Views
4 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

va Jērs!” 6]

va Jērs!” 6] Pirmteksts 36. pantam ir šāds: “Un, kad viņš redzēja Jēzu staigājam, viņš teica: “Redzi, Tas ir Dieva Jērs!” “Un” šeit parāda, ka šis teksts ir saistīts ar iepriekšējo un vēsturiski uzrāda, ka pēc prasītās ūdenskristības Jēzus vēl kādu laiku uzturējās Jāņa tuvumā un tādēļ Viņu redzējis šeit staigājam gan pats Jānis, gan divi viņa mācekļi. 7] Kad Jānis Viņu ieraudzīja, viņš tūlīt sakopoja visas savas domas vienā un lielā sajūsmā it kā sev pašam sacīja: “Redzi, Tas ir Dieva Jērs!” Mūsdienās viņš būtu izteicies apmēram tā: “Paskatieties turp! Tur upmalā vēl šodien staigā Visaugstais Dievs — Cilvēks, tik vienkāršs un tik pazemīgs kā jērs.” Bet Jānis visus šos tuvākos apzīmējumus izlaiž un vienkārši saka, kā tas rakstīts pantā 37. “Un, kad tie divi mācekļi dzirdēja Jāni tā runājam, (viņi tūlīt atstāja Jāni un) sekoja Jēzum.” 8] 37. pants, kas īstenībā ir abu iepriekšējo turpinājums, augstāk minētā iemesla dēļ atkal iesākas ar “un” un, tikai ļoti īsi skardams iemeslu, pavisam vienkārši attēlo notikušo. 9] Pirmteksts ir vienkārši šāds: “Un divi viņa mācekļi dzirdēja viņu runājam un sekoja Jēzum.” Mūsdienu valodā, nekaitējot tā izpratnei un jēgai, pants varētu skanēt tā: “Bet, kad tie abi mācekļi, kas bija pie viņa (Jāņa), dzirdēja savu meistaru tā runājam, viņi tūlīt to atstāja un devās pie Jēzus, un, tā kā Jēzus tagad no šīs vietas sāka attālināties, tad viņi Viņam sekoja. 10] Visam šajā teksta paplašinājumā minētam vajag būt notikušam, tā, ka citādi attēlotie fakti nebūtu iespējami. Bet, kā teikts, pēc toreizējā rakstīšanas veida skarti tikai tie divi jēdzieni: “dzirdēt” un tūlīt pēc tam “sekot”. Visi pārejas un saistteikumi, kā paši par sevi saprotami, izlaisti. Kas šos dotos noteikumus labi aptvers, tas vismaz pirmteksta vēsturisko daļu varēs sakopot kādā saprotamākā nozīmē un līdz ar to vieglāk stādīties priekšā arī iekšējo nozīmi. 8. Kunga pirmie mācekļi. Viņa būda tuksnesī kā vientuļnieku mītņu pirmsākums. Andrejs un Pēteris, divi brāļi zvejnieki. Svarīgs notikums par Kunga pretīmnākšanu un iekšējās patiesības liecība. (Jāņa ev. 1:38–42) 38. Bet Jēzus atskatījās, redzēja tos abus sekojam un teica viņiem: “Ko jūs meklējat?” Bet tie Viņam teica: “Rabi (tulkojumā — Meistar), kur Tu mājo?” 1] Arī šis teksts parādās kā iepriekšējā sekas un ir vairāk vēsturisks nekā garīgs, jo ar to sākas zināmā, pagaidām vēl pavisam materiālā apustuļu uzņemšana, kas notika tajā pašā apvidū, kur uzturējās Jānis, proti, Betānijā, kādā ļoti nabadzīgā vietā, kuru apdzīvoja trūcīgi zvejnieki; šī iemesla dēļ abi mācekļi tūlīt arī apjautājās pēc mājvietas un zināmā mērā arī tāpēc jautāja, kuru būdu Es apdzīvoju. 2] Tā kā pirms kristības Es Pats četrdesmit dienas uzturējos šinī apvidū un ar gavēšanu un citiem vingrinājumiem sagatavoju Savu cilvēcisko būtību Skolotāja amata uzsākšanai, tad vēsturiski ir pavisam skaidrs, ka šim nolūkam Man tieši šajā tuksnešainajā un ļoti neauglīgajā vietā, kuru Es atzinu par piemērotāko Savam nodomam, bija vajadzīga kāda mājvieta. 