Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

12] Man te vienmēr nāk

12] Man te vienmēr nāk prātā kļūmīgie Skilla un Haribda, kur, ja laimīgi izvairās no pirmā, tad jo drošāk tiek aprīts no otra! — Kungs, par to vēl tikai mazu gaismiņu, un es gribu brālīgi apkampt visus savus ienaidniekus un visus sagūstītos atbrīvot no cietumiem, — arī visus zagļus, laupītājus un slepkavas, lai arī cik ļaunu viņi būtu!” 81. Ziharā. — Kunga pamācība par izturēšanos pret noziedznieku. Nāves sods un tā iedarbība. Padoms tiesnešiem. Par Kunga cilvēka tapšanas galveno mērķi. Tilta uzcelšana starp šo un viņpasauli. Viņpasaules vadonis neprašam. Labs lūgums. 1] Es saku: “Draugs, tu vēl esi ļoti tuvredzīgs, ja tu Manu Mācību tā uztver un saproti! Bet tev jau arī Jonaels teica, ka vai nu cīņa ar ļaunu ienaidnieku pēc Dieva pavēles, vai arī neizbēgama aizstāvēšanās no Manis tā tiek kārtota, ka tāda veida cīņās nonāvētie cilvēki, respektīvi, viņu dvēseles, tūlīt tiek liktas stingrā tiesā un nespēj uz Zemes virsmas nodarīt ko ļaunu ne taisnīgajam uzvarētājam, ne kādam citam. Bet, ja tā ir nemainīga patiesība, no kuras tu skaidri vari saprast, kāda šī lieta ir pamatu pamatā, kā tu Manai Mācībai vari nostādīt pretī tik aizdomīgas tēzes?! 2] Kas tad tev teica, ka patiesus noziedzniekus, kas bieži ir ļaunāki, kā visas mežonīgās meža bestijas, nav jānotver un jāliek stiprā cietumā?! Tieši otrādi, tev to pavēl patiesa tuvākā mīlestība; jo kā tu, ja tu nonāktu tur, kur cilvēkam uzbrūk hiēna, ar asu ieroci šo bestiju noteikti nonāvētu, tā tu arī skriesi palīgā godīgam cilvēkam, ja viņam atklātā ielā vai kādā namā uzbruktu laupītājs slepkava. 3] Bet kur šādi cilvēki hiēnas, ja tie daudzas kopā, var kļūt bīstami ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet beigās arī veselai apdzīvotai vietai, tad varas nesēja priekšniecībai pat ir neatliekams pienākums tādus bīstamus cilvēkus notvert un likt stingrā cietumā. 4] Bet nāves sodam jātiek izpildītam tikai pie tiem, pie kuriem katrs līdzeklis desmit gadu laikā paliek neauglīgs. Bet ja uz ešafota noziedznieks solās laboties, tad viņam jādod vēl gads! Bet ja arī tad vēl neseko nekāda labošanās, tad nāves sodam jātiek izpildītam; jo te tāda cilvēka labošanās uz Zemes vairs nav sagaidāma, un ir labāk viņu no šīs Zemes aizgādāt prom! 5] Bet ja likumīga priekšniecība ar sabiedrības piekrišanu tāda noziedznieka pelnīto nāves sodu grib apmainīt pret mūža cietumu un turpināt mēģināt noziedznieku labot, tad tai tas ir atļauts, un Es tādēļ to uzreiz nesaukšu pie kādreizejās atbildības. 6] Pār to cilvēku, kurš dzīvo pēc Manas Mācības, tāda veida ienaidniekam pēc viņa miesas nāves nav nekāda atpakaļejoša vara. Tā ir tikai tiem gariem, kuri kā cilvēki, kas tiecas pēc laba, nežēlīgākā veidā ir tikuši nonāvēti no šīs pasaules no tirāniem, augstprātīgiem, patmīlīgiem un varas kāriem un tātad pilnīgi netaisnīgiem valdniekiem! 7] Ja katras cēlākās jūtas zaudējušie tiesneši ar tādu netaisnīgāko tiesu dzemdē sev ienaidniekus, tad šie ienaidnieki kā gari šiem netaisnīgajiem tiesnešiem atriebsies; jo viņiem atpakaļejoša darbība no Manis ir pielaista; bet pamatā patiesi ļauniem gariem nekad! — Es nu domāju, ka tu par savām šaubām nu būsi skaidrībā!?” 8] Virsnieks saka: “Jā, tagad Skille kopā ar Harbidu ir aizvākti prom. Jā, šajā sakarā es nu esmu pilnīgi kārtībā. 9] Bet kā Tava patiesi svētā Mācība, naktī, kurā nu ir aprakta cilvēce, izlauzīs sev kādu, pēc iespējas no šķēršļiem brīvu ceļu, tas man vēl ir tikpat neskaidrs kā iepriekš! Pa tīri brīnumainu ceļu, pēc Tava Paša izteikuma, cilvēkiem nebūtu daudz līdzēts, jo tādā veidā cilvēki kļūtu tikai mašīnas, nevis brīvi; bet pavisam dabīgā ceļā tas maksās daudz asiņu un ļoti ilgu laiku! Jā, es vēlētos, kaut arī man nav nekādu pravietisku spēju, gandrīz droši apgalvot, tā kā es Āzijā, Āfrikā un Eiropā cilvēkus diezgan tālu un plaši pazīstu, ka rēķinot no šī laika vēl divtūkstoš gadus ilgi, ne puse no Zemes cilvēkiem nesauļosies šīs Tavas Mācības gaismā! — Vai man ir taisnība, vai nē?” 10] Es saku: “Pamatā tev ir pilnīga taisnība. Bet vispār tas arī nav tik ļoti svarīgi, kā tu domā; jo te tik daudz nav runa par vispārēju Manas Mācības pieņemšanu uz šīs Zemes, kā gan daudz vairāk, lai caur Manu tagadējo atnākšanu uz Zemes un caur Manu Vārdu un Manu Mācību beidzot reiz tiek uzcelts tilts starp šo materiālo un garīgo pasauli, kuras mūžīgais klajums atrodas viņpus kapa! 11] Kas šinī pasaulē pilnā apņēmībā pieņems Manu Mācību, tas jau miesā pāries šo tiltu; bet kas uz zemes Manu Mācību pieņems remdeni, nepilnīgi, vai arī pavisam nepieņems, tas tajā pasaulē ieradīsies 104

lielā naktī un viņam šo tiltu atrast būs ļoti grūti! 12] Bet tiem cilvēkiem, kuri vēl šajā pasaulē par Manu Mācību neko vēl neuzzinātu, tai pusē tiks doti vadoņi, kas viņus pie šī tilta vedīs. Ja tie par Manu Mācību neko nezinošie gari vadītājiem sekos, tad viņi arī pār šo tiltu pārnāks uz patiesu, mūžīgu dzīvību; bet ja viņi stūrgalvīgi paliks pie viņu mācības, tad viņi pēc viņu dzīves veida tiks tiesāti pēc viņu mācības un nekļūs par Dieva Bērniem! — Redzi, tādas ir tās lietas! Pārdomā par to un saki Man, kā tev tas patīk, — bet drīz; jo redzi, šajā vietā Mans laiks tuvojas beigām!” 13] Pēc kāda laika virsnieks saka: “Kungs, tagad man viss ir skaidrs un saprotams un, ja ar laiku man rastos kādas šaubas, tad Tu te esi modinājis vienu vīru, kurš mūs visus par visu var pamācīt? Tādēļ no manis mums visiem Tavs Vārds vienmēr tiks augstu slavēts un pār visu cildināts! Tikai vēl vienu lūgumu pieņem no manis žēlīgi, un tas pastāv tajā, ja Tu no mums nu aizceļo, ka Tu vēlētos pie mums drīz atkal atgriezties! Jo šeit manām galvenajām rūpēm jābūt, ka, ja tu atgriezīsies, sastapsi Tevis cienīgākas sirdis, nekā tas bija šoreiz!” 82. Ziharā. — Kunga slepena apciemojuma apsolījums. Pravietis labāk darbojas svešumā. Matejs pavada Kungu kā rakstītājs. Virsnieka pateicība. Jonaels tiek iecelts par skolotāju; viņam tiek dots brīnumains spēks un pielikts klāt eņģelis kā skolotājs. Irhaelas un Jorama dziļās šķiršanās sāpes. Kunga mierinājums. (Jāņa ev. 4:43–44) 43. Pēc divām dienām viņš no turienes aizgāja uz Galileju. 