Views
9 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

jūs tieši sasniegsiet

jūs tieši sasniegsiet kādu miestu, kas atrodas aiz kalniem pret rītiem, tur būs vajadzīga jūsu palīdzība, un tad jūs tur atradīsiet labu uzņemšanu; bet tur, kā arī citās apdzīvotās vietās, neuzturieties ilgāk kā trīs dienas! Bet līdz turienei palieciet kopā; bet norādītā miestā sadalieties!” 13] Pēc šiem vārdiem tie divpadsmit ātri devās ceļā, un šī sagrautā, bet caur Manu žēlastību brīnumaini par jaunu atjaunotā ciema iedzīvotāji deva viņiem līdz dažus ceļa zinātājus, kuri pa tuvāko ceļu veda viņus uz tirgu. 142. Nosūtīto apustuļu pirmais misijas darbs. Scēna ar raudošajiem iedzīvotājiem un Eroda nodokļu piedzinējiem. Pētera labie un nopietnie vārdi. Dieva tiesa pār izspiedējiem. Labs misijas panākums. Atgrieztie nodokļu piedzinēji kā apustuļu labi liecinieki. 1] Kad pēc nepilnām divām stundām tie divpadsmit sasniedza augšā minēto miestu, viņi iedzīvotājus atrada pulciņos stāvam miesta vārtu priekšā vaimanājam, raudam un pār mēru žēlojamies; jo Eroda nodokļu piedzinēji miestā darīja savus nekrietnos darbus. Viņi izlaupīja mājas un maksāt nespējīgiem vecākiem atņēma viņu labākos un skaistākos bērnus, tos bērnus ar virvēm sasaistīja kopā kā teļus un uzmeta viņus uz saviem ar vēršiem iejūgtajiem nodokļu ratiem. Kad mācekļi šīs nekrietnības ieraudzīja, viņi savās sirdīs vērsās pie Manis. 2] Un kad viņi savās sirdīs skaidri dzirdēja vārdus: “Ko jūs te vēlaties, tam tūlīt arī jānotiek!” — Kad viņi to dzirdēja, viņi šī miesta ļoti noskumušajiem iedzīvotājiem teica: “Lai miers ir ar jums! Pie jums nāk Dieva valstība, Kuras izplatītāji Kunga vārdā mēs esam! Nāciet ar mums jūsu miestā, un mēs jums to lietu ar netaisnīgajiem un nežēlīgajiem nodokļu piedzinējiem nokārtosim!” 3] Iedzīvotāji saka: “Ak, tur jūs neviens neuzklausīs! Jo tie, kas te izspiež netaisnīgus nodokļus, nav nekādi cilvēki, bet gan mežonīgi, plēsīgi dzīvnieki, kur jums ļauni uzbruks. 4] Pēteris saka: “Mīļie brāļi, pieņemiet, ko mēs jums nesam, pārējo caur mums nokārtos Kungs! Bet zeltu un sudrabu no mums neceriet, bet kas mums ir, to jums no mums arī jāsaņem. Bet tagad steigsimies miestā, lai bērni pārāk ilgi necieš!” 5] Kad nu mācekļi kopā ar iedzīvotājiem nonāk apdzīvotajā vietā, viņi ierauga vairākus ratus, piekrautus ar visādām mantām, dažus ratus ar bērniem un vēl citus ar avīm un teļiem. Un nodokļu piedzinēji jau dod zīmi doties ceļā un nepiegriež vērību sasaistīto bērnu kliedzieniem un vaimanām. 6] Te Pēteris pieiet pie nodokļu piedzinēju priekšnieka un ļoti nopietnā tonī saka: “Nožēlojamais! Ar kādām tiesībām tu dari tādus briesmu darbus? Vai tad tu nezini, ka virs tevis dzīvo Visvarenais Dievs, Kurš tevi kopā ar taviem palīgiem var iznīcināt vienā acumirklī? Atstājies no tavas negantības, atdod visu atpakaļ, citādi tev nekavējoties jāredz pār tevi nākam visu Dieva dusmu bardzību!” Nodokļu piedzinēju priekšnieks Pēterim saka: “Kas tu esi, ka tu iedrošinies tādā toni ar mani runāt? Vai tu varbūt nezini, ar kādu varu es no Eroda, kas