Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

16] Jūda saka: “Jau

16] Jūda saka: “Jau atkal? Nu, ja tas tev dara prieku! Šoreiz tas mani, mazākais, nesadusmo, tādēļ, ka es pats saprotu, ka esmu Kungu apgrūtinājis ar ļoti muļķīgu jautājumu—, bet ko es turpmāk noteikti nekad nedarīšu.” 17] Toms saka: “Tad mēs arī kļūsim pavisam labi draugi un brāļi, un es tev vairs neaizrādīšu!” 18] Es saku: “Esiet nu reiz mierīgi; jo Kisjons ir sagatavojis savu mielastu un ņemsim mūsu miesai nepieciešamo spēcinājumu! Pēc mielasta tad jau būs redzams, kas te viss vēl būs darāms. Un tā lai notiek un pie tā lai paliek!” 165. Svētā sabiedrība līksmi kopā esot Kisjona kalnu ganībās. Kisjona jautājums tiem trim eņģeļiem: “Kādēļ cilvēkiem vajag piedzimt? Tīrie eņģeļi, kritušie gari un cilvēki. Miesa nav mērķis, bet gan līdzeklis dvēseles garīgai attīstībai. 1] Nu visi dodas būdās un bauda mielastu un tagad gan vairs nav neviena, kas te nebūtu labā omā, tātad līksms un priecīgs. 2] Pēc mielasta Kisjons saka, ka tagad viņš, ja es tam piekristu, pirms vakara vēl apmeklētu dažas vietas savās ganībās, saviem ganiem dot ir algu un pie tādas izdevības arī redzētu, kā stāv ar viņa aitu ganāmpulku un cik vilnas gani jau sakrājuši. 3] Es saku: “Tu zini, rītu ir pirmssabats, kuru Es vēl vēlētos pavadīt uz šī kalna; bet šodien, tā kā esam ilgi aizkavējušies pie mielasta un diena vēl turpināsies tikai pāris stundas, īsti līksmi paliekam šeit kopā un pārrunājam par dažu labu ļoti svarīgu lietu, un šajā vakarā jums vēl ir daudz kas jāpiedzīvo; tādēļ Es vēlētos, ka šodien mēs paliekam šeit kopā!” 4] Kisjons saka: “Kungs, katra Tavas sirds vēlēšanās man ir svētākais likums! Bet tagad es vispirms tūlīt nāku ar jautājumu, un tas attiecas tieši uz tiem trim vīriem, kuri pirms pāris dienām lielā spožumā no austrumiem pie mums atnāca vairāk pa gaisu lidodami, nekā ar savām kājām aizskardami kalnu. Šie trīs vīri vēl arvien ir mūsu sabiedrībā, runā ar mums, ēd un dzer kopā ar mums, ir ārkārtīgi laipni un pakalpīgi un izskatās tieši kā mēs, izņemot, ka viņiem ir daudz cēlāks stāvs kā mums. 5] Man nu jau liekas, ka viņi vienmēr paliks pie mums, — kas man būtu bezgala patīkami. Es viņus pirmīt apkampu un noskūpstīju, un redzi, viņiem bija kauli un viscaur tik stingra, spēcīga miesa, ka man par to vajadzēja ļoti brīnīties! 6]Bet mans jautājums tātad ir, ka es no Tevis vēlētos uzzināt, kā tā, kas ir iespējams. Iepriekš viņi bija tīri gari un tagad viņi ir tikpat kā miesīgi cilvēki, kādi esam mēs; no kurienes viņi ņēma miesu? Un ja viņi tūlīt mantoja miesu, un kā redzams daudz pilnīgāku kā mēs, vai tad visi cilvēki, ļoti grūtu dzemdību vietā, tāpat nevarētu tikt likti šajā pasaulē?” 