1] Es saku: “Slepenībā es jau vēlreiz nākšu pie jums; bet tad visai apdzīvotai vietai Mana klātbūtne nav jādara zināma, jo, lielo nodokļu spaidu dēļ Jūdejā un Galilejā, šeit apmetīsies arvien vairāk cilvēku, jo šī zeme ir vismazāk apspiesta un Mans Jairuts nabagiem nomaksā gandrīz visus nodokļus. 44. Jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā dzimtenē. 2] Bet, kur atrodas tik daudz vietējo iedzīvotāju, tur pravietim ir maz vērtības, tad viņam vajadzētu būt sirmgalvim! Tikai ko saka kāds sirmgalvis, to nelgas tur par Dieva Vārdu un kāda jauna vīra gudrību tur par sakarsētas fantāzijas spēli, kas uz laika sajaukta ar nedaudz prāta. Bet, kas attiecas uz brīnumu zīmēm, un lai cik ārkārtēja veida tās būtu, tad tomēr tās visas tiek attiecinātas uz maģijas sfēru, kas šajā laikā diemžēl ļoti plaši ir izplatīta. Bet cilvēki tagad ir pietiekami akli, nevar atšķirt patieso no neīstā un tādēļ atmet visu. 3] Tādēļ ir labāk, ka pravietis staigā svešumā; jo tur, kur viņu nepazīst, viņš pie cilvēkiem panāk ko vairāk. Un tādēļ kopā ar Maniem Mācekļiem Es jūs nu atstāšu, bet, kā Es tev apsolījis, drīzumā jūs atkal apciemošu. 4] Bet vienu vīru, vārdā Matejs, kas te bija iecelts par muitnieku, Es viņā ātrās un labās rakstīšanas dēļ ņemšu sev līdz, lai viņš atzīmē Manu Mācību un darbus; pasaules dēļ dod viņam ceļošanas apliecību!” 5] Virsnieks to tūlīt izdara un no savas sirds dziļumiem Man par visu pateicas. Visi pārējie viesi, virsnieka piemēra mudināti, dara to pašu; bet vairāki, no dienas ceļojuma nedaudz vairāk noguruši, ir pie galdiem un solos iemiguši. Nomodā esošie grib viņus modināt, bet Es saku: “Ļaujiet viņiem līdz dienai dusēt! Bet Man nu ir patīkamāk visā klusībā doties prom pusnaktī, lai izceļošana neizsauc ievērību. Palieciet arī jūs visi šeit līdz rītam, un lai neviens ne Mani, ne tos, kas ar Mani iet tālāk, nepavada, izņemot savās sirdīs! 6] Bet tu, Mans Jonael, rūpējies, lai Mana Mācība šeit dzen saknes un tad kā jauns dzīvības koks nes daudz un labu augļu! Bet arī Es caur Manu Vārdu tev dodu pārdabisku spēku no debesīm; bet savā dedzībā tomēr neaizraujies un nelieto to nelaikā un tādēļ aplami, jo tad tu caur to nodarītu vairāk ļauna, nekā laba! Uz kādu laiku es tev tavā mājā došu vienu eņģeli; no viņa tev jāmācās Debesu varas pareizu pielietošanu! Bet nevienam svešiniekam nesakiet, ka Jonaela mājā dzīvo eņģelis no Debesīm!” 7] Te Irhaela un Jorams raudādami pienāk pie Manis uz aiz mīlestības un pateicības abi nevar parunāt! Bet Es viņus svētu un saku: “Esiet mierīgi! Drīz Es atkal nākšu pie jums!” 8] Bet abi apkampj Manas kājas un slacina savām asarām, un Jorams sauc: “Ak tu svētais laiks, steidzies un to godības Kungu ved pie mums Viņa namā uz visiem laikiem! — Ak Kungs, atceries mūs, kas no sirds dziļumiem Tevi mīlam, un nāc drīz un tad vienmēr paliec pie mums!” 9] Es saku: “Jā, jā, Es atgriezīšos, bet, kā teikts, tikai pavisam slepeni; jo turpmāk caur Manu klāt- 105

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1