3] Abi mācekļi labi zināja, ka Es kādu laiku jau biju uzturējies šajā apvidū; jo viņi jau pāris reizes bija Mani te redzējuši, tomēr nenojaušot, kas Es esmu; tādēļ viņi arī tūlīt neapvaicājās pēc Manas īstenās dzimšanas vietas, bet gan tikai pēc pajumtes s apvidū, kas galvenokārt sastāvēja no vistrūcīgāko zvejnieku būdām, celtām no māliem un meldriem, knapi tik augstām, lai cilvēks tajās varētu nostāties visā augumā. 4] Un vienu no šādām būdām diezgan dziļi tuksnesī, kura bija Manu roku darbs, tad arī Es apdzīvoju. No turienes ir sākušās vēl šobrīd gandrīz visās kristīgās zemēs sastopamās vietuļnieku mītnes. 39. Viņš viņiem sacīja: “Nāciet un skatieties!” Viņi gāja kopā ar Viņu un redzēja, kur Viņš mājo un to dienu palika pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu. 5] Tātad šī mājvieta nebija tālu no vietas, kur uzturējās Jānis. Tādēļ tad arī Es abiem mācekļiem teicu: “Nāciet un skatieties!” Abi bez ierunām Man sekoja, kopā ar Mani drīz sasniedza Manu mājvietu un tur ne mazums brīnījās, ka Dieva svaidītais dzīvo gandrīz visneievērojamākajā būdā, kura turklāt atradās šī tuksneša visneviesmīlīgākajā apvidū. 6] Tas viss gan nenotika ap to laiku, kas kristīgās draudzēs tagad parasti nozīmē četrdesmit dienu gavēni, bet aptuveni divus mēnešus vēlāk, un, kad mēs sasniedzām mājvietu, pēc dienas laika bija ap desmito stundu. Jo toreiz dienas pirmo stundu noteica pēc saules lēkta, bet, tā kā tas nenotiek vienmēr vienā un tai pašā laikā, tad toreiz minētie dienas laiki, tā dēvētās stundas, nevar tikt precīzi saskaņotas 16

ar tagadējo dienas laika iedalījumu, bet gan tikai aptuveni; tādēļ arī Es augšā teicu: Tas bija apmēram ap trešo pēcpusdienas stundu, kad Es ar abiem mācekļiem sasniedzu mājvietu. — Tā kā abi mācekļi šo dienu līdz Saules rietam pavadīja pie Manis, tad katram vērīgam lasītājam sirdsprātā radīsies jautājums, ko mēs trīs Manā mājvietā no pulksten trijiem līdz apmēram astoņiem esam darījuši. Jo par to nekur nekas nav rakstīts. To var viegli noprast: ka Es viņus abus apmācīju viņu turpmākam uzdevumam un arī rādīju viņiem, kā un kur Es vispirms uzsākšu Savu skolotāja amatu. Pavēstīju viņiem, ka šajā apvidū Es pieņemšu par saviem mācekļiem vēl vairākus, kuriem būs viņiem līdzīgs gars un griba. Es viņiem arī uzdevu, lai viņi starp saviem novadniekiem, kuri pa lielākai daļai arī bija zvejnieki, apjautājas un aprunājas, vai kādam nebūtu tieksme Man piebiedroties. Tāda šajā laikā bija mūsu saruna. Bet, vakaram tuvojoties, Es viņus abus atlaidu un, daļēji ļoti priecīgi, bet pa daļai vēl arī šaubīdamies, viņi devās atpakaļ pie savējiem, jo viņiem bija sievas un bērni, un viņi nezināja, ko ar tiem darīt. 40. Viens no tiem diviem, kuri Jāni (par Jēzu) tā dzirdēja runājam un pēc tam sekoja Jēzum, bija Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis. 7] Viens no tiem diviem, vārdā Andrejs, drīz vien bija izlēmis un par katru cenu gribēja Man sekot; tādēļ viņš arī tūlīt sāka meklēt savu brāli Sīmani, kurš vēl kaut kur bija aizņemts ar saviem zvejas tīkliem. 41. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: Mēs esam atraduši Mesiju (tulkojumā — Svaidīto). 8] Kad Andrejs ir sameklējis Sīmani, viņam nekas nav svarīgāks, kā lielākā steigā sākt brālim stāstīt, ka kopā ar vēl vienu mācekli, kura lēmums nebija tik stingrs, lai Man sekotu, viņš ir atvedis apsolīto Mesiju. 42. (Sīmanis vēlas Jēzu redzēt,) un Andrejs aizved viņu pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, saka: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa (tulkots: Pēteris — Klints). ” 9] Kad Sīmanis izdzirda tā runājam par Mani, viņš izteica lielu vēlēšanos cik iespējams, ātri Mani redzēt; jo viņš nebija bijis klāt pie kristības. Andrejs sacīja: “Šodien tas gan vairs nevar notikt, bet rīt, dienai austot, tev jābūt pie Viņa!” 10] Uz to Sīmanis, kurš, lai ko darīdams, pastāvīgi fantazēja par Mesiju un domāja, ka Mesija palīdzēs nabadzīgajiem un pilnīgi izdeldēt cietsirdīgus bagātniekus, teica: “Brāli, te nav zaudējams ne acumirklis; es tūdaļ esmu gatavs pamest visu un, ja Viņš to prasa, sekot Viņam līdz pasaules galam. Tādēļ ved mani tūlīt pie Viņa; jo es to ļoti alkstu un man vēl šodien vajag Viņu redzēt un ar Viņu runāt. Nakts ir gaiša un līdz Viņa būdai nav tālu; tādēļ dodamies tikai tūlīt ceļā pie viņa! — Kas zina, vai rīt mēs Viņu vēl sastopam?!” 11] Šādi steidzināts, Andrejs veda viņu pie Manis. Bet, kad, jau diezgan vēlu naktī, abi tuvojās Manai mājvietai, Pēteris saldā aizgrābtībā palika stāvam soļus trīsdesmit no tās un sacīja Andrejam: “Man kļūst tik dīvaini ap sirdi! Mani pārņem saldi cildenas bailes; es tikko vairs uzdrošinos iet tālāk, un tomēr manī ir tik karsta vēlēšanās Viņu redzēt!” 12] Te Es no Savas būdas iznācu abiem brāļiem pretī, ar to ir pateikts un rādīts, ka Es viņus RE- DZĒJU; pats par sevi saprotams, ka ar vārdiem “tikt Manis uzlūkotiem” ir apzīmēta Mana pretīmnākšana. Ja kāds, kā Sīmanis, nāk pie Manis tādā sirds mīlestībā, tad Es viņu arī tūlīt atzīstu, t.i., pieņemu, un pirmais, kas to apliecina, ir jauns, Manis dots vārds. Sīmanis te tūlīt arī dabūja jaunu vārdu Kēfa vai Klints ticībā uz Mani; jo Es jau sen redzēju, kāda gara iemiesojums ir Pēteris. 13] Pēterim vai Sīmanim šī Mana uzruna bija pietiekams pierādījums, ka Es katrā ziņā esmu apsolītais Mesija; viņš arī turpmāk savā sirdī par Mani vairs nešaubījās un nekad ne ar zilbi Man nejautāja, vai Es gan būtu Mesija, jo viņa sirds viņam bija vienīgais drošais un derīgais galvotājs. — Abi nu līdz rītam palika pie Manis un pēc tam mani vairs neatstāja. 9. Abu pirmo mācekļu uzticības pārbaude. Pētera dzimtene. Filipa aicināšana; viņa nojausma par Mesijas personu. Sīkāk par Nātānaēla aicināšanu. Šī izskaidrojuma būtība kā ceļa rādītājs uz dzīvu gaismu. (Jāņa ev. 1:43-51) 43. Bet nākamajā dienā Jēzus atkal gribēja doties uz Galileju, un atrod Filipu un viņam saka: “Seko Man!” 1] No rīta Es abiem saku: “Mans laiks šai tuksnesī ir pagājis; Es došos uz Galileju, no kurienes Es 17

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā