Views
6 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

atnācu uz šejieni —

atnācu uz šejieni — vai jūs gribat doties līdzi? Es jums atļauju brīvi izvēlēties, jo zinu, ka jums ir sievas un bērni, un jums nav viegli tos atstāt. Tomēr neviens, kas Manis dēļ kaut ko atstāj, atstāto nezaudēs, bet gan daudzkārt atkal iemantos.” 2] Uz to Pēteris saka: “Kungs! Tev par prieku es atdotu savu dzīvību, nerunājot nemaz par savu ģimeni. — Tā izdzīvos arī bez manis. Jo es esmu nabags un varu sagādāt viņiem ļoti maz maizes; mūsu zvejošana tikko pabaro viena cilvēka pus muti, nerunājot nemaz par svētīgu uzturu ģimenei! Mans brālis Andrejs arī var to apliecināt. Mēs gan esam dzimuši Betsaidā, bet uzturu mums vajadzēja meklēt šeit, šajā tuksnešainajā, bet zivīm tomēr diezgan bagātajā Jordānas krastmalā, kur tad arī Jānis mūs tagad nokristīja. Bet mūsu tēvs Jonass ir vesels un spēcīgs, tāpat arī mūsu sievas un māsas; turklāt svētība no augšas palīdzēs viņiem iztikt!” Es abus uzslavēju par šiem vārdiem, un mēs devāmies ceļā. 44. Bet Filips bija no Betsaidas, no Andreja un Pētera pilsētas. 3] Ceļā, kas kādu laiku vēl stiepās gar Jordānas krastu, mēs sastapām Filipu, kas tāpat dzimis Betsaidā, viņš jau visā agrumā ar sliktu tīklu Jordānas viļņos meklēja sev brokastis. — Pēteris pievērsa Manu uzmanību viņam un teica: “Ak Kungs! Tas vīrs daudz cieš un ir ļoti nabags, bet, neraugoties uz to, godīgākais un krietnākais vīrs, savā sirdī pilns patiesas dievbijības! Kā būtu, ja Tu arī viņam ļautu nākt līdz?” 4] Uz šo Pētera jauko piedāvājumu Es neteicu neko citu, kā: “Filip, seko Man!” Viņš to nelika teikt divreiz, nometa tīklu savā priekšā un, nejautājot, uz kurieni, tūdaļ devās Man līdz. Tikai ceļā Pēteris viņam sacīja: “Tas, Kuram mēs sekojam, ir — Mesija!” Bet Filips atbildēja: “Mana sirds man to jau teica tajā acumirklī, kad Viņš mani tik mīļi aicināja.” 5] Filips bija neprecējies trūcīgu zvejnieku skolotājs, tā, ka viņš diezgan labi izprata Rakstus un bija personīgi pazīstams ar Jāzepu no Nācaretes, tātad pazina arī Mani un tāpēc zināja ne mazumu no tā, kas bija noticis, Man dzimstot, un Manā jaunībā. Viņš bija arī viens no tiem nedaudzajiem, kas slepenībā cerēja, ka Es izrādīšos apsolītais Mesija; taču, tā kā kopš Mana divpadsmitā dzīvības gada neko brīnumainu vairs neveicu, bet gan dzīvoju un strādāju kā katrs cits pavisam parasts cilvēks, tad ļoti daudzi sāka aizmirst brīnumaino iespaidu, kuru bija izsaukusi Mana piedzimšana; pat toreiz visvairāk aizkustinātie sacīja, ka Mana piedzimšana esot kļuvusi tik brīnumaini slavena tikai, pateicoties pašu par sevi ievērojamu apstākļu un parādību sakrišanai, bet tiem noteikti nav nekāda sakara ar Manu piedzimšanu; arī Manas jaunības ģeniālo būtību Es Savos vīrišķīgākos gados esot tik pilnīgi zaudējis, ka no tās nekur vairs neesot sastopamas pēdas! — Bet Filips un vēl daži nedaudzie sevī stingri cerēja uz mani; jo viņi zināja par Sīmaņa un Annas pravietojumu, kas bija noticis templī Manas apgraizīšanas laikā, un gaidīja no tā lielas lietas. 45. Filips atrod Nātānaēlu un viņam saka: “Mēs esam atraduši To, par kuru Mozus bauslībā un pravieši ir rakstījuši: tas ir Jēzus, Jāzepa dēls no Nācaretes. ” 6] Kad nu Filips, kas Man sekoja, ceļā sastapa Nātānaēlu, kuru bija īpaši meklējis, un kurš tajā brīdī, sēdēdams zem kāda vīģes koka, laboja savus zvejas rīkus, viņš, pilns dedzības, Nātānaēlam sacīja: “Brāli, es jau visu diezgan garo ceļu acīm esmu Tevi meklējis un tagad no visas sirds priecājos, ka esam sastapušies; jo redzi, mēs esam atraduši To, par Kuru Mozus bauslībā un pravieši ir rakstījuši: “Tas tomēr ir Jēzus, Jāzepa dēls no Nācaretes!” 46. Un Nātānaēls viņam saka: “Kas labs var nākt no Nācaretes?! Uz to Filips viņam saka: “Nāc un raugi pats!” 7] Nātānaēls tad kļuva gandrīz nedaudz saīdzis un sacīja: “Kas gan nepazīst slikto nostūri Nācareti?! — Kas gan labs var nākt no šī perēkļa?! — Un (savā ziņā pats par sevi saprotams) vismazāk jau Mesija!” Bet Filips atbildēja: “Es labi zinu, ka šajā ziņā tu vienmēr esi bijis mans pretinieks, kaut gan es tevi simtiem reižu esmu iepazīstinājis ar saviem pamatojumiem. Bet tagad nāc un pats pārliecinies, un arī tu teiksi, ka man ir pilnīga taisnība. 8] Nātānaēls pārdomādams piecēlās un sacīja: “Brāli, tas būtu brīnumu brīnums! Jo vazaņķi no Nācaretes tomēr noteikti ir sliktākie no visas pasaules! Vai par vienu romiešu bleķa gabalu ar nācarieti nevar darīt visu, ko vien grib?! Jo šajā perēklī jau sen vairs nav nekādas ticības nedz Mozum, nedz praviešiem! Īsi, sakot, nācarieti var padarīt, par ko vien tu gribi, un tas jau ir kļuvis par senu parunu, ka saka: “Šis vai tas ir vēl sliktāks par nācarieti!” Un tu saki, ka no turienes ir Mesija, pie Kura tu gribi mani aizvest, lai es Viņu redzētu? — Nu, nu, pie Dieva gan visas lietas ir iespējamas! Paskatīsimies.” 47. Kad Jēzus redz pie Viņa nākam Nātānaēlu, Viņš par viņu skaļi saka: “Redzi, viens īsts izraēlie- 18

tis, kurā nav nekādas viltības!” 9] Ar šiem vārdiem Nātānaēls ar Filipu devās pie Jēzus, kurš pa to laiku, simts soļu attālumā no šīs vietas, bija mazliet atgūlies. Bet, kad abi jau atradās Jēzus tuvumā, viņš skaļi sacīja: “Redzi, viens īsts izraēlietis, kurā nav nekādas viltības.” 48. Nātānaēls Viņam saka: “No kurienes tad tu mani pazīsti?” — Jēzus atbild un viņam saka: “Es tevi redzēju, pirms Filips tevi aicināja, kad tu biji zem vīģes koka.” 10] Nātānaēls, ļoti pārsteigts par šo visai patieso atsauksmi, kura viņam no Manas mutes skaļi nāca pretī, jautāja: “No kurienes tad tu mani pazīsti, ka vari par mani tā apgalvot? Jo manu iekšieni var pazīt vienīgi tikai Dievs un es; bet es nekad neesmu bijis lielībnieks un savu tikumu atklāts cildinātājs. Tātad no kurienes tu zini, kāds es esmu?” — Bet Es viņu uzlūkoju un sacīju: “Es tevi redzēju, pirms Filips tevi aicināja, kad tu biji zem vīģes koka!” 49. Nātānaēls atbild un Jēzum saka: “Rabi! — Tu patiesi esi tas Dieva dēls, Tu esi tas Izraēlas ķēniņš! “ 11] Šī Mana liecība par viņu Nātānaēlu ļoti pārsteidza, un viņš tūlīt ar ļoti satrauktu sirdi