Views
3 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

dzīgas ģimenes namā,

dzīgas ģimenes namā, un jau pieminētā trešā diena, proti, skaitot no dienas, kad Es ar maniem, līdz šim notikumam tikai ar četriem, mācekļiem atstāju Betāniju un pēc tam veselu dienu šo Savu četru mācekļu sabiedrībā pavadīju Jāzepa, kurš gan vairs nebija starp dzīvajiem, mājās pie Manas miesas mātes Marijas, kura kopā ar Maniem brāļiem, protams, pielika lielākās pūles un centību, lai mūs pēc iespējas labāk pamielotu. 2] Jo savā sirdī Marija labi zināja, ka tagad ir pienācis Mans laiks sākt uzstāties un darboties kā apsolītajam Mesijam. Bet arī viņa nezināja veidu, kādā izpaudīsies Mana darbība. Pagaidām arī viņa vēl ticēja romiešu pilnīgai padzīšanai un Dāvida varenā troņa atjaunošanai un tā nesatricināmajai un neuzvaramajai dienišķi diženajai autoritātei, kas no tā laika nekad nebeigsies. 3] Labā Marija un visi mani laicīgie radi Mesiju vēl aizvien stādījās priekšā kā romiešu un citu Apsolītās Zemes ienaidnieku uzvarētāju; jā, labākajiem par apsolīto Mesiju bija gandrīz tāds pats priekšstats, kā šajā laikā daudzi no citādi godīgo vidus nepareizi stādās priekšā tūkstošgadīgo valstību. Bet te vēl nav laiks dot viņiem kādu citu priekšstatu. 4] Tātad, ja jau Manis paša mājinieki, sākot ar Mariju, bija šāda priekšstata par nākamo Mesiju iedvesmoti, tad arī ar pilnām tiesībām ir pieņemams, ka citām draudzīgām ģimenēm tas nevarēja būt labāks. 5] Tieši šī iemesla dēļ tad arī daudzās ģimenēs Man tika dāvāta lielākā uzmanība, kā, dabīgi, arī visiem tiem, kurus Es dēvēju par Maniem mācekļiem, un tādēļ arī Jēkabs un Jānis nolēma kļūt par Maniem mācekļiem, lai tad kopā ar Mani valdītu pār zemes tautām. Jo arī viņi jau daudz ko bija aizmirsuši, ko Es viņiem bieži un diezgan skaidri biju pareģojis Savā bērnībā. 2. Bet arī Jēzus un Viņa mācekļi bija aicināti kāzās. 6] Tātad Es visas Nācaretes apkārtnes, jā, gandrīz visas Galilejas labākajos namos biju izdaudzināts kā drīzs atbrīvotājs no romiešu jūga, kaut gan bija pagājuši tikai daži mēneši, kopš Es atkal sāku veikt dažus uz to norādošus pasākumus, tā, ka līdz ar to tāpat kā dažs labs, kas kopš 18 gadiem it kā iemidzis un aizmirsts, draudzīgos namos atkal sāka iegūt dzīvību, atdzīvojās arī ar Manu personu saistītais apsolījums. Tāpēc Es kopā ar Saviem mācekļiem, Savu māti Mariju un daudziem citiem radiniekiem un paziņām pat tiku ielūgts Kānā kādās ļoti ievērojamās kāzās, kurās gāja ļoti jautri un līksmi, tā, ka tie četri mācekļi no Betānijas Man izteica piezīmi: 7] “Kungs, šeit dzīvo ievērojami labāk, nekā Betānijā! Nabaga Jānis arī būtu ļoti priecīgs, ja viņš savas pavisam līdz izmisumam sliktās barības, kura galvenokārt sastāv no nedaudz pasautētiem siseņiem un kameņu medus, vietā kaut reizi savā dzīvē varētu baudīt tādu mielastu!”(Šajā apvidū, kā arī Arālijā, ir kāda baložu lieluma siseņu suga, kur tiek sagatavota un ēsta tāpat kā pie mums vēži.) 8] Uz to Es viņiem atbildēju: “Kādēļ Jānim tagad tā vajag dzīvot, to jūs vēl nevarat saprast; bet viņam tā vajag dzīvot, citādi nepiepildītos Raksti. Drīz vien viņš nāks labākā dzīvē. Jeruzaleme viņam vairs ilgi neļaus darboties tuksnesī; no šī brīža viņš ies mazumā, lai kāds cits ietu lielumā. 