Views
9 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

āk nelokāmo

āk nelokāmo stingrību, pieticīgo meitu sanaidotu ar viņas valdonīgo māti un maigo vedeklu ar viņas skopo un nenovīdīgo vīra māti (Mt. 10:35). Jā, viņu pašu mājas ļaudīm jākļūst viņu ļaunākiem ienaidniekiem! (Mt. 10:36) 8] Patiesi, patiesi Es jums saku: Kas savu tēvu un savu māti mīl vairāk nekā Mani, nav Manis cienīgs; un kam ir dēli un meitas un viņus mīl vairāk nekā Mani, nav Manis cienīgi! (Mt. 10:37) Kas savu nastu, kaut tā viņu spiestu vairāk nekā romiešu nāves krusts, labprātīgi neliek uz saviem pleciem un neseko Man, tas jau pavisam nav Manis cienīgs, un viņam nav jāpieder daļai no Dieva Valstības. (Mt. 10:38) 9] Patiesi, Es jums saku: Kas vienmēr meklē šīs pasaules dzīvību un to viegli arī atrod, tas pazaudēs mūžīgo dzīvību un pastarā dienā drīz pēc viņa miesas atmešanas Es viņu nepamodināšu mūžīgai dzīvībai, bet gan metīšu ellē mūžīgai nāvei. 10] Bet kas pasaules dzīvību ne tikai nemeklē, bet gan aiz patiesas un tīras mīlestības uz Mani no tās bēg un to nicina, tas iemantos mūžīgu dzīvību (Mt. 12:39); jo pēc viņa miesas nāves viņa jaunās dzīvības Pastarā dienā Es viņu tūlīt atmodināšu garu pasaulē un ievedīšu Manā mūžīgā Valstībā un viņa galvu greznošu ar mūžīgas neiznīkstošas gudrības un mīlestības vainagu, un viņš tad kopā ar mani un visiem mūžam bezgalīgās Debess eņģeļiem mūžīgi valdīs pār visu dabas un gara pasauli!” 140. Par materiālās un Gara pasaules lielumu. Par Dieva bērnu godu un augsto mērķi. “Esiet Vārda darītāji!” Kāda Dieva vārda vienīgi patiesā pārbaude. Dievišķais noslēpums cilvēkā. (Mateja ev. 10:40) 1] Sīmanis no Kānas jautā: “Kungs, vai Tu nevēlētos mums darīt zināmu, kur tad visā īstenībā ir Debesis, kurās dzīvo eņģeļi un cik lielas tās ir un cik liela gan var būt dabas pasaule, par kuru Tu pieminēji?” 2] Es saku: “Draugs, ja tu to nesaproti un neaptver, tu esi akls. Ja Es teicu, ka Debesis ir bezgala lielas, kā tu vēl vari jautāt par to lielumu? It visur Debess Valstība garīgi ir tieši tikpat bezgalīgi plaša, kā šī bezgalīgā pasaules telpa, no kuras tu ar tavām acīm pārskati tikai vienu neizsakāmi mazāko daļiņu. 3] Šī zeme, lielā Saule, Mēness un visas zvaigznes, kas tur, kur tās ir, ir ļoti lielas pasaules, dažas tūkstoškārt tūkstošs miljon reiz lielākas kā šī Zeme, — tas viss kopā attiecībā pret bezgala lielo dabas pasauli pēc lieluma un plašuma ne tuvu nav tik liels, cik mazākais rasas piliens ir pret visu lielo pasaules jūru, kura tomēr ir tik liela, ka labs kuģinieks visas tās vietas neapbraukātu dubultā Metuzāla vecumā. Bet dabas pasaulei, kas te līdz šim jau ir radīta, tomēr ir kāda robeža, aiz kuras vēl atrodas kāda bezgalīga, mūžīga telpa, pret kuras visbezgalīgāko plašumu uz visām pusēm visas dabas pasaules viss iepriekš minētais Visums ir tieši kā viens acumirklis pret Mūžību. 4] Bet garu pasaule tad sevī ir tikpat bezgalīga kā mūžam nekur nebeidzamā telpa. 5] Bet, kaut gan telpai mūžam nekur nav beigu, un tātad pilnīgākā nozīmē tā uz visām pusēm ir bezgalīga, tad tomēr telpas bezgalīgākos dziļumos un tālumos nav neviena telpas punktiņa, kur Dieva gudrības un varas Gars nebūtu tikpat klātesošs, kā tagad šeit šajā vietā starp jums. Patiesie Dieva bērni, kuri parādīs sevi caur patiesu mīlestību uz Dievu, svēto Tēvu kopš mūžības, un tikpat tīru mīlestību uz saviem tuvākiem, viņpasaulē lielajās Tēva mājās saņems varu un spēku nekad nepiepildāmo telpu arvien vairāk un vairāk piepildīt ar jaunām radībām. 6] Bet tagad jūs vēl esat par daudz akli un nevarat aptvert to, ko Es jums nu teicu. Bet to Es jums tomēr saku: neviena mirstīga acs nevar to saskatīt, neviena auss sadzirdēt un neviens laicīgs prāts jebkad aptvert, kas tos, kas kļūs tā cienīgi, sagaida viņpasaulē Debesu Valstībā! 8] Tādēļ esiet ne tikai Mana Vārda klausītāji, bet gan daudz vairāk darītāji! 9] Tikai no darbiem jūs reiz pazīsiet, vai vārdi, kurus Es jums esmu teicis un vēl saku, pie jums ir nākuši no cilvēka mutes vai no Dieva mutes. 10] Bet tāpat kā jums pašiem vispirms jābūt Mana Vārda pilnīgākiem darītājiem, ja jūs savās sirdīs gribat dzīvi uzzināt, kas ir Tas, Kas jums deva šo Mācību un mīlestības bausli, tāpat arī jums visus, kuriem sludināsiet Manu Vārdu, jāmudina uz darbību; jo tik ilgi, kamēr Vārds paliek tikai smadzenēs, tam nav nekāda augstāka vērtība, kā ēzeļa tukšam brēcienam, kas arī no citiem tiek sadzirdēts. 11] Tikai, ja Vārds iespiežas sirdī, tad tas kļūst dzīvs, drīz sagrābj savā varā gribu, kas ir mīlestības centrs, un no tā visu cilvēku mudina darbībai. 174

12] Caur Tādu darbību tad vecajā cilvēkā top jauns cilvēks, un Mans Vārds tad kļūst patiesākā jauna miesa un asinis. 13] Un tikai šis jaunais cilvēks jūsos jums skaļi darīs zināmu, ka Mani vārdi patiesi ir Dieva vārdi, kuriem šodien un visos laikos ir tāda pat vara, spēks un iedarbība, kā kopš mūžību mūžībām; jo viss, ko jūs redzat, jūtat, saožat, nogaršojat un dzirdat, pamatu pamatā nav nekas cits, kā Dieva Vārds. 14. Kas kopš Mūžības no Sevis pavēlēja būt pasaulēm, Saulēm un Mēnešiem un tos lika uz viņu tālajiem ceļiem, tas tagad jūs liek uz mūžīgas dzīvības jaunā ceļa! 15] Bet Es jums arī piemetinu, ka, kas jūs uzņem, uzņem arī Mani; bet kas uzņem Mani, tas uzņem arī To, Kas Mani ir sūtījis pie jums (Mt. 10:40), — kas jums labi jāsaprot!” 141. Misijas un izturēšanās padomi apustuļiem. Par nepārtrauktiem pravietojumiem un īstiem un neīstiem praviešiem. Pirmā apustuļu nosūtīšana Izraēlas apvidos. Tālākas gaismas apsolījums laikam pēc apustuļu atgriešanās. (Mateja ev. 10:41–42) 1] (Kungs): “Es jums saku vēl vairāk: Jūs zināt to, ka tagad, tāpat kā visos laikos ir pravieši, un vienmēr līdz pasaules beigām viņi arī tiks doti pie visām Zemes tautām, kādas ticības tās arī būtu. Jo, ja arī visas saites starp debesīm un zemi jau ir saplosītas, vienīgi caur praviešiem tiek uzturēta kāda slepena saite, kuru saraut nekāda tumša vara nespēj. 