ir Romas ķeizara nomas ķēniņš, esmu apbruņots? Vai tu varbūt arī to nezini, ka es katru, kas man stājas ceļā, acumirklī bez kādas iepriekšējas tiesas varu likt nonāvēt? Tagad atkāpies atpakaļ! Vēl viens vārds, un zobena asmens ir tevi sasniedzis! “ 7] Pēteris saka: “Nu tad, tā ka tu — kaut gan arī esi Jēkaba dēls — vairs neesi cilvēks, bet gan mežonīgs, plēsīgs dzīvnieks, tad lai tevi un tavus palīgus ķer Dieva tiesa! Jo es, kas tev to dara zināmu, esmu Dieva sūtnis, un tie, kas ir kopā ar mani, arī ir tie! To, ko tu gribēji nodarīt man, tādēļ, ka Dieva vārdā es tevi atturēju no briesmu darbiem, tu gribēji nodarīt Dievam; tādēļ tad lai tevi arī ķer Dieva tiesa! Āmen!” 8] Kad lielā dedzībā Pēteris tā pateica, no zemes pacēlās uguns, satvēra priekšnieku un vienā acumirklī to aprija. Kad viņa palīgi to redzēja, viņi tik ļoti izbijās, ka nokrita ceļos Pētera priekšā un apsolīja darīt visu, ko tikai viņš vienmēr pavēlētu, ja viņš viņus tomēr tik briesmīgi nesodītu! 9] Pēteris saka: “ Visus atbrīvojiet un tad mierā dodieties prom no šejienes. Bet lai jums nekad vairs nav prieks kādam Erodam tādi pakalpot, jo pie pirmā soļa uz to jums notiks tas, kas nu jūsu acu priekšā notika ar jūsu priekšnieku!” 10] Pēc šiem vārdiem nodokļu piedzinēji bērnus tūlīt atraisīja un atbrīvoja, tāpat arī visus lopus, kā: aitas, teļus un tā atdeva visu, ko viņi šajā vietā bija izspieduši, uz ko viņiem kopā ar Erodu nebija nekādu tiesību, jo šī apdzīvotā vieta jau kopš gada pie romiešiem bija izpirkta no Eroda, kā to līdzīgā veidā Eroda neierobežoto nodokļu dēļ bija darījušas vairākas apdzīvotas vietas. Bet Erods slepenībā sūtīja 176

sirotājus, lika atbrīvošanas dokumentus neatzīt un ar jaunu dokumentu saviem nodokļu piedzinējiem deva visu varu un ka par to viņš pie ķeizara pats atbildēs. 11] Pēteris nodokļu piedzinējiem tagad izskaidroja, kādu netaisnību viņi nodara saviem nabaga brāļiem, un viņi sāka Erodu nolādēt un paši sevi vainot, ka viņi bija tik akli pakalpot tādam tirānam. 12] Bet Pēteris sāka mācīt par Dieva Valstību, un redzi, visi nodokļu piedzinēji atgriezās un tagad, skaitā pie simts, sekoja Pēterim, un tas bija labs loms; jo tieši šie nodokļu piedzinēji tad kļuva ļoti darbīgi un daudz darīja pie ātrākas Manas Mācības izplatīšanas. 13] Bet šīs apdzīvotās vietas iedzīvotāji apustuļus pie sevis paturēja trīs dienas un pat Manā Vārdā lika sevi kristīt, jo apustuļi arī katru, kas prasīja kristību, ar ūdeni kristīja Manā Vārdā. 14] Uz to viņi no Manis gan vēl nebija saņēmuši nekādu pavēli, bet viņi zināja, ka tas nav pret Manu gribu. 15] Iedzīvotāji darīja visu, lai mācekļus iespējami labāk aprūpētu, un beigās nesa viņiem naudu, jo viņi, t.i., mācekļi, bija izdziedinājuši viņu slimniekus. bet mācekļi to nepieņēma, kā arī neko citu, par ko agrākie nodokļu piedzinēji ļoti brīnījās un teica: “Jūsu nekad nedzirdētā nesavtība vairāk nekā jūsu brīnumu darbi pierāda, ka jūs esat patiesākie Dieva sūtņi; jo šīs pasaules cilvēki ir pilni tumšākā savtīguma.” 16] Jūda, protams, ļoti apmulsa, kad viņš redzēja daudz naudas, kuru viņam piedāvāja; bet Toms vienmēr bija viņam līdzās, un tā naudas kārais māceklis šoreiz neiedrošinājās to pieņemt, kas slepenībā viņam bija ļoti žēl. 17] Bet pēc trim dienām mācekļi sadalījās pa divi un divi, un kopā ar diviem gāja līdz arī desmit, piecpadsmit atgrieztie nodokļu piedzinēji un mācekļiem labi pakalpoja; jo viņi bija drosmīgi un nepazina bailes no cilvēkiem. 18] Tie divpadsmit nu darīja, kā Es viņiem biju pavēlējis, un viņiem visur labi veicās. 19] Bet ko tagad darīju Es, pēc tam, kad ar dotajiem norādījumiem biju nosūtījis tos divpadsmit mācekļus? 143. Kunga darbība apustuļu nosūtīšanas laikā. Tuvāk par Jāni Kristītāju un viņa attiecībām ar Erodu. Jāņa Kristītāja šaubas par Jēzu kā Mesiju. Jāņa jautājums Pašam Kungam. Kunga atbilde. (Mateja ev. 11:1–6) 1] Kad mācekļi, kā nu pietiekami darīts zināms, atstāja vietu, kur Es viņiem devu norādījumus, tad Es te vēl uzturējos līdz Saules rietam, svētīju nabaga tautiņu un viņu bērnus, un tad arī Es kopā ar vēl daudziem mācekļiem, kuri bija ap Mani, devos tālāk pie Galilejas jūras pilsētās, kurās viens vai otrs māceklis, kas bija palikuši pie Manis, bija dzimis un kur bija viņu mājas. Tur Es mācīju un sprediķoju to pašu, ko Es biju pavēlējis mācīt un sprediķot tiem divpadsmit, un visur izdziedināju slimos. (Mt. 11: 1) 2] Bet šajā laikā Jānis, kas pie Jordānas kristīja, no Eroda jau bija ticis iemests cietumā, un, proti, ar Jeruzalemes priesteru starpniecību, kuri, lai to panāktu, pie Eroda pielietoja daudz pūļu, jo viņi Jānim nekad nevarēja piedot, ka viņš viņus bija lamājis par „čūsku perējumu” un „odžu dzimumu”. Bet paši viņi sprediķotājam tuksnesī neiedrošinājās ķerties klāt, jo viņi labi zināja, ka tauta viņu tur par lielu pravieti. Tādēļ viņi slēpās aiz Eroda, dabīgi, caur naudu un visādām tautas apspiešanas tiesībām, un Erods viņu apcietināja ar ieganstu, ka viņš ir ārprātīgais, kas musina tautu, ļaužu galvas pilda ar visādām valstij bīstamām idejām un cilvēkus bieži padara trakus. 3] Bet pamatā Erodam bija mazsvarīgi, ko Jānis mācīja, bet gan tikai, ka caur to viņš guva labu laupījumu. Tādēļ Erods Jāni neturēja kādā ļoti stingrā apcietinājumā, un pret mērenu samaksu katru laida pie Jāņa cietumā. Pierādīti Kristītāja mācekļi par veselu nedēļu maksāja tikai vienu stateru, kamēr citiem par vienas dienas ilgu apmeklējumu vajadzēja maksāt veselu sudraba grasi. 4] Erods Jānim neaizliedza kādā lielā zālē, kas nu bija pārvērsta par lielu pilsoņu cietumu, sprediķot, cik vien viņš tikai varēja un gribēja, jo tas Erodam ienesa jo vairāk naudas. 5] Erods pats bieži gāja pie Jāņa un pat skubināja, ka viņam tieši tagad gūstā, kur viņš ir pasargāts no priesteriem un farizejiem, jārunā drošāk, nekā iepriekš Betānijas tuksnesī, un sevi dēvēja par Jāņa draugu un aizstāvi. 6] Garā Jānis gan zināja, ar ko viņam Eroda personā ir darīšana, bet viņš tomēr tādu izdevību izmantoja nu savā gūstā turpināja sprediķot, un viņa mācekļiem pie viņa bija brīva ieeja, protams, pret 177

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1