Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

9] Bet, tā kā tajā

9] Bet, tā kā tajā laikā uz Jeruzalemi vienmēr devās daudz ļaužu, arī daudz pagānu, kuri tur pirka un pārdeva visādas preces, kā darba rīkus, audumus, lopus un dažādus augļus, tad šie svētki tajā laikā savu svētīto nozīmi bija pilnīgi pazaudējuši. Peļņas kāre pat priesteriem lika par ievērojamu atlīdzību šajā laikā tempļu pagalmus un priekštelpas izīrēt tirgoņiem, vai nu jūdiem, vai pagāniem, tā, ka kāda tempļa izīrēšana uz svētku laiku ienesa peļņu pāri par 1000 sudraba monētām, kas toreiz bija ļoti liela un nozīmīga summa un, salīdzinot ar lietu vērtību, bija vairāk vērta, nekā tagadējā laikā 100 000 guldeņu. 10] Minētajā laikā Es gāju augšup uz Jeruzalemi, kuras augstais priesteris bija Kaifasa. — Viņš šo titulu, kas, protams, bija ļoti ienesīgs, prata piesavināties vairāk nekā uz vienu gadu, jo Mozus bauslības ievērošana tajā laikā bija nogrimusi vistukšākajā ceremonijā un patiesībā neviens priesteris tai nepiešķīra lielāku nozīmi, kā pirms simts gadiem uzkritušam sniegam, bet, lai nabaga tautu tā īsti apvārdotu, tā bija sasniegusi visaugstāko kulminācijas punktu. 11] Priesteris pat tempļa iekšējā daļā zināmas vietas izīrēja baložu pārdevējiem un dažiem sīknaudas mainītājiem. Tie, kuriem bija vajadzīga sīkāka nauda, par zināmu atlīdzību varēja pie šiem sīknaudas mainītājiem to iemainīt pret sudraba monētām, romiešu zelta monētām un pret romiešu lopu naudu (penia); romiešiem bija īpaša nauda lopu pirkšanai. Kāds dzīvnieks bija attēlots uz šādas monētas, tādu par to varēja iegādāties, pieņemot, ka īpašniekam šāds mājlops bija pārdodams. Par šo naudu gan varēja dabūt arī cita kursa naudu, tikai tādā gadījumā atlīdzība augļotājam bija lielāka, nekā cita veida naudai. 13. Tirgošanās neģēlības Lieldienu svētkos. Pētera un Nātānaēla dusmas. Vecā jūda liecība par tempļa neģēlībām. Kunga veiktā tempļa šķīstīšana. (Jāņa ev. 2:14-17) 14. Un Viņš atrada templī sēžam tos, kuriem bija pārdodami vērši, jēri un baloži, un naudas mainītājus. 1] Tātad, kad Es atgriezies Jeruzalemē, atradu, ka lopu un to pārdevēju dēļ cilvēki tikko vairs iedrošinās ieiet templī, jo viens otrs vērsis dažkārt saniknojās un ievainoja cilvēkus, kā arī salauza Dievam svētītas lietas un gandrīz neviens no cilvēkiem, kas apmeklēja templi, nevarēja panest tur valdošo smaku un troksni, turklāt nereti pazaudēja visu savu nepieciešamo mantu. Tāda negantība beidzot sāka Mani ļoti nomākt, un arī Pēteris un Nātānaēls Man teica: “Kungs, vai Tev vairs nav nekādu zibeņu un pērkonu? Paskaties turp! Tie nabaga cilvēki raud tempļa priekšā; viņi nāk no tālienes, lai dotu Dievam godu, bet vēršu un jēru dēļ, ar kuriem templis ir kā piebāzts, nemaz nevar ienākt iekšā, un daudzi, kuri ar pūlēm templī ienāca un atkal no tā izgāja, žēlojās, ka viņi tur iekšā tikuši pilnīgi aplaupīti un no smirdoņas gandrīz vai nosmakuši. — Ak, tas gan par daudz un slikti. Tik ļaunām nekārtībām vajag tikt izbeigtām, jo tas jau ir daudz vairāk par Sodomu un Gomoru!” 2] Šajā runā noklausījās kāds vecs jūds, pienāca klāt un sacīja: “Mīļie draugi, jūs nezināt visu; bet es pirms trim gadiem pats biju vienkāršs tempļa kalps un tur pieredzēju lietas, kuru priekšā mani pārņēma šausmas!” 3] Es sacīju: “Draugs, paturi to pie sevis, Es zinu par visu, kas te ir noticis. Vari būt pārliecināts — mērs ir tapis pilns un vēl šodien jums jāredz pār templi valdām Dieva varu un dusmas. Bet tagad uz kādu brīdi aizejiet prom no tempļa vārtiem, lai jūs netiktu ievainoti, kad Dieva vara drīz dzīs ārā no tempļa ļaundarus, pēc tam viņi tādas negantības vairs neiedrošināsies darīt!”. 4] Tad šis jūds aizgāja un slavēja Dievu; pēc tādas runas viņš Mani turēja par pravieti, gāja pie saviem ļaudīm un tur izstāstīja to, ko no Manis bija dzirdējis, un pūlis, kas sastāvēja no pāris simtiem jaunu un vecu cilvēku, priecājās un sāka skaļi slavēt Dievu, ka Viņš atkal ir pamodinājis varenu pravieti. 15. Un Viņš no virvēm iztaisīja pātagu un izdzina visus ārā no tempļa, līdz ar aitām un vēršiem, un naudas mainītājiem izkaisīja visu naudu un apgāza viņu galdus. 5] Bet Es Pēterim teicu: “Noej turp pie virvju vijēja, nopērc no viņa trīs resnas virves un atnes tās šeit!” Pēteris to tūlīt darīja un atnesa man trīs resnas virves, kuras Es ātri sapinu un tādā veidā sev pagatavoju spēcīgu pātagu. Paņēmis šo pātagu labajā rokā, Es Saviem mācekļiem un visiem, kas bija ar Mani, sacīju: “Nāciet tagad ar mani templī un esiet liecinieki, jo tagad jūsu acu priekšā pie Manis jāizpaužas Dieva varai un godībai.” 24

6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirmais iegāju templī, un, Man tajā ieejot, visi atkāpās, tā, ka tie, kas Man sekoja, varēja viegli tikt uz priekšu; protams, zemē bija daudz mēslu un netīrumu. 7] Nonācis pēdējā tempļa priekštelpā, kur galvenokārt bija novietojuši pārdošanai savus lopus vēršu un aitu tirgotāji, proti, kreisajā pusē, kamēr visu trīs telpu labās puses bija aizņēmuši naudas mainītāji, Es nostājos uz vārtu pakāpes un pērkondimdošā balsī sacīju: “Stāv rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams; bet jūs to padarāt par slepkavu bedri. Kas jums ir devis tiesības tā sagandēt Dieva templi?” 8] Bet viņi kliedza: “Mēs savas tiesības esam dārgi nopirkuši no augstā priestera un atrodamies viņa un Romas aizsardzībā.” 9] Es sacīju: “Jā, tāda aizsardzība jums gan ir, bet Dieva roka ir pret jums un jūsu aizsargātājiem. Kas jūs aizstāvēs tās priekšā, kad tā tiks izstiepta pār jums un jūsu aizsargātājiem? 10] Pārdevēji un naudas mainītāji sacīja: “Templī mājo Dievs, un viņi ir Dieva priesteri; vai viņi var ko darīt pret Viņa padomu? — Kuru tie sargā, to sargā arī Dievs!” 11] Es ļoti skaļā balsī teicu: “Ko jūs, bezprātīgie ļaundari, runājat? Tie priesteri gan vēl sēž Mozus un Ārona krēslos, bet viņi vairs nekalpo Dievam, viņi kalpo Mamonam, velnam, un viņu un jūsu tiesības ir velna, nevis Dieva tiesības. Tāpēc tagad tūlīt ejiet un atstājiet šīs telpas, citādi jums klāsies ļauni!” 12] Tad viņi sāka smieties un teica: “Te nu reiz uzlūkojiet šī visprastākā nācarieša pārdrošību! Metiet tak beidzot viņu ārā no tempļa!” Pēc tam viņi piecēlās un gribēja Man pielikt rokas. 13] Te Es pacēlu Savu labo roku ar virvju pātagu un ar dievišķu varu sāku to vicināt virs viņu galvām; katru, arī lopus, kam pātaga trāpīja, tūlīt pārņēma visbriesmīgākās, gandrīz neizturamas sāpes. Acumirklī izcēlās šausmīga cilvēku vaimanāšana un lopu gaudošana, lopi ātri metās bēgt un nogāza gar zemi tos, kas stājās viņiem ceļā, un tāpat, briesmīgi kliedzot, bēga arī pārdevēji un pircēji; bet Es apgāzu visas naudas mainītavas un izkaisīju visu naudu, kas tajās atradās. Mani mācekļi Man palīdzēja. 16. Un sacīja tiem, kas pārdeva baložus: “Nesat to projām un Mana Tēva namu nepadarāt par tirgus namu.” 14] Pēc tam Es iegāju templī, kur uz pircējiem gaidīja daudz baložu pārdevēju ar saviem baložu būriem, pilniem visādu šķirņu un sugu baložu. Tā kā šie sīktirgotāji parasti bija nabadzīgi un pēc īpaši lielas peļņas netīkoja, turklāt baložu pārdošana tempļos bija sena lieta, protams, senos laikos gan tikai pirmajā tempļa priekšpagalmā, tad Es šos nabadzīgos tikai pamācīju un sacīju: “Nesiet to ārā, nepadariet Mana Tēva namu par tirgus namu; tam ir vieta galējākā priekšpagalmā.” — Tad šie nabagi, neko neiebilstot, arī aizgāja un ieņēma savu seno vietu pirmajā priekšpagalmā. — Tādā veidā templis bija iztīrīts. 17. Bet Viņa mācekļi pēc tam atcerējās, ka stāv rakstīts: “Dedzība Tava nama dēļ mani aprija.” 15] Bet šķīstīšana sacēla lielu ievērību, un mācekļi slepeni baidījās, ka tagad priesterība romiešu sargkareivjiem drīz liks mūs sagūstīt kā musinātājus un diezin vai izdosies izvairīties no kaunpilnas atbildības un pārmācības, jo stāv rakstīts: “Dedzība Tava nama dēļ Mani aprija.” 16] Bet Es viņiem sacīju: “Neraizējieties! Paskatieties ārā priekštelpās, un jūs redzēsiet, kā sulaiņi un priesteri čakli nopūlas salasīt un iebāzt savos maisiņos lielā skaitā izkaisīto naudas mainītāju naudu! Ievainoto dēļ gan viņi mūs izvaicās, ar kādu varu mēs to esam darījuši, bet slepenībā viņiem tas būs pavisam patīkami, jo šis darbs viņiem ienes ap 1000 maisiņu zelta un sudraba un lielu daudzumu citas naudas, kuru viņi īpašniekiem nekad neatdos. Šobrīd viņi ir pārāk nodarbināti un viņiem nav laika mūs saukt pie atbildības, arī sūdzības šajā lietā viņi tik viegli neuzklausīs, tāpat arī ievainotie, kuri saņēmuši varenu mācību, tik drīz necels pret Mani sūdzību. Tādēļ esat tagad pilnīgi mierīgi. 17] Dedzība Mana nama dēļ viņu priekšā Mani gan aprīs, bet tas nenotiks vēl tik drīz! Augstākais, daži šeit klātesošie jūdi izvaicās Mani, kas Es esot un ar kādu varu to izdarīju, un lūgsies no Manis kādu apstiprinājuma zīmi. Bet Es jau zinu, ka tam tā vajag notikt, un nekādas briesmas mums nedraud. Lūk, skatieties tur pret priekškaru: tur jau stāv daži, kuri savās interesēs grib Mani par to iztaujāt; viņiem arī tūlīt jāsaņem pareiza atbilde.” 14. Kunga pravietiskais vārds par tempļa noārdīšanu un uzcelšanu trijās dienās. Jūdu neizpratne: viņi tiek noraidīti pie mācekļiem. Viņu liecība un apliecinājums. Kunga lielā liecības gaisma jūdiem. Viņi prasa zīmi. (Jāņa ev. 2:18–22) 25

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1