9] Bet kas ir ar to mācekli, kas ar tevi, Andrej, vispirms bija pie Manis? Vai viņš atnāks vēlāk, jeb vai paliks Betanijā?” Andrejs sacīja: “Redzi, viņš jau nāk, viņam vēl bija šis tas kārtojams.” — Es teicu: “Tā tas ir labi. Jo tur, kur ir viens Kevas, tur vajag būt arī vienam Tomam.” Andrejs sacīja: “Jā, tas ir viņa vārds! Godīga dvēsele, bet arvien pilns bažu un šaubu; bet, ko viņš reiz satver, no tā viņš arī nekad neatsakās, kaut gan viņam ir visai devīga sirds. Tādas savas devības dēļ viņš arī dabūja šo palamu. — Viņš nāk, Kungs, vai man šo dīvaini jāsauc iekšā?” Es saku: “Jā, dari tā! Jo, kas nāk Manā Vārdā, tas lai ir aicināts kā viesis uz kāzām!” 3. Un, kad vīna pietrūka, Marija saka Jēzum: “Viņiem nav vīna!” 10] Pēc toreizējās paražas katrs jauns viesis bija jāapsveic ar biķeri vīna. Bet Marija jau kādu laiku bija manījusi, ka vīna krājums ir izdzerts, un tātad viņa arī redzēja, ka jaunatnākušo viesi nemaz nevarēs apsveikt pēc pastāvošās paražas; tādēļ viņa Man slepeni sacīja: “Mans mīļais dēls, tā savā ziņā būs nepatīkama situācija. Viņiem vairs nav vīna! Tu gan varētu to sagādāt (mazākais, šim jaunatnākušajam)?” 4. Jēzus viņai saka: “Kas man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi.” 11] Uz to Es visu viesu priekšā, bet, protams, ļoti maigā balsī, Marijai devu ļoti divnozīmīgu atbildi un toreizējā, sevišķi ap Nācareti pieņemtā paraduma dēļ viņai sacīju: “Sieva (māte), kāda Man un tev tur daļa! Vēl nav Mana kā aicināta viesa kārta rūpēties par vīnu, Mans laiks vēl nav pienācis! — Proti, tajā laikā un apvidū katram aicinātam kāzu viesim kā brīvprātīgu nodevu vajadzēja atnest vīnu. Bet bija jāievēro zināma kārtība, pēc kuras vispirms tika izlietota pirmo radinieku dāvana, un tikai tad, kad tā 20

izbeidzās, tikai tad pēc kārtas tika ņemtas aicināto ne asinsradinieku dāvanas.) Bet, tā kā Marija zināja, ka viss vīna krājums jau iztērēts, viņa vērsās pie Manis, sevišķi tāpēc, ka tagad bija atnācis jauns viesis un viņa apsveikšanai vairs nav ne piliena vīna, un it kā uzaicināja šoreiz parasto kārtību izlaist. Jo tādos gadījumos pieņemtās labās paražas mātei nozīmēja ļoti daudz. Bet, kaut gan Es ne sevišķi tām klanījos, tomēr viņa mani pazina, ka Es nekad neatstāju neizpildītu to, ko viņa reiz bija vēlējusies. 5. Viņa māte saka sulaiņiem: “Ko Viņš jums teiks, to dariet!” 12] Tātad labā paļāvībā uz Mani viņa vērsās pie galda sulaiņiem un viņiem teica: “Ko mans Dēls jums teiks, to dariet!” 13] Tieši tiktāl sniedzas šo otrās nodaļas pantu vēsturiskais saturs; bet šī vēsturiskā notikuma robežās, jeb, tā teikt, aiz tāda notikuma jau slēpjas garīga un tādēļ pravietiska nozīme, kura ir visai viegli atrodama, izmantojot iekšējo domāšanas spēju. 14] Kam gan var palikt nepamanīts, ka pastāv uzkrītoša līdzība starp šīm kāzām, kuras notika trešā dienā pēc Manas pārnākšanas no Betānijas tuksneša un starp Manu augšāmcelšanos, kura arī tāpat notika trešā dienā pēc Manas krustā sišanas? 