2] Starp īstiem praviešiem gan bija, ir un vienmēr būs arī neīsti; vienīgi tas no Debesīm modināto praviešu lietas patiesīgumam kaitēs vai nu ļoti maz vai nemaz, tā kā īstie pravieši pasaules priekšā melotājus pārāk drīz atmaskos un viņi nekad neizbēgs debesu sodam. 3] Bet, ja patiess pravietis nāks kādā mājā un tur kā tāds tiek uzņemts, tad tas, kas viņu kā īstu pravieti vai arī kā no kāda pravieša sūtītu pravieša vārdā uzņem, viņu uzklausa un sirdī godā viņa vārdus, tas viņpasaulē Dieva Valstībā saņem pravieša algu. Un kas taisnīgu uzņem taisnīguma vārdā, — t.i., ja viņš ir izdaudzināts kā taisnīgs un viņam taisnīgā vārds pienākas, jeb vai ja arī viņš par tādu nav izdaudzināts, bet tas, kas viņu uzņem, atzīst viņu par taisnīgu un kā tādu uzņem, bez kā viņu pārbauda, vai viņš gan ir taisnīgs —, tam reiz debesīs jāsaņem taisnīgā algu. (Mt. 10:41) 4] Un pie visa tā Es jums vēl piemetinu: Uzlūkojiet šeit šos mazos, kuri Mani mīlēdami ir šeit ap Mani! Kas arī visniecīgākajam no šiem mazajiem Manā Vārdā sniedz tikai biķeri ūdens, mācekļa vārdā patiesi, Es jums saku, tāds niecīgākais darbs viņam nepaliks neatalgots. (Mt. 10:42) 5] Tagad jums ir viss, kas jums ir vajadzīgs tam, kam Es jūs esmu izraudzījis. Ejiet un visās pilsētās, kuras Es jums norādīju un tiem, kas tajās dzīvo, māciet pazīt Dieva Valstību un darīt, kā un ko Es nu jums esmu pavēlējis; jūsu alga nebūs niecīga. 6] Bet kad jūs Izraēlas pilsētās, kuru nav daudz, piekodināto paveiksiet, tad atkal atgriezieties atpakaļ pie Manis, lai Es jūs tad iesvētu dziļākos Dieva Valstības noslēpumos; jo jums jātiek dotam saprast tādus noslēpumus, kādi pieder Dieva Valstībai.” 7] Pēteris saka: “Kungs, vai mums vienā vai otrā pilsētā un tāpat arī tirgos un ciemos jādodas kopā visiem divpadsmit, vai atsevišķi katram par sevi?” 8] Es saku: “Tas atkarīgs no jums; bet labāk ir, ja jūs ejat, mazākais, divatā vai trijatā, lai viens otram var kalpot kā liecinieks; un ja jūs kaut kura Manā Vārdā divatā vai trijatā esat sapulcējušies un tādā kārtā mācāt un darbojaties, Mans Gars jūsos darbosies spēcīgāk. 9] Bet, ka jums jāpaliek kopā tieši jūsu pilnā skaitā, tas, pirmkārt, pavisam nav vajadzīgs, un, otrkārt, telpu un apgādes dēļ jums būs grūtāk kādā mājā atrast uzņemšanu. Tādēļ sadalieties vai nu pa divi un divi, vai pa trīs un trīs! Bet vispirms izvēlieties pilsētas, tirgus un miestus un viens otram dariet zināmu, kurās viens vai otrs grib darboties! 10] Caur to jūs vienlaicīgi varat uzstāties vairākās pilsētās, caur to iegūsiet daudz laika un tādēļ jo ātrāk varēsiet atkal atgriezties pie Manis. Ja jūs esat darbīgi, jūs viegli tiksiet galā septiņās nedēļās, arī vēl ātrāk. Bet tagad ejiet; jo te katrai stundai ir viņas vērtība!” 11] Jūda Iskariots saka: “Kungs, Saule jau gandrīz tuvojas rietam, diena vairs neturpināsies ne pusstundu, un no šejienes līdz visām apdzīvotām vietām ir tālu; līdz sasniedz tikai tuvāko ciemu, labi var paiet divas stundas. Vai tad nebūtu tikpat labi, ja mēs dotos ceļā agri no rīta?” 12] Es saku: “Nē, mans draugs, te katra minūte vilcināšanās rada briesmas! Šodien pēc Saules rieta 175

1|