Views
4 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

var būt, kas tad būs

var būt, kas tad būs ar mums?” 16] Rhiba saka: “Tas ir jautājums, kuru šajā lietā pavisam nevar uzstādīt! Vai viņš ir vairāk, jeb vai viņš var būt vairāk kā kāds cilvēks. Kurš tad starp mums līdzinās pagāniem, kuri nezina, kas ir Dievs un tādēļ ārkārtējus cilvēkus, kā pat arī dažus īpašus dzīvniekus tur, godina un pielūdz kā dievus? 17] Vai tad šis Nācarietis ir vairāk kā kāds savā veidā nepārspējams ārkārtējie lielisks cilvēks, ģēnijs? 18] Ja viņš gribētu palikt tas, kas viņš ir, un savu mākslu pielietotu cilvēku labumam un viņus arī dažās labās lietās , kurās cilvēki ir akli un kuras maz vai nemaz neizprot, pamācītu, tad viņam būtu neatvietojama vērtība un tā zeme, kas viņu skaitītu par savu iedzīvotāju, būtu apskaužama. Bet viņam niez pēc Dāvida troņa, kroņa un zižļa, un tas viņu padara nicināmu pie visiem īstiem un tīriem jūdiem, kuriem vēl ir senais gars visas parādības cilvēka dzīvē ņemt un aptvert pareizā gaismā un viņi nevar tik viegli tikt vesti aiz gaismas, kā pagāniski muitnieki un grēcinieki! 19] Ko tad te arī cilvēcei līdz caur tāda veida žilbinošām mācībām tikt sadalītai dažādās sektās, kuras tad tikai dažādas ticības dēļ viena otru ienīst — vairāk kā mežonīgus plēsīgus meža dzīvniekus?! Kas ir pie senās ticības, ienīst neticīgos un tie senticīgos, un tā kāda tāda reliģija vienmēr panāk pretējo no tā, ko tā sludina; draudzības, mīlestības un miera vietā tā bieži panāk nesamierināmāko naidīgumu un trakojošākos karus! Un tie ir bijuši vienmēr vienādie visu reliģiju atjaunošanu uz Zemes augļi! Bet ja augļi, kā to māca visu laiku pieredze, pēc tādiem notikumiem vienmēr ir tie paši, tad mums, apskaidrotākiem cilvēkiem un tautas vadoņiem, ir neatliekams galvenais pienākums tādiem atjaunotājiem priekšlaicīgi aizsprostot ceļu, uz kura tūkstošiem draud bojāeja un samaitāšana. Vai tad nav labāk, ja no pasaules tiek aizgādāts viens tāds varaskārs mags, nekā tad īsā laikā caur tādu savādnieku vadītiem vajag iet bojā daudziem tūkstošiem?!” 172. Kāda cita farizeja, izdziedinātā Tobija, laba atbilde. Viņa godīgā liecība par Jēzu, Viņa svēto Mācību un Viņa dievišķajiem darbiem. Par tempļa ļaunumu. Lāsta pravietojums jūdiem. 1] Kāds cits saka: “Ja mēs šo lietu aplūkojam no tīri šīs pasaules viedokļa, tev nav netaisnība; bet ja pēc nāves cilvēka dvēselei ir vēl viena dzīvība, ko es vēl nekad neesmu apšaubījis, tad visiem šiem pasaulīgajiem aprēķiniem un attiecībām nav nekādas vērtības, un tad šis Jēzus ir Saule cilvēka gara naktij un rāda mums pareizo ceļu, uz kura mēs jau mūsu miesās varam skatīties lielajā viņpasaulē un no Tēva mājām ņemam brīnišķu barību mūžīgai dzīvībai! 2] Un Viņš to māca un aklajiem cilvēkiem grib rādīt, kā gaiss tūlīt var dot un tam vajag dot maizi un vīnu, tātad patiesu ēdienu no Debesīm, kā to pirms pāris dienām pakalnā visi redzējām un no tā ēdām un dzērām. 3] Ka senā nakts vienmēr cīnās un tai vajag cīnīties ar austošo dienu, to mums māca ne tikai cilvēku vēsture, bet gan arī visu lietu daba, kā tas ikdienas mūsu acu priekšā notiek un norisinās; bet tā tieši ir Dieva kārtība, pieļāvums un griba, pret kuru nekāda pasaules vara vēl nekad neko nav panākusi. 