15] Tātad ar šīm kāzām pravietiskā garā tika parādīts tas, kas pēc trim gadiem notiks ar Mani un tāpat arī mazliet plašākā nozīmē tas, ka pēc trim gadiem Es ar visiem Saviem piekritējiem un patiesiem mīlētājiem kā Mūžīgais Līgavainis katrā ziņā un droši svinēšu patiesās kāzas viņu atdzimšanā uz mūžīgu dzīvošanu. 16] Bet vispārīgā praktiskā nozīmē šis kāzu notikums, kas — ņemiet vērā! — notika trešajā dienā pēc Manas atgriešanās no tuksneša, apliecina arī tās trīs stadijas, kuras izejamas katram cilvēkam, lai nonāktu līdz gara atdzimšanai jeb līdz Mūžīgas Dzīvības kāzām lielajā debesu Galilejas Kānā. 17] Šīs trīs stadijas ir: vispirms miesas savaldīšana, tad dvēseles šķīstīšana ar dzīvu ticību, kurai, protams, vajag izpausties mīlestības darbos, jo citādi viņa ir nedzīva, un, visbeidzot, gara atmodināšanā no miesas kapa, kurai noteikti ir dota pārdomāti atbilstoša līdzība stāstā par Lācara atmodināšanu. Kas par šo apgaismojumu nedaudz pārdomā, tas viegli orientēsies visā turpmākajā. 18] Tā kā mēs tagad garīgo nozīmi, proti, aprakstīto notikumu simbolisko jēgu, esam šeit atrisinājuši, atgriezīsimies atkal atpakaļ pie šo kāzu tālākās norises un šī notikuma beigās apskatīsim tā atsevišķas līdzības. 11. Notikumi kāzās Kānā. Brīnums ar vīnu. Pētera apliecinājums. Tā Kunga liecība par savu misiju. Pētera nozīmīgais tosts. Atbilstību mājieni. (Jāņa ev. 2:6–11) 6. Pēc jūdu šķīstīšanās un paražas, tur bija noliktas sešas akmens ūdens krūzes; bet katrā no šīm krūzēm sagāja divi līdz trīs mēri. 1] Pēc tam, kad Marija bija sacījusi sulaiņiem: “Ko Viņš jums teiks, to darāt,” — tad Es arī sacīju sulaiņiem, lai viņi piepilda pilnas ar ūdeni tās sešas akmens krūzes, kuras bija domātas, lai pēc jūdu paražas šķīstītos. Nācarieši un kānieši vairs nepiešķīra šim paradumam pārāk lielu nozīmi, tāpēc arī krūzes te bija noliktas vairāk parādei, nekā noteiktai lietošanai, un ikkatrā sagāja 2 līdz 3 mēri. 7. Jēzus saka: “Piepildāt krūzes ar ūdeni!” — Un viņi tās piepildīja līdz malām. 2] Sulaiņi to tūlīt darīja, bet vairāk domādami, ka tas vajadzīgs tāpēc, lai jaunatnākušais viesis pēc senās paražas varētu mazgāties un šķīstīties. — Viesis ienāca un tika nosēdināts pie galda, iepriekš nenomazgājis rokas. Tas nu dūrās acīs sulaiņiem un viņi viens otram apjautājās: “Kāpēc tad mums šīs smagās krūzes vajadzēja piepildīt ar ūdeni? Tas viesis tās nemaz nelieto, un mums tas sagādāja nevajadzīgu darbu!” — Uz to Es viņiem saku: “Kāpēc tādu darbu? Vai tad jūs iepriekš nedzirdējāt, ko Marija Man teica, proti, ka viesiem vairs nav vīna? Bet, kaut gan Mans laiks ne pēc parašas kārtības, ne garīgi nav pilnīgi pienācis, Es, lai parādītu Tā godību, par Kuru jūs sakāt, ka Viņš esot Jūsu Tēvs, bet Viņu vēl nekad neesat pazinuši, tomēr to ūdeni tajās krūzēs, nevis ar burvju spēka palīdzību, bet vienīgi tāpēc, ka Dieva spēks ir Manī, esmu pārvērtis par vīnu.” 8. Un Jēzus tālāk uz sulaiņiem saka: “Smeliet un nesat ēdienu pārzinim!” Un sulaiņi to tūlīt darīja. 3] “Ņemat nu vienu pilnu biķeri un vispirms nesat to ēdienu pārzinim (pavāram) nogaršošanai; lai viņš par to nodod savu spriedumu” — Sulaiņi, pavisam apjukuši par tādu ūdens pārvēršanu, tūlīt aizne- 21

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā