي كار از سال 1390 تا 1395 نشان مي دهد نرخ مشاركت دراين بازه زماني،‏ معاون مالياتبرارزشافزوده سازمانامور مالياتياز وصول 58 هزار ميلياردتومانبا 96 درصدتحقق در سال 96 خبر داد.‏ محمد مسيحي در گفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس در رابطهبا وضعيت درآمدهاي مالياتبرارزشافزوده در سال ‎96‎اظهار داشت:‏ سال گذشته در رابطهبااين ماليات 96 درصد درآمدها به نسبت ارقام مصوب تحقق داشتيم.‏ معاون ماليات برارزشافزوده سازمانامور مالياتي تصريح كرد:‏ وصول ماليات ارزش افزوده نسبت به سال 95 بالغ بر 20 درصد رشد داشته است.‏ ويبا تأكيدبراينكه در مجموع حدود 58 هزار ميليارد تومان مالياتارزشافزوده و عوارض شهرداري وصول شدهاست،‏ بيان كرد:ازاين ميزان حدود 17 هزار ميليارد تومان عوارض از 20 درصد مي رسد.‏ سيدناصر موسوي لارگاني در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت،‏ در خصوص ميزاننرخ تورم در سال ‎97‎اظهار داشت:‏ شايد طبق آمار،ارقام و محاسبات،‏ نرخ تورم در سال 96 با درنظر گرفتن 350 قلمي جنسي تك رقمي بود،‏ اما براي قاطبه مردم قابل لمس نبود چرا كه در سال گذشته مايحتاج مردم از جمله پروتئين،‏ لبنيات،‏ ميوه و سبزيجات خيلي بيشتر از ‎8‎درصد افزايش قيمت داشت.‏ عضو كميسيوناقتصادي مجلس شوراي اسلامي،‏ ادامه داد:‏ با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور،‏ وضعيت درآمدي مردم و كاهش قدرت خريد مردم،‏ نرخ تورم در سال 97، قطعا 2 رقمي خواهد بود.‏ نماينده مردم فلاورجان در مجلس دهم شوراي اسلامي،‏ با بيان اينكه اگر روند اقتصادي كشور ادامه پيدا كند تورم تك نرخي نيست،‏ گفت:‏ افزايش قيمت آهن آلات كه تاثير بسزايي در نرخ تورم دارد در سال 96 بيش از 20 درصد بود و روندافزايشاين كالا به همان روال در حال پيش روي است و تورم در مواد غذايي كه براي مردم قابل لمس تر است بيش از سال 96 خواهد بود.‏ وي با بيان اينكه اگر دولت عزم جدي براي كنترل تورم نداشته باشد تورم مواد غذايي به بيش از 20 درصد افزايش مي يابد،‏ بيان داشت:‏ اگر همان طور كه درايام نوروز و ماه رمضان قيمتاقلام كنترل مي شود در طول سال زير نظر دولت باشد،‏ بازار و تورم كنترل مي شود در غير اينصورت تورم بيشتري را تجربه مي كنيم.‏ تومان سود سهام ميليارد هزار و 600 2 واريز مشاور رئيس كل سازمان خصوصي سازي از واريز بيش از 2 هزار و 600 ميليارد تومان سود سهام عدالت تا كنون خبر داد.‏ سيدجعفر سبحاني گفت:‏ واريز سود 20 گروه از مشمولين سهام عدالت آغاز شده و تا قبلازعيد با 19 گروهاز سهامداران به طور كامل تسويه حساب شد و تنها يك گروهباقي ماند كه آن هم شامل شاغلين وكاركنان دستگاه هاي اجرايي وبازنشستگان كشوري و لشگري و كارمندان تامين اجتماعي بودند كه واريز سود بخش كوچكي از آنها در 28 اسفند ماه كليد خورد.‏ وي افزود:‏ واريز سود اين گروه از آخر اسفندماه آغاز شد و ما همان زماناعلام كرديم واريز سوداين گروه به تدريج انجام مي شود.‏ پيش بينى هاى صندوق بين المللى پول و كارشناسان نشان مى دهد؛ اقتصاد ايران همچنان در فضاى ابهام در ادامه اين گزارش كه به صورت بيانيه منتشر شده،‏ آمده است:‏ با ادامه بي ثباتي ها ‏(در اقتصاد ايران)انتظار مي رود كه رقم سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) تغييري نكند و مانع توسعه بيشتر روابط متناظر بانكي شود.‏ با كاهش رشد نقدينگي براي محدود كردن دور دوماثرات كاهشاخير نرخارز،انتظار مي رود كه طي سال 2018-19 نرخ تورم حدود 12 درصد باشد.‏ سرعت پايينايجاد شغل نشان ازاين دارد كه نرخ بيكاري مي تواند بالاي 11 درصدباقيبماند.افزايشاين سرعتبراي جذب تعداد زيادافرادي كه وارد بازار كار مي شوند،‏ مورد نياز است.‏ مديران هيئت مديره صندوق بين المللي پولاز پيشرفت ها در اقتصاد كلان به ويژه در گسترش ترميمبخش غيرنفتيبه دنباللغو تحريم ها استقبال كردند.‏ بااين حال،‏ خاطرنشان كردند كه بخش ضعيف بانكداري،‏ تنگناهاي ساختاري و تشديد بي ثباتي سبب مواجهه با ريسك هايي مي شود.‏ اين مديران براي ايجاد شغل براي جوانان تحصيلكرده،بهبوداستانداردهاي زندگي و رسيدن به نرخ رشد بالاتر،‏ مقامات ايراني را ترغيب كردند تا در انجام سياست هاي محتاطانه ثابت قدم باشند و اصلاحات چندوجهي را علي رغم چالش هاي داخلي و فضاي ژئوپلتيكي دنبال كنند.‏ اين گزارش تاكيد دارد كهاصلاحات بخش مالي بايد به ويژه در بازسازي سرمايه و بازسازي بانك هايي كه توانايي باقي ماندن را دارندو يافتن راه حلي براي آنهايي كه قابل ماندن نيستند،‏ در اولويت باشد.‏ همچنين بانك هاي دولتي بايد شاخصبينواييبه‎19/3‎درصدرسيد 2.5 درصدافزايش يافته،از طرفيبا وجودافزايش حجم ورود زنان به بازار كار به لحاظ باز شدن فضاي فعاليت آنان،‏ اين نرخ نه تنها افزايش نيافته؛ بلكه با كاهش مواجه شده است.‏ در شاخصنرخبيكاري كلنيز،به رغماينكه طي مدت 5 سال مورد بررسي،‏ نرخ بيكاري در حدود 10.5 درصد ثابت بودهاست؛اما بازار كاربا ورود حجم عظيمي از جوانان 15 تا 24 ساله مواجه شد كهنرخ بيكاري در اين بازه سني را 2.7 درصد با رشد مواجه كرد.‏ در همين رابطه بر اساس گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون،‏ كار و رفاه اجتماعي،‏ نرخ مشاركت به مفهوم نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سن كار،از 36.9 درصد در سال 1390 به 39.4 درصد،‏ در سال 1395 افزايش يافته كه نشان از افزايش عرضه نيروي كار در كشور بوده و البته نكته بسيار مثبت است.‏ دراين ميانبهنظر مي رسد در دو سال گذشته فضاي متفاوتي كه ناشي از تحولات روابط خارجي اقتصاد ايران است،‏ در سمت عرضه نيروي كار حاكم شده كه به تدريج باافزايش جمعيت فعال در سالهاي 1394 و 1395 در حال تقويت شدن است.‏ ‏**افزايش جمعيت بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله همچنين دراين گزارش به وضعيت نرخ بيكاري نيروي جوان كشور اشاره شده است.‏ به اين ترتيب كه نرخ بيكاري جوانان به مفهوم نسبت تعداد جوانان بيكار 15 تا 24 ساله به كل جوانان وصول 58 هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده در سال 96 به شهرداري ها پرداخت شد و 41 هزار ميليارد تومان آن ماليات بودهاست.‏ معاون سازمانامور مالياتي با بياناينكه سازمان بر روياسترداد ماليات به صادركنندگان تأكيد دارد،‏ گفت:‏ حدود 1270 ميليارد تومان سال 96 مسترد شد و در اين بخش تلاش مضاعف صورت گرفت تا مطالبات آنها پرداخت و تسويه شود.‏ وي در پاسخبهاين سؤال كه همواره يكي از مطالبات صادركنندگان طولاني شدن استرداد مالياتارزشافزودهاست،افزود:‏ در دو سال گذشته 2600 ميليارد توماناسترداد داشتيم و يكيازبرنامه ها و اولويت سازمان مربوط به كاهش زمان استرداد است و در اين راستا بخشنامه و تنخواهي تعريف شد تا بتوان تسريع و تسهيل ايجاد كرد.‏ براي آغاز و اجراي طرح هاي ترميمي به زودي زود آماده شوند.‏ اين گزارش از پيشرفت در تقويت چهارچوب AML/CFT استقبال و ايران را نسبت به اجراي به موقعاين دواصلاحيه FATF ترغيب كرد.‏ به نوشته اين گزارش،‏ اين اقدام به بازگرداندن اعتماد در سيستم و تسهيل روابط بانكي متناظر كمك خواهد كرد.‏ ادامه تلاش ها براي تك نرخي كردنارز به همراه يك راهبرد ارتباطي شفاف و شرايط پولي سخت تر مي تواند گذر به چهارچوب سياست پولي بازار محور را پشتيباني كند.‏ همچنين اين گزارش بر لزوم انتقال بدهي دولت به بانك مركزي ايران و استقلال اين بانك تاكيد كرد.‏ قانون جديدبانك مركزيبايداستقلالاين بانك را تقويت كند و ثبات در قيمت ها به هدف اصلي سياست پولي تبديل شود.‏ اين در حالياست كه همچناننظامبانكي كشور مثل يك قطار فراري به سرعت در حال خارج شدن ازريل است . خارج شدني كه با خود فروپاشي اقتصاد را به همراه خواهد داشت.‏ بانك مركزي همچنان دربردگي دولت قرار داشته و سيلستگذاري پولي و مالي نيز عملا دستخوش تصميمات رانتي شدهاست.‏ يكسان سازي نرخ ارز نيز عملا به محاق رفته و شكاف بين قيمت تعادلي و بازار آنجنانافزايش يافته كه ديگر كسيبه فكر تكنرخي كردنارز نيست.‏ دولت در اين زمينه عملا زمين گير شده است.‏ ‏"غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت،‏ با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته هاي اخير،‏ گفت:‏ ادامه در سن فعاليت،از 26.5 درصد در سال 1390 به 29.2 درصد در سال 1395 رسيده است كه با توجه به ورود انباشتي هاي نيروي كار ونيز عرضه فارغالتحصيلان جديد،افزايش 2.7 درصدي دور از انتظار نيست.‏ نرخ بيكاري دانش آموختگان و در حال تحصيل دانشگاهي به مفهوم نسبت تعداد بيكاران دانشگاهي به كل جمعيت فعال دانشگاهي،از 19.4 درصد در سال 1390 به 20.0 درصد در سال 1395 رسيدهاست كهبا وجود عرضه شديدنيروي كار دانشگاهي در چند سالاخير،افزايش حدود 0.6 واحد درصدي،‏ تفاوت معناداري در اين قشر از كارجويان ايجاد نكرده و به نظر مي رسد به حالت تعادل رسيده باشد.‏ نتايج اين مطالعه آماري نشان مي دهد،‏ نسبت اشتغال به مفهوم نسبت تعداد شاغلان به كل جمعيت در سن كار،‏ يكياز مهمترين شاخص هاي بازار كار برايارزيابي تواناقتصادي كشور براي ايجاد اشتغال است.‏ اين نسبت اثر مثبت بر توليد ناخالص داخي داشته و معياري براي سنجش توان اقتصادي كشور براي ايجاد اشتغالاست.‏ محاسبات موجود نشان مي دهد،اين شاخص در طي سالهاياخير داراي روندافزايشي بوده واز 32.3 درصد در سال 1390 به 34.5 درصد در سال 1395 رسيده است كه نشانگر افزايش توان اقتصادي كشور،‏ در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي جزئيات يك پرونده فرار مالياتي رئيس كل سازمان مالياتيبااشارهبهبرخي شگردها براي فرار مالياتي،‏ از بررسي پرونده يك شركت كه دفتر مركزي آن در مناطق آزاد به ثبت رسيده بود و وصول 700 ميليارد تومان ماليات خبر داد.‏ به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پژوهشكده پولي و بانكي؛ سيدكامل تقوي نژاد در خصوص مزايا و معايب مالياتي موضوعافزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور كه قرار است بزودي در مجلس به بحث گذاشته شود،‏ گفت:‏ افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژهاقتصادي كشور بايد با بررسي دقيق تاثيرگذاري آن در ساير بخش ها صورت بگيرد.‏ رئيس كل سازمان امور مالياتي اظهارداشت:‏ طبق خود را مكلف به مصرف كالاي داخلي كند دولت رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با اشاره به الزامات تحقق شعارسال گفت:‏ دولت بايد خود را مكلف به مصرف كالاي داخلي نمايد.‏ به گزارش رايدو گفت و گو،‏ ابوالفضل روغنيافزود:‏ يكياز مسئوليت هاي دولتاينست كهبسترهاي رشد و توسعه در قالب حمايت از كالاي ايراني فراهم شود اما تسهيلات بانك ها كه بسيار گران قيمت است ‏[منجر مي شود]‏ كالايايراني بسيار گران تراز كالاي مشابه خارجي باشد.‏ روغني ادامه داد:حمايت هاي قانوني مورد ديگر است و دولت بايد با بخشنامه ها بسترهاي حمايت را فراهم آورد و موضوع بعدي الزام نمودن دستگاه هاي دولتي به استفاده ازكالاي داخلي است.‏ روند افزايشي نرخ ارز ضعف دولت در كنترل بازار را نشان مي دهد،‏ لذا دولت بايد به جاي عصباني بودن،‏ شعار دادن و حرف زدن راهكار فني براي كنترل نرخ ارز را اعلام كند.‏ عضو كميسيون برنامه،‏ بودجه و محاسبات مجلس،افزود:‏ تزريق بدون قاعدهارز بانك مركزي به بازار و بستن ماليات نيز نتوانست بازار ارز را كنترل كند و تنها بازار اشباع شده و منجر به ادامه روند صعودي ارز شد.‏ نماينده مردم رشت در مجلس،‏ با تاكيد بر اينكه ادامه روند افزايشي نرخ ارز مغاير با شعار سال 96 و 97 است،‏ ادامه داد:‏ ادامه اين روند اقتصاد كشور را دچاراختلال كرده،‏ ركود راافزايش داده و كالاي خارجي وجه قالببر كالاي داخلي مي يابد و كالاي داخلي ديگر قابليت رقابت ندارد.‏ جعفرزادهادمه داد:باادامه روندافزايشينرخ ارز،‏ توليد كاهش يافته،‏ كارخانه هاي بيشتري ورشكست مي شوند،‏ قيمت تمام شده كالا افزايش مي يابد و سال خوبي براي توليد داخلي نخواهد بود".‏ از طرفي براي ور.د سرمايه گذاري خارچي،‏ بايد زير ساخت هاياقتصادي-اجتماعي و سياسي فراهم باشد اما عملا اين نوع زير ساخت ها وجود خارجي ندارند و تنش هاي سياسي بر سر برجام نيز بين دولت و آمريكااين موضوع را تشديد كرده است.‏ در ادامه اين بيانه آمده است:‏ اميدي تلاش هاي مقامات ايران براي ممانعت از كسري مالي نقد مشخص بود.‏ در مراحل بعدي،‏ قوانين گسترده و موافق با رشد براي ممانعتاز كسري مالي و بدهي و همچنينايجاد فضا براي هزينه هاي بيشتر اجتماعي و سرمايه گذاري مورد نياز است.‏ اين گزارش تاكيد دارد كه تلاش هاي اصلاحي بايد تدريجي باشد و بر بسيج كردن درآمدهاي مالياتي،‏ حذف معافيت ها،‏ كاهش يارانه سوخت،‏ اصلاح سيستم بازنشستگي متمركز باشد.‏ هدف قرار دادن يارانه به فقرا براي ايجاد فضا و منصفانه تر كردن آن اهميت خواهد داشت.