4] Ko tu tad gribi darīt, ja šis no Dieva noteikts visapgarotākais Jēzus ar savām domām tevi satvertu un Tevi pilnīgi iznīcinātu, kādu opozīciju tu viņam tad piedāvātu? 5] Klausies tu! Cilvēks, kuram uz vienu mājienu paklausa jūra, visi ļaunie un labie gari, — cilvēks, kurš mirušos atkal atsauc dzīvē un katru, lai cik ieilgušu un ļaunu slimību izdziedina bez zālēm tikai caur savu gribu, drīkstētu gan būt kas vairāk, kā tikai kāds maģiju apguvis ģēnijs! Tu tak kopā ar mani bieži esi redzējis un novērojis magus. Kā viņi ir pilnīgi apkrauti buramām zīmēm, buramiem vārdiem, amuletiem un burvju nūjām un par katru sīkumu, ko viņi paveic, vienmēr saceļ lielu brēku. 6] Bet šim Jēzum nav ne kāds amulets, ne arī kas cits buršanai piemērots, arī nekādas burvju ziedes, nekādas zināmas zāles un saknes un pavisam nav kāds sevī noslēgts mistisks ar savām īpašībām plātīgs, bet gan pavisam atklāts, labsirdīgs un ļoti pretimnākošs pieklājīgs cilvēku draugs un pats ir cilvēks pilnīgākā ideālā nozīmē. 7] Viņš nestaigā ar nokārtu galvu, bet gan vienmēr ir labā garastāvoklī un viņa vārdi plūst kā medus un piens; un tomēr pie visas viņa vienkāršības visbrīnumainākā veidā notiek viss, ko vien viņš tikai vienmēr grib! Es esmu stingri pārliecināts, ka tikai caur savu gribu viņš varētu radīt kādu jaunu zemi! Es viņu pazīstu gandrīz jau kopš viņa dzimšanas un varu tev teikt., ka viņš jau kā pāris gadus vecs zēns 208

veica to pašu, ko mūsu acu priekšā tagad veic kā vīrs! 8] Bet ja mūsu priekšā viens cilvēks veic darbus, kādi ir iespējami vienīgi tikai Dievam, kam tad pēc tam mani jākavē tādu cilvēku uzskatīt par Dievu? 9] Es pēc izcelsmes esmu galilietis un jau vairāk nekā 70 gadu vecs, vairāk kā 40 gadus izpildu priestera amatu un kopš 30 gadiem man bija ļoti slikta redze. Ar vienu aci jau biju pavisam akls un ar otru aci visu redzēju izplūdušu un neskaidru. No daudziem ārstiem, kas no visām pasaules malām nāca uz Kapernaumu un viņu mākslā sevi uzdeva gandrīz vai par pārdabīgām būtnēm, savaldīja čūskas un plēsīgus zvērus, putniem nogrieza galvas un vienā acumirklī tās pieaudzēja, īsi, veica patiesus brīnumus, es par dārgu naudu savām acīm pirku zāles un tās lietoju precīzi pēc priekšraksta; bet nekas nepalīdzēja! 10] Pirms pāris stundām, tūlīt pēc vakariņām, viņš bez kādām zālēm caur vienu vārdu man tā palīdzēja, ka es ar abām acīm tagad redzu tik labi un skaidri, kā var būt neviens no jums! 11] Uzmeklējiet vēsturē, vai Zeme jebkad nesusi cilvēku, apbruņotu ar tādu brīnumspēku un varu! Mozus caur Dieva Varu, kas viņam bija piešķirta caur viņa ticības spēku, gan ir daudz darījis, kā reiz Ābramam lielais apsolījums! Bet cik niecīgi ir Mozus brīnumdarbi pret šiem, kurus mūsu acu priekšā tagad veic šis Jēzus! 12] Un jūs pilnīgi noturat sapulci, kā jūs viņu varētu dabūt nost no ceļa! Fui! Tas ir nekrietni no jums, un jūs pelnāt ar Dieva soda rīksti uz mūžību tikt uz stingrāko pārmācīti! 13] Patiesi, šajā Jēzū, šķiet, pilnībā piepildās tas, ko lielais pravietis Jesaja pareģoja par dižāko Dieva kalpu, kad viņš teica: 14] “Redziet, tas ir Mans kalps, kuru Es esmu izraudzījis un kas ir Mans mīlulis, pie kā manai dvēselei ir labs prāts; Es gribu uz viņu likt Savu Garu, un viņam pagāniem jāpasludina tiesa. Viņš nekliegs un nestrīdēsies, un uz ielām nedzirdēs Viņa kliedzienus. Viņš nesalauzīs ielauztu niedru un neizdzēsīs kvēlojošu dakti, kamēr Viņš neizved tiesu uz uzvaru, un pagāni cerēs uz Viņa vārdu!”(Jesajas 12:12) 15] Ja Viņš gribētu troni un zizli, pie debesīm, Viņam tam vara būtu pārpilnam! Jo ja Viņš caur Saviem neredzamiem kalpotājiem vienā acumirklī no visiem pasaules apvidiem var likt sanest kopā savus mācekļus, ko mēs tak ar pašu acīm redzējām, tad Viņš arī tikpat labi varētu uz šīs zemes liekt sanest kopā visus valdniekus un pavisam vienkārši izskaidrojot viņiem teikt: “Es esmu tas Kungs un jūs visi uz mūžību esat beiguši valdīt! Ja jūs gribat būt Mani kalpi, tad jūs varat pie Manis palikt; bet ja jūs to negribat, tad taisieties prom no Manis un ejiet bojā! 16] Bet Viņš, Kas pilnīgākā nozīmē ir visvarens, mums visiem pat piedraudēja, ja mēs par visu to, kas te notika, tur lejā atstāstām vienu vārdu! Tātad Viņš pavisam nemeklē pasaules slavu un godu, bet gan vienīgi grib cilvēku garīgu krietnumu un pilnību. Viņš tātad starp cilvēkiem grib dibināt tikai kādu garīgu valsti un viņus, kuri vairs nezina, no kurienes viņi ir, atkal atvest atpakaļ pazaudētajā paradīzē! Un tādēļ mums Viņu, ja tas būtu iespējams, jāgrib aizgādāt no šīs sliktās pasaules? Nē un nemūžam! Lai nolādēts tas, kam krūtīs rosās tādas domas! 17] Nekad zeme nav nesusi lielāku cilvēku draugu, nekad kādu, kas būtu nesavtīgāks, kāds ir Viņš, un jūs gribat pie Viņa likt savas rokas! Jautājiet sev paši, kāda gara bērni jūs esat, un sātans, mājodams jūsu krūtīs, jums teiks un jums atbildēs: “Es esmu jūsu tēvs!” 18] Kādam tad jāizskatās jūsu Mesijam? Vai it kā jūs? Jeb vai Viņam jāuzstājas kā tūkstoškārtīgam Simsonam un ar Simsona ieroci ar vienu cirtienu tūlīt jānosit miljoniem cilvēku un tad ne Sevi, bet gan jūs jāsēdina valdnieka krēslā tad jāļauj jums pār Viņu valdīt un sevi jāpadara par jūsu nastu nesēju ēzeli, kamieli, sargsuni, cīnītāju lauvu tuksnesī pret jūsu ienaidniekiem, par ērgli, kas ar savām asām acīm no augšas lejā pasludina darītu zināmu, no kurienes jums tuvojas ienaidnieks, lai tad jūs pilnīgākā mierā varat aprīt visas pasaules laupījumu un nodoties miesas kārei ar visas zemes skaistākām jaunavām? Tas jums būtu īstais Mesija! 19] Jūs gribat būt kungi un Mesijam jābūt jūsu kalpam! Jūs gan vēlaties tādu Mesiju! Bet ja jums Mesiju vajag dēvēt par Kungu, tas jums negaršo, un tādēļ jūs Viņu gribat novākt no ceļa! 20] Skatieties un savām sirdīm jautājiet, vai ar jums burtiski tā neizskatās, un jūsu sirdis jums atbildēs ar skaļu “jā”! 21] Bet ja Es būtu runājis nepareizi, tad sakiet Man, kā tad jāizskatās jūsu Mesijam un kādām īpašībām viņam jābūt? 22] Tas ir kauns mums, kas mēs sevi dēvējam par Visaugstākā bērniem, un pagāni, muitnieki un 209

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1