7] “Pirmkārt, ja Es tam nolūkam uz šo laiku nebūtu tevi tā sagatavojis, ka tagad tava dvēsele pavisam brīvi savienota ar viņas garu caur miesu var redzēt visu garīgo un to tik labi redz un sajūt, it kā tas būtu dabīgs un tātad stingri ķermenisks, bet kas tomēr ir un paliek pavisam garīgs un tajā nav nekā fiziska, tu tos trīs eņģeļus nevarētu redzēt un miesīgi sajust; 8] Bet katrs cilvēks un katrs gars ir ļoti atšķirīgs caur to, ka vieni gari, kādi šeit tagad ir tie trīs eņģeļi, kopš pirmsākuma aiz brīvas gribas savu brīvību gudri lietoja Manā kārtībā un turpmāk mūžam nekad pret to grēkoja. Bet liela daļa no tavai uztverei neskaitāmi daudziem gariem viņu gribas brīvību izmantoja ļaunprātīgi un caur to ir krituši piedraudētā tiesā; un no tādiem gariem īstenībā sastāv visa šī Zeme un neskaitāmi daudzas citas pasaules, kā Saule, Mēness un zvaigznes. Pēc kāda visā dabā likta nemainīga likuma parādās šīs zemes, kā citu pasauļu, cilvēki, un, proti, pa tev zināmu ceļu, caur iepriekšēju apaugļošanu un sekojošu dzemdēšanu un tā viņiem tikai caur audzināšanu un apmācīšanu vajag kļūt par cilvēkiem un pēc viņu miesas atmešanas tikt izglītotiem par tīriem un pilnīgi brīviem gariem. 9] Tātad kādam no sodības paceltam garam galvenokārt tikai tādēļ tiek dota cilvēka miesa, lai viņš tajā iztur jaunu dzīvības pārbaudījumu kā kādā pavisam paša pasaulē, tad tu tagad pavisam viegli saproti, ka jau pilnīgiem gariem miesīgs ķermenis būtu pavisam nevajadzīgs, pie kam miesa ir tikai līdzeklis, bet mūžam nav un nevar būt nekāds mērķis, tā kā beigās tak viss atkal kļūst tīri garīgs un nekad vairs netaps materiāls. 10] Es tev saku: “Ja visi pasaules tiesā turētie gari caur miesas ceļu ir kļuvuši par tīriem gariem, šī Zeme un šīs īstenībā pavisam fiziskās debesis, kā Saule, Mēness un visas pasaules reiz izzudīs; bet tīrie gari paliek mūžam un mūžam nevar izzust, tāpat kā nezudīšu Es un Mans Vārds. — Saki Man, vai tu to 200

labi aptvēri un saprati?” 166. Kisjona izbrīns un Kunga dotās gaismas laba izpratne. Par Ādama radīšanu. Par vīrieša un sievietes būtību. Kritusī sieviete un viņas sliktā ietekme uz vīrieti. Cilvēces pagrimums. Par Kunga tapšanu par cilvēku un atpestīšanu. 1] Kisjons saka: “Ak Kungs, ak, Kungs, tas ir tāds gudrības dziļums! Kurš jebkad kaut ko līdzīgu ir dzirdējis? Jā, tādu izskaidrojumu patiesi var dot tikai Dievs! Te Zemes visu gudro gudrība ir visas niecības pilnīga niecība! Nē, tas mirstīgam grēciniekam, kāds te pilnā mērā esmu es, uz reizi tomēr ir par daudz! 2] Caur šo atklāsmi, kā caur kādu tā saucamo brīnuma zizli man kļūst skaidra un pavisam labi saprotama visa radīšanas vēsture! 3] Tagad saprotu, ko nozīmē tas: Dievs no māliem radīja Ādamu, kā pirmo šīs Zemes cilvēku! Dievs pēc Savas mūžīgās kārtības tā gribēja, ka Zemē sodībā sagūstītiem gariem no Zemes, kas viņus tur gūstā, un, proti, no tās viegli pakļāvīgajiem māliem, jāveido ķermenis pilnīgi atbilstoši pēc garīgās formas, kurā viņi var brīvi kustēties, atkal iepazīt viņu es un no tā Dievu un tādā veidā brīvi pakļauties dievišķai kārtībai, lai caur to nokļūtu pie viņu pirmatnīgās dabas, proti, kļūst tīri pilnīgi gari, tātad — kā te ir šie pirmeņģeļi! 4] Jā, jā, tagad man pēkšņi viss kļūst skaidrs! — “Sieva”, ir sacīts, “tika radīta no Ādama ribas”, cik skaidrs tas ir atkal! — Kā kalni tak noteikti ir stingrākā un tātad atbilstoši arī stūrgalvīgākā Zemes daļa un tādā veidā sevī arī ietver stūrgalvīgākos garus, tāpat arī pirmā, kā arī visu turpmāko vīru kaulos zināmā mērā novietojušos vīra stūrgalvīgākā daļa, kas ir pilnīgā atbilstībā ar Zemes kalniem. 5] Vīra stūrgalvīgākais garīgais, tas vairāk jutekliskais, iedomīgais un augstprātīgais, caur Dieva gudrību un varu tika no vīra atšķirts un attēlota kādā vīram līdzīgā sievišķā formā, kas, kā no vīra izcēlusies, ar viņu ir dzīvā atbilstībā un caur to un caur dzemdināšanas aktu pēc Dieva visuvarenā gribas ir spējīga sevī pamodināt dzīvu augli un tā, ka viņai, kā garīgi vīra cietākai daļai, tiek uzliktas lielākas ciešanas, savu garu tāpat var pilnveidot, kā vīrs savu maigāko, — caur ko tad pēc rakstiem arī var notikt un notiek, ka beigās vīrs un sieva kļūst VIENS. 6] “Jo izteiciens, ka vīram un sievai tad ir VIENA miesa, tak noteikti nenozīmē neko citu, kā: kaut gan sievas būtība ir vīra stūrgalvīgākā daļa, tad caur procentuāli spēcīgāku pārbaudījumu beigās viņa jau tāpat top pilnīgi līdzīga vira garīgi maigākai daļai, un tas ir tas, ko te izsaka tas, ka vīram un sievai ir VIENA miesa — Ko Tu, ak, Kungs, saki uz to? Vai es šo lietu esmu sapratis aptuveni pareizi, vai nē?” 7] Es saku: “Pavisam labi un pareizi! Tā tas ir un tā arī patiesā garā rakstiem būtu jātiek lasītiem un saprastiem, tad ar visiem cilvēkiem būtu labi runāt un no Debesīm darboties vienīgam viņu labumam! Bet ja cilvēki, un, proti, vispirms sievietes, caur viņu otrreizējo brīvās gribas ļaunprātīgu izmantošanu, tagad nogrimst visā juteklībā, viņu no Sātana mantoto skaistāko miesu sāk tiku tikām greznot un aiz viņu egoisma ir kļuvušas klīrīgas, lepnas un piktas un caur to maigāko vīru spiež ieskriet viņu tīklos, un viņam, lai tiktu no sievietēm uzklausīts, pavisam labprātīgi un kā pakļautam vajadzēja sākt dejot pēc viņu valdonīgās stabules un beigās tajā pat atrada sevišķu labpatiku, ja viņš no sievas īsti sātana viltības bija savaldzināts. 8] Bet caur to tad arī viņš krita no visām viņā uzdīgstošām debesīm, tādēļ kļuva drūms, saldkaisls, egoistisks, iedomīgs un varas kārs un tādā veidā kopā ar sievu kļuva tīri velna! 9] Laiku pa laikam gan viņa gars, caur mīlestību uz dzīvības atmodināšanu, mudināja vīru, ka lai viņš lasa rakstus un vēro Dieva lielos darbus! Daudzi tā arī darīja, pie kam iepriekš vairāk vai mazāk bija atbrīvojušies no sievu tīkliem. Bet tas tieši daudz nepalīdzēja; jo viņi rakstus vairs nesaprata tādēļ kā viņi paši ir kļuvuši gļēvi materiāli, tad viņi burta materiālo jēgu tūlīt paņēma par pilnīgi derīgu zelta monētu un tā Dieva Vārdu padarīja par riebeklību un Dieva templi par tīrāko slepkavu bedri! 10] Es saku tev un jums visiem: Līdz šim laikam ir nonācis tik tālu, ka visi cilvēki būtu pilnīgi pazuduši, ja ne Es, Pats Kungs, nebūtu nācis šajā pasaulē, lai jūs atbrīvotu no sātana jūga un tā mūžīgas samaitāšanas; un Man Pašam vajadzēs darīt ārkārtējāko, lai iesākumā tikai nelielāko cilvēku daļu paceltu pareizā Debesu gaismā. 201