sacīja: “Meistar! Neskatoties uz to, ka Tu esi nācarietis, Tu tomēr patiesi esi Dieva dēls! Jā, Tu neapšaubāmi esi ar lielu ilgošanos sen gaidītais Izraēlas ķēniņš, Kas Savu tautu atbrīvos no ienaidnieku nagiem. Ak, Nācarete, cik maza tu biji un cik liela tu tagad kļūsti! Tas pēdējais tiks paaugstināts par pirmo! Ak, Kungs! Cik ātri Tu man devi ticību! — Kā gan tas nāk, ka visas šaubas no manis atkāpušās, un tagad es pilnībā ticu, ka Tu esi tas apsolītais Mesija?” 50. Jēzus atbild un Nātānaēlam saka: “Tu tici, jo Es tev teicu: Es tevi redzēju zem vīģes koka (pirms Filips tevi sauca). (Bet Es tev saku), tu redzēsi vēl lielākas lietas nekā to!” 12] Uz šo Nātānaēla jautājumu Es atbildēju tā, kā to min šis dotais 50. pants, ar to parādīdams Nātānaēlam, ka viņš tagad gan tic, ka Es esmu tas apsolītais Mesija; bet uz tādu ticību viņu pamudinājusi Manī pamanītā gaišredzība, kas var būt vienīgi Dievā, taču piemetinu, ka vēlāk viņš redzēs vēl ko lielāku, bet ar to Es viņam gribu teikt tik daudz, kā: “Tagad tu tici brīnuma dēļ, bet nākamībā tu ticēsi brīvi!” 51. Un Jēzus viņam saka: “Patiesi, patiesi, Es jums saku, — no šī brīža jūs redzēsiet atvērtas debesis un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu!” 13] Un patiesi, patiesi, Es jums saku: no šī brīža jūs visi redzēsiet atvērtas debesis un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu, — tas viss nozīmē tik daudz kā: “Turpmāk, ja jūs no Manis iegūsiet sava gara atdzimšanu, tad atdarīsies dzīvības vārti, un tad, paši kā eņģeļi, jūs redzēsiet tieši caur mani par eņģeļiem atdzimušos un tātad arī šajos eņģeļos par “Dieva bērniem” kļuvušos cilvēkus ejam no nāves uz mūžīgu dzīvību (uz augšu); pretstatā redzēsiet arī daudzus pirmradītos eņģeļa garus no visām debesīm nonākam pie Manis, visas dzīvības Kunga, un staigājam Manās, Cilvēka Dēla, pēdās, — sekojot Jāņa piemēram un liecībai. 14] Tātad tā nu ir pirmās nodaļas pareizā izpratne; bet pēc tā lai neviens nedomā, ka šeit dotā izpratne jau ir visu izsmeļoša! Ak, tas tā nav; bet šī velte gan ir praktisks ceļa rādītājs, pēc kura katrs, kuram ir laba griba, var iekļūt Dievišķās gudrības dziļumos un katrā atsevišķā pantā ieraudzīt un atzīt visādu dzīvības nozīmi. Bet, kā jau teikts, šī velte ir patiesa galvenā mēraukla, pēc kuras viss var tikt mērots un tiesāts. Jāņa Evaņģēlija 2. nodaļa. Kāzas Galilejā, Kānā. Tempļa šķīstīšana. 10. Pirmās un otrās nodaļas sakarība. Kungs ar saviem četriem mācekļiem vecāku namā. Jāzeps ir nomiris. Marijas maldīgās domas par Mesijas darbību. Jēkabs, Jānis un Toms pieņemti par apustuļiem. Mājieni par garīgo atbilstību pie notikumiem kāzās Kānā. Trīs atdzimšanas stadijas. (Jāņa ev. 2:1–5) 1. Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un tur bija Jēzus māte. 1] Ar otrās nodaļas pirmā panta sākumā sastopamo “un” tiek apliecināts, ka abas nodaļas savā starpā ir pilnīgi savienotas, kas kļūst skaidrs jau no apstākļa, ka šīs kāzas notika kādas Jāzepam ļoti drau- 19

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā