Views
8 months ago

CFH Brochure

Use points to REDEEM FOR

Use points to REDEEM FOR ONLY 1 BAHT at the cashier. 1 แลกซื้อ บาท เมื่อใชคะแนน แลกซื้อสินคาตามรายการนี้ที่แคชเชียร 11 - 24 Apr 2018 LIPTON ชาเขียวกลิ่นมะมวงใบเตย พรอมดม 445 มล. Instant Green Tea 18 15 / ขวด แลกซื้อ ใช 1 บาท 50 คะแนน Use 50 points to redeem for only 1 Baht. MAGGI ซีอิ๊วขาวสูตรซุปสีทอง 680 มล. Light Soy Sauce 39 29 / ขวด แลกซื้อ ใช 1 บาท 110คะแนน Use 110 points to redeem for only 1 Baht. SENESIS APPLE / EACH แอปเปลเจเนซิส / ผล แลกซื้อ ใช 1 บาท 160คะแนน Use 160 points to redeem for only 1 Baht. 27 23 / ผล SOFTNE MOOMIN แผนเช็ดทำความสะอาดผิว สูตรออรแกนิคโรสวอเตอร แพค 10 แผน Wet Wipes 34 29 / หอ แลกซื้อ ใช 1 บาท 160คะแนน Use 160 points to redeem for only 1 Baht. แลกซื้อ ใช 1 บาท 180คะแนน Use 180 points to redeem for only 1 Baht. OREO คุกกี้แซนดวิชสอดไสครีม 264.6 กรัม Sandwich Cookies 45 39 / แพค BETAGRO ไขไกเบอร1 แพค 10 ฟอง Hen’s Eggs แลกซื้อ ใช 1 บาท 400คะแนน Use 400 points to redeem for only 1 Baht. 71 65 / แพค SCHWARZKOPF IGORA ครีมเปลี่ยนสีผม Hair Colour Cream 109 79 / กลอง แลกซื้อ ใช 1 บาท 500คะแนน Use 500 points to redeem for only 1 Baht. KARISMA แผนเช็ดทำความสะอาดผิวเด็ก แพค 80 แผน Baby Wipes แลกซื้อ ใช 1 บาท 650คะแนน Use 650 points to redeem for only 1 Baht. 129 125 / หอ POND’S สลีปปงมาสก, เดยครีม SPF30, ไนทครีม 50 กรัม Sleeping Mask, Day Cream, Night Cream แลกซื้อ ใช 1 บาท 990คะแนน Use 990 points to redeem for only 1 Baht. 289 259 / กระปุก 16 *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และราคาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา / We reserve our rights to change any items and prices in the leaflet without prior notice.

To boost points faster, look look for participating items. 11 - 24 Apr 2018 เรงคะแนน เยอะข้น เร็วข้น เมื่อซื้อสินคาที่มีปายสัญลักษณนี้ ¡àÇŒ¹ÊÔ¹¤ŒÒ«×éÍàËÁÒ (ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕºÒÃ⤌´à´ÕÂǡѹ㹠1 ãºàÊÃç¨ ¨Ð¤Ó¹Ç³¤Ðá¹¹ÊÐÊÁà´ÍÐÇѹ¡ÒôµÑé§áµ‹ªÔé¹·Õè 1 – 6, ÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·¹ÁÂÙàͪ·Õ¨Ð¤Ó¹Ç³¤Ðá¹¹ÊÐÊÁà´ÍÐÇѹ¡ÒôµÑé§áµ‹ªÔé¹·Õè 1 – 12 à·‹Ò¹Ñé¹), ¡ÃÐઌҢͧ¢ÇÑÞ·Ø¡ª¹Ô´, à¤Ã×èͧ´×èÁ¼ÊÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ, ºØËÃÕè, ¹Á¼§à´ç¡Êٵ÷ÒááÅÐÊٵõ‹Íà¹×èͧ, ºÃÔ¡ÒêÓÃкÔÅ, ºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞ, ºÑµÃàµÔÁà§Ô¹, ºÑµÃÍÔ¹àµÍÃà¹çµ, ºÑµÃâ·ÃÈѾ·ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È, Ìҹ¢ÒÂÂÒ, Ìҹ¤ŒÒઋÒ, Ìҹ˹ѧÊ×Í áÅпه´¤Í÷ Excluding the following items: wholesale (items bearing the same barcode in the receipt will be calculated for accumulating The 1 Card point from 1st item – 6th item, and UHT milk products will be calculated for accumulating The 1 Card point from 1st item – 12th item ONLY), electronics, all gift baskets, alcoholic beverages, tobacco, infant formula and follow-up formula of milk powder, baby dietary supplement, bill payment service, gift voucher, prepaid card, internet card, international phone card, drugstore, bookstore, rental shops and food court. DOVE ครีมอาบน้ำ 550 มล. Body Wash 155 / ขวด 300 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. SCOTT CALORIE LIGHT กระดาษอเนกประสงค แพค 2 มวน Paper Towels 75 / แพค 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. 100 รับเพิ่ม / Get LAURIER SUPER GENTLE PLUS ผาอนามัยมีปก 22 ซม. 16 ชิ้น 25 ซม. 14 ชิ้น สำหรับกลางคืนมีปก 34 ซม. 9 ชิ้น, 30 ซม. 12 ชิ้น, 40 ซม. 7 ชิ้น Sanitary Napkins 58 / หอ คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. BEAUTYLABO โฟมเปลี่ยนสีผม Hair Colour Foam 259 / กลอง 100 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. VAN HOUTEN ช็อกโกแลต 80 กรัม Chocolate 75 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /2 pcs. 120 / 2 หอ YUM YUM บะหมี่กึ่งสำเร็จรสตมยำกุง, ตมยำทะเลหมอไฟ, สุกี้ทะเล 60 กรัม Instant Noodles 30 / 2 ถวย 30 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /2 pcs. HI-Q 1 PLUS SUPER GOLD นมผงเด็กรสจืด 3,000 กรัม Plain Milk Powder 400 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. VASELINE โลชั่นบำรุงผิว สูตรอินเทนซีฟแครโกโกโกลว 650 มล. Body Lotion 400 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. NUTRINA นมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จ ชนิดผงรสดั้งเดิม, มัทฉะ 23 กรัม แพค 10 ซอง Instant Soy Powder 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. COLGATE ยาสีฟนสูตรเซนซิทีฟโปรรีลีฟ 110 กรัม Toothpaste 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /2 pcs. CAREX สบูเหลวลางมือสีฟา, เขียว, มวง 250 มล. แพคคู Hand Wash 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. ATTACK SOFT PLUS ผลิตภัณฑซักผาชนิดผง สูตรเขมขน 2,500 กรัม Concentrated Powder Detergent 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. PUREX ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ำ สูตรเขมขน กลิ่นซีไซดเอสเคป 1,478 มล. Concentrated Liquid Detergent 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. GLADE PLUG-INS CAR ผลิตภัณฑปรับอากาศ สำหรับรถยนต กลิ่นคูลวอเตอร, ฟลอรัล 3.2 มล. Air Freshener 200 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. For cooking inspirations, news updates, imported products and various more, visit www.centralfoodhall.com COMBAT เครองไลยุงไฟฟา 90 วัน Electric Mosquito Device 150 รับเพิ่ม / Get คะแนน extra points ชิ้น /1 pc. 17

CFH Brochure #38-39
Brochure