‏ همچنين اين گزارش مقامات ايران را به توسعه راهبرد مديريت بدهي ميان مدت ترغيب كرد.‏ اصلاحات عميق تر براي بستن شكاف هاي ساختاري،‏ ايجاد شغل بيشتر و كاهش بيشتر فقر موردنيازاست.ايناصلاحاتبايدبر متنوع سازي اقتصاد،‏ بهبود فضاي تجارت ‏(به ويژه كاهش خطوط قرمز)،‏ مدرن كردن قوانين،‏ تقويت چهارچوب ورشكستگي و تسهيل ورود به بازار تمركز داشته باشد.‏ اين گزارش مقامات ايران را براي تسهيل مشاركت بيشترنيروي كار زن با برداشتن موانع،‏ اختصاص يارانه براي مراقبت از كودكان براي زنان با درآمد پايين و كاهش ‏(استخدام هاي)‏ غيررسمي ترغيب كرد.‏ حالا اقتصاد سوار بر قطار بي راننده كه در حال خارج شدن از ريل است.‏ اين را آمارها و نهادهاي مستقل مي گويند.‏ است.‏ اشتغال خالص به مفهوم تعداد خالص اشتغال ايجاد شده،‏ برابر ‎1959827‎نفر در دولت يازدهمبودهاست.‏ همچنين تغييرات شاخص فلاكتاز سال 90 تا 95 نيز نشان مي دهد كه شاخص بينوايي ‏(شاخص فلاكت)‏ كه از مجموع نرخ تورم و نرخ بيكاري بدست مي آيد،از 41.6 درصد در سال 1391 به 19.3 درصد در سال ‎1395‎رسيدهاست.ازاين رو با فرض عدم تغيير چشمگير در نرخ بيكاري،‏ در صورتي كه نرخ تورم همچنان از روند نزولي برخوردار باشد،‏ مي توان شاهد بهبود وضعيت شاخص بينوايي در كشور بود.‏ بر اساس گزارش نتيجه گيري مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون،‏ كار و رفاه اجتماعي،‏ همانطور كه روند 8 شاخص مذكور نشان داد نه تنها نرخ بيكاري در كشورافزايش نداشتهاست،‏ بلكه تمام شاهد مستندات مرتبط،‏ نشانگر بهبود وضعيت شاخص هاي مهم و كليديبازار كار در كشور طي سالهاي اخير نسبت به قبل است.‏ قانون فعاليت هايي كه در اينگونه مناطق صورت مي گيرداز پرداخت ماليات به مدت 20 سال معاف هستند.اينكه در گذشته آيااين مناطق در راه توسعه اقتصادي كشور در بخش هاي صادرات و توليد موثر واقع شدند و يا خير؟ بايد توسط متخصصان امر بررسي شود.‏ تقوي نژادادامه داد:اگر عملكرداينگونه مناطق در جهتاهدافاوليه اي كهبراي آنها پيشبيني شده مورد بازبيني قرار بگيرند منجر به بهبود رقابت توليدكنندگان داخلي مي شود،‏ بنابراين اگر رونق توليد باعث كاهش درآمدهاي مالياتي كشور شود هم قابل پذيرش است.‏ اخذ ضمانت نامه بانكي در سال 97 نحوه گمرك ايران در راستاي حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار بخشنامه نحوه دريافت ضمانت نامه بانكي در سال 1397 را ابلاغ كرد.‏ به گزارش مهر،‏ گمركايران در راستاي حمايتاز توليد وبهبود فضاي كسب و كار بخشنامه نحوه دريافت ضمانت نامه بانكي در سال 1397 را ابلاغ كرد كه بر اين اساس ورود كالاي مشابه داخل از تسهيلات ضمانت نامه اي حذف و دريافت ضمانت نامه بانكي از واردات خودرو از ابتداي سال 1397 ممنوع شده است.‏ بر اساس اين بخشنامه با توجه به بند ‏(ت)‏ ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاها و جبران كمبود نقدينگي بخش توليد اجازه دريافت حقوق قانوني برخي از كالا ها بنا به درخواست صاحب كالا،اظهاركننده يانماينده قانونيبا ضمانتنامهبانكي معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرك را داد.‏ براساساينبخشنامه يكياز شرايطاجازه دريافت ضمانتنامهبانكي براي مواد اوليه واحدهاي توليدي،‏ ماشين آلات خط توليد،‏ قطعات منفصله،‏ سي كي دي،‏ قطعات يدكي مورد نياز كارخانجات توليدي،‏ شركتهاي دانشبنيان،‏ فعالان مجازاقتصادي،انواع دارو،لوازم و تجهيزات پزشكي،آزمايشگاهي،بيمارستاني،توانبخشي،‏ تجهيزات كارگاهي،‏ معدني و همچنينبراي كالاهاياساسي ‏(شامل گندم،‏ برنج،شكر،جو،‏ كنجاله،ذرت دامي،‏ روغن و كره)‏ با سررسيد حداكثر 15 بهمن 97 تعيين شده است.‏ همچنين در راستاي حمايت از توليدات داخلي آن دسته از كالاهاي وارداتي كه داراي حقوق ورودي بالاي ‎26‎درصد هستند مشمول استفادهازاين تسهيلات نيستند كه واردات خودرو نيز مشمولاين بند است.‏ كالاهاي اساسي ياد شده و فصل 98 فهرست منظم به كتاب مقررات صادرات و واردات از اين بند مستثني است.‏ بر مبناي اين بخشنامه حقوق ورودي جهت ترخيص قطعي كليه كالاهاي واردهبهاستثناي موارد مطرح شده دربندالفالزامابه صورت نقدي دريافت خواهد شد.‏ همچنين در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي كالاهاي صادراتي مشمول عوارض با توديع ضمانت نامه با سررسيد حداكثر يكساله قابل ترخيصاست.‏ بر اساس اين گزارش دريافت ضمانت نامه در گمركات كشور به صورت سيستمي است.‏ همچنين اخذ ضمانت نامه براي ماليات بر ارزش افزوده ممنوع است . بنابراين گزارش،اينبخشنامهباامضاي فرود عسگري رئيس كل گمرك ايران جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ گرديده است.‏ توماني ميليون تدوين آيين نامه پرداخت 15 ازدواج وام سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس با تاكيد بر اينكه پرداخت وام 15 ميليون توماني ازدواج از اولين روز سال جديد لازم الاجراست،گفت:‏ آيين نامه پرداخت وام 15 ميليون توماني در حال تدوين است.‏ به گزارش خانه ملت،‏ علياصغر يوسف نژاد،‏ بااشاره بهامتناع بانك ها از دريافت درخواست وام ازدواج 15 ميليون توماني توسط زوج ها،‏ اظهار داشت:‏ از نگاه مجلس قانون بودجه سنواتي از اولين روز سال قابليتاجرايي دارد.‏ سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس،‏ بيان داشت:‏ قانون بودجه سال 97 در خصوص وام ازدواج صراحت لازم و كافي را دارد و بانك ها بايد وام 15 ميليون توماني را با اقساط 5 ساله به زوج ها پرداخت كنند.‏ نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس دهم،‏ در خصوص نحوه اجرايي شدن قانون و وامازدواج گفت:‏ بانك مركزي بايد نسبت به اين مصوبه مجلس اقدام كند،‏ چرا كه وام 15 ميليون توماني ازدواج خواسته دولت،‏ رئيس جمهور و مجلس است.‏ وي يادآور شد:‏ موضوع وامازدواج 15 ميليون توماني را شخص رئيس جمهور با حضور در وزارت اقتصاد مطرح كرد و در مجلس نمايندگان با آن موافقت كردند كه به نظر مي رسداين واماز جمله مطالبات مردم است.‏ وام ازدواج قابليت اجرايي دارد و انتظار مي رود دولت نسبت به اجراي هر چه سريعتراين قانوناقدام كند.‏ سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس،به علت تاخير دولت دراجراي قانوناشاره كرد و اظهار داشت:‏ اجراي قوانين دو هفته بعد از ابلاغ آن از سوي رئيس جمهور جنبه عملياتي مي گيرد،‏ در واقع در حال حاضرپرداخت وامازدواج مراحل تدوين آيين نامه و دستور العمل را پشت سر مي گذارد.‏