Views
3 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

esmu tā apgādājis,

esmu tā apgādājis, kā līdzīgā veidā Mana mācekļa Mateja māju? Arī visu to jūs gribējāt pierakstīt un Es tam neļāvu notikt, tādēļ, ka tam Man bija spēcīgs iemesls. Kādēļ ar iepriekšējiem pavisam līdzīgam darbam nu pēkšņi jātiek pierakstītam? Lai tas nu paliek! Vienīgi Es vislabāk zinu, kas pasaulei vajadzīgs un tādēļ jums teikšu, kas un kad par kādu jaunu darbu jums atkal jāraksta! Un tava kārta, mans brāli Jāni, vēl ilgi nepienāks. 3] Bet tagad Es no jums, Mani mīļie mācekļi, izvēlēšos dažus, kurus daļēji jau tagad izsūtīšu Izraēlas pilsētās tautām sprediķot par Dieva Valstību (Mt. 10:1). Sīmani Pēteri, tu esi tas pirmais; tu, Andrej, Sīmaņa brāli, esi otrais; tu, Jēkab, Cebedeja dēls, esi trešais un tu, Jāni, viņa brālis, esi ceturtais (Mt. 10:2); Filip, tu esi piektais; tu, Bartolomej, sestais; tu, Tom, septītais; un tu, muitniek Matej, esi astotais; tu, Jēkab, Alfeja dēls, esi devītais un tu, Reblan, kas saucies arī Tadejs (Mt. 10:3) esi desmitais; tu, Sīman no Kanas, esi vienpadsmitais, un tu, Jūda Iskariot, esi divpadsmitais (Mt. 10:4). 4] Es jums divpadsmitiem dodu varu, no cilvēkiem izdzīt netīrus garus un izdziedināt visādas sērgas un citas slimības. Jums visur jāsludina Dieva Valstība, bet par zināmiem ārkārtējiem darbiem jums jāklusē!” 5] Pēc šīs izraudzīšanas divpadsmit izraudzītie mācekļi Man jautāja, uz kurieni nu viņiem tūlīt jādodas, pa kādiem ceļiem jāiet un par ko viņiem pirmām kārtām un galvenokārt jārunā. 6] Uz šiem jautājumiem Es viņiem devu sekojošu, plašu atbildi, kura tiem divpadsmitiem gan nebija sevišķi patīkama un šim uzaicinājumam viņi arī pilnīgi sekoja tikai pēc Manas augšāmcelšanās. 7] Bet šis uzaicinājums arī tika tā dots, ka tas galvenokārt attiecās uz laiku pēc Manas augšāmcelšanās, to, ka tiem divpadsmit, vai daudz vairāk tajā laikā visiem Manas Mācības izplatītājiem, tieši notika tas, ko Es tiem divpadsmit darīju zināmu. 8] Bet pirms Es pāreju uz plašo pavēli tiem divpadsmit, visa sīkākai izpratnei Man vajag piemetināt to, ka Evaņģēliji, arī Mateja un Jāņa, kā tie tagadējā laikā dažādās valodās atrodas jūsu priekšā, ir tikai PirmEvaņģēlija izvilkumi un tādēļ arī ne tuvu nesatur visu to, ko Matejs un Jānis ir pierakstījuši. Bet šur un tur tomēr nāk klāt vēlāko krājēju un pārrakstītāju nelieli pielikumi, kuri acīmredzami tikai vēlāk varēja tikt pierakstīti, kā, piemēram, šeit Mateja 10. nodaļā 4. pantā pie divpadsmit apustuļiem pie Jūda Iskariota stāv palīgteikums, un, proti, tas skan tā: “Kurš Viņu pēc tam nodeva.” Mateja izraudzīšanas laikā, kurš savu Evaņģēliju rakstīja Manā klātbūtnē, Matejs par to vēl neko nezināja un tādēļ arī šādu palīgteikumu nevarēja pievienot, tādēļ, ka tas notika tikai daudz vēlāk; to pēc tam vēlākos laikos ir izdarījis kāds pārrakstītājs. 9] Tādēļ kā ebreju, tā grieķu Bībelēs vienmēr priekšā stāv piezīme: “Pēc Mateja Evaņģēlija”, “Pēc Jāņa Evaņģēlija” u.t.t. 10] Tādēļ nevienam to nav jāuzskata par nepareizu, ja, lasot Mateju un Jāni, šur un tur sastop līdzīgas vietas, kuras īstais Evaņģēlists, laikā kad viņš rakstīja Evaņģēliju, nevarēja pierakstīt, jo šie caur viņiem pierakstītie fakti notika tikai daudz vēlāk. Bet šeit viss tiek attēlots stingrā kārtībā, un lai ar laiku no prātnieku puses netiek izteiktas nekādas aplamas piezīmes, tad šeit piemērotā vietā Es pieminēju šos apstākļus. 11] Bet kā iepriekš, tā arī šī vēstījuma laikā šur un tur būs paskaidrojoši papildinājumi, kas tādēļ ir jo nepieciešamāki, ka pie pārrakstīšanas daudz kas svarīgs nav ticis pilnīgi pareizi atzīmēts un daudz kas pārrakstītājam šķita par maz autentisks, tika pavisam nolikts pie malas. Tajā laikā daudz kas tika pierakstīts daļēji no aculieciniekiem, daļēji no tikai dzirdētā un tāpēc pavisam krietnam pārrakstītājam bija ļoti grūti visur palikt pilnīgi uzticamam patiesībai. 12] Un tā tie abi Evaņģēliji pēc MATEJA un JĀŅA, izņemot atsevišķus sīkumus, ir visvairāk tīri. 13] No kāda prāta kritiķa puses te gan varētu jautāt un teikt: “Kur tad ir nokļuvis īstais oriģināls? Vai tad uz Zemes tas nekur vairs nav sastopams un vai pie toreizējiem daudzajiem no Svētā gara caurstrāvotajiem cilvēkiem Dievam būtu bijis neiespējami PirmEvaņģēliju atkal celt dienas gaismā vārdu pa vārdam?” 14] Uz to lai kalpo atbilde: Pavisam vienkārša iemesla dēļ, lai īsā laikā ar tādām relikvijām netiktu dzīta elkdievība, oriģināli tika noņemti. Tas (elkdievība, izd.) tagad gan notiek pat ar neīstām relikvijām, kaut gan caur manu patieso un tīro mācību, nopietni brīdinot no farizeju rauga, tas ir stingri noliegts. Ņemiet tikai kādu vēsturiski pierādītu patiesu relikviju! Es jums saku, ar to daudz vairāk tiktu mudināts uz elkdievību, nekā ar tā dēvēto Svēto kapu Jeruzalemē, pie kura, izņemot apvidu, vairs nav pielipis ne smilšu graudiņš patiesības. Tajā tātad ir rokām aptveramais iemesls, kādēļ visi oriģināli ir 166

tikuši aizvākti. 15] Bet, kas attiecas uz otro jautājumu, tad Gars, kas atradās oriģinālos, ir ticis pilnīgi saglabāts arī norakstos; bet burtam jau tāpat nav nozīmes, bet gan tikai vienam un tam pat garam. Vai gan starp Dieva gariem ir starpība jo nepieciešami Viņā Pašā, ja Tas kā viens un tas pats gars uz šīs Zemes darbojas bezgala daudzveidīgi dažādās formās, un vēl bezgala daudzveidīgāk uz kādas Saules? Redziet, tas tomēr vienmēr ir un paliek tas pats Dieva Gars! 16] Tā tas arī ir pie Mana Vārda pēc rakstiem. Lai arī ārēji tie var izskatīties cik nevienādi, bet iekšēji tie tomēr piepildīti no viena un tā paša Gara, un vairāk nav vajadzīgs! 17] Pie visa tā ņemat klāt vēl svešu nāciju reliģijas, kā, piemēram, turku, persu, indu, ķīniešu un japāņu! Cik ļoti tās atšķiras no tās reliģijas, kuras no visām debesu debesīm Es devu tikai bērniem, un tomēr arī tajās, kaut arī daudz dziļāk paslēpts, valda tas pats Dieva gars! 18] Bet, ka uz un bieži ļoti satrunējušā mizā, kura diemžēl no daudziem tiek noturēta par pašu koku, atrodami visādi netīrumi un visādi tārpi un insekti, kuri viņu slikto barību ņem tikai no mizas, to katrs, kuram vien ir tikai nelielas zināšanas par lietu dabu, atradīs par viegli aptveramu. Jo tā kā miza izaug no dzīvā koka, bet dzīvais koks nekad no mizas, tad arī tai sevī ir kaut kas no koka dzīvības, un tādēļ ir aptverami, ka tajā un no tās tik daudzi tārpi un visādi insekti atrod, protams, tikai ļoti ārēju un iznīkstošu barību. 19] Kari, vajāšanas un postījumi tiek vesti tikai uz trūcīgās un dzīvības skopās mizas, kamēr dzīvā koka koksne pie tam paliek svaiga un vesela. Tādēļ neviens dzīvais koks neraizējas par to, kas īstenībā notiek tomēr tikai nedzīvajā mizā; jo, ja malka tiks savākta, miza tiks aizmesta. 20] Šis starp paskaidrojums bija nepieciešams, lai turpmākais var tikt vieglāk un pamatīgāk aptverts. Un tā kā pagaidām par to nevar būt nekādu šaubu, tad mēs nu pavisam labā garastāvoklī atkal varam pāriet pie galvenās lietas. 135. Muitnieka Mateja runa viņa līdz apustuļiem. Kunga uzvedības padomi Viņa misijas strādniekiem. Jūda vārdu pārmaiņa ar Tomu. Sīmaņa no Kānas jautājums par naudu. Kunga runa par naudu un par naudas kundzības ļauno laiku. (Mateja ev. 10:5–10) 1] Kad Es tātad par Maniem mācekļiem un priekšgājējiem izvēlējos tos divpadsmit mācekļus, caur Manu roku uzlikšanu viņiem devu visādu varu un viņiem arī devu stingrus norādījumus, kas viņiem būtu jādara, tad tomēr tie visi divpadsmit izraudzītie Mani neatlaidīgi lūdza, ka Man viņiem būtu jādod kāds pilnīgs norādījums, kas viņiem būtu jārunā un jāmāca, kā viņiem jāizturas un kāds šur un tur būs viņu liktenis, jo viņiem visiem bija ievērojamas bailes no daudzajiem farizejiem un rakstu mācītājiem. 2] Vienīgi muitnieks Matejs bija nedaudz drosmīgāks un uz to divpadsmit izteiktām dažādām šaubām teica: “Ak, ko, es esmu grieķis; man viņi tik viegli neko nevar padarīt! Pie tam man ir veikla mēle un divas ļoti spēcīgas rokas un turklāt pēc pārliecinošiem dokumentiem esmu Romas pilsonis, pie kura neviens nekaunīgs jūds nedrīkst iedrošināties pielikt savas rokas, un tā es, mazākais atklāti, ar viņiem jau tikšu galā; bet no slepenām un ļaunprātīgām nodevībām mani pasargās mūsu Kunga un Meistara visuvarenais Gars, un tā man lielā daudzumā ir labākie ieroči, pat pret viss viltīgākiem ienaidniekiem un tātad nebaidos visu elli! Bet jūs visi pa lielākai daļai esat galilieši, kas nozīmē tik daudz, ka esat antitemplieši, un vairāk grieķi, nekā jūdi un romieši ir jūsu draugi; no kā pie šādiem apstākļiem arī jums jābaidās? Vispār mums visiem, kur runa ir par tik bezgala lielas un svētas lietas izvešanu, vajag būt drosmīgiem! Lai zeme sabrūk gruvešos; īstam vīram, nāvi nicinot, vajag palikt stāvam uz gruvešiem un nešūpoties kā purva niedrei! — bet pirms šī lielā un svētā darba arī es esmu par izsmeļošiem un pilnīgiem norādījumiem; jo mums vajag labi zināt, kas mums būs jādara un jārunā!” 3] Pēc šīs muitnieka Mateja enerģiskās runas visi ieguva vairāk drosmes un viņiem sāka pilnīgi kņudēt plecos, it kā viņi jau mīļāk vēlētos aizlidot kā iet kājām. 4] Te Es nostājos viņu vidū un viņiem teicu: “Tātad esiet modri garā; Es tad nu gribu jums visu darīt zināmu un jums nenoslēpt neko, ko jums ir nepieciešams zināt. 5] Pie pirmās izsūtīšanas jūs gan nepieredzēsiet visu to, ko Es jums nu pavēstīšu; bet pēc tam, kad es iemiesots no šīs Zemes uzbraukšu Manās debesīs, lai Tēva mājās jums sagatavotu mūžīgas mājvietas, tad jūs pieredzēsiet visu to, ko Es jums nu izpaudīšu apvienoti tagadējam laikam un pilnai nākotnei. 167

עמודים 1 - האגודה